Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 79

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermal load
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat obliczeń statycznych monolitycznych zbiorników prostopadłościennych obciążonych temperaturą. Dokonano przeglądu publikacji, które odnosiły się do tego tematu na przestrzeni ostatnich 30 lat wraz z krótkim przedstawieniem teorii zagadnienia. Zwrócono uwagę na ważność obciążeń termicznych podczas projektowania i eksploatacji zbiorników. Z uwagi na długoletnie doświadczenie autorów zarówno w projektowaniu, jak i wykonywaniu ekspertyz zbiorników można stwierdzić, że zagadnienie jest nadal aktualne, ponieważ wiele zbiorników jest projektowanych bez uwzględnienia obciążeń temperaturą, co często prowadzi do uszkodzeń takich jak rysy, pęknięcia i nieciągłości materiału.
EN
The paper presents the current state of knowledge about static calculations of monolithic temperature-loaded rectangular tanks. A review of publications that related to this topic over the past 30 years was reviewed with a brief presentation of the theory of the issue. The importance of thermal loads during the design and operation of tanks was noted. Due to the authors’ many years of experience in both designing and carrying out expertise of tanks, it can be concluded that the issue is still topical, because many tanks are designed without taking into account temperature loads, which often leads to damage such as scratches, cracks and material discontinuities.
PL
W pracy omówiono wpływ naturalnego obciążenia termicznego na naprężenia i ugięcia betonowej płyty nawierzchniowej. Pierwsza część opracowania dotyczy analizy warunków klimatycznych występujących w Polsce. Na podstawie danych meteorologicznych uzyskanych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przeanalizowano zmianę średniej temperatury powietrza i zmianę średniej minimalnej temperatury przy powierzchni gruntu. Omówiono także wpływ poszczególnych czynników klimatycznych na trwałość płyty betonowej przeznaczonej do budowy dróg i lotnisk. Druga część pracy obejmuje numeryczną analizę wpływu gradientów temperatury na deformację płyty. Wybrano dwie reprezentatywne stacje pomiarowe do szczegółowej analizy naprężeń w zależności od położenia geograficznego.
EN
The paper discusses the impact of the natural thermal load on stress and deflection of a concrete slab. The first part of the study concerns the analysis of climatic conditions occurring in Poland. Based on meteorological data obtained from the Institute of Meteorology and Water Management, the change in average air temperature and the change in the average minimum temperature at the ground surface were analyzed. The impact of individual climatic factors on the durability of the concrete slab intended for road and airfield construction was discussed. The second part of the study includes the numerical analysis of the impact of temperature gradients on the change in recorded deformations. Two representative measuring stations were selected for detailed stress analysis depending on the geographical location.
PL
Praca dotyczy natryskiwanej plazmowo powłoki NiCrFeSi na podłoże ze stali kotłowej (P 250GH). Powłokę obciążano cieplnie w atmosferze powietrza i w środowisku siarki. Obciążenie cieplne wynosiło 2000 cykli. Jeden cykl obejmował: nagrzewanie do temperatury 560 °C i wygrzewanie w tej temperaturze w czasie 3 minut, chłodzenie do temperatury 300 °C, nagrzewanie do 560 °C i wygrzewanie w tej temperaturze w czasie 1,5 minuty oraz chłodzenie do temperatury 150 °C. Efektem obciążeń cieplnych było zmniejszenie grubości powłoki o 39 μm. Stwierdzono, że siarka dyfundowała w warstwę przypowierzchniową. Tworzące się produkty jej reakcji z niklem i chromem sprzyjały wykruszaniu się składników tej warstwy, które następnie ulegały utlenianiu.
EN
The paper deals with a NiCrFeSi coating plasma-sprayed on a boiler steel (P 250GH) substrate. The coating was heat-loaded in atmosphere of air and in sulfur environment. The heat load comprised 2000 cycles, whereas each of the cycles included: heating up to 560 °C and soaking at the temperature for 3 minutes; cooling down to 300 °C and soaking at the temperature for 1.5 minutes; and cooling down to 150 °C. As a result of such thermal cycling, thickness of the coating was reduced by 39 μm. It has been found that sulfur had diffused into the superficial layer. The occurring products of sulfur reacting with chromium and nickel contributed to spalling of components of the layer which subsequently were subject to oxidation.
4
Content available remote Obciążenia termiczne w eksploatowanym żelbetowym kominie przemysłowym
PL
W artykule opisano oddziaływania termiczne w eksploatowanym kominie Elektrociepłowni Białystok, z uwzględnieniem warunków klimatycznych i parametrów technicznych związanych z odprowadzaniem spalin z kotłów energetycznych. Rozpatrzono przypadki obciążenia temperaturą, jakie mogą wystąpić w okresie zimowym i letnim podczas eksploatacji komina przemysłowego.
EN
In the article there were determined the impact of the thermal in the operated chimney Combined Heat and Power Plant Bialystok, taking into account the climatic conditions and technical specifications related to the evacuation of flue gas from boilers. Temperature load cases that may occur in the winter and summer during operation of the chimney were also taken under consideration.
6
Content available Obciążenia podłóg przemysłowych
PL
Podłogi przemysłowe mają bardzo różne przeznaczenie, dlatego powinny spełniać specjalne wymagania. Płyta nośna musi przenosić duże obciążenia skupione i powierzchniowe pochodzące od ciężkich maszyn, składowanych produktów i poruszających się po niej pojazdów. Oprócz tych obciążeń, w trakcie produkcji, na posadzkę mogą oddziaływać maszyny pracujące dynamicznie, obciążenia od temperatury i skurczu betonu. Wszystkie te obciążenia muszą zostać przejęte bez deformacji, osiadań i zarysowania.
EN
Industrial floors are intended for many different uses, therefore they should meet special requirements. The load plate must carry significant concentrated and surface loads deriving from heavy machinery, stored products and moving vehicles. Apart from these loads, during manufacturing, the flooring may be affected by dynamically working machines, loads resulting from temperature and concrete shrinkage. All these loads need to be carried without deformations, sinking and scratches.
7
Content available remote Analiza pracy toru bezstykowego pod obciążeniem termicznym
PL
W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne pracy toru bezstykowego oraz dokonano analizy jego zachowania pod obciążeniem termicznym, na podstawie wyników badań prowadzonych na eksploatowanym torze linii 271 Wrocław – Poznań. Wykorzystując układ pomiarowy złożony z czterech czujników odkształceń Geokon 4000 wraz z wbudowanym termistorem oraz rejestrator GEOKON 8002-16-1 dokonano bezpośrednich, ciągłych pomiarów odkształceń toru bezstykowego w wyniku oddziaływania sił podłużnych, a także obciążeń termicznych w szynie w określonym przedziale czasu. Zaprezentowano wyniki badań, w tym pomierzone wartości odkształceń termicznych szyny wraz z jej temperaturą w wybranym okresie. Stwierdzono występowanie lokalnych, krótkotrwałych zaburzeń w liniowym charakterze zmian naprężeń oraz odkształceń w zależności od obciążenia termicznego, które mogą wynikać z dokładności pomiarów i z nierównomiernego rozkładu naprężeń termicznych na długości toru bezstykowego. Ponadto zarejestrowano charakter przebiegu zmiany temperatury szyny w czasie, co jest istotne z punktu widzenia diagnostyki i utrzymania toru bezstykowego. Pomierzona minimalna wartość temperatury szyny wynosiła (07.01.2017 r. o godz. 02:25) –16,0 °C.
EN
In this article the basic theory of the Continuously Welded Rail (CWR) track is presented. Moreover authors conducted the analysis of CWR track behaviour under thermal load on the basis of experimental tests in the operated line No 271 Wroclaw – Poznan, section Czempin - Mosina, in the vicinity of Druzyna Poznanska. Direct real-time measurements of thermal longitudinal strains in the rail and the temperature of the rail were done using The Geokon Model 4000 Vibrating Wire Strain Gage and Geokon Model LC2x16 Datalogger. The results of experimental tests in selected time period are presented. The results confirms that the change of the thermal stresses of the rail is proportional to the temperature change. The same relation is being noticed between the change of the thermal strain of the rail and the temperature change. However some local disturbances in this relation are observed, which could be caused by the accuracy of the experimental instruments or by the varied distribution of thermal stresses along the track. Moreover the change of the rail temperature in relation of time is being registered, which is crucial information in railway track maintenance process. The lowest observed value of the temperature during wintertime is –16,0 °C (07.01.2016 r. 02:25).
PL
W artykule omówione zostały sposoby określenia obciążenia cieplnego i mechanicznego silnika okrętowego pracującego w normalnych warunkach oraz z wybranymi niesprawnościami. Badanie polegało na pomiarze parametrów pracy silnika z symulowaną uszkodzoną turbosprężarką oraz symulowaną nieszczelną pompą wtryskową i porównanie ich do parametrów pracy silnika technicznie sprawnego. Badania zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych na silniku SULZER 3AL25/30.
EN
The article explains how to determine the thermal and mechanical loads on the marine engine working with normal operating conditions and with selected technical failures. The survey has been based on comparison between the parameters of the engine operating with simulated damaged turbocharger and leaking simulated injection pump, and the engine working in a proper technical condition. The research has been conducted SULZER 3AL25/30 engine, under laboratory conditions
PL
W artykule przedstawiono zasady określania strat ciepła w przetwornicach trakcyjnych metodą TLV i symulację prób zmian temperatury w przetwornicy trakcyjnej podczas teoretycznego przejazdu pociągu. Przejazd teoretyczny składał się z cyklu rozruchu, jazdy, hamowania i zatrzymywania. Wyniki przedstawiono na wykresach dla różnych parametrów modelu cieplnego. Przeprowadzone modelowanie potwierdziło poprawność zastosowanej metody ustalenia strat cieplnych i obciążeń termicznych przekształtnika trakcyjnego. Przedstawione wyniki wskazują, jak ważna jest znajomość zjawisk towarzyszących. Pozwala ona dobrać prędkość, przy której napęd osiąga optymalną efektywność. Nowoczesne metody symulacji pozwalają na uzyskiwanie efektów w relatywnie krótkim czasie.
EN
This paper presents the principles for determination of heat losses in traction inverters using TLV method and a sample simulation of temperature variation in the traction inverter during the theoretical test run of the train. The theoretical test run consisted of start-up, driving, braking and stopping cycles. The results are shown in the graphs with particular parameters of the thermal model. Modeling confirmed the correct methodology applied to determine the heat losses and thermal loads in the solid state traction power inverter. The paper shows selected aspects of losses of traction drive systems, indicates how important is awareness of accompanying phenomena. This knowledge allows recommending operational speed at which the drive is achieving maximum efficiency. Modern simulation methods can produce results in a relatively short time and at a high confidence level, assuming proper selection of the initial parameters of the system, modeling methods and ability to interpret the results.
PL
Przeanalizowano wpływ lokalizacji budynku usytuowanego w danej strefie klimatycznej na wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania i wentylacji EPH oraz na projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL. Analizę przeprowadzono na przykładzie budynku wielorodzinnego bez instalacji chłodniczej w dwóch wariantach. Pierwszy - budynek spełniający wymagania w zakresie izolacyjności przegród budowlanych obowiązujące od 2017 r. i drugi - od 2021 r. Obliczenia wykonano w odniesieniu do pięciu stref klimatycznych w Polsce, wybierając w danej strefie dwie stacje meteorologiczne tj. najwyższej i najniższej liczbie stopniodni. Z analizy wynika, że różnice pomiędzy uzyskanymi wartościami EPH+W wynoszą od 27,4% do 36,5% w zależności od liczby stopniodni i współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, wartość ΦHL natomiast różniła się od 5,4% do 22,1% w zależności od zewnętrznej temperatury obliczeniowej. Przepisy krajowe w zakresie współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych oraz wskaźnika EPH+W budynku są takie same bez względu na jego lokalizację (po uwzględnieniu potrzeb do przygotowania ciepłej wody i energii pomocniczej EPH+W).
EN
The paper analyses location influence of a building in a climate zone on the value of annual demand indicator for non-renewable primary energy for heating and ventilation EPH, including the design thermal load of the building ΦHL. The analysis was conducted on the example of a multi-family building with no cooling system in two variants. The first - a building that meets the requirements being in force since 2017 for insulation of building partitions. And the second variant since 2021. Calculations have been made in relation to the five climatic zones in Poland, selecting two meteorological stations in the zone, i.e. the highest and lowest number of degree days. The analysis shows that the differences between the EPH+W values obtained range from 27.4% to 36.5%, depending on the number of degree days and on the non-renewable primary energy demand indicator, while the value of ΦHL range from 5.4% to 22.1% depending on the calculated external temperature. The national legislations in the field of thermal transmittance coefficient of building partitions and the ratio of EPH+W in the building are the same regardless of its location (taking into account the needs for hot water preparation and auxiliary energy EPH+W).
EN
The paper presents the results of numerical computations performed for the furnace chamber waterwalls of a supercritical boiler with a steam output of 2400 x 10[3] kg/h. A model of distributed parameters is proposed for the waterwall operation simulation. It is based on the solution of equations describing the mass, momentum and energy conservation laws. The aim of the calculations was to determine the distribution of enthalpy, mass flow and fluid pressure in tubes. The balance equations can be brought to a form where on the left-hand side space derivatives, and on the right-hand side – time derivatives are obtained. The time derivatives on the right-hand side were replaced with backward difference quotients. This system of ordinary differential equations was solved using the Runge-Kutta method. The calculation also takes account of the variable thermal load of the chamber along its height. This thermal load distribution is known from the calculations of the heat exchange in the combustion chamber. The calculations were carried out with the zone method.
12
Content available Analiza termiczna żelbetowych kominów
PL
W pracy przedstawiono analizę numeryczną modeli komina żelbetowego. Modele uwzględniały degradację stanu technicznego w postaci zmiany wytrzymałości betonu i grubości ścianek żelbetowego płaszcza w kolejnych segmentach. Obciążenie konstrukcji stanowi zmienne pole temperatur spowodowane warunkami klimatycznymi. Obciążenie to przyłożone zostało do analizowanych modeli jako gradienty temperatur pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną stroną płaszcza. Uwzględniono wpływ promieniowania słonecznego absorbowanego przez beton na temperaturę płaszcza komina. Wyznaczono naprężenia pionowe i rozwarcie rys w analizowanych modelach.
EN
The paper presents a numerical analysis of reinforced concrete chimney models. The models take into account changes in the strength of concrete and coat thickness in the segments. Design load is variable temperature field due to climatic conditions. This load was applied as the temperature gradients between the inner and the outer side of the shell. The impact of solar radiation absorbed by the concrete coat is also analyzed. Vertical stresses and the cracks are calculated in the analyzed models.
13
Content available remote Uszkodzenia i naprawa obciążonych termicznie komór bioreaktorów w kompostowni
PL
W artykule omówiono uszkodzenia żelbetowych komór bioreaktorów stabilizacji tlenowej w kompostowni, powstałych wskutek niewystarczającego zazbrojenia ścian oraz podkreślono znaczenie nieuwzględnionych w projekcie naprężeń skurczowych i termicznych. Zaproponowano zmniejszenie obciążenia gradientem temperatury przez ocieplenie ścian komór oraz przedstawiono sposób naprawy konstrukcji żelbetowej, zapewniający uzyskanie szczelności komór reaktorów istotnej z punktu widzenia ochrony środowiska.
EN
The paper presents a case of damage done to reinforced concrete chambers of aerobic stabilization bioreactors in a composting plant that occurred due to insufficient reinforcement of walls. The damage has been reviewed and the authors have pointed out to the significance of shrinkage and thermal stresses, which were not taken into consideration in the construction design. A reduction of gradient temperature load has been suggested, which may be achieved through insulation of the chamber walls. Moreover, amethod of repairing the ferroconcrete structure, which could guarantee, essential from the point of view of environment protection, tightness of bioreactor chambers, has been recommended.
14
Content available remote Renowacja fasad budynków zabytkowych z uwzględnieniem efektów nasłonecznienia
PL
W artykule zamieszczono analizy wpływu nasłonecznienia na zmienność naprężeń w strukturze przypowierzchniowej ścian obiektów zabytkowych. Dobowe zmiany temperatur zewnętrznych w korelacji z intensywnością procesów nasłoneczniania skutkują powstawaniem w warstwie fakturowej destrukcyjnych zjawisk, które mogą powodować ich zarysowanie oraz utratę spójności z warstwą muru. Przeprowadzone prace wskazują na sposób doboru materiałów wykorzystywanych w trakcie remontów fasad, w aspekcie zwiększenia ich trwałości.
EN
In this paper was analyzed insolation effect on stress changeability in the superficial parts of the walls of the listed buildings. Fluctuation of external temperatures, combined with insolation process, caused in elevation layer destructive effects. These effects can caused scratch of this layer and loss of the cohesion with the wall. In the paper was indicated how to match materials, used during renovation of facades, to increase their durability.
PL
Stan techniczny i bezpieczeństwo obiektów budowlanych zależy między innymi od określenia odchyłek geometrycznych całej konstrukcji oraz jej poszczególnych elementów i odniesienia ich do zdefiniowanych w zaleceniach normowych wartości dopuszczalnych. W artykule zaprezentowano badania przemieszczeń dla trzech wież telekomunikacyjnych o różnej konstrukcji, a otrzymane wartości porównano z zaleceniami normowymi. Graniczne wartości przemieszczeń zaproponowane przez PN-B-03204 są dla wszystkich analizowanych przypadków spełnione. Aktualna norma Eurokod 3 nie podaje wartości graniczny przemieszczeń wierzchołka, uzależniając je od zaleceń użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest więc do przeprowadzenia rektyfikacji i spełnienia wymogów normowych. Otrzymane wyniki potwierdziły badania stalowych wież antenowych. Analizując otrzymane wyniki pomiarów przemieszczeń stwierdzono, że przy umiarkowanym nasłonecznieniu i braku wiatru przemieszczenia wierzchołkowego odcinka nie przekraczają wartości granicznych zalecanych dla tego typu konstrukcji, duże nasłonecznienie i temperatury przekraczające 30 stopni Celsjusza zwiększają przemieszczenia badanych konstrukcji, ponadto wieże stalowe o konstrukcji rurowej charakteryzują się małą odpornością na rozszerzalność termiczną.
EN
Technical conditions and the safety of steel structures depends, among other things, on determination of the geometrical deflections of the whole structure and its individual elements, and relate them to the values defined by the code limits. The paper presents the measurement of displacements for three selected telecommunication towers of various structural design. The results of survey are compared with those provided by the relevant codes. The limit values of displacements proposed by the PN-B-03204 are in all analyzed cases fulfilled. Currently, the recommended standard Eurocode 3 does not specify a limit value of displacements for the top of masts and towers. It makes them dependent on the recommendations of the tower user. The user is therefore obliged to carry out rectification and meet the requirements of code. The analysis of the displacement measurements showed that: with a moderate sun exposure and no wind, the displacement of the tip section of the towers do not exceed the limit values recommended for this type of steel structures, a significant sun exposure and temperatures exceeding 30 degrees of centigrade increase the displacement of the surveyed steel structures, and finally tubular steel towers have a low resistance to the thermal expansion.
16
Content available remote Heat load determination of boiler furnace chamber
EN
The aim of the furnace chamber calculation is to determine the heat flux distribution transferred to water-walls tubes versus a furnace chamber height and the exhaust gas temperature at the furnace chamber outlet. In this paper a new construction of heat flux tubes for determining heat flux absorbed by membrane water-walls is presented. Flux tubes mounted at different levels work at similar conditions as water-walls tubes. The methodology of calculations of boilers furnace chambers using zone methods is presented. The results of calculations of the steam capacity 210 ×103 kg/h boiler furnace chamber using zone method are compared to the results obtained from measurement. The results of thermal load and gases temperature measurements along the combustion chamber height of the supercritical boiler will be compared with the results of computations.
PL
Jednym z warunków wytrzymałości konstrukcji ze względu na bezpieczeństwo pożarowe budynków jest zapewnienie jej nośności w trakcie pożaru. Elementy konstrukcji budynku muszą być zaprojektowane lub zabezpieczone w sposób gwarantujący osiągnięcie przez nie odporności ogniowej wynikającej z klasy odporności pożarowej budynku. Proces doboru odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych dla konstrukcji budowlanych ogranicza się jedynie do doboru odpowiedniego systemu zabezpieczeń pasywnych np. przy pomocy farb ogniochronnych, systemów natryskowych lub płyt, uwzględnienia odpowiedniej otuliny w elementach żelbetowych itp. W niektórych sytuacjach konieczne może być określenie odporności ogniowej elementu konstrukcyjnego w sposób obliczeniowy. W standardowym podejściu do projektowania konstrukcji ramowych dla „sytuacji pożarowej”, pomija się pracę konstrukcji jako całości i przyjmuje się wyizolowane elementy całości ramy (słupy, rygle), obciążone zestawem sił dla „sytuacji stałej”. Dla tak opisanego elementu stosuje się zalecenia normowe dotyczące ochrony przeciwpożarowej. W niektórych przypadkach takie podejście może być nie wystarczające. Uwzględniając obciążenie termiczne (wzrost temperatury np.w środowisku pożaru) na etapie zbierania obciążeń możliwe jest symulowanie oddziaływania temperatury w różnych miejscach konstrukcji i przyjęcie takiego schematu statycznego do wymiarowania aby w sytuacji wyjątkowej siły w elementach rozkładały się w sposób kontrolowany i przewidziany przez konstruktora. Dzięki wprowadzeniu obciążenia termicznego do kombinacji obciążeń, możliwe jest dodatkowe zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku skoncentrowane w odpowiednich miejscach (strategicznych ze względu na nośność budynku). W artykule poddano analizie algorytm właściwy dla metody elementów skończonych i metody przemieszczeń przy obliczeniach ramy przestrzennej (dla sytuacji stałej oraz sytuacji wyjątkowej jaką jest pożar), którą stanowić będzie sześciokondygnacyjny budynek biurowy o konstrukcji szkieletowej. Rama przedstawiona będzie w dwóch wariantach różniących się między sobą połączeniami w węzłach między poszczególnymi prętami (schematem statycznym). Założono, że wariant I symulował będzie ramę, której wszystkie połączenia między prętami zrealizowane będą w sposób sztywny. W wariancie II założono, że rama będzie posiadała szereg zwolnień w postaci przegubów pomiędzy poszczególnymi elementami ramy z zachowaniem niezbędnej geometrycznej niezmienności konstrukcji. Dla założonych powyżej wariantów, na podstawie przeprowadzonej analizy porównawczej zostaną sformułowane wnioski końcowe.
EN
In some situations it is necessary to determine fire resistance of structural element with calculation method. In a standard approach to design frame structures for “fire situation”, a construction work as a whole is omitted, and separated element of the frame (mullions and transoms), loaded with set of forces for “constant situation” is taken. For such described element the standard requirements for fire protection are applied. In some cases such approach can be sufficient. Considering thermal load (temperature increase e.g. during fire) at the stage of collecting loads a temperature impact simulation at different locations of the structure is possible, and adoption of such static scheme for dimensioning, to have evenly distributed forces in the controlled and predicted by the designer way in the emergency case. Thanks to introducing thermal load for load combination (load combination), an additional fire protection of the building concentrated at the appropriate locations is possible (strategic due to bearing capacity of the building). In this article an algorithm appropriate for the finite element method and compartments method in calculation of the time frame (for steady state and special case such as fire) is analysed, which is a six-storey office building with frame structure. The frame is presented in two options differing with connections in the nodes between the bars (static scheme). It was assumed that option I simulated the frame, where all connections between the bars were rigid. In option II it was assumed that the frame had a number of exemptions in the form of joints between frame elements with the necessary geometric invariance structure. For the above mentioned options, based on the conducted comparative analysis final conclusion were formulated.
18
Content available remote Wpływ obciążeń termicznych na płyty warstwowe
PL
W artykule omówiono problem oddziaływań termicznych na płyty warstwowe. Wyjaśniono zjawiska mechaniczne i podano podstawowe wzory. Przedyskutowano znaczenie i zasadność założeń przyjętych w normie PN-EN 14509:2013-12. Przedstawiono również przykłady obliczeniowe.
EN
The article presents the problem of thermal loads acting on sandwich panels. It explains the mechanical phenomena and presents basic equations. The article also discusses the significance and reasonableness of the assumptions given in PN EN 14509:2013-12 and provides exemplary calculations.
PL
Przedstawiono wyniki obliczeń naprężeń w tarczy poddanej działaniu temperatury otrzymane czterema metodami, z których jedna jest formalnie ścisła. Pokazano, że do tarczy obciążonej temperaturowo można zastosować analogię tarczowo-płytową. Stwierdzono, że metoda różnic skończonych (MRS) jest najkorzystniejszą do rozwiązania postawionego problemu.
EN
The paper concerns calculations of stresses in a disc subjected to the action of temperature. There were presented the results obtained with four methods, in which the one is formally exact. There was proved that the disc-plate analogy can be applied to a disc under a temperature load. From all the methods applied in the paper, the Finite Differences Method was acknowledged as the best to solve the set problem.
EN
Exhaust gases from dual fuel engines are nearly smokeless, while maximal engine load is limited by allowable thermal load, not by smoke limit. This encourages users to enrich gas-air mixture, leading to increased output power of the engine, what partially compensates reduction of maximal output power connected with gaseous fuelling. Excessive enrichment of the charge, resulting from concentration of gas in the gas-air mixture and size of Diesel oil’s dose, can lead to a phenomenon of knocking combustion and thermal overloading, and in result – to serious damage of the engine. In the paper is presented a calculation methodology of maximal enrichment of the gaseous mixture, above which a thermal overloading of the engine can occur. On example of a breakdown of three dual fuel engines of Caterpillar 3516A and SW 680 type, effects of thermal overloading, and a hazards connected with excessive enrichment of the gaseous mixture are shown. Conclusions of a general nature can serve as a guide to selection of control systems to dual fuel engines.
PL
Spaliny silników dwupaliwowych są prawie bezdymne, a maksymalne obciążenie silnika jest ograniczone dopuszczalnym obciążeniem cieplnym, a nie granicą dymienia. Skłania to użytkowników do wzbogacania mieszaniny gaz-powietrze prowadzącego do zwiększania mocy silnika, co częściowo kompensuje zmniejszenie mocy maksymalnej związane z gazowym zasilaniem. Nadmierne wzbogacanie ładunku, wynikające ze stężenia gazu w mieszaninie gaz-powietrze i wielkości dawki oleju napędowego, może prowadzić do zjawiska spalania stukowego i przeciążenia cieplnego, a w efekcie do poważnego uszkodzenia silnika. W pracy przedstawiono metodykę obliczania maksymalnego wzbogacania mieszaniny gazowej, powyżej którego mogą występować przeciążenia cieplne silnika. Na przykładzie trzech awarii silników dwupaliwowych Caterpillar 3516A i SW 680 pokazano skutki przeciążenia cieplnego silnika i niebezpieczeństwa związane z nadmiernym wzbogaceniem mieszaniny gazowej. Wnioski ogólne mogą być wskazówką do doboru sterowania silników dwupaliwowych.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.