Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermal balance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Thermal stress in concrete slab of the airfield pavement
EN
Stress occurring in concrete pavement slab changes on daily and annual basis. Daily changes of air temperature in between environments depend on the following: latitude where the structure is located and season. Change of air temperature causes the variable thermal stress of a slab and consequently change of its linear dimensions (slab extension or shortening. “Thermal balance of pavement” prepared for individual structure solutions, should be the basis for construction design and geometric solutions concerning air field structure. This publication refers only to natural changes of temperature conditions of the environment. Other phenomena occurring on concrete airfield pavement under the influence of imposed thermal loads will be the subject of another publication in this regard.
PL
Stan naprężenia w betonowej płycie nawierzchni zmienia się w cyklu dobowym i rocznym. Dobowe zmiany temperatury powietrza zalegającego na granicy środowisk zależą od: szerokości geograficznej, w której położony jest obiekt, i pory roku. Zmiana temperatury powietrza powoduje zmienny stan naprężenia termicznego płyty i w konsekwencji zmianę jej wymiarów liniowych (wydłużanie lub skracanie płyty). „Bilans termiczny nawierzchni” sporządzony dla indywidualnych rozwiązań konstrukcyjnych, stanowić powinien podstawę projektu konstrukcyjnego i rozwiązań geometrycznych obiektu lotniskowego. W publikacji uwzględniono tylko zmiany naturalne warunków temperaturowych otoczenia. Inne zjawiska zachodzące w lotniskowej nawierzchni betonowej pod wpływem wymuszonych obciążeń termicznych będą przedmiotem opracowania w innej kierunkowej publikacji z tego zakresu.
PL
W artykule podano składniki bilansu cieplnego organizmu oraz określono parametry powietrza w wagonach pasażerskich. Obliczenia wykonano dla wagonu osobowego, bezprzedziałowego drugiej klasy o oznaczeniu fabrycznym 159A Fabryki Pojazdów Szynowych H. Cegielski; przeznaczonego do ruchu krajowego i międzynarodowego z prędkością maksymalną 200 km/h. Wykonano obliczenia cieplne dla okresu letniego, które uwzględniały zyski ciepła od ludzi, od oświetlenia oraz nasłonecznienia, w celu określenia zapotrzebowania wagonu pasażerskiego na chłód.
EN
In the paper are presented the components of the body’s heat balance and the parameters of the air in passenger carriages. The calculations have been made for a second-class, noncompartment passenger train car with the factory designation 159A of Railway Vehicles Factory H. Cegielski (Fabryka Pojazdów Szynowych H. Cegielski); intended for domestic and international traffic with a maximum speed of 200 km/h. Thermal calculations for the summer period have been made, taking into account the heat gains from people, lighting, and insolation, to determine the cooling demand of the passenger train car.
PL
Wycofana norma PN-EN ISO 13790 została zastąpiona normą PN-EN ISO 52016, która określa wiele metod obliczeniowych zapotrzebowania na energię budynków do ich ogrzewania, chłodzenia, nawilżania i odwilżania powietrza wewnętrznego, obliczania bilansu energii i wyznaczania temperatury wewnętrznej w budynkach oraz wyznaczania zapotrzebowania na moc ogrzewania i chłodzenia. W artykule opisano metody obliczeniowe zawarte w tej normie oraz omówiono związki pomiędzy tą normą i normą PN-EN ISO 52017 oraz innymi powołanymi normami. W artykule przedstawiono również różnice metod obliczeniowych wycofanej normy PN-EN ISO 13790 i normy omawianej w artykule.
EN
The with drawn PN-EN ISO 13790 standard has been replaced by the PN-EN ISO 52016 standard, which contains a number of calculation methods for energy demand of buildings for heating, cooling, humidifying and dehumidifying indoor air, calculating the energy balance and determining the indoor temperature in buildings and determining the heating and cooling loads. The article describes the calculation methods contained in this standard and discusses the relationship between this standard and the PN-EN ISO 52017 standard and other referenced standards. The article also presents the differences in the calculation methods of the withdrawn PN-EN ISO 13790 standard and the standard discussed in this work.
EN
Every new car should be equipped with the catalyst, which limits the amount of harmful chemical compounds such as NOx, CH and CO emitted to the air. Auto catalyst consists of the ceramic or metallic carrier, on which is the layer with Platinum Group Metals playing catalytic role. There are many methods using for recovery those valuable metals from spent auto catalyst, however evry of those methods have some limitations. Proces described in the article is the modified method of metal collector, which used magnetohydrodynamic pump. Rotary electromagnetic field generates in the liquid metal rotary current, which as a consequence washing out the PGM metals from the ceramic carriers. Considering the possibilities of commercialization of the described method, the energy balance was made. From that balance the energetic efficiency of the unit was determined and the analysis of the temperature distribution was shown thermographycally.
PL
Elementem wielu instalacji są wymienniki ciepła. Tworzenie się osadu i niewłaściwa praca wymienników zwiększają koszty eksploatacji. Miernikiem czystości powierzchni jest współczynnik przenikania ciepła. Można go kontro-lować w oparciu o pomiary eksploatacyjne. Błędy wyników pomiaru powodują błędy obliczeń współczynnika przenikania ciepła. W pracy przedstawiono zastosowanie rachunku wyrównawczego do uwiarygodnienia wyników pomiaru. Rachunek wyrównawczy jest działem matematyki i zajmuje się metodami estymacji statystycznie optymalnej. Zastosowanie rachunku wyrównawczego w diagnostyce wymienników ciepła zapewnia wiarygodną informację o stopniu degradacji cieplnej wymiennika i prawidłowości działania aparatury pomiarowej. Metodę i algorytm obliczeń wyrównawczych przedstawiono na przykładzie chłodnicy powietrza sprężonego.
EN
Heat exchangers are elements of many installations. Deposit formation and incorrect exchangers operation increase operating cost. The meter of surface purity is a heat transfer coefficient which may be controlled by means of operational measurements. Errors in measurement results cause errors in calculation of a heat transfer coefficient. The paper addresses application of data reconciliation for increasing reliability of measured values. Reconciliation is a field of mathematics devoted to methods of statistically optimal estimation. Application of data reconciliation in heat exchangers diagnostics ensures reliable information about degree of an exchanger thermal degradation and correctness of measuring apparatus operation. The data reconciliation method and algorithm are presented on example of a compressed air cooler.
6
Content available remote Bilans cieplny kolektora słonecznego w roku porównawczym
PL
W referacie przedstawiono bilans cieplny kolektora słonecznego metodą „hour by hour”, na podstawie danych meteorologicznych roku porównawczego. W bilansie uwzględniono straty ciepła liniowe i nieliniowe oraz ciepło potrzebne do podgrzania kolektora słonecznego do temperatury zapewniającej podgrzanie ciepłej wody. Bilans sporządzono w budynku jednorodzinnym zlokalizowanym w Toruniu. Wyniki porównano z metodą obliczeń opartą o średnie miesięczne warunki meteorologiczne.
EN
In this paper thermal balance of solar collector using method „hour by hour”, on the basis of meteorological data in the reference year is presented. In the balance linear and non-linear heat loss and heat to warm up the material have been taken into account. The balance is prepared for one-family house. The results hale been compared with calculation based on average month’s meteorological data.
PL
Artykuł otwiera cykl poświęcony projektowaniu kotłowni wodnych. Jego tematem są współczesne zasady sporządzania bilansu cieplnego i budowy schematów kotłowni dla różnego zapotrzebowania na moc cieplną i różnych typów kotłów.
EN
This article opens the set of articles dedicated for designing of water boiler plants. The set of papers will present contemporary rules of thermal balance preparing and building of schematic diagram at different heating demands and different types of boiler.
8
Content available remote Kogeneracja energii w zagadnieniu bilansu cieplnego silników spalinowych
PL
W artykule przeanalizowano możliwości wykorzystania zagadnień bilansu cieplnego silników spalinowych w zadaniu poprawy efektywności energetycznej. Przedstawiono problemy i zaproponowano dodatkowe elementy o które należy rozszerzyć taką analizę.
EN
Paper presents analysis of application opportunities of matters related with combustion engine thermal balance in problem of improvement of energy efficiency. Problem of analysis and additional subjects that this analysis should contain are presented.
9
Content available Wielkość okien a bilans cieplny pomieszczenia
PL
Okna to elementy które w budynku mogą być źródłem strat i zysków ciepła. Wielkość jednych i drugich uzależniona jest od powierzchni okien, ich izolacyjności termicznej i zdolności przepuszczania promieniowania słonecznego. Poprzedni artykuł dotyczył wpływu konstrukcji okien na bilans cieplny przykładowego pomieszczenia mieszkalnego. Poniższa praca uzupełnia analizy o sprawdzenie zależności między powierzchnią okien a energetycznymi właściwościami pomieszczenia.
EN
Windows are elements of a building which may be a source of both heat losses and heat gains. The amount of each is dependent on the size of the windows, their thermal insulating properties, and their capacity to admit solar radiation. A previous article described how window design affects the thermal balance of an example room in a home. This article supplements that analysis by investigating the relationship between the surface area of windows and the energy properties of a room.
10
Content available Konstrukcja okien a bilans cieplny pomieszczenia
PL
Wszystkie przegrody budowlane oddzielające pomieszczenie od powietrza zewnętrznego mają wpływ na zapotrzebowanie na energię do jego ogrzewania. Ich udział w bilansie energetycznym uzależniony jest od izolacyjności cieplnej oraz powierzchni. Niektóre przegrody są źródłem jedynie strat ciepła, a niektóre - np. przegrody przezroczyste, mogą generować również pewne zyski ciepła związane z transmisją do pomieszczenia energii promieniowania słonecznego.
EN
All partitions which separate a room from the external air have an effect on the amount of energy needed to heat the room. Their contribution to the energy balance depends on their thermal insulation properties and surface area. Some partitions are a source only of heat losses, while some, such as transparent partitions, can also generate certain energy gains due to the transmission of solar radiation energy into the room.
PL
Zaproponowano procedurę ustalania wymaganej temperatury powietrza w tuczarni świń z uwzględnieniem aktywności fizycznej zwierząt. W metodzie wykorzystano model teoretyczny bilansu cieplnego organizmu zwierzęcia dla warunków termoobojętnych, w którym oprócz innych uwarunkowań wprowadzono "uśrednioną" aktywność fizyczną zwierząt, zależną od harmonogramu żywienia i prac obsługowych w obiekcie. Zaletą metody jest to, że wymagana temperatura ustalana jest na podstawie termicznej odczuwalności otoczenia przez zwierzę, tj. adekwatnie do zmian strumienia ciepła oddawanego przy zmianie pozycji ciała.
EN
The researchers proposed a procedure for determining the required air temperature in a pig fattening house taking into account the physical activity of animals. The method uses a theoretical model of an animal body thermal balance for thermally neutral conditions. Besides other conditions, the following parameter has been introduced in the model: "averaging" the physical activity of animals, dependent on the feeding schedule and maintenance works carried out in the facility. This method has the advantage that the required temperature is determined on the basis of thermal perceptibility of the environment by an animal, that is according to the changes in the stream of heat released while changing body position.
12
Content available remote Komputerowy program do obliczania bilansu cieplno-materiałowego wielkiego pieca
PL
W artykule opisano komputerowy program " BILANS", stworzony w IMŻ do obliczania bilansu cieplno - materiałowego wielkiego pieca. Program ten został przetestowany praktycznie na bazach danych czterech polskich wielkich pieców produkujących surówkę przeróbczą, hematytową surówkę odlewniczą, surówkę specjalną oraz żelazomangan wielkopiecowy. Stwierdzono, że program jest uniwersalny, gdyż wyniki obliczeń korelowały w sposób zadowalający z rzeczywistymi parametrami i wskaźnikami procesu wielkopiecowego, bez względu na gatunek produkowanej surówki i pojemność wielkiego pieca. Występujące różnice pomiędzy obliczonymi wartościami a wartościami rzeczywistymi wynosiły nie więcej niż 6%.
EN
This article describes the "BILANS" computer program developed at the Institute for Ferrous Metallurgy to calculate the blast furnace thermal and material balance. The program was tested in practice based on databases of four Polish blast furnaces for production of steelmaking pig iron, hematite foundry pig iron, special pig iron and blast-furnace ferromanganese. It was found to be the all-purpose program as the calculation results correlated with the real parameters and rates of blast-furnace process satisfactorily, regardless of pig iron grade and blast furnace volume. The differences between the calculated and real values were no more than 6%.
PL
Omówiono zagadnienia związane z zyskami i startami ciepła wody basenowej w niecce. Przedstawiono zależności obliczeniowe niezbędne do przeprowadzenia jej bilansu cieplnego. Poruszono tematykę parowania wody w krytych pływalniach. Zaprezentowano sposoby obliczania strumienia odparowującej wody z niecki.
EN
Issues related to gains and losses of heat of the water in a basin of a swimming pool have been discussed. The relationships necessary for the calculation of heat balance of the basin are presented. The topic of water evaporation in indoor swimming pools is included as well as methods for calculation of the water stream evaporating from the basin.
PL
Właściwa ocena energetyczna budynku powinna uwzględniać oddziaływanie energii promieniowania słonecznego w ciągu całego roku. W sezonie grzewczym termiczna energia promieniowania słonecznego zmniejsza zapotrzebowanie na energię do celów grzewczych, a w porze letniej zwiększa zapotrzebowanie na chłód do klimatyzacji. Oddziaływanie energii słonecznej na budynek zależy od wielu czynników takich jak: forma architektoniczna budynku, możliwość zacieniania elementami budynku lub sąsiednich obiektów, rodzaj powierzchni zewnętrznych ścian, refleksyjność otoczenia itp. Zagadnienie oddziaływania energii promieniowania słonecznego na budynek jest przedmiotem badań naukowych z zakresu energetyki słonecznej i energooszczędności w budownictwie. Rozwijają się metody modelowania matematycznego i symulacji procesów cieplnych w budynku w skali całego roku. W pracy przedstawiono wizualizację dobowego rozkładu temperatury na ścianach zewnętrznych i dachu budynku jednorodzinnego. Model przestrzenny zbudowano w programie AutoCAD korzystając z projektu budynku uzupełnionego danymi z pomiaru bezpośredniego w tych miejscach, w których istniały niezgodności z projektem. W programie 3D-Studio Max nałożono tekstury z setek obrazów, które uzyskano z pomiaru termograficznego wykonywanego przez okres jednej doby. W czasie szybkich i dużych zmian rozkładu temperatury obserwacje termograficzne całej zewnętrznej powierzchni budynku wykonywano co godzinę lub półtorej, natomiast po zachodzie słońca okres ten wydłużono do kilku godzin. Wizualizacja ta umożliwia analizę stopnia nagrzania różnych powierzchni zewnętrznych budynku w zależności między innymi od strony świata, kąta padania promieni słonecznych, pory dnia, cienia tworzonego przez wystające elementy budynku, rodzaju materiału, z którego wykonana jest analizowana powierzchnia.
EN
Proper thermal assessment of a building should take into account the impact of solar radiation during the whole year. In the heating season the energy from solar radiation reduces the demand for heating energy, and in the summer it increases demand for air conditioning energy. The influence of solar radiation on the building depends on many factors, such as its architectural form, shading by the building’s elements and neighbouring features, properties of the building’s surface, environmental reflectivity etc. The influence of solar radiation on the building is a subject of research in the area of solar energy and thermal efficiency in buildings. There are methods for mathematical modelling and simulation of thermal processes in buildings over the scale of a whole year. In the paper, we present a visualization of the daily distribution of temperature on the outer surface of a building. A three-dimensional model has been created in AutoCAD. It was based on the plan of the building, supplemented by the results from direct measurement in points where the building differed from its plan. Textures were created in 3D-Studio Max from hundreds of images. These images have been obtained by thermal measurements over the course of twenty four hours. During large and rapid changes in the temperature distribution, observations were made every 60 or 90 minutes. After sunset, this period increased to a few hours. This visualization enables one to analyse the level of warming of several surfaces of the building, depending on its orientation, the angle of incidence of solar radiation, time of the day, shade caused by protruding elements of the building and the properties of the materials of the property analysed.
15
Content available remote The thermal balance of mechanical shot peening process
EN
The paper deals with the temperature influence of substrate during shot peening with using of contact measure method by thermocouples. Identical results like in process of shot peening are possible to achieve by application of high-speed cold forming processes. Relative mass of energy absorbed by deformated material is reduced with increasing deformation degree. Heating measure depends on deformation condition, speed and degree of deformation.
PL
W artykule podjęto próbę sporządzenia bilansu cieplnego oraz określenia sprawności chwilowej pozyskiwania energii słonecznej wybranych przegród z izolacją transparentną w warunkach klimatu lokalnego. W referacie rozpatrywano przykładowe rozwiązanie systemów pasywnego i hybrydowego z izolacją transparentną. Rozważania przeprowadzono na podstawie wyników pomiarów prowadzonych w okresie VII-XII 2006 ?., na stanowisku badawczym Zakładu Budownictwa Ekologicznego Katedry Procesów Budowlanych Politechniki Śląskiej.
EN
In the following article an effort to make thermal balance and temporary efficiency to get solar energy in chosen walls with transparent insulation in local climate conditions is taken. In this paper exemplary solution of passive and hybrid system with transparent insulation is considered. Deliberation is made based on results of researches taken from VII to XII. 2006 on the research stand of Department of Building Processes of Silesian University of Technology.
18
Content available remote Characteristics of countercurrent flow heat exchangers
EN
The paper includes equations described heat exchange in countercurrent flow heat exchangers. Taking the energy balance formula as a basis and dividing the heat exchanger into sections, the thermal balances of the cooled fluid, plate and heated fluid are prepared and pertinent system of three differential equations is derived. The E-NTU method is used in the analysis. Exemplary temperature profiles in steady state conditions are presented in a graphic form. Transfer functions and dynamic characteristic are determined. Response on step disturbance of inlet temperature is found. Responses on step or on sin disturbance of inlet temperature in steam condensation heat exchangers are found. The results of calculations are presented in a graphic form.
EN
Within the framework of the basic research task funded by the Agency for support of research and development we solve a problem of a more effective non-conventional usage of the part of energy taken away by the ICE cooling system. The energy is used for production of cold. Results ofpartial solutions and methodology of energetic evaluation have been already presented in various conferences and symposia as well as published in several professional journals. This contribution brings some newly acquired theoretical and practical experience gathered during the operation of a test laboratory sample of the cooling engine in a non-conventional energetic unit. Experiments were focused on temperature mapping. The basic scheme of a non-conventional energetic unit with a cooling engine, the view of a functional laboratory sample, surface temperature in the vicinity of evaporator - taken by thermal imaging, time course of changes in the engine torque, revolutions and temperature on the engine, temperatures in the evaporator, temperatures in the liquefier, temperatures in the absorber, temperatures in the evaporator, temperatures in the VBR exchanger are presented in the paper. The results of the experiment shown that there is a 10 - 15 % agreement with the results acquired through calculations. Theoretical assumptions and solutions carried out for the alternative cooling liquid of the cooling engine in a non-conventional energetic unit can be considered real. Within the framework of this consideration a test circuit is being prepared for experiments with alternative cooler.
PL
W pracy przedstawiono analizę zjawiska wymiany ciepła w poszczególnych pomieszczeniach budynku inwentarskiego. Badania mikroklimatu w obiektach rzeczywistych wskazują, że obliczeniowe temperatury podawane przez PN-82/B-02403 różnią się od występujących w rzeczywistości szczególnie w zlewni mleka. Opracowano metodę symulacji procesów cieplnych zachodzących pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami budynku inwentarskiego. Temperatura powietrza w każdym pomieszczeniu przyjmowana do obliczeń jest wynikiem bilansu ciepła w tym pomieszczeniu. Umożliwia to analizę procesów cieplnych w budynku inwentarskim i symulację ich przebiegu w czasie. Temperatury powietrza obliczone w wyniku takiej symulacji porównano z temperaturami pomierzonymi w obiekcie rzeczywistym.
EN
The paper presents an analysis of the heat exchange effect in individual rooms of building for livestock. Microclimate tests in existing facilities indicate that computational temperature values specified in Polish Standard PN-82/B-02403 differ from actual ones, in particular in a milk plant. The researchers developed a method for simulation of thermal processes occurring between individual rooms in livestock building. Air temperature in each room taken for calculation purposes is obtained from thermal balance in that room. This allows to carry out an analysis of thermal processes in livestock building and to simulate their trajectory in time. Air temperature values computed on the grounds of this simulation were compared to the temperature values measured in an existing facility.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.