Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  textile
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
This paper presents various constructions of flexible textile humidity resistive sensor prototypes which can be used in textronic clothing applications and can be easily integrated with fabric. They can be also used as sensors applied to sheets in hospitals and nursing homes, as well as in special medical clothing, especially for protecting elderly people. The author describes a method of manufacturing such sensors by three different techniques, such as embroidery, printing and sputtering (PVD). Also presented are electrical properties of the textile sensors under various environmental conditions. The resistance of the sensors was studied in a wide range of humidity, from 30 to 90%, and at temperatures of 30 °C and 40 °C. The author then chose the right type of textile substrate on which the sensors should be made. A microscopic examination of the upper electroconductive layer of the prototype sensors was also conducted. These novel methods of sensor creation for humidity measurement on flexible textile substrates and their comparison could be used for clothing functionalisation.
PL
W artykule przedstawiono różne konstrukcje elastycznych, rezystancyjnych czujników wilgotności, które można wykorzystać w aplikacjach tekstronicznych. Przedstawione sensory cechuje łatwość integracji z wyrobami odzieżowymi. Badane czujniki mogą być stosowane w aplikacjach szpitalnych, domach opieki, a także jako czujniki w specjalnej odzieży medycznej, przeznaczonej w szczególności do ochrony osób starszych. Autor opisał metodę produkcji takich czujników za pomocą trzech różnych technik, takich jak haftowanie, drukowanie i napylanie (PVD). Przedstawił także charakterystyki czujników tekstylnych, zmian rezystancji w funkcji wilgotności, w różnych warunkach otoczenia. Parametry czujników badano w szerokim zakresie wilgotności: 30-90% oraz w temperaturach: 30-40 °C. Autor wybrał dwa rodzaje podłoża tekstylnego, na którym wykonane są czujniki, które według niego będą odpowiednie do zastosowań w tekstronicznych aplikacji odzieżowych. Przedstawił również zdjęcia mikroskopowe warstw elektroprzewodzących prototypowych czujników, badania zmian wilgotności w warunkach laboratoryjnych na stanowisku testowym oraz warstwie pododzieżowej na ochotnikach podczas kontrolowanej próby wysiłkowej.
EN
Nowadays, cold plasma technology is highly involved in textile processing either to assist conventional wet-chemical processing and/or create innovative products. Plasma Surface treatment is an ergonomically simple process, but the plasma process and its effect on the fibre surface are more complex due to the interplay of many concurrent processes at a time. The efficiency of plasma treatment mainly depends on the nature of textile material and the treatment operating parameters. The main objective of this review paper is to summarise and discuss the application of plasma treatment and its effect on the pre-treatment, dyeing, printing and finishing of natural and synthetic textile fibres. However, the application of plasma technology to different types of textile substrates has not been fully addressed.
PL
Obecnie technologia obróbki plazmą jest często wykorzystywana w obróbce tekstyliów. Jej zastosowanie wspomaga konwencjonalną mokrą obróbkę chemiczną i/lub pozwala tworzyć innowacyjne produkty. Obróbka powierzchni plazmą jest procesem prostym z ergonomicznego punktu widzenia, ale proces plazmowy i jego wpływ na powierzchnię włókna są bardziej złożone ze względu na wzajemne oddziaływanie wielu współbieżnych procesów jednocześnie. Skuteczność obróbki plazmowej zależy głównie od rodzaju materiału tekstylnego oraz parametrów eksploatacyjnych obróbki. Głównym celem przedstawionego artykułu przeglądowego było podsumowanie i omówienie zastosowania obróbki plazmowej i jej wpływu na obróbkę wstępną, barwienie, drukowanie i wykańczanie naturalnych i syntetycznych włókien tekstylnych.
EN
Technological and non-technological innovations represent one of the most important and sustainable sources of competitive advantages for businesses. Industry 4.0, a new fundamental paradigm shift in industrial production and organisational innovation, as new management practices, are important issues for companies as they seek to upgrade their productivity, improve the quality of supply and retain competitiveness. Analysis of technological and non-technological innovations of the textile and apparel industry in Serbia became particularly important in the situation where the Serbian transitional economy opted to alter its growth model. This paper analyses the results of the European Manufacturing Survey conducted in manufacturing industries in a transitional economy – the Republic of Serbia. The current Serbian dataset of 2015 includes 280 observations of Serbian firms of all manufacturing industries. The empirical results indicate that textile and apparel manufacturing companies in Serbia utilise industry 4.0 and organisational innovation concepts on a very low level.
PL
Innowacje technologiczne i nietechnologiczne stanowią jedno z najważniejszych i najbardziej zrównoważonych źródeł przewagi konkurencyjnej dla przedsiębiorstw. Industry 4.0, nowa fundamentalna zmiana paradygmatu w produkcji przemysłowej i innowacjach organizacyjnych, jako nowe praktyki zarządzania, są ważnymi kwestiami dla firm, które dążą do podniesienia wydajności, poprawy jakości dostaw i utrzymania konkurencyjności. Analiza innowacji technologicznych i nietechnologicznych w przemyśle tekstylnym i odzieżowym w Serbii stała się szczególnie ważna w sytuacji, w której serbska gospodarka przejściowa zdecydowała się zmienić swój model wzrostu. W pracy przedstawiono analizę wyników badań EMS (European Manufacturing Survey) przeprowadzonych w przemyśle wytwórczym w gospodarce przejściowej Serbii. Przedstawiono serbski zestaw danych z 2015 r., który obejmował 280 przykładów serbskich firm ze wszystkich branż produkcyjnych. Wyniki empiryczne wskazały, że firmy produkujące tekstylia i odzież w Serbii wykorzystują koncepcję Industry 4.0 i innowacje organizacyjne na bardzo niskim poziomie.
EN
The biodegradation of fabrics of various types of fibres: cotton (CO), viscose (CV), Modal (CMD), Tencel (CLY), polylactic acid (PLA), polyethylene teraphtalate (PET) and polyacrylonitrile (PAN)) under the attack of microorganisms were studied using the soil burial method for two different burial intervals (1 month and 4 months). As opposed to previous studies, all analyses were simultaneously conducted for both of the buried fabrics and soil samples so as to examine the biodegradation and environmental effect as a whole in the same study. Visual observations, weight losses, fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and scanning electron microscopy (SEM) were used to examine the biodegradation behaviour. The total organic carbon (TOC), the total number of bacteria and the total number of fungi in the soil samples were studied to understand the soil content during the degradation of the fibres. The study revealed that the cellulosic fabric samples changed both physically and chemically even after 1 month. Among the cellulosic fibres, weight losses of modal, cotton, and viscose fabrics were close to 90%, showing high degradation, whereas Tencel fibre had the lowest with 60% for a 4 month burial interval. Within the synthetic fabrics, only PLA fabric lost weight.
PL
W pracy badano proces biodegradacji tkanin wykonanych z różnych typów włókien, wytworzonych z różnych polimerów, takich jak: bawełna (CO), wiskoza (CV), modal (CMD), Tencel (CLY), kwas polimlekowy (PLA), poli(tereftalan etylenu) (PET) i poliakrylonitryl (PAN). Badań dokonano przy zastosowaniu mikroorganizmów zakopując próbki w glebie dla dwóch różnych okresów: 1 i 4 miesiące. W celu zbadania procesu biodegradacji, niezależnie od wcześniejszych badań, wszystkie analizy przeprowadzono jednocześnie dla obu zakopanych tkanin i rodzajów gleby. Do zbadania procesu biodegradacji wykorzystano obserwacje wzrokowe, ubytki masy, spektroskopię w podczerwieni z transformatą Fouriera (FTIR) i skaningową mikroskopię elektronową (SEM). Następnie zbadano całkowitą ilość węgla organicznego (TOC), liczbę bakterii i liczbę grzybów w próbkach gleby. Badania wykazały, że próbki tkanin celulozowych zmieniały się zarówno fizycznie, jak i chemicznie nawet po 1 miesiącu. Spośród włókien celulozowych ubytki masy tkanin modalnych, bawełnianych i wiskozowych były zbliżone do 90%, co wskazuje na wysoką degradację, podczas gdy włókna Tencel miały najniższy 60% ubytek masy w okresie 4 miesięcy. W przypadku tkanin syntetycznych utrata masy występowała tylko w przypadku tkaniny PLA.
EN
This chapter reviews the research on antibacterial functionalization of textiles with inorganic nanoparticles (Ag, MgO, Al2O3) by the sonochemical method. Sonochemistry is one of the most efficient techniques for the synthesis of nanosized materials, wherein ultrasonic waves in the frequency range of 20 kHz to 1 MHz serve as a driving force for chemical reactions. Sonochemical reactions are dependent on acoustic cavitation: the formation, growth, and explosive collapse of bubbles in irradiated liquids. Extreme conditions are developed when the bubbles collapse (temperature >5000 K, pressure >1000 atm, and cooling rates >109 K/sec), resulting in the breaking and forming of chemical bonds. The deposition of nanoparticles on the surface of natural and synthetic yarns and fabrics (wool, cotton, nylon, polyester) may be achieved using ultrasound irradiation. This process produces a uniform coating of nanoparticles on the textile surface with different functional groups. The coating can be performed by an in situ process, where the nanoparticles are formed and immediately propelled to the surface of the fabric. This approach was demonstrated with nanosilver. Alternatively, the sonochemical process can be used as a "throwing stone" technique, where previously synthesized nanoparticles are sonicated in the presence of the fabric. This process was shown with MgO and Al2O3 nanoparticles, which were propelled to the surface by microjets and adhered strongly to the textile without any additional binder. This phenomenon was explained because of the local melting of the substrate due to the high rate and temperature of nanoparticles propelled at the solid surface by sonochemical microjets. The activity of the fabric finishing with antibacterial nanoparticles was tested against Gram-negative and Gram-positive bacteria cultures. A significant bactericidal effect was demonstrated in both cases, even at a low concentration, below 1 wt.% of nanoparticles in the fabric.
PL
Dokonano przeglądu badań nad funkcjonalizacją antybakteryjną wyrobów włókienniczych nanocząsteczkami nieorganicznymi (Ag, MgO, Al2O3 ) metodą sonochemiczną. Sonochemia jest jedną z najskuteczniejszych technik syntezy nanomateriałów, w której fale ultradźwiękowe w zakresie częstotliwości od 20 kHz do 1 MHz służą jako siła napędowa dla reakcji chemicznych. Reakcje sonochemiczne są zależne od kawitacji akustycznej: powstawania, wzrostu i wybuchowego rozpadu pęcherzyków w napromieniowanych cieczach. Ekstremalne warunki powstają, gdy pęcherzyki zapadają się (temperatura > 5000 K, ciśnienie > 1000 atm, szybkość chłodzenia > 109 K/s), powodując pękanie i tworzenie wiązań chemicznych. Osadzanie nanocząsteczek na powierzchni przędz i tkanin naturalnych i syntetycznych (wełna, bawełna, nylon, poliester) można uzyskać za pomocą napromieniowania ultradźwiękowego. W tym procesie uzyskuje się jednolitą powłokę nanocząsteczek na powierzchni tkaniny z różnymi grupami funkcyjnymi. Powłokę można prowadzić w procesie in situ, w którym nanocząsteczki są formowane i natychmiast wyrzucane na powierzchnię tkaniny. To podejście zostało wykazane z nanosrebrem. Alternatywnie, proces sonochemiczny może być stosowany jako technika „rzucania kamieniami”, w którym wcześniej zsyntetyzowane nanocząsteczki są sonikowane w obecności tkaniny. Proces ten został przedstawiony za pomocą nanocząsteczek MgO i Al2O3, które zostały wyrzucone na powierzchnię za pomocą mikrodysz i silnie przylegały do tkaniny bez dodatkowego spoiwa. Zjawisko to tłumaczy się miejscowym topnieniem podłoża z powodu wysokiej szybkości i temperatury nanocząsteczek wyrzucanych na powierzchnię stałą przez sonochemiczne mikrodysze. Aktywność tkaniny wykończonej nanocząsteczkami przeciwbakteryjnymi badano na kulturach bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich. Znaczące działanie bakteriobójcze wykazano w obu przypadkach, nawet w niskim stężeniu, poniżej 1% wag. nanocząsteczek w tkaninie.
EN
In the smart textile field the combination of textile and metallic materials is rising. In order to conduct electricity in textile, different methods are used. This paper deals with a new measuring method to determine the lateral thermal conductivity of a textile fabric. The technique starts by measuring the temperature distribution on the fabric using a thermographic camera. In addition to that, the method outlined in this paper will also allow to determine the change in thermal conductivity when an electric conducting layer has been screen printed on a textile fabric.
PL
W dziedzinie inteligentnych tkanin wzrasta znaczenie połączeń materiałów tekstylnych i metalicznych. W celu przewodzenia energii elektrycznej w tkaninie stosuje się różne metody. W pracy zaprezentowano nową metodę pomiaru w celu określenia bocznej przewodności cieplnej tkaniny tekstylnej. Technika ta oparta jest na pomiarze rozkładu temperatury na tkaninie za pomocą kamery termograficznej. Oprócz tego, metoda opisana w pracy pozwala również na określenie zmiany przewodności cieplnej, gdy warstwa przewodząca prąd elektryczny zostanie wydrukowana na tkaninie.
7
Content available remote Analysis Possibilities of Controlled Transport of Moisture in Woven Fabrics
EN
The article is focused on testing of selected properties of linear and planar textiles from modified cotton yarns. In this article, the influence of woven fabric construction on wettability and possibilities of detection of moisture in the woven fabric is analyzed. Improving the physiological and hygienic properties for woven fabrics can be achieved with a specially designed textile structure in combination with a permanent surface finish of sub-set of yarns. Inserting of hydrophilic and hydrophobic set of threads in the woven structure makes possible controlled water transport. Controlled transport of water ensures good clothing comfort. Using such woven fabric, accumulation of water on the skin does not occur during the process of thermoregulation of the human body. The properties and behavior of the designed fabric will be determined by surface finishing of the warp and weft yarns (sub-set of yarns), which are supporting elements of the fabric.
EN
The constantly encouraged worldwide production and consumption of textile products is leading to an increase in wastes, which causes environmental problems. This research is aimed at identifying the present state of textile waste generation and treatment in Lithuania and compare the trends obtained with other EU countries. The investigation is based on statistical data of textile waste generation and management from 2009 to 2014 in Lithuania. Municipal textile wastes and those from the leather, fur and textile industries as well as other fields of this kind of waste generation were taken for analysis. On average, 6500 tonnes per year of total textile waste was generated during the period analysed. According to these data, Lithuania is in a middle position in comparison with other EU countries. A significant growth in the collection of municipal wastes is observed. From 2012, pre-consumer textile waste amounts to on average 32 percent of the total textile waste collected. The dominant practice of treatment was disposal in landfills, but an increasing tendency to recycle textile waste was observed. Nevertheless a great deal more effort should be made to promote the prevention of waste production and to achieve the average EU waste management indicators.
PL
Stale wspierana ogólnoświatowa produkcja i konsumpcja wyrobów tekstylnych prowadzi do wzrostu ilości odpadów, co powoduje problemy środowiskowe. Badania miały na celu określenie obecnego stanu wytwarzania i przetwarzania odpadów włókienniczych na Litwie oraz porównanie tendencji uzyskanych z innymi krajami Unii Europejskiej (UE). Badania oparto na danych statystycznych dotyczących wytwarzania i zarządzania odpadami włókienniczymi w latach 2009-2014 na Litwie. Analizie poddano dane dotyczące odpadów komunalnych oraz pochodzących z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i włókienniczego. W analizowanym okresie wytworzono średnio 6500 ton odpadów włókienniczych rocznie. Według tych danych Litwa znajduje się na środkowej pozycji w porównaniu z innymi krajami UE. Obserwuje się znaczny wzrost w gromadzeniu odpadów komunalnych. Od 2012 roku przedsprzedażowe odpady włókiennicze stanowią średnio 32% wszystkich zebranych odpadów włókienniczych. Dominującą praktyką było gromadzenie odpadów na składowiskach, jednakże zaobserwowano rosnącą tendencję do recyklingu odpadów włókienniczych.
PL
Tkania stała się ostatnio niezwykle nośnym obszarem ludzkiej kreacji, znajdującym się na styku sztuki i projektowania. Zakres działań w jej obrębie jest niezwykle obszerny, przez co jest medium pojemnym i intrygującym. Po długich latach artystycznego niebytu tkanina powróciła jako kategoria sztuki i design w zupełnie nowej odsłonie. Pozwoliło mi to wytyczyć własną ścieżkę zarówno w zakresie kreacji artystycznej, jak i w obrębie edukacji z zakresu tekstyliów, prowadzonej na studiach wzorniczych. Moja twórczość bazuje na szeroko rozumianym rysunku eksperymentalnym eksplorującym wątki tekstyliów i tkaniny w najróżniejszych formach. W szczególności zajmuję się haftem i rysunkiem szytym, technikami które dostarczają całe bogactwo rozwiązań linearnych. Stało się to punktem wyjścia do traktowania obszaru tekstyliów jako pola działania na styku sztuki i projektowania.
EN
Fabric has recently been an unusually expressive area of human creation, being at the interface between art and design. The range of activities within this is so extensive that it has become extremely capacious and intriguing medium. After many years of artistic non-existence, fabric has returned as a category of art and design in completely new context. It allowed me to find my own way, both in scope of artistic creation and education within the field of textiles, conducted on design studies. In my artistic creation I rely on the broadly understood experimental drawing and explore the issue of textile and fabric in a variety of situations and forms. My favorite techniques are manual embroidery combined with sewn drawing. These techniques provide me a variety of linear solutions in my art work. For this reason I start to treat textile area as room for action at the interface between art and design.
EN
Antimicrobial textile is a very important field for new investigations. The two aspects need be taken into account at the time of such investigations into the protection of the textile itself from damage caused by microorganisms, and that of the textile user against pathogenic or odour causing microorganisms. However, it is known that some materials which have really good antimicrobial activity are harmful or toxic and cannot be used for health care or medical application, due to which the necessity to find new natural and human friendly antimicrobial active materials and methods of how to increase the antimicrobial activity of textile is still open. One of the ways to solve this problem is usage of natural antimicrobial agents such as chitosan, plant extracts and others. Investigations on the usage of amber micro particles in the formation of a polyamide 6 nanoweb via electrospinning and on the antimicrobial activity thereof is analyzed in this paper. The results show the antimicrobial activity of the material with Baltic amber investigated and the possibility of developing functional antimicrobial textile with amber micro particles via electrospinning.
PL
Antymikrobowe tekstylia są bardzo ważnym przedmiotem nowych badań. Badając bierze się pod uwagę zarówno możliwości uszkodzenia samych tkanin przez mikroorganizmy, jak również działanie mikroorganizmów na użytkownika. Istotnym elementem, który należy brać pod uwagę jest to, że niektóre środki antymikrobowe są szkodliwe dla użytkownika dlatego poszukuje się nowych substancji antymikrobowych zwłaszcza pochodzenia naturalnego. W tym celu badano wpływ mikrocząstek bursztynu zawartych w runie z nanowłókien uzyskanych przez elektroprzędzenie. Wyniki okazały się obiecujące.
EN
The main problem in the investigation and prediction of stress relaxation is the long time periods (not in seconds or minutes but in days or even months) of measurements for each kind of textile, especially in cases where users need to know the behaviour of the textile in prolonged time usage. Previously it was found that the rate of relaxation on the log scale can be described by two straight lines and the values of relaxation can be predicted over a long time by the rate of relaxation of the second linear dependency. The present paper shows investigations of 29.4 tex polyester yarn's relaxation behaviour at different levels of elongation, i.e. at 3, 5, 7 and 10%. Investigations show that the place of the break-point of relaxation depends on the level of elongation - by increasing the level of elongation the time decreases till the break-point. This phenomenon is clearly visible at higher levels of elongation, while at low levels (3 and 5%) the difference is quite small. Using the data presented, it is possible to predict long-lasting relaxation without long-lasting experiments; only shorter than 1000 second tests are needed.
PL
Istotnym problemem jest przewidywanie relaksacji naprężeń włókien poliestrowych przebiegających w dużych odcinkach czasowych (dni a nawet miesięcy). Dotychczas uważano, że szybkość relaksacji w skali logarytmicznej może być przedstawiona przez dwie linie proste a wartości relaksacji mogą być przewidywane w długich odcinkach czasowych przez szybkość relaksacji drugiej zależności liniowej. Przedstawione w pracy badania włókien poliestrowych PET o masie liniowej 29,4 tex przeprowadzone dla odkształceń 3, 5, 7 i 10% wykazują, że relaksacja przebiega w zależności od zastosowanego wydłużenia. Stwierdzono, że punkt zmiany charakteru relaksacji zależy od wydłużenia. Zjawisko to jest wyraźnie widoczne przy większych wydłużeniach podczas gdy dla wydłużeń 3% i 5% jest zdecydowanie małe. Dzięki przedstawionym wynikom badań możliwe jest przewidywanie relaksacji przy stosowaniu testów krótszych niż 1000 sek.
EN
Electrically conducting inks were screen printed on various textile substrates. The samples were dry cleaned with the usual chemicals in order to investigate the influence of the mechanical treatment on the electrical conductivity. It was found that dry cleaning has a tremendous influence on this electrical conductivity. For several samples, it is observed that the electrical resistance increases with the square of the number of dry cleaning cycles. In order to explain this observation a theoretical model and a numerical simulation have been carried out, by assuming that dry cleaning cycles introduce a crack in the conducting layer. The theoretical analysis and the numerical analysis both confirmed the experimental observations.
PL
W latach 2004–2012 nastąpił w Polsce wzrost szacowanej masy odpadów wyselekcjonowanych z poziomu 2,5% do 10,5% zebranych odpadów komunalnych, przy czym 68,4% odpadów pochodziło z gospodarstw domowych, 19,2% z sektora publiczno-handlowego i 12,4% z usług komunalnych. W tym okresie zebrano selektywnie łącznie około 5,77 mln Mg odpadów komunalnych, przy czym najchętniej gromadzono szkło, papier i tekturę, odpady biodegradowalne oraz tworzywa sztuczne. Najwięcej wyselekcjonowanych odpadów zebrano w regionach: południowym (25%), centralnym (23%) i północno-zachodnim (18%), a najmniej w regionach: południowo-zachodnim (10%), wschodnim (11%) i północnym (13%). Odpadów szklanych, biodegradowalnych, wielkogabarytowych i tworzyw sztucznych najwięcej zgromadzono w regionie południowym Polski, natomiast papieru i tektury, tekstyliów, odpadów pozostałych pochodzenia niebezpiecznego oraz metali w regionie centralnym.
EN
The estimated mass of selected waste has grown from 2.5% to 10.5% of municipal waste collected in the years 2004-2012 in Poland, where 68.4% was waste from households, 19.2% of public-commercial sector and 12.4% of municipal services. In this period selectively collected a total of about 5.77 million tonnes of municipal waste, from which the most often waste were glass, paper and cardboard, biodegradable waste and plastics. The most selected waste collected in the regions: Southern (25%), Central (23%) and Northern-Western (18%), and the least in the regions: Southern-Western (10%), Eastern (11%) and Northern (13%). Glass waste, biodegradable waste, bulky waste and plastics the most were collected in the Southern Region of Poland, while paper and cardboard, textiles, hazardous waste and metals in the Central Region.
PL
Wiosna to czas porządków, robienia remanentów w szafach, pozbywania się rzeczy już nieprzydatnych, zniszczonych i niemodnych. Zgodnie z definicją, którą sformułował Parlament Europejski: odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do pozbycia których został zmuszony. Tak więc każdy z nas, pozbywając się rzeczy niepotrzebnych, jednocześnie powiększa wolumen odpadów, w tym tekstylnych.
PL
Używana odzież to jeden z wielu surowców, który na całym świecie już od wielu lat poddawany jest procesowi recyklingu. Jak pokazują wyniki badań prowadzonych przez jednostki zainteresowane zagadnieniem przetwarzania odzieży używanej, całkowita wymiana ubrań następuje średnio co pięć lat, co przy aktualnej populacji ludności zamieszkującej glob (ponad 7 mld) przekłada się na stały dopływ ogromnych ilości surowca. Zgodnie z zasadą maksymalizacji ponownego wykorzystania materiałów, przy jednoczesnej minimalizacji nakładów niezbędnych do ich przerobienia, tekstylia w pierwszej kolejności poddawane są procesowi sortowania i selekcji na te, które nadają się do ponownego użycia, i na takie, które ze względu na stan zużycia nie znajdą już zastosowania w dotychczasowej postaci. W tym drugim przypadku tekstylia są najczęściej przetwarzane na nowy produkt w postaci czyściwa przemysłowego, flizeliny, materiałów wygłuszających, paliwa energetycznego czy też – po zastosowaniu odpowiednich procesów technologicznych (np. rozwarstwieniu włókien) – wykorzystywane jako materiał do tworzenia produktów stosowanych m.in. w budownictwie.
PL
W artykule zdefiniowano czym są odpady tekstylne. Przedstawiono różne metody recyklingu tego typu odpadów. Przeprowadzono ich analizę uwzględniając poszczególne etapy procesu odzyskiwania, ekonomie i wpływ na środowisko. Zaprezentowano proces planowania transportu i metody jego optymalizacji.
EN
The article defines what textile waste is. It presents different textile waste recycling methods and their analysis taking into account the different stages of recovery, economics and harm to the environment. Artticle presents transportation planning process and method of its optimization.
EN
Relaxation properties are very important for various kinds of textiles and especially for technical ones. Technical textiles in their usage sometimes undergo stress for a long time and their behaviour after which is very important for prediction of the possibility for their further usage. For the prediction of such properties and long-lasting relaxation investigation, the relative stress relaxation P/P0, which characterizes the rate of relaxation, is used. In the present paper it was found that this rate cannot be described as a linear dependency on the logarithm of the time – in a certain time the character of the rate changes. Such a phenomenon is clearly visible for multifilament polyester yarns as well as for woven fabrics from them. The time in which the character of the rate of relaxation changes is herein proposed to be named as the break-point of the relaxation process. In our work it was found that the break-point of polyester (PET) yarns and fabrics exist after 100 seconds. It was also discovered that the rate of relaxation in the log(t) scale can be described by two straight lines and the values of relaxation in the long term can be predicted by the rate of relaxation of the second linear dependency. A method which allows to predict the relaxation process up to 200,000 seconds after testing till 500 seconds is presented. The reliability of such a prediction is lower than 2%.
PL
Znajomość procesów relaksacyjnych jest bardzo ważna dla wyrobów włókienniczych, zwłaszcza dla wyrobów technicznych. Techniczne tekstylia w czasie ich użytkowania podlegają długotrwałym obciążeniom i znajomość przebiegów relaksacyjnych, w tym względnej wartości P/Po charakteryzującej szybkość relaksacji jest bardzo ważna. Stwierdzono, że szybkość ta nie może być opisana liniową zależnością funkcji od logarytmu czasu. Po pewnym czasie przebiegu relaksacji szybkość ulega zmianie. Można ją natomiast opisać dwoma przebiegami liniowymi zmieniającymi swój charakter w tak zwanym punkcie przełamania. Przebiegi te przedstawiono dla włókien poliestrowych (PET) i wykonanych z nich tkanin. W tym przypadku zmiana następuje po 100 sekundach. Określenie tej zależności pozwala na przewidywanie długotrwających zmian relaksacji przy zbadaniu jedynie krótkiego przedziału czasowego. Stwierdzone zależności są słuszne tylko dla włókien PET.
18
Content available remote FEATS-1, a Novel System for Objective Measurement of Fabric Surface Roughness
EN
The main aim of this paper is to propose a novel method of objectively evaluating the roughness and smoothness of fabrics. For emulating human hand maneuver in the evaluation of fabric hand, a tester apparatus, FEATS-1, was fabricated based on artificial tactile sensing for evaluating fabric surface properties. The surface roughness of 10 worsted fabrics was evaluated instrumentally using the FEATS-1 and KES-FB methods. A set of subjective evaluations of fabric surface roughness were conducted to allow a comparison of the real feeling of the human in the evaluation of fabric surface properties with objective results. Through objective measurements, comparisons between the surface roughness values of the FEATS-1 and KES-FB4 methods were conducted. The results show that good agreement between the two methods exists. Considering the good relationship found between the subjective and objective evaluations of fabric roughness, it was concluded that FEATS-1 could be usefully applied in objective evaluation of fabric hand. This paper reveals features of a collaborative and multidisciplinary approach involving biomedical, electronic and textile engineering sciences.
PL
Głównym celem tej pracy jest zaproponowanie nowej metody obiektywnej oceny nierównomierności powierzchni płaskich materiałów tekstylnych. W celu zastąpienia ludzkiej ręki dla oceny chwytu, w tym nierównomierności powierzchni materiałów opracowano przyrząd FEAT-1, którego działanie wykorzystuje czujniki w postaci sztucznego palca sprawdzającego badaną tkaninę. Badano szorstkość powierzchni 10 tkanin czesankowych przyrządem FEAT-1 i KES-FB. Niezależnie od tego przeprowadzono test subiektywny, w którym brały udział osoby testujące chwyt. Stwierdzono dużą zgodność ocen zarówno pomiędzy testem subiektywnym, jak i metodami obiektywnymi, to znaczy przy stosowaniu systemów pomiarowych FEAT-1 i KES-FB. Oznacza to, że nowo opracowany przyrząd można z powodzeniem stosować do oceny chwytu tkanin.
EN
In this study, a comparative analysis of the textile and clothing industry in the enlarged EU27 is made with respect to the 10 Central and Eastern European countries and Turkey for the period 2011 - 2012. This period was chosen because growth in textile and clothing as well as in all European industry in 2010 was an outcome of the economic crisis of 2008 - 2009. The selection of countries was made on purpose to highlight trends for the textile and clothing industry in the 10 Central and Eastern European Union (EU-CE10) countries compared with the old EU member countries (EU15) and Turkey. The findings for the period 2011 - 2012 can be thus interpreted: Italy, France, Turkey, Germany and United Kingdom are the leaders of investments and turnover in the sector of textile and clothing in the total of millions of Euros; however, the most of the EU-CE10 countries and Turkey are leaders with respect to the percentage of investments and turnover. While the importance of the textile and clothing industry for a country’s economy is very different for the countries analysed – more than 3% of the GDP (gross domestic product) is observed only in Turkey, Bulgaria, Portugal and Italy.
PL
W pracy przedstawiono analizę porównawczą przemysłu odzieżowego i tekstylnego obszarów Unii Europejskiej po rozszerzeniu (EU27) ze szczególnym uwzględnieniem 10 krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Turcji w latach 2011-2012. Okres ten został wybrany ze względu na okres końcowy kryzysu gospodarczego w latach 2008-2009 i rozpoczynającą się poprawę sytuacji ekonomicznej. Wyboru krajów dokonano w celu podkreślenia trendów w przemyśle tekstylnym i odzieżowym 10 krajów centralnej i wschodniej Unii Europejskiej w porównaniu do krajów Unii Europejskiej przed rozszerzeniem (EU15) oraz Turcji. Istnieje duże zróżnicowanie w tendencjach rozwojowych starych krajów EU oraz krajów Europy Wschodniej i Środkowej w zakresie przerobu globalnego i inwestycji. Szczególnie uprzywilejowaną pozycję posiada Turcja z punktu widzenia inwestycji zarówno w przemysł tekstylny jak i odzieżowy.
20
Content available remote Performance Study of Screen-Printed Textile Antennas after Repeated Washing
EN
The stability of wearable textile antennas after 20 reference washing cycles was evaluated by measuring the reflection coefficient of different antenna prototypes. The prototypes’ conductive parts were screen-printed on several textile substrates using two different silver-based conductive inks. The necessity of coating the antennas with a thermoplastic polyurethane (TPU) coating was investigated by comparing coated with uncoated antennas. It is shown that covering the antennas with the TPU layer not only protects the screen-printed conductive area but also prevents delamination of the multilayered textile fabric substrates, making the antennas washable for up to 20 cycles. Furthermore, it is proven that coating is not necessary for maintaining antenna operation and this up to 20 washing cycles. However, connector detachment caused by friction during the washing process was the main problem of antenna performance degradation. Hence, other flexible, durable methods should be developed for establishing a stable electrical connection.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.