Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 414

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermal insulation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
1
Content available remote Skropliny w dachach
2
Content available remote Energooszczędne konstrukcje drewniane
PL
Budownictwo na bazie drewna to bardzo szybko rozwijająca się gałąź budownictwa w świecie. Nieco gorzej jest na rynku polskim. W dobie dbałości o środowisko ważne jest, aby nowo powstałe obiekty budowlane, w tym budynki, nie tylko zużywały jak najmniej energii, ale również były wykonane z materiałów odbieranych jako ekologiczne. Budownictwo na bazie drewna łączy oba te aspekty. Są jednak jeszcze dwa aspekty rynkowe: cena oraz dostępność materiałów i rozwiązań technologicznych. Budynki o konstrukcji drewnianej są przyjazne środowisku naturalnemu i człowiekowi, a przy odpowiedniej izolacji, wykończeniu i dobrze dobranym systemom instalacyjnym mogą uzyskać status budynków zero energetycznych, czyli takich dla których bilans energetyczny w skali roku jest zerowy. W artykule zaprezentowano światowe trendy i możliwości polskiego rynku budownictwa na bazie drewna.
EN
Wood-based construction is a rapidly growing branch of construction in the world, it is slightly worse on the Polish field. In the era of care for the environment, it is important that newly constructed building objects, including buildings, not only use as little energy as possible, but also be made of materials received as ecological. Wood-based construction combines both of these aspects. There are, however, two other market aspects: price and availability of materials and technological solutions. Wooden buildings are more environmentally and human friendly than other material solutions, and with proper insulation, finishing and well-chosen installation systems, they can also be tempted to become a zero-energy building, i.e. one whose energy balance is zero per year. This article attempts to present the topic in a synthetic way, outlining global trends and possibilities of the Polish wood-based construction market.
4
Content available remote Badania cieplno-wilgotnościowe systemu ETICS z barierą ogniową
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań cieplno-wilgotnościowych ściany zewnętrznej ze złożonym systemem ociepleń ETICS. Izolacja termiczna wykonana ze styropianu zawierała dodatkowe elementy stanowiące barierę ogniochronną. Zostały one wykonane w postaci poziomego pasa wełny mineralnej na całej szerokości ściany i dodatkowych pasów nad otworami. Badania laboratoryjne wg ETAG 004, w postaci cykli cieplno-wilgotnościowych, stanowiły podstawę do oceny stanu technicznego warstw wykończeniowych, w postaci czterech zróżnicowanych tynków zewnętrznych.
EN
The article presents selected results of thermo-humidity tests of the external wall with a complex ETICS insulation system. Thermal insulation was made in the form of expanded polystyrene, along with a horizontal strip of mineral wool and its additional bands over the windows, which are fire barriers. Laboratory tests according to ETAG 004 in the form of hygrothermal cycles constituted the basis for assessing the technical condition of the finishing layers in the form of four different external renders.
6
Content available remote Wymagania izolacyjności cieplnej w instalacjach technicznych i przemysłowych
PL
Projektowanie instalacji technicznych i przemysłowych wiąże się m.in. z określeniem wymaganej grubości izolacji, która ma stanowić zabezpieczenie w zakresie ochrony cieplnej. W artykule autor wyjaśnia wymogi związane z WT 2021 dla izolacji technicznych oraz kwestie związane z deklaracją własności cieplnych materiału izolacyjnego.
EN
Designing technical and industrial installations involves, among other things, determining the required thickness of insulation to provide thermal protection. In the article the Author explains the requirements related to WT 2021 for technical insulation and issues related to the declaration of thermal properties of the insulation material.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe ścian zewnętrznych wraz z przykładami obliczeniowymi dotyczącymi ich parametrów fizykalnych w aspekcie wymagań cieplno-wilgotnościowych według rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.
EN
This paper presents examples of structural and materiał solutions used in external walls along with calculations of physical parameters in view of thermal insulation and waterproofing requirements according to the Regulation of the Minister of Infrastructure and Construction of 14 November 2017, amending the Regulation on the technical conditions to be met by buildings and their location, entering into force on 1 January 2021.
8
Content available remote Ocena techniczna elewacji wentylowanych według EAD 090062-00-0404
PL
Zestawy wyrobów do wykonywania elewacji wentylowanych od wielu lat pozostają jednym z najbardziej popularnych rozwiązań elewacyjnych. Właściwości techniczne systemu elewacyjnego mają bezpośredni związek z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania, trwałością, komfortem użytkowania, estetyką budynku. Podstawowe właściwości techniczne pozwalające na zaprojektowanie trwałej i bezpiecznej elewacji podawane są w Krajowych oraz Europejskich Ocenach Technicznych. W wielu przypadkach oceny technicznej elewacji wentylowanych dokonywano na podstawie EAD 090062-00-0404, który od 2018 roku zastępuje ETAG 034. W artykule omówiono różnice pomiędzy ww. dokumentami.
EN
Ventilated facade kits have been one of the most popular facade solutions for numerous years. Technical properties of the facade system are directly related to ensuring safety and comfort of use, durability and building aesthetics. Basic technical properties for designing a durable and safe facade are given in National and European Technical Assessments. In many cases, the technical assessment of ventilated facades was performed based on EAD 090062-00-0404, which replaces ETAG 034 from 2018. The paper discusses the differences between the above-mentioned documents.
EN
In this paper, the authors focused on the examination of the possibility of polymer material applications as upper footwear elements in order to improve the functional properties, which are transposed to the hygienic comfort conditions. The set of materials used in this research were two – layered packages stitched together around the edges. Cotton material formed the outer layer, and polymer fabrics were used as the inner layer. Hygienic properties were identified with the use of water vapour permeability and water vapour absorption characteristics, while the thermal conductivity property was described on the basis of research done with an Alambeta device. Statistical analysis with the use of the t-Student test was conducted and showed that the proposition of material substitution undertaken was able to improve the hygienic characteristics of material packages, which can be implemented in manufacturing practice as upper materials with higher functional properties.
PL
W pracy skoncentrowano się na zbadaniu możliwości zastosowania materiałów polimerowych, jako elementów układów cholewkowych w celu poprawy właściwości użytkowych transponowanych na parametry komfortu fizjologicznego. Badaniom poddano dwuwarstwowe pakiety zszywane po brzegach, w których w roli wierzchniej warstwy zastosowano materiał bawełniany, zaś warstwę podszewkową stanowiły materiały polimerowe na bazie poliestru o różnej strukturze – w tym również przestrzennej. Właściwości higieniczne zidentyfikowano za pomocą współczynników absorpcji i przepuszczalności pary wodnej. Z kolei właściwości cieplne zostały opisane na podstawie wykonanych badań przewodnictwa cieplnego przeprowadzonego z wykorzystaniem przyrządu Alambeta. Przeprowadzone badania pozwoliły na sklasyfikowanie materiałów pod względem możliwości ich zastosowania, jako komponentów cholewkowych pakietów obuwniczych z uwzględnieniem ich potencjalnych walorów zdrowotnych.
EN
This paper presents a study on the thermal insulation of commercial protective gloves with passive and active heating systems considering different simulated temperatures (-15 °C, -10 °C, 0 °C and +5 °C). The insulation parameter was determined on a thermal hand model for two heated gloves supplied with different heat sources (active and passive) according to an originally developed procedure. The results confirmed that the use of an additional heat source (active or passive) makes it possible to obtain higher values of thermal insulation, expressed by a change in the performance level. In addition, the results indicate that active systems are more effective than the passive heat sources tested. The procedure shows how to evaluate the performance of heated products. It was found that active and passive systems differentially follow temperature changes, and thus differ in the levels of thermal insulation provided in the workplace. Depending on the degree of exposure of the worker to a cold environment, it is advisable to wear gloves additionally equipped with passive or active heat sources.
PL
Artykuł przedstawia badania dotyczące izolacji cieplnej ogrzewanych ochronnych rękawic komercyjnych zawierających pasywne i aktywne elementy grzejne według własnego postępowania w zróżnicowanych warunkach temperaturowych (-15 °C, -10 °C, 0 °C and +5 °C). Wyniki potwierdziły, że zastosowanie dodatkowego elementu grzejnego (aktywnego lub pasywnego) umożliwia uzyskanie wyższych wartości izolacji cieplnej, co znajduje odzwierciedlenie w poziomie skuteczności. Ponadto stwierdzono większą efektywność systemów aktywnych w porównaniu do pasywnych. Postępowanie wskazało, w jakim stopniu należy wyciągać wnioski na temat efektywności wyrobu ogrzewanego. Badania potwierdzają, że systemy pasywne i aktywne niejednakowo nadążają za zmianami temperatur i tym samym zapewniają poziom izolacyjności cieplnej na innym poziomie wymaganym w środowisku pracy. W zależności od stopnia ekspozycji pracownika na zimne środowisko pracy zaleca się stosowanie rękawic wyposażonych w pasywne lub aktywne elementy grzejne.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe założenia nowelizacji ustawy [1] o wspieraniu termomodernizacji i remontów budynków1, opracowanej zgodnie z priorytetowymi kierunkami Narodowego Programu Mieszkaniowego [2]. Program ten zakłada zwiększenie efektywności dopłat publicznych realizowanych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, w ramach realizacji celu pt. „Poprawa warunków mieszkaniowych społeczeństwa, stanu technicznego zasobów mieszkaniowych oraz zwiększenie efektywności energetycznej”.
EN
The article presents the basic assumptions of the amendment to the Act on supporting thermomodernization and renovation of buildings, developed in accordance with the priority directions of the National Housing Programme. This programme assumes increasing the effectiveness of public subsidies implemented from the funds of the Thermomodernization and Renovations Fund, as part of the implementation of the objective entitled ‘Improving housing conditions of the society, technical condition of housing resources and increasing energy efficiency’.
EN
This paper describes preparation methodology and research results of newly developed materials from post-production fibrous waste that are resistant to high temperatures. Widely available raw materials were used for this purpose. Such approach has significant impact on the technological feasibility and preparation costs. Obtained materials were verified via applying of various tests including characterization of shrinkage, porosity, density and water absorption as well as X-ray analysis (XRD), followed by mechanical bending and compressive strength determination. Based on the research results, the possible applications of materials as thermal insulators were indicated.
EN
In the article, the authors presented the results of microbiological air quality studies in selected buildings with additional thermal insulation applied from the inside using a silicate and lime system, as well as the results of a survey study concerning the comfort of use of said buildings. The microbiological air quality studies, conducted in buildings immediately prior to and after the application of additional thermal insulation using silicate and lime sheets, demonstrated a significant decrease in the number of mould spores in interior spaces. This was also reflected in the results of a survey study. The survey study was conducted with users of public and commercial buildings and municipal housing buildings in Krakow. Thanks to the additional insulation applied from inside using the silicate and lime system, all of the utilitarian parameters of internal spaces had improved. The most significant changes concerned parameters like comfort of use, the aesthetic of the spaces and breathing comfort. According to experts, the silicate and lime system was also rated highly in terms of the analsed parameters.
PL
W przypadku remontu i termomodernizacji użytkowanych budynków zabytkowych lub obiektów objętych ochroną konserwatorską, dążenie do uzyskania wartości parametrów charakterystycznych dla budownictwa energooszczędnego, z jednej strony przekłada się na oszczędności eksploatacyjne, z drugiej jednak strony, wiąże się np. z ograniczeniem powierzchni użytkowej, z uwagi na konieczność docieplenia ścian od wewnątrz. Kontrola występowania zagrzybienia w budynkach oraz jego ograniczenie, wymaga całościowego podejścia do procesu budowlanego i eksploatacyjnego, uwzględniającego m.in. aspekty termoizolacji, ogrzewania, wentylacji, materiałów wykończeniowych jak również odpowiedniej konserwacji pomieszczeń. Nadmierny rozwój grzybów pleśniowych w pomieszczeniach użytkowych jest przyczyną problemów zdrowotnych użytkowników oraz pogorszenia się stanu komfortu użytkowania pomieszczeń. Ludzie spędzają coraz więcej czasu w pomieszczeniach, dlatego jakość powietrza jest tak ważna. Jednym z kompleksowych rozwiązań dotyczących poprawy warunków użytkowania pomieszczeń jest zastosowanie systemu dociepleń od wewnątrz płytą silikatowo-wapienną, będącą przedmiotem badań w projekcie pt. „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanych metod trwałej likwidacji przyczyn i skutków powstawania pleśni w budynkach o różnym przeznaczeniu i sposobie użytkowania z zastosowaniem nowych kompozycji materiałów oraz technik aplikacyjnowykończeniowych” (nr wniosku POIR.01.01.01-00-0535/17), zakwalifikowanym do dofinansowania w ramach naboru konkursu nr 3/1.1.1/2017 POIR 2014-2020 ogłoszonego przez NCBR. W artykule przedstawiono jedynie część, spośród obszernych, przeprowadzonych w ramach projektu badań. W niniejszej pracy skupiono się na aspekcie komfortu użytkowania obiektów docieplonych od wewnątrz proponowanym systemem. Ocenę przeprowadzono na podstawie badań czystości mikrobiologicznej powietrza. Podjęto również próbę określenia subiektywnej oceny ogólnego komfortu odczuwanego przez użytkownika. W tym celu przeprowadzono badania sondażowe wśród użytkowników lokali docieplonych proponowanymi płytami silikatowo-wapiennymi.
PL
W artykule omówiono sposoby wyznaczania krzywej deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła dla wyrobów służących do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Przedstawiono również sposób weryfikacji wyznaczonej krzywej. Zdefiniowano błędy popełniane w trakcie wyznaczania bądź weryfikacji krzywej deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła.
EN
In the article the ways of determination declared thermal conductivity of thermal insulation products for building equipment and industrial installations were presented. The verification of determined curve was described. Mistakes during determination or verification were pointed.
PL
Różnice w kosztach eksploatacyjnych systemów ogrzewania w domu jednorodzinnym zbudowanym w standardzie WT 2017 i 2021 wynoszą od 23 do nawet 30%. Mniejsze koszty eksploatacyjne wiążą się z koniecznością poniesienia większych wydatków inwestycyjnych, wynikających z poprawienia izolacyjności przegród zewnętrznych do wymagań WT 2021, a nawet wyższych.
EN
The differences in the operating costs of heating systems in a house built in WT 2017 and 2021 standards range from 23 to even 30 percent. Smaller operating costs incur higher investment expenses due to the improvement of insulation and external partitions to meet the requirements of WT 2021 and even higher.
PL
Obecnie na rynku odzieżowym dostępne są różnorodne wyroby tekstylne. Główny problem dotyczący wyboru odpowiedniego wyrobu odzieżowego związany jest z jego właściwym dopasowaniem do sylwetki użytkownika. Producenci wytwarzają odzież w różnych rozmiarach jednakże pomiędzy dwoma zbliżonymi rozmiarami występują różnice stałych wartości liczbowych, które zawierają się w zakresie odczuwalności dla danego rozmiaru. Wobec tego oprócz odpowiedniego dopasowania bardzo ważna jest ocena subiektywna użytkownika odnosząca się do rodzaju materiału, koloru, fasonu oraz komfortu użytkowania. W artykule podjęto próbę oceny stopnia dopasowania rajstop do użytkownika.
EN
Currently, various textile products are available on the clothing market. The main problem with choosing the right clothing product is related to its proper fitting to the user's silhouette. Manufacturers produce the clothing in various sizes, however, between two similar sizes there are differences in fixed numerical values that are within the perceptibility range for a given dimension. Therefore, in addition to the appropriate fit, the user's subjective assessment of the type of material, color, shape and comfort of use is very important. The article attempts an analytical assessment of the pantyhose fit to the user.
17
Content available Styropian – plus czy minus dla środowiska?
PL
Mając na uwadze obecnie toczące się intensywnie dyskusje na temat zanieczyszczenia środowiska plastikiem i materiałami sztucznymi, autorzy pracy podjęli próbę przyjrzenia się temu zagadnieniu z perspektywy materiału, jakim jest powszechnie stosowany w budownictwie polistyren ekspandowany EPS, czyli styropian.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia wpływu symulowanego natężenia promieniowania słonecznego na rozkład temperatury powierzchni polistyrenów EPS. Polistyreny z dodatkami atermicznymi charakteryzują się nie tylko odmiennymi właściwościami w stosunku do typowych polistyrenów spienionych, ale także inną barwą. Ma to wpływ na absorpcję promieniowania słonecznego i wielkość temperatury powierzchni materiału. Wobec powyższego przeprowadzono pomiary laboratoryjne wpływu natężenia symulowanego promieniowania słonecznego na rozkład temperatury powierzchni polistyrenów z dodatkami atermicznymi. Badaniom poddano dwa rodzaje polistyrenów grafitowych, polistyren biały oraz polistyren zespolony (grafitowy z zewnętrzną warstwą białego EPS).
PL
W artykule przedstawiono kilka przykładów rozwiązań termoizolacji przegród budowanych w systemie szkieletowym z drewna na przykładzie rozwiązań systemu (STEICO). Opisano istotę uwzględniania w projektowaniu przegród transferu pary wodnej przez ich strukturę oraz przeanalizowano przypadek zaprojektowania przegrody zamkniętej dyfuzyjnie z zastosowaniem materiałów z pianek PIR.
EN
The article presents a few examples of thermal insulation solutions for partitions built in a timber frame system based on the example of (STEICO) system solutions. The essence of taking into consideration the design of water vapor transmission partitions through their structure was described and the case of designing a closed diffusion partition using PIR foam materials was analyzed.
first rewind previous Strona / 21 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.