Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  texture direction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przeanalizowano wpływ kierunkowości, jako jednej z cech struktury geometrycznej powierzchni, na intensywność procesu zużywania elementów par ciernych ze stykiem konforemnym. Opisano cechy warstwy wierzchniej elementów maszyn ze szczególnym wyróżnieniem znaczenia kierunkowości SGP w aspekcie transformacji warstwy wierzchniej. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, w których jako czynniki wejściowe (niezależne) przyjęto: kąt przecięcia śladów obróbki na próbce i przeciwpróbce (0°; 30°; 45°; 60° i 90°) oraz docisk próbki i przeciwpróbki (300; 450 i 600 N). Miarą zachodzących zmian w badanej parze ciernej ze stykiem konforemnym była masa próbek (jej zmiana) kontrolowana po różnych drogach tarcia; stanowiła ona zatem czynnik wyjściowy (zależny). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że kąt przecięcia śladów obróbki na próbce i przeciwpróbce ma istotny wpływ na intensywność procesu zużywania. Zużycie jest największe dla kąta 0°, najmniejsze zaś dla kąta 90°. Stwierdzono także, że obserwowane zmiany mają mniejszy gradient dla większych wartości obciążenia próbek. Bezpośrednio potwierdzono w ten sposób istotność wzajemnego usytuowania śladów obróbki na współpracujących powierzchniach, a tym samym, lecz pośrednio – wpływ kierunkowości SGP na intensywność procesu zużywania elementów par ciernych.
EN
The article deals with the influence of texture direction, as one of the structure geometric features, on the intensity of wear process of elements of frictional pairs with conformal contact. Properties of the surface layer of machine elements have been described focusing on SGS direction significance in terms of the surface layer transformation. Experimental tests results have been presented, in which such factors as: the angle of machining trace intersections on samples and countersamples (0°; 30°; 45°; 60° and 90°) and the sample and countersample pressure (300, 450 and 600 N) were accepted as input factors. The mass of samples (its changes) controlled along different friction routes was the measurement of changes occurring in the tested frictional pair with conformal contact. On the basis of carried out experimental tests it was found that the angle of machining trace intersections on samples and countersamples has a significant influence on the intensity of the wear process. Wear is the biggest for angle 0 and the smallest for angle 90. It was also found that the change gradient is smaller for higher values of the sample load. Thus in this way significance of mutual location of the sample traces on cooperating surfaces has been proved and at the same time, though indirectly, the influence of SGS direction on the intensity of the frictional pair element wear process.
PL
W niniejszej pracy przeanalizowano wpływ kierunkowości struktury geometrycznej powierzchni na proces zużywania elementów par ciernych ze stykiem konforemnym. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych na zaprojektowanym i wykonanym stanowisku badawczym. Miarami procesu zużywania były: ubytek masy oraz zmiana wymiaru liniowego próbek przy różnych kątach przecięcia śladów obróbki na współpracujących powierzchniach. Wyniki badań potwierdziły istotność badanych czynników na intensywność procesu zużywania.
EN
In this paper influence of texture direction parameters of surface geometric structure on the run of wear process of frictional pairs is discussed. Results of experimental investigations carried out on designed and made test-stand, were presented. As the measures of wear process one accepted following quantities: mass decrement and changes linear dimension of samples for different values of angle of crossing of machming track on cooperating surfaces. The investigations confirm influence of tested factor on intensity of wear process.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienie wpływu stanu struktury geometrycznej powierzchni (SGP) na proces zużywania elementów par kinematycznych ze stykiem konforemnym. Omówiono także cechy warstwy wierzchniej (WW) elementów maszyn ze szczególnym wyróżnieniem znaczenia kierunkowości SGP. Przeanalizowano również strukturę stanowiska badawczego do badań wpływu kierunkowości SGP na proces zużywania z uwzględnieniem kinematyki przemieszczeń przeciwpróbki względem nieruchomych próbek. Omówiono możliwości uzyskiwania w badaniach różnych skojarzeń kątowych śladów obróbki na współpracujących elementach.
EN
In this paper, the problems of the influence of surface geometric structure state (SGS) on the wear process of kinematic pair elements with conformed contact were presented. The properties of surface layer (SL) of machine elements were also discussed. The focus was on the significance of texture direction of SGS. The structure of the test stand used for investigation of texture direction influence on the wear process run was also analysed. In mentioned analysed kinematics of reciprocal displacements of the counter-sample against motionless samples was taken into account. Furthermore, in presented paper, there are presented the abilities of obtaining different angles of machining trace intersection.
PL
Przeanalizowano wpływ kierunkowości struktury geometrycznej powierzchni (a więc jednego z czynników wyznaczających stan warstwy wierzchniej) na przebieg elementów par kinematycznych ze stykiem konforemnym. Opisano cechy warstwy wierzchniej elementów maszyn ze szczególnym wyróżnieniem znaczenia kierunkowości struktury geometrycznej powierzchni w aspekcie transformacji technologicznej i eksploatacyjnej warstwy wierzchniej. Wyniki teoretycznych analiz zweryfikowano doświadczalnie. Jako czynniki wejściowe (zmienne niezależne) w badaniach przyjęto: kąt przecięcia śladów obróbki na próbce i przeciwpróbce (0°; 30°; 45°; 60° i 90°), docisk próbki i przeciwpróbki (1,0; 1,5 i 2,0 MPa). Zmiany w SGP obserwowano rejestrując zmiany wartości wybranych parametrów chropowatości, tak więc czynnikami wynikowymi (zmiennymi zależnymi) były następujące wielkości: Rq i Rpk. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że kąt skrzyżowania śladów obróbki na próbce i przeciwpróbce ma istotny wpływ na przebieg zmian mierzonych parametrów chropowatości. Zmiany te są największe dla kąta 0°, najmniejsze zaś dla kąta 90°. Stwierdzono także, że obserwowane zmiany mają większy gradient dla większych wartości obciążenia próbek. Potwierdzono w ten sposób istotność wpływu kierunkowości SGP na intensywność procesu zużywania elementów par ciernych.
EN
In this paper, the influence of texture direction parameters of surface geometric structure on the run of wear processes of frictional pairs is discussed. The properties of surface layer of machine elements were also discussed in aspects of the transformation of technological surface layers and service operated layers. The focus was on the significance of the texture direction of surface geometric structure. The results of theoretical analysis and experimental investigations were also presented. As input factors (independent variables) the author accepted the following: angle [alfa] of machining traces intersection on samples and counter-sample ( [alfa] = 0°; 30°; 45°; 60° i 90°), pressure sample to counter-sample (1,0; 1,5 i 2,0 MPa). The author observed the changes in SGS of some roughness parameters values, recording changes in time (on friction distance); therefore, the resulting factors (dependent variables) there are following quantities: Rq, Rpk. On the base of the experiments, the author affirmed that the angle of machining traces intersection on samples and counter-sample has an essential influence on the changes of measured roughness parameters run. These changes are the greatest for [alfa] = 0°, the smallest – for [alfa] = 90°. The author also affirmed that the observed changes have a greater gradient for greater values of samples load. In this way, it confirmed the significance of texture direction of SGS influence on the intensity of the wear process of frictional pair elements.
5
Content available remote Sposób obróbki skrawaniem a kierunkowość struktury geometrycznej powierzchni
PL
W pracy omówiono cechy warstwy wierzchniej (WW) elementów maszyn ze szczególnym wyróżnieniem kierunkowości struktury geometrycznej powierzchni (SGP). Omówiono relacje między stanem WW powierzchni roboczych a zastosowanym sposobem obróbki, szczególnie obróbki wykańczającej. Przeprowadzona analiza wykazała, że wymuszenia o charakterze siłowym i termicznym oddziałują głównie na wnętrze WW, zmieniając jej stan naprężeń oraz strukturę, a efekt wymuszeń kinematycznych obserwuje się głównie w SGP. Stwierdzono ponadto, że nie tylko same wartości parametrów kinematycznych, lecz także ich wzajemne relacje mają wpływ na kształt i rozmieszczenie śladów obróbki.
EN
In presented paper there are discussed the features of surface layers (SL) of machine elements with particular distinguishing texture direction of surface geometric structure (SGS). On the base of earlier investigations one ascertain that this parameter of SGS have essential influence on wear process. Relationships between SL state of functional surfaces and kind of machining, especially finishing were described too. The changes in surface layer under external load during manufacturing process have continuous character and they are called transformation of technological surface layer. Worked out analysis proved that load of strength and thermal type reacted mainly on inner part of SL changing state of stresses and structure of material. Instead, the effects of kinematical load are visible in SGS. Moreover, one discovered that influence on shape and distribution of feed ridges have not only values of kinematical parameters but also their mutual relation. Information about further investigations which concern influence of texture direction of SGS on transformation run in kinematical pair with conform contact is given too.
PL
W pracy przeanalizowano przydatność oceny stanu warstwy wierzchniej elementów maszyn w procesie diagnozowania stanu obiektu technicznego. Omówiono parametry warstwy wierzchniej, które wyznaczają jej własności i właściwości. Przedstawiono również wyniki badań wstępnych przeprowadzonych na zaprojektowanym i wykonanym stanowisku badawczym. Dotyczą one wpływu parametrów kierunkowości struktury geometrycznej powierzchni (a więc jednego z czynników wyznaczających stan warstwy wierzchniej) na przebieg transformacji eksploatacyjnej warstwy wierzchniej elementów par kinematycznych ze stykiem konforemnym. Wyniki badań potwierdziły istotność badanych czynników na intensywność procesu zużywania.
EN
In this paper usability of state estimation of machine elements surface layer in diagnostic process of technical object state was analyzed. The parameters of surface layer which determine its characteristics and properties also were discussed. The results of initial investigations realized on test stand, designed and made for this aim, were presented too. These experiments concern influence of texture direction parameters of surface geometric structure on the run of service generated layer transformation of kinematical pair elements with conform contact. These parameters are important factors which determined surface layer state. Obtained results confirm significance of tested factors on intensity of wear.
EN
This article deals with the influence of the texture direction of geometrical structure of surface on the intensity of the wear process of the cooperating elements of kinematic pairs. The presented reserches' test stand was done in the view of carring out the experiments. On these base will be possible to observe the mentioned above influence. The initial tests confirm rightness of constructional shape of test stand and usefulness worked out experimental investigations metodology.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.