Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 239

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermography
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
EN
In the framework of non-destructive evaluation (NDE), an accurate and precise characterization of defects is fundamental. This paper proposes a novel method for characterization of partial detachment of thermal barrier coatings from metallic surfaces, using the long pulsed thermography (LPT). There exist many applications, in which the LPT technique provides clear and intelligible thermograms. The introduced method comprises a series of post-processing operations of the thermal images. The purpose is to improve the linear fit of the cooling stage of the surface under investigation in the logarithmic scale. To this end, additional fit parameters are introduced. Such parameters, defined as damage classifiers, are represented as image maps, allowing for a straightforward localization of the defects. The defect size information provided by each classifier is, then, obtained by means of an automatic segmentation of the images. The main advantages of the proposed technique are the automaticity (due to the image segmentation procedures) and relatively limited uncertainties in the estimation of the defect size.
PL
Przedstawiono możliwości oraz wybrane przykłady praktycznego wykorzystania techniki termowizyjnej w przemyśle hutniczym jako bezinwazyjnej metody badawczej do pomiarów rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu. Metoda ta może być wykorzystana we wszystkich etapach produkcji stali począwszy od przygotowania wsadu aż do gotowego wyrobu, jak również diagnostyki urządzeń technicznych. Podkreślono nieinwazyjny charakter badań, który nie zakłóca cyklu produkcyjnego.
EN
The paper presents the possibilities and selected examples of practical use of the thermal imaging technique in the metallurgical industry as a non-invasive testing method for measuring temperature distribution on the surface of the examined object. This method can be used in all stages of steel production, from charge preparation to finished product, as well as diagnostics of technical devices. The paper emphasises the non-invasive nature of the examination, which does not disturb the production cycle.
EN
At the stage of designing a ventilation system for a swimming pool, it is difficult to predict with full conviction what thermal and humidity conditions will prevail in the actual facility and what will be the impact of ventilation on its real energy performance. Often it is only during the operation of the swimming pool that a full assessment of its proper functioning takes place. Various research methods can be helpful in this regard: experimental, analytical and simulation methods, using engineering computer software or numerical calculations CFD. This paper presents thermal imaging research carried out in a real swimming pool, which is a part of experimental research carried out in this facility to evaluate the thermal, humidity and flow conditions and provide data for numerical simulations CFD and their validation. The results of research carried out with other measurement methods were presented in the paper [3].
PL
Na etapie projektowania systemu wentylacji hali pływalni trudno jest z pełnym przekonaniem przewidzieć, jakie warunki cieplno-wilgotnościowe będą panowały w zrealizowanym obiekcie oraz jaki będzie wpływ wentylacji na jego rzeczywistą charakterystykę energetyczną. Często dopiero w trakcie eksploatacji hal pływalni następuje pełna ocena poprawności ich działania. Pomocne w tym mogą być różne metody badawcze: eksperymentalne, analityczne i symulacyjne, z wykorzystaniem inżynierskich programów komputerowych lub obliczeń numerycznych CFD. W niniejszym artykule przedstawiono badania termowizyjne przeprowadzone w rzeczywistej hali pływalni, które stanowią część badań eksperymentalnych wykonanych w tym obiekcie na potrzeby oceny warunków cieplno-wilgotnościowych i przepływowych oraz dostarczających danych do przeprowadzenia analiz i symulacji numerycznych CFD i ich walidacji. Wyniki badań wykonanych innymi metodami pomiarowymi przedstawiono w artykule [3].
EN
Arc welding with coated electrode, called also manual metal arc wetehilding (MMA) is one of the most popular welding methods. One of the disadvantages of this method is the formation of slag inclusions caused by improper removal of slag from the previously made bead, too little heat supplied to the joint or too little gap in the height of the root. Such inclusions significantly reduce the mechanical properties of the joint, eliminating them already at the manufacturing stage is important from the point of view of ensuring the quality of the products. A method of detecting solid inclusions in the weld using infrared monitoring has been proposed. Thermograms were subjected to Fourier 2D transformation. For the two-dimensional spectra (F-images) images obtained in this way, point features describing the weld condition in a given measuring window were determined. The results of the analyses plotted as a function of the electrode path allowed for their comparison with X-rays and selection of F-image features, the best in terms of detection of slag inclusions in welds.
PL
Spawanie łukowe elektrodą otuloną jest jedną z najpopularniejszych metod spajania. Jedną z wad tej metody jest powstawanie wtrąceń żużla powodowanych niewłaściwym usunięciem żużla z poprzednio wykonanej spoiny, zbyt małą ilością ciepła doprowadzonego do złącza lub zbyt małym odstępem w wysokości grani. Wtrącenia takie znacznie obniżają własności mechaniczne złącza ich wyeliminowanie już na etapie wytwarzania jest ważne z punktu zapewnienia odpowiedniej jakości produktów. Zaproponowano metodę wykrywania wtrąceń stałych w spoinie, z zastosowaniem monitorowania w podczerwieni. Termogramy poddano transformacji Fouriera 2D. Dla tak otrzymanych obrazów widm dwuwymiarowych (F-obrazów) wyznaczono cechy punktowe opisujące stan spoiny w danym oknie pomiarowym. Wyniki analiz wykreślone w funkcji drogi elektrody pozwoliły na ich zestawienie z rentgenogramami i wybór cech F-obrazów, najlepszych z punktu widzenia detekcji wtrąceń żużla w spoinach.
EN
This article dealt with the comparison of results obtained from an experiment and from the numerical thermal FEM analysis. Sample with defects were printed on a 3D printer. A thermal wave from the halogen lamp to excite the front surface of the sample was used in the next step and the response was measured by a thermal camera. After processing the data in the software DisplayIMG, a phase image was created representing the 2D image of the material at a certain depth under the surface of the model. Lock-in method was applied to the results from the numerical thermal FEM analysis and the phase image was created. The programs code were created in MATLAB for a 4 points, multiple points and differential lock-in method which were compared with the results from the experiment.
EN
Within the INESI-project (Increasing Efficiency and Safety Improvement in Underground Mining Transportation Routes) long-wavelength infrared (LWIR) cameras are used for detecting persons on underground belt conveyors or within hazardous areas e.g. in front of crusher or skip vessels by the project partners KOMAG and the Institute for Advanced Mining Technologies (AMT). The test case for evaluating the performance of thermal imaging regarding these applications is the Polish Sobieski underground coal mine operated by Tauron mining company. By the development of thermal image processing algorithms, an automated detection of persons and classification of different objects was achieved. This may allow implementing smart services for person detection on underground belt conveyors as well as material characterization between coal, rock and disturbing objects on belt conveyors.
EN
The paper presents a proposal of using additional statistical parameters such as: standard deviation, variance, maximum and minimum increases of the observed value that were determined during measurements of temperature fields created on the surface of the tested electrochemical capacitor. The measurements were carried out using thermographic methods in order to support assessment of the condition of electrochemical capacitor under classic durability tests based on methods of determination of capacity and equivalent series resistance. The possibility of using some statistical parameters in assessment of the electrochemical capacitor quality was illustrated. The applied measurement methodology and the results of research associated with the classic methods of supercapacitors’ assessment are presented. The obtained results indicate that the variability of some statistical parameters of temperature fields can be directly related to changing the values of standard parameters describing electrochemical capacitor, which are capacitance and equivalent series resistance.
EN
The paper presents the results of a thermal test (conducted with thermographic camera, coupled with an electrical test) of medium voltage metal–oxide surge arresters. Surge arresters (for Uc=18 kV) were tested for the leakage current and surface temperature: for 5 minutes under state 50 Hz alternating voltage 18 kV. The surface temperature of the MOAs correlates with an increase in leakage current. The result shows that the 0.6 mA AC leakage current in the medium voltage metal–oxide surge arrester (18 kV) is above the stable operating point, and the loss of electrical power is higher than the effective heat dissipation in the arrester. After 5 minutes of high voltage impact U = 18 kV, the surface temperature of the surge arrester was (4.32±0.55) K higher than the initial temperature. The IR camera can be used to detect the faults of ZnO metal–oxide surge arresters that lead to an increase in surface temperature.
EN
This paper presents a database of Active Dynamic Thermography (ADT) thermal sequences gathered throughout 6 year study on ADT application in skin flap blood perfusion monitoring and burn wounds diagnosis. For skin flap monitoring the database comprises of data collected during three different breast reconstruction procedures. The patients were monitored pre, intra and post surgically within 90 days period. The sequences were used in skin flap parametric imaging aimed at reducing complications and improving flap perfusion. For burns investigation patients were monitored following an accident, at the 3-rd day and 21 days after.
EN
In the article the influence of selected factors occurring during thermal measurements on the uncertainty of thermovision temperature measurement is discussed. A situation in which the observed surface was close to the camera lens was measured (distance less than one meter). Based on the type B determination methodology described in the literature on the subject, a method of calculating the measurement extended uncertainty is proposed. A division of factors influencing the thermovision temperature measurement uncertainty into external factors and internal factors is also proposed. Factors associated with the conditions prevailing during the measurement, the geometry of the measurement system and the properties of the observed surface were considered external factors. Factors related to the calibration of the thermal imaging camera, the sensor matrix used and the properties of its measuring path were qualified as internal factors. The method of determining the value of the camera display at the highest and lowest value of a particular factor is discussed. The probability distribution for each of the external factors was determined. The measuring system constructed is presented. It is explained how the uncertainty shares and expanded uncertainty were determined in accordance with the method proposed.
11
Content available remote Kontrola sprawności wentylacji przy użyciu termowizji
PL
W artykule zaprezentowano zastosowanie termowizji do kontroli poprawnej pracy wentylacji naturalnej w mieszkaniach. Na podstawie termogramów wykonanych zimą w mieszkaniu oraz pomiaru prędkości ruchu powietrza przed kratkami wentylacyjnymi dokonano analizy działania wentylacji. Do celów analizy opracowano termogramy miejsc napływu powietrza do mieszkania (rozszczelnione okna) i jego odpływu (kratki wentylacyjne). Sporządzono też symulację ciągu odwróconego przez jeden z kanałów wentylacyjnych i termogramy takich przypadków. Przypadek wadliwego działania wentylacji naturalnej spotyka się często w budynkach mieszkalnych. Termowizja jest szybką metodą weryfikacji poprawnego działania wentylacji naturalnej. W przypadku nieprawidłowości umożliwia również wskazanie przyczyn niesprawności.
EN
The article presents the use of thermovision to control the correct work of natural ventilation in apartments. On the basis of the thermograms made in the winter season in the selected apartment and the measurement of the air movement speed on the ventilation grilles, the ventilation operation was analyzed. For the purposes of the analysis, thermograms were made for the places of air inflow into the flat (unsealed windows) and air outflow (ventilation grates). The simulation of the reverse sequence through one of the ventilation ducts was also performed and thermograms of such cases were attached. This case of malfunctioning of natural ventilation is often found in residential buildings. Thermovision is a quick method to determine the proper functioning of natural ventilation. In cases of irregularities in its work, it also enables identification of the causes of its malfunction.
EN
This paper presents a description of the author's method of determining the heat flux penetrating the partition on the basis of a thermographic image. The method is based on a comparison of the temperatures of two areas, one of which is a heatloaded area with a known heat flux (measured in this case by means of a heating box) and the other control area that was not heat-loaded. Based on preliminary tests, a "calibration" of the method based on differential measurements was carried out using a thermographic camera. Two areas were observed with a thermographic camera, one of which was thermally loaded with various heat fluxes and temperature increases were observed using a thermographic camera in relation to the surface temperature of an identical reference plate but not thermally loaded. As a result of "calibration", a relationship arose that linked the temperature difference with a registered thermographic camera to the heat flux measured with the heating box. The new method was validated by making subsequent series of measurements, this time with models of heat bridges that most often occur in refrigerated bodies and after determining the heat flux, the calculated values were compared with the results of measurements with a heating box.
PL
W artykule przedstawiono autorską metodę oceny strumienia ciepła na podstawie zdjęcia termowizyjnego. Metoda bazuje na porównaniu temperatur powierzchni dwóch obszarów z których jeden jest obszarem obciążonym cieplnie znanym strumieniem ciepła (zmierzonym w omawianym przypadku skrzynką grzewczą) a drugim obszarem kontrolnym, który nie jest obciążony cieplnie. Na podstawie badań wstępnych dokonano „skalowania” techniki termowizyjnej różnymi strumieniami ciepła i obserwowano wzrost temperatury za pomocą kamery termowizyjnej w stosunku do temperatury powierzchni płyty wykonanej z tych samych materiałów ale nieobciążonej cieplnie. W wyniku „skalowania” powstała zależność wiążąca różnicę temperatur obserwowaną kamerą termowizyjną ze strumieniem ciepła, mierzonym skrzynką grzewczą. Dla zwalidowania opracowanej metody wyznaczania gęstości strumienia ciepła na podstawie zdjęcia termowizyjnego przeprowadzono kolejne serie badań z modelami mostków ciepła. Po dokonaniu obróbki uzyskanego materiału, porównano uzyskane wyniki z wynikami pomiarów strumienia ciepła za pomocą skrzynki grzewczej. Uzyskane rozbieżności między wynikami analizy a danymi doświadczalnymi są porównywalne z dokładnością pomiaru strumienia ciepła za pomocą mierników gęstości strumienia ciepła. Opracowana metoda pozwala analizować strumienie ciepła w miejscach o dużych gradientach strumienia ciepła, jakie występują w obrębie mostków ciepła szczególnie eksploatacyjnych związanych z zawilgoceniem materiału, a w których czujniki gęstości strumienia ciepła, uśredniające strumień na powierzchni czujnika, mogą wprowadzić znaczące błędy.
13
Content available remote Diagnostyka podstawą do decyzji modernizacyjnej sieci ciepłowniczej
PL
W artykule opisano podejście operatora warszawskiej sieci ciepłowniczej do zarządzania majątkiem w kontekście planowania zadań remontowych i modernizacyjnych. Zawarto w nim opis metodyki służącej do tworzenia rankingu zadań remontowych i modernizacyjnych, sposób tworzenia harmonogramu diagnostyki oraz opisano niektóre z metod diagnostycznych stosowane przez Veolię Energię Warszawa.
EN
The article describes the approach of the Warsaw district heating network operator to asset management in the context of planning renovation and modernization tasks. It contains a description of the methodology being used to create a ranking of renovation and modernization tasks, the method of creating a diagnostics schedule and description of some of the diagnostic methods used by Veolia Energy Warsaw.
PL
W artykule przedstawiono metodykę i zasady wykonywania badań termowizyjnych budynków oraz interpretację termogramów ilustrujących typowe przypadki występujących wad elewacji. Prezentowana ocena jakościowa znajduje zastosowanie przy ocenie energetycznej różnego typu budynków. Prezentowane termogramy zostały zarejestrowane podczas badań budynku jednorodzinnego oraz budynku Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
EN
The article presents methodology of thermovision studies and analysis of most common buildings elevation disadvantages. The presented qualitative method can be appliedin energy rating buildings of different type. Thermograms were recorded during the casing wall tests of the single-family house and the Faculty of Building Systems, Hydrotechnics and Environmental Engineering, Warsaw University of Technology.
PL
W artykule poddano ocenie działania termomodernizacyjne mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w dzielnicy na Górnym Śląsku, w Polsce. Obszar został objęty programem rady miasta z ograniczeniem emisji, które promuje działania w zakresie oszczędności energii. Ocenę przeprowadzono za pomocą badań termowizyjnych. Na podstawie analizy wyników potwierdzono fakt, że dotychczas podjęte działania termomodernizacyjne przyniosły znaczną poprawę, ale nie rozwiązały jeszcze wszystkich problemów, ponieważ są bardzo złożone i łatwe do pominięcia. Dalsze prace podwyższające jakość energetyczną powinny być podejmowane na podstawie dokładnego zbadania aktualnego stanu budynków.
EN
The paper assesses thermomodernisation measures aimed at improving energy efficiency of dwelling houses in a city quarter in Upper Silesia, Poland. The area was encompassed by the city council’s program of emission restriction that promoted energy saving activities. The assessment was carried out by means of thermographic examination. It confirmed the fact that the thermomodernisation measures taken so far provided considerable improvement, but did not solved all issues. Further works should be undertaken on the basis of thorough examination of the current condition of the buildings.
16
Content available Real Time Thermal Imaging of Solid Oxide Fuel Cell
EN
In this work, a mid infrared thermography was used to study thermal behavior of solid oxide fuel cell (SOFC) with a circular shape and a diameter of 90 mm. The emissivity of the anodic surface of the fuel cell was determined to be from 0.95 to 0.46 in the temperature range 550-1200 K and the profile and temperature distribution of the anodic surface of the unloaded cell was given. The surface temperature of the cell was determined during operation and the polarity changes from open circuit voltage (OCV) to 0.0 V. It was found that the cell self-heating effect decreases with increasing temperature of the cell.
EN
The use of a thermal imaging camera may improve the detection of changes during inflammation process propagation in animals and humans that could be caused by numerous factors like 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD). Methods: Rats were randomised and divided into two groups, C group, in which experimental pleural inflammatory reaction was evoked and TCDD group, in which a single dose was applied 21 days before administration of 1% carrageenan solution. Infrared thermograms were taken with a microbolometer thermal imaging camera MobIR M8. The surface temperature distribution was measured in three randomly selected animals. Results: In the analysis of correlation we found negative results between both groups. In the C group, the pleurisy was developed and allowed to develop freely. It can be observed that both the average maximum temperature and the average minimum temperature were the highest after 48 hours after injection of the 1% carrageenan in solution. In TCDD group, lowered temperature in all days of experiments was noted. However, the increase of temperature after carrageenan injection was similar. The main changes observed in the lungs were oedema, hyperemia with clot formation and changes in lung structure. Several proliferative changes in the lungs were noted. Moreover, increased number of goblet cells as well and increased release of the surfactant was observed. The activation of fibroblasts and synthesis of collagen fibers was noted. Conclusions: The TCDD administration results in the reduction of superficial temperature, which is easily detectable by thermal imaging camera that can be effectively used in monitoring the course of inflammation.
18
Content available Badania termowizyjne w stacjach dystrybucyjnych 15kV
PL
Pomiary termowizyjne są doskonałą metodą szybkiej diagnostyki systemu elektroenergetycznego, nie mniej jednak są obarczone pewnymi niedoskonałościami. Błędy popełniane w trakcie badania mogą wpłynąć na ich wynik i spowodować, że ich interpretacja nie będzie rzetelna. Oprócz typowej niepewności pomiaru wynikającej min. z przyczyn sprzętowych, zdarzają się również błędy przypadkowe, których źródło jest w ogólnym przypadku trudne do zidentyfikowania. Umiejętność ich unikania, znajomość sprzętu badawczego oraz prawidłowe rozpoznanie środowiska wykonywania pomiarów pozwalają uzyskać wiarygodne termogramy.
EN
Thermovision measurements are an excellent method of quick diagnostics of the power system, however, they are burdened with some imperfections. Mistakes made during the test can offset the results and make the interpretation of the thermograms unreliable. In addition to the typical uncertainty of measurement resulting from min. due to hardware reasons, there are also accidental errors whose origin address is diametrically opposed. The ability to avoid them, knowledge of test equipment and correct recognition of the measurement environment allow us to obtain reliable thermograms.
PL
Siłownia okrętowa to takie miejsce statku, w którym na małej powierzchni zgromadzonych zostało wiele materiałów palnych, takich jak np. paliwa, oleje smarne czy rozpuszczalniki. Podczas eksploatacji, w wyniku sytuacji awaryjnych, może dochodzić do ich niekontrolowanego uwolnienia. Najczęściej występującym scenariuszem zdarzeń jest wyciek paliwa z nieszczelności w instalacji paliwowej. W siłowni występują także inne liczne potencjalne źródła zapłonu. Są to m.in. gorące powierzchnie. Kontakt paliwa z takimi powierzchniami jest najczęstszym zdarzeniem inicjującym zapłon, a w konsekwencji rozwój pożaru. Bezpieczeństwo pożarowe siłowni zależy od rodzaju zastosowanego napędu, paliwa, wyposażenia, zabezpieczeń czynnych (takich jak np. przegrody pożarowe) i biernych (jak np. instalacje gaśnicze, wykrywające pożar, gaśnicze, sprzęt gaśniczy), a także od działań załogi, armatora i inspektorów. Identyfikacja (np. z wykorzystaniem termowizji) i zabezpieczanie gorących powierzchni oraz przeciwdziałanie występowaniu wycieków paliwa, a także niezwłoczne ich usuwanie, to jedne z ważniejszych działań, które powinny być podejmowane przez załogę podczas codziennej eksploatacji. Przewidywanie możliwości wystąpienia zagrożeń, definiowanie potencjalnych scenariuszy powstania i rozwoju pożaru oraz właściwe zarządzanie bezpieczeństwem pożarowym, to działania prewencyjne, które w znaczący sposób również mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa pożarowego siłowni okrętowej.
EN
The engine room is one of ship’s spaces in which a lot of combustible materials are accumulated on a small area, such as for example fuels, lubricating oils and solvents. During operation, uncontrolled leakage may occur as a result of emergency situations. The most common scenario of fire origin is the leakage of fuel from leaks in the fuel system. There are also numerous sources of ignition in the engine room. These are, for example, hot surfaces, the fuel has contact with. It is the most frequent ignition initiating event and, consequently, the fire occurrence. The fire safety of the engine room depends on the type of propulsion, fuel, equipment, applied protection methods such as passive (fire resisting bulkheads) and active ones (extinguishing, detection and fire-fighting installations, extinguishing equipment), as well as crew, ship owners and inspectors activities. The Identification and protection of hot surfaces (for example with the use of the thermal imaging camera) as well as preventing the occurrence of fuel leaks and their immediate removal, are one of the most important tasks undertaken by the crew in everyday operations, which can significantly reduce the number of fires. Anticipating the possibility of the hazards occurrence, examining the potential scenarios of fires are the preventive activities, and the fire safety management, which can significantly contribute to the fire safety of the engine room.
EN
The paper presents an analysis of influence of vibrations generated by small hand-held household appliances on temperature changes of hands. To visualize thermal changes of operators’ hands a thermographic camera was used. During the tests values of acceleration of device handle vibrations at points of contact with operators’ hands were recorded simultaneously. It has been observed that even during short periods of work the hand temperature changes significantly. The biggest recorded change was equal to 3°C. The tests have shown that the influence of vibrations is in this case sensed more strongly particularly by fingers and a wrist. The analysis of results has shown purposefulness of pointing out synergistic influence of vibrations and thermal changes caused by commonly available appliances on a human body.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.