Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermographs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono stanowisko, które zostało zbudowane w celu opracowania metody diagnostycznej pomiaru grubości ścianek rur kotłowych, z wykorzystaniem termografii aktywnej. Przedstawione zostały aktualne metody weryfikacji grubości. Zostały wykonane eksperymenty, których serie pomiarowe zostały zaprezentowane a także możliwości wykorzystania opracowanej metody.
EN
This paper presents the measurement station that has been built in order to develop a diagnostic method wall thickness of boiler tubes, using active thermography. Authors show the current state of the verification of thickness measurement methods. The first series of test and their results is presented and analyzed, and the possibility of this method usage is discussed.
PL
W artykule przedstawiono częstotliwość i sposoby wykorzystania kamer termowizyjnych w akcjach ratowniczych. Opisano przebieg akcji gaszenia pożarów z użyciem kamery termowizyjnej w dwóch zakładach produkcyjnych. Zamieszczono termogramy i fotografie dokumentujące działania straży pożarnej. Oceniono przydatność kamer termowizyjnych w poszczególnych elementach działań. W opisanych poniżej akcjach strażacy dysponowali obserwacyjną kamerą termowizyjną z możliwością pomiaru temperatury w jednym punkcie. Kamera zaprojektowana została do pracy w warunkach pożarowych. Kamerę wykorzystano w akcji gaszenia pożaru w fabryce w Czechowicach-Dziedzicach, w 2011 roku. Użyto jej do pomiaru temperatury wewnątrz pieca hartowniczego, w którym wybuchł pożar. Kamery użyto do kontroli przewodów kominowych. Zaobserwowano spadek temperatury, podawanie środków gaśniczych nie było konieczne. Kamerę termowizyjną zastosowano również do kontroli przewodów wentylacyjnych. W celu wykluczenia powstania pożaru wtórnego lub pożaru sąsiedniej części hali produkcyjnej przeprowadzono pomiary temperatury ciągów tych przewodów. Następny pożar, w którym użyto kamery, miał miejsce w zakładzie przetwórstwa mięsnego w Bielsku-Białej w 2011 roku. Po sprawieniu drabiny mechanicznej przeprowadzono z niej ogląd dachu kamerą termowizyjną w celu lokalizacji źródła pożaru. Gęsta konstrukcja więźby dachowej, duże zadymienie oraz znaczne ilości wytwarzającej się pary wodnej utrudniały lokalizację źródeł ognia. Strażak obserwujący obraz w kamerze termowizyjnej z łatwością lokalizuje miejsca mocno nagrzane, żarzące się i palące. Pomiary z użyciem kamery wykonano również wewnątrz hali zakładu. Kamera termowizyjna pomogła sprawnie i szybko przeprowadzić akcję gaśniczą. Bez niej zużytoby więcej środków gaśniczych, strażacy musieliby niepotrzebnie wybijać otwory w ścianach i stropach. W rezultacie czas akcji byłby dłuższy, a straty większe. Termowizja jest pomocna w ocenie sytuacji pożarowej. Pomaga w lokalizacji źródeł pożaru, gaszeniu pożarów ukrytych w niedostępnych przestrzeniach, w kontroli pogorzeliska. Umożliwia pomiar temperatury trudno dostępnych elementów obiektu, przewodów kominowych, kanałów wentylacyjnych, rozdzielni elektrycznych, instalacji, maszyn i urządzeń. Znajomość temperatury obiektu pozwala ograniczyć straty do minimum. Kamera termowizyjna pozwala prowadzić akcje szybko i sprawnie przy zużyciu minimalnej ilości środków gaśniczych oraz ogranicza straty do minimum.
EN
The paper presents the frequency and ways of using thermovision cameras in rescue actions. It includes a report on firefighting actions with thermovision cameras performed in two production plants. The work includes also thermograms and pictures presenting a documentation of Fire Service actions. The usefulness of thermovision cameras in particular action elements was estimated. The paper includes authors’ comments on demands that should be met by thermovision cameras used in Fire Service actions. In the actions described below, the firefighters could use a thermovision camera with the ability of measuring the temperature in one point. The camera itself is very convenient and designed for work in fire environment. A thermovision camera was used in a firefighting action during a fire in a factory in Czechowice-Dziedzice, in 2011. The camera was used to measure the temperature inside the hardening furnace, where the fire started. After that, the thermovision camera was used to control the flue ducts. Due to decrease of the temperature applying of the extinguishing media was not necessary. A thermovision camera was also used to control the ventilation ducts. The measurements of temperature in ventilation ducts was conducted to eliminate a secondary fire or a fire in a neighbouring part of the production hall. Next fire where the thermovision camera was used, took place in a meat processing plant, in Bielsko-Biała, in 2011. After checking the mechanical ladder, it was used to localize the fire source. The roof was examined with a thermovision camera. Thick structure of rafter framing, big smoke and a lot of water steam significantly inhibited the location of fire sources. Firefighter who was observing the picture in thermovision camera, could easily localize places that were strongly heated, embers and fire. Measurements taken by the camera were conducted inside the plant hall as well. Thermovision camera helped to run the firefighting action fast and smoothly. More extinguishing media would have been used without such a camera and the firefighters would have to make unnecessary holes in walls and ceilings. As a result the action would have lasted longer, the losses would have been bigger. Thermovision is helpful in estimating the fire situation. It helps in localizing sources of fire, extinguishing fires hidden in unapproachable spaces and inspecting sites of the fire. It also enables to measure temperature of difficult to access elements, chimney ducts, ventilation ducts, electrical switchboards, systems, machines and devices. Knowing the temperature of an object lets minimize the losses. The camera enabled to perform the actions fast and efficiently with minimum extinguishing media and minimizing any losses.
PL
W artykule przedstawiono metodę uzyskania termogramów o wysokiej rozdzielczości wykorzystującą sekwencję termogramów przesuniętych podpikselowo. W artykule została opisana metodologia uzyskiwania termogramów. Opisana został użyta aparatura oraz zbudowane stanowisko do uzyskiwania termogramów. Zaprezentowane zostały wyniki jakie uzyskano przy użyciu zastosowanej metody.
EN
This paper presents a method for obtaining high-resolution thermal images based on thermal images of low resolution. A series of low-resolution images was made using the shifted pixels method. In the paper there are described the most common methods for reconstructing high resolution images from low-resolution images. They use transformations in the frequency domain which combine the discrete Fourier transform coefficients of low-resolution images with the continuous Fourier transform of an unknown high-resolution image. There is described and implemented the reconstruction method that uses transformations in space - iterative back-projection. There was constructed a stand for obtaining thermograms. It contains a thermal imaging camera VarioCAM Head placed on precision guiding devices (rotation stage and linear stage). The real-time controller - cRIO 9022 with software written in LabVIEW 2009 is used for control of turntable motors and a linear displacement system. There are given the results obtained with use of the presented method.
4
Content available Uzyskiwanie termogramów o wysokiej rozdzielczości
PL
W artykule przedstawiono sposób uzyskania termogramów z kamery wyposażonej w teleobiektyw, pozwalający uzyskać rozdzielczość 16-krotnie większą od standardowego. Korzystając z kamery o matrycy 320x240 pikseli uzyskano termogram o rozdzielczości 1,3 MPix w sposób zbliżony do tworzenia zdjęć typu panorama. Zautomatyzowany pomiar uzyskano przy pomocy precyzyjnej dwuosiowej obrotnicy, na której zainstalowano kamerę. Opracowano aplikację w środowisku LabVIEW z wykorzystaniem sterownika CompactRIO Real-Time Controller. W artykule przedstawione zostały wyniki działania programu.
EN
The highest-resolution of matrices in thermovision cameras are 0.3 Mpix. One company offers a camera with a resolution of 1280x960 (1.3 megapixel) which was achieved by installing matrix on the micro-positioner. The paper describes how to obtain thermal images from a camera equipped with telephoto field of view 16-fold greater than the standard lens and shows a distortion correction process which exists in the lenses. Using the camera with a matrix of 320x240 pixels there was obtained a thermogram with a 1.3 megapixel camera in a similar way to creation of panorama images. The automated measurement was obtained using a biaxial turntable on which the camera was installed. There was worked out the application in LabVIEW environment with use of a controller CompactRIO Real-Time Controller for controlling stepper motors. The application allows connecting sequences of thermograms. The composed thermograms can be analyzed by the software that come with the camera. The results of the program running are presented in the paper.
5
Content available remote Korekta pomiaru termowizyjnego w oparciu o trójwymiarowy model obiektu
PL
Artykuł przedstawia metodę korekty pomiaru termowizyjnego. Zaproponowana metoda opiera się na wykorzystaniu trójwymiarowego modelu diagnozowanego obiektu i rzutowania nie niego termogramu metodą ray tracing, a pozwala na korektę pomiaru temperatury w obszarze dużych kątów obserwacji powierzchni obiektu, uwzględniając pozorną zmianę współczynnika emisyjności. Zdefiniowano aproksymację pozwalającą skorygować współczynnik emisyjności i wyznaczyć skorygowaną temperaturę.
EN
The article presents a correction of thermograph measurement based on 3D model of object. Ray tracing method to obtain information about object geometry was used. Influence of angle between lens direction and surface normal on measurement values made by thermovision camera was described. Physical equations to find apparent change emissivity coefficient and thermograph correction was defined. Approximation function of emissivity coefficient to compute corrected temperature was proposed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.