Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermal treatment of wastes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Problemy eksploatacji spalarni odpadów
PL
W grudniu 2015 r. ruszyły pierwsze 4 nowoczesne spalarnie odpadów komunalnych w Krakowie, Bydgoszczy, Białymstoku i Koninie wybudowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kolejne dwie, w Poznaniu i Szczecinie powinny ruszyć do końca 2016 r., a jednocześnie rozpoczęły się działania zmierzające do wybudowania kolejnych instalacji w Gdańsku, Rzeszowie, Olsztynie, Oświęcimiu i Warszawie.
2
Content available remote Spalanie odpadów zwierzęcych w piecu obrotowym
PL
Podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów pochodzenia zwierzęcego jest termiczne przekształcanie na drodze spalania. Metoda ta zapewnia uzyskanie produktów bezpiecznych sanitarnie i nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego, pod warunkiem zachowania właściwych standardów procesu ujętych w przepisach prawnych. Istotne jest również uwzględnianie wymagań wydajnościowych i ograniczeń konstrukcyjnych. Konieczność równoczesnego spełniania wymagań prawnych, wydajnościowych i konstrukcyjnych stanowi podstawową trudność przy prowadzeniu procesu spalania odpadów. Powodem jest losowa zmienność składu elementarnego odpadów. Duża zmienność wartości opałowej odpadów jest przyczyną gwałtownych zmian intensywności procesu spalania i zapotrzebowania na tlen, co w konsekwencji powoduje duży rozrzut parametrów spalania. W tej sytuacji kluczowym zagadnieniem jest właściwy dobór elementów konstrukcyjnych i technologicznych instalacji spalania odpadów. W artykule został przedstawiony model opisujący złożony, wielowymiarowy proces termicznego przekształcania poprodukcyjnych odpadów zwierzęcych. Zaproponowany model procesu systematyzuje zmienne wejściowe, wyjściowe i parametry pracy instalacji spalania. Przygotowany na jego podstawie algorytm obliczeniowy pozwala na ocenę wpływu poszczególnych czynników wejściowych na kształtowanie się rozkładów kluczowych parametrów wyjściowych procesu (odnoszonych do warunków brzegowych). Wyniki przeprowadzonych analiz procesu przedstawione także w postaci poglądowych wykresów pozwalają na przewidywanie i unikanie tych kombinacji parametrów wejściowych, dla których nie są spełniane warunki brzegowe. Możliwe jest również określenie przewidywanego strumienia energii dodatkowej (gazu ziemnego) i określanie optymalnego obszaru pracy instalacji.
EN
The basic method of animal waste disposal consists in thermal treatment by way of incineration. This method ensures sanitary safe products and does not pose a threat for the natural environment subject to the compliance with adequate process standards provided for in the regulations of the law. It is also important to consider yield requirements and design limits. The necessity to meet legal, yield and design requirements at the same time is a basic obstacle to overcome when incinerating waste. This is due to a random variability of waste-specific parameters. A high variability of the waste energetic value causes rapid changes of the incineration process intensity and oxygen demand, resulting in a wide spread of parameter values. In this situation, proper selection of design and technological parameters for the waste incineration plant is crucial. This paper presents a model describing a complex, multidimensional process of thermal treatment of animal postproduction waste. The presented model of the process systemises input and output variables and incineration plant operation parameters. A calculation algorithm prepared on the basis of this model is used to evaluate the influence of individual input factors on the development of distributions of crucial input process parameters (referenced to boundary conditions). The results of the process analyses carried out, which are expressed also in the form of reference charts, can be used to anticipate and avoid such combinations of input parameters for which boundary conditions are not met. It is also possible to define an expected flux of additional energy (natural gas) and specify an optimal work area of the plant.
PL
Biomasa stanowi obecnie największe źródło energii odnawialnej w Polsce. Problem energetycznego wykorzystania biomasy z odpadów jest szczególnie istotny w aspekcie zobowiązań Polski wynikających z członkostwa w UE. W artykule przedstawiono technologię typu K umożliwiającą energetyczny recykling odpadów i zapewniającą całkowite, zupełne spalanie bez powstawania odpadów i emisji substancji szkodliwych do otoczenia, a uzyskany w procesie popiół może być cennym surowcem do produkcji nawozów.
EN
Currently, biomass is the major source of renewable energy in Poland. The use of biomass as an energy resource is of crucial importance relative to the environmenta laws introduced in Poland after its accession to the EU. This article describes the type-K technology that allows for waste-to-energy recycling and ensures complete incineratior of waste material that produces no residuals or environmentally hazardous substances simultaneously generating slag that can be used in the production of fertilizers.
PL
Firma Port Service Sp. z o.o. zajmuje się odbiorem, transportem, przetwarzaniem oraz unieszkodliwianiem płynnych i stałych odpadów niebezpiecznych pochodzących z różnych gałęzi przemysłu. Oferta zakładu obejmuje między innymi odbiór odpadów płynnych i z jednostek morskich w porcie i na redzie, przetwarzanie odpadów płynnych poprodukcyjnych, szlamów, zużytych olejów on płynów chłodniczych, unieszkodliwianiem odpadów medycznych i weterynaryjnych, przetwarzaniem osadów, neutralizacją środków ochrony roślin i wiele innych. Ze względu na szeroką ofertę, ale również dużą konkurencję, firma Port Service wciąż podnosi poziom świadczonych usług, zarówno w zakresie obsługi klienta, jak i wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych.
PL
Regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami nakładają na podmioty uczestniczące w tym segmencie gospodarki, obowiązki prowadzące do zmniejszenia składowania na rzecz innych form ich zagospodarowania. Preferowa-nymi kierunkami są: odzysk materiałowy i energetyczny. Potencjał ilościowy paliw wytwarzanych ze zmieszanych odpadów komunalnych w zależności od źródła szacuje się na 4,5 do nawet 6 mln Mg rocznie. Obecnie jedynymi odbiorcami tego typu paliwa, w Polsce, są cementownie. Ich zdolność zagospodarowania możliwej do pozyskania ilości paliwa alternatywnego jest jednak dalece niewystarczająca. Uzupełnieniem budowanego systemu utylizacji termicznej odpadów mogłoby być włączenie się energetyki i ciepłownictwa. Niestety branże te napotykają wiele problemów natury formalnej i ekonomicznej. W niniejszym artykule przedstawiono uwarunkowania formalne, techniczne i ekonomiczne budowy bloku kogeneracyjnego zasilanego paliwem alternatywnym z odpadów komunalnych w warunkach przykładowej ciepłowni komunalnej.
EN
Legislation on waste management in our country requires reduction in landfilling. The preferred directions of waste management are material and energy recovery. Quantitative potential of fuels produced from mixed waste is estimated to be from 4.5 to 6 million tons per year . Currently, the only recipients of this type of fuel in Poland are cement plants. Their potential for usage all possible amount of RDF is quite insufficient. Power plants and heat plants should be also part of this system. The paper presents the formal conditions, technical and economical construction of a cogeneration unit powered alternative fuel from municipal waste in the conditions of sample heating utilities.
6
PL
W wyniku termicznego przekształcania odpadów powstają odpady drobnoziarniste w postaci popiołów lotnych i żużli, które w większości poddawane są składowaniu. W procesie granulacji wytworzono z nich kruszywa. W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych właściwości fizykochemicznych powstałych kruszyw, wyniki badań wytrzymałości na ściskanie wytworzonych betonów oraz wpływ betonu na środowisko wodne.
EN
Fine-grained solid residues (fly ashes and bottom ashes) are formed as a result of thermal treatment of wastes. Most ofthem are landfilI disposed. Thus, to reuse them, artificial aggregates have been tried to be produced by granulation. The aim ofthis paper is to present results of selected research chemical and physical properties of such artificial aggregates, compression strength of concrete and influence of water environment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.