Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  testings
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Warunki pracy są czynnikiem istotnie warunkującym jakość życia pracowników oraz wpływającym na ich stan zdrowia. W Polsce badanie warunków pracy na poziomie krajowym jest badaniem obiektywnym - opiera się na wynikach pomiarów wybranych czynników szkodliwych i uciążliwych w zakładach pracy. W celu poprawy warunków pracy oraz kształtowania środowiska pracy zgodnie z potrzebami pracowników celowe jest równoległe przeprowadzanie badań wykorzystujących subiektywne oceny Środowiska pracy. Artykuł ma za zadanie zaprezentować czytelnikom badania warunków pracy uwzględniające subiektywne oceny środowiska pracy w Unii Europejskiej i wybranych krajach świata.
EN
Working conditions have a great impact on the quality of workers' life and their well-being In Poland, a survey of working conditions on the national level is objective: it measures selected hazards related to the working environment and strenuous working conditions. However, in order to improve working conditions and adapt them to workers' needs, in addition to objective surveys, it is crudal to conduct research relying on a subjective assessment. This article presents selected surveys that assess the working environment and its influence on the workers' health subjectively.
PL
Koło ratunkowe to najbardziej rozpoznawalny i głęboko utrwalony symbol udzielania pomocy osobom tonącym. Przez kolejne lata powiela się zapisy (zarówno w prawie, jak i w materiałach edukacyjnych ratowników), w których ten sprzęt stanowi podstawę wyposażenia wszystkich obiektów pływackich. Przeprowadzone badania istotnie zmieniają wyidealizowany obraz przydatności koła ratunkowego, szczególnie na pływalniach, aquaparkach i małych kąpieliskach. Parametry tego sprzętu (masa, rodzaj materiału, kształt) nie tylko nie gwarantują powodzenia akcji, a wręcz stanowią duże zagrożenie dla tonącego i innych uczestników kąpieli.
EN
A life belt is the most recognizable and firmly fixed symbol for assisting a drowning person. For years regulations that this device is the basic safety equipment at all swimming places have been copied (both in law and educational material for lifeguards). Tests have significantly changed the idealized image of the usefulness of a life belt especially in indoor swimming pools, water parks and small outdoor swimming pools. Not only do the parameters of this device ( weight, type of material and shape ) not guarantee the success of a rescue operation but indeed they are a great threat to the casualty and other swimmers.
PL
Na podstawie analizy dostępnych materiałów i dokumentów dotyczących statusu prawnego i praktycznego stosowania środków ochrony skóry (ŚOS) w UE i wybranych krajach opracowano w CIOP-PIB projekt wytycznych w zakresie wymagań, doboru i stosowania tych preparatów. W artykule przedstawiono: cel i zakres wytycznych, formułowane definicje, charakterystykę stosowanych środków ochrony skóry oraz identyfikację zagrożeń i ocenę ryzyka na stanowiskach pracy w odniesieniu do skóry.
EN
Skin protection measures (SPMs) - barrier creams/gels - are a way of protecting workers' hands against hazardous substances at workplaces where gloves cannot be used. To reduce the risk of developing irritant and allergic contact dermatitis in hand care and in industry, preventive measures are recommended. SPMs are very often misused as skin care products but for users safety and reliability of the preparation are most important. That is why only tested, effective, clearly marked preparations should be offered on the market. The developed draft guidelines include definitions of SPMs, current legal and technical requirements, marking, assortment and use.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, których przedmiotem było określenie zdolności wiązania włókien azbestowych próbki azbestu miękkiego, nasyconego preparatem wieloskładnikowym AFS, poddanej ruchowi symulującemu warunki, jakie występują podczas usuwania azbestu z różnego rodzaju wyrobów.
EN
This article presents the results of research on defining binding c apability of asbestos fibers taken from a soft asbestos sample, moistened with the AFS specimen and set in motion to stimulate conditions similar to those present during asbestos removal.
PL
Przeprowadzono badania laboratoryjne usuwania boru ze ścieków z wykorzystaniem siarczanu glinu Al2(S04)3. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że siarczan glinu najskuteczniej usuwa bor w warunkach wstępnej alkalizacji ścieków do pH 9-10. Im wyższy stosunek molowy AI/B tym większa jest skuteczność usuwania boru. Przy pH z przedziału 9-10 i stosunku AI/B=400 uzyskuje się usunięcie boru do wartości normowanej przez krajowe przepisy dotyczące wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, tj. 1,0 gB/m3.
PL
W artykule omówiono problem stresu przewlekłego w zawodzie strażaka. Dokonany został przegląd badań, których wyniki świadczą o tym, że z chronicznym stresem wśród strażaków wiążą się czynniki osobowościowe (nieadaptacyjne strategie radzenia sobie ze stresem, zewnętrzne poczucie kontroli, negatywna emocjonalność związana z traumatycznymi wydarzeniami), demograficzne (dłuższy staż pracy) oraz organizacyjne (niski poziom kontroli w pracy, niski poziom wsparcia społecznego otrzymywanego od współpracowników i dowódców, wysokie poczucie odpowiedzialności, niezadowalający poziom wynagrodzenia, przeciążenie pracą, nieefektywne zasoby i komunikacja w pracy), a także uczestnictwo w zdarzeniach traumatycznych.
EN
This article presents the problem of chronic stress among firefighters. The definition and etiology are presented on the basis of a literature review. Factors responsible for the development of chronic stress are singled out. They are demographic variables (job seniority), individualistic variables (maladaptive coping strategies, external locus of control, negative emotionality related to traumatic events) and organizational variables (low control, low support from co-workers and supervisors, a sense of high responsibility, low pay and benefits, low resources and communication).
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę pracy konsultantów biura telefonicznej obsługi klienta. Zaprezentowano wyniki badania przeprowadzonego przez firmę Zapfa i in. w 2003 roku, w których porównano właściwości pracy konsultantów biura telefonicznej obsługi klienta z pracą przedstawicieli innych zawodów usługowych, w tym związanych z bezpośrednim kontaktem z klientem. Badanie wykazało, że pracę konsultantów biura telefonicznej obsługi klienta charakteryzuje niższy poziom złożoności zadań, niższy poziom kontroli dotyczącej możliwości decydowania o sposobach wykonywania pracy oraz wyższy poziom dysonansu emocjonalnego niż pracę przedstawicieli wybranych zawodów usługowych. Przedstawiono również propozycje dobrych praktyk skierowanych do konsultantów biura telefonicznej obsługi klienta.
EN
This article discusses job characteristics of call center employees. It also presents the results of Zapf et al.'s 2003 study, in which different aspects of a call center job were compared with a non-call centre job (in the services sector). The results indicated that a call center job involved a lower level of task complexity, a lower level of task control and a higher level of emotional dissonance in comparison to non-call center jobs. This articles also presents good practices for call center employees.
8
Content available Hałas w szkołach (1) - przegląd badań
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono przegląd wybranych badań hałasu w szkołach podstawowych polskich i zagranicznych. Badania wykazały niekorzystny stan warunków akustycznych w szkołach polskich.
EN
This article presents a review of research on noise at primary schools in Poland and abroad. It shows that the acoustic conditions in Polish schools are bad.
PL
Przy wyborze systemu sterowania oświetleniem dla danego budynku, rodzaju pomieszczenia i wykonywanych w nim zadań powinny być brane pod uwagę parametry użytkowe systemu zapewniające pracownikom bezpieczeństwo i komfort widzenia, a nie tylko jego cena i aspekt energooszczędności. Artykuł ma na celu przedstawienie wybranych wyników badań dwóch systemow sterowania oświetleniem: A (z czujnikiem światła odbitego od płaszczyzny roboczej) i B (z czujnikiem światła dziennego). Porównywanymi cechami użytkowymi obu systemów są: utrzymywanie przez system zadanego poziomu natężenia oświetlenia mieszanego oraz reakcje systemu na zmiany dynamiczne oświetlenia dziennego. Wyniki badań cech użytkowych systemów z różnymi czujnikami światła wskazują na znaczące różnice. Porównując badane cechy użytkowe można stwierdzić, że lepszym, spośród badanych, był systemem cyfrowy B. Charakteryzuje się on wiekszą niezawodnością i szybkością działania, powtarzalnością wysterowania stateczników, dobrym utrzymywaniem zaprogramowanego poziomu natężenia oświetlenia i energooszczędnością. Jednak wybór systemu sterowania oświetleniem zależy od wielu czynników, spośród których najważniejsze zostały przedstawione w artykule.
EN
When choosing a lighting control system for a building, a type of room and tasks performed in it, one should not only consider its price and energetic efficiency but also the functional parameters that would ensure the workers' safety and visual comfort. The aim of the article was to present selected results of research on two lighting control systems. System A was equipped with a sensor that detected light reflected from a working plane, while System B was equipped with a daylight sensor. The following functional features were examined and compared: the ability of the system to sustain a given level of mixed illuminance and the system's reactions to dynamic changes in daylighting. The results of the study of the functional characteristics of systems with different light sensors indicated significant differences between them. Having compared the examined functional features the authors concluded that System B proved to be better. Its main characteristics were higher reliability and working speed; repetitiveness in steering settings of the electronic ballasts and a good ability to sustain the given illuminance and energetic efficiency. Nevertheless the choice depends on numerous factors, the most important of which have been presented in this article.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania stężenia, rozkładu wymiarowego i składu chemicznego cząstek w powietrzu w pomieszczeniu z dozwolonym paleniem papierosów w ciągu dnia pracy. Przedstawiono również wyniki badania stężenia liczbowego i masowego oraz rozkładu wymiarowego cząstek w pomieszczeniu bez dozwolonego palenia papierosów. Badania wykazały, że podczas palenia papierosów są przede wszystkim emitowane cząstki o wymiarach 0,107-0,124 žm, a więc cząstki nanometryczne. Zawartość sumy WWA we frakcji drobniejszej dymu PM0.25 była większa w porównaniu do frakcji PM10.
EN
The article presents results of an investigation of the concentration, size distribution and chemical compound of particles suspended in the air in a room in which cigarette smoking is permitted during the working day. Also presented are results of an investigation of the number and mass concentration, and size distribution of particles in the air of a room in which smoking is not permitted. Investigations showed that during cigarette smoking it was primarily particles 0.107-0.124 m in diameter, i.e., nanoparticles, that were emitted. The content of PAHs in the measured fractions indicated that the fraction of PM0.25 contained more PAHs than the fraction of PM10.
11
Content available Niepewność pracy jako źródło stresu
PL
W artykule dokonano przeglądu badań nad związkiem niepewności pracy ze zdrowiem pracownika, z którego wynika, że niepewność pracy jest związana z niższym poziomem zdrowia psychicznego, częstszą depresją, niższą samooceną, mniejszym zadowoleniem z pracy oraz częstszymi przypadkami dysfunkcji w zakresie układu sercowo-naczyniowego, immunologicznego, a także mięśniowo-szkieletowego. Pierwsza część badań nad związkiem niepewności pracy ze zdrowiem wśród polskich pracowników miała na celu ustalenie społeczno-ekonomicznych korelatów NP w Polsce. Badania przeprowadzono na próbie reprezentatywnej pracujących Polaków (N = 377), zróżnicowanej ze względu na: wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania, region Polski, dochód na osobę, liczba osób w rodzinie, typ rodziny, grupa zawodowa. NP mierzona była jedną z podskal kwestionariusza Ashford i in. Wyniki wskazywały na brak wyraźnych zróżnicowań społecznych NP. Natomiast zmienną istotnie różnicującą okazało się korzystanie z Internetu (osoby korzystające z Internetu - mniej niepewne pracy).
EN
The review of the studies on the relation between job insecurity (JI) and workers' health presented in this article shows that JI is related to lower mental well-being, higher depression, lower self-esteem, lower job satisfaction, as well as more frequent cases of cardio-vascular, musculoskeletal and immunological dysfunctions. The first part of the study on the relation between JI and health among Polish workers, which is presented in the second part of this article, aimed to describe the socio-economic variables that correlated with JI in Poland. The study was carried out on a representative sample of Polish workers (N = 377) differentiated according to age, gender, education, place of living, region of Poland, family characteristics and occupation. JI was measured by a sub-scale derived from the Job Insecurity Scale by Asford et al. The results of the analysis of variance did not show any significant variability of JI depending on social factors. However, it was found that JI significantly correlated with the use of the Internet: respondents who use it have lower JI than those who do not.
12
PL
Nadmierne obciążenie kręgosłupa uczniów plecakami szkolnymi dotyczy większości dzieci stając się jedną z przyczyn wad postawy w wieku szkolnym. Artykuł poświęcony jest problematyce obciążenia dzieci tornistrami. Omówiono w nim wpływ nadmiernego obciążenia kręgosłupów dzieci, związek obciążenia z bólem pleców oraz sytuację w tym zakresie w Polsce, a także stanowisko w kwestii obciążenia dzieci w USA i Polsce.
EN
Excessive musculoskeletal load caused by school backpacks affects most children; it results in posture defects in school age. This article discusses the problems of an excessive load caused by children's backpacks. The influence of the excessive load of children's backbones, the relationship of aggravation and back pain, the situation in Poland and the recommendations on backpack weight in relation to a child's weight in the USA and Poland are discussed, too.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań hałasu infradźwiękowego występującego na stanowiskach pracy kierowców środków transportu drogowego przeprowadzonych w pojazdach fabrycznie nowych, w warunkach eksperymentalnych. Jak wynika z pomiarów równoważny poziom dźwięku G, LGeq,Te zarejestrowany w czasie Te = 30-60s na stanowiskach pracy kierowców autobusów i samochodów ciężarowych waha się odpowiednio w granicach od 92 do 114 dB w zależności od kategorii pojazdu i prędkości jazdy. Wartości równoważnego poziomu dźwięku A, LAeq,Te, występujące na tych samych stanowiskach pracy kierowców wahają się w granicach od 62 dB do 76 dB. Dla prędkości jazdy 50 km/h najwyższe wartości równoważnego poziomu dźwięku G rzędu: 107 - 111 dB zarejestrowano na stanowiskach pracy kierowców autobusów miejskich. W artykule przedstawiono również widma hałasu infradźwiękowego na stanowisku pracy autobusu miejskiego zarejestrowane przy różnych prędkościach jazdy. Stwierdzono występowanie istotnych składowych widma hałasu o poziomach ciśnienia akustycznego rzędu 100 dB w zakresie częstotliwości infradźwiękowych 16-20 Hz.
EN
This article presents the results of a study of infrasonic noise present at the workstations of drivers of new road vehicles in experimental conditions. The measured equivalent continuous G-weighted sound pressure level (recorded in time Te = 30-60 s) at workstations of bus and truck drivers is 92 – 114 dB depending on vehicle type and travelling speed. The measured equivalent continuous A-weighted sound pressure level at the same workstations is 62 - 76 dB. The highest values of equivalent continuous G-weighted sound pressure level recorded at workstations of city bus drivers are 107 – 111 dB. Spectra of infrasonic noise for different travelling speeds at the workstation of a city bus driver are presented. The main components of the spectrum (sound pressure level of about 100 dB) are in the infrasound range of 16 – 20 Hz.
14
Content available Drgania i hałas w pojazdach drogowych
PL
W artykule przedstawiono ocenę drgań mechanicznych i hałasu działających na kierowców różnych pojazdów drogowych. Oceny dokonano na podstawie wyników przeprowadzonych badań terenowych. Badania na wybranych stanowiskach pracy wykazały porównywalne narażenia pochodzące od drgań działających przez kończyny górne i od drgań działających w sposób ogólny. W większości przypadków zarejestrowane poziomy hałasu były poniżej wartości dopuszczalnej (NDN). Mimo że drgania jak i hałas nie przekraczały wartości dopuszczalnych, pracownicy uskarżali się na dolegliwości związane z działaniem czynników wibroakustycznych. Metody oceny podane w odpowiednich normach nie pozwalają przy określaniu ryzyka zawodowego na uwzględnienie łącznego oddziaływania drgań i hałasu występujących jednocześnie.
EN
This article presents an evaluation of mechanical vibration and noise that affect drivers of various road vehicles. This evaluation has been developed on the basis of the results of field investigations. Studies at selected workstations showed that hazards caused by hand-arm and whole-body vibration were comparable. In most cases noise was under the limit value (maximum admissible intensity of an agent harmful to health in the working environment). Although vibration or noise did not exceed limit values, workers complained of diseases related to vibroacoustic agents. Standard methods do not make it possible to evaluate the risk of vibration and noise diseases caused by the combined influence of vibrations and noise which exist simultaneously.
PL
Włókninowe materiały filtracyjne znajdują szerokie zastosowanie w filtrach powietrza systemów wentylacji. Prognozowanie zastosowania filtrów powietrza do ochrony człowieka powinno uwzględniać zachowanie najkorzystniejszych warunków filtracji cząstek aerozoli przy zróżnicowaniu stężeń aerozoli obecnych w środowisku pracy oraz różnych prędkościach przepływu aerozolu w systemach wentylacji. W artykule przedstawiono wyniki badania oporów przepływu i skuteczności w procesie filtracji cząstek aerozolu cieczy przez włókninowe materiały filtracyjne, w aspekcie lokalnych zmian wielkości porów we włókninach.
EN
Needled nonwovens are an important part of fibrous filters used in ventilation systems. When planning the use of fibrous filters to protect the human in the working environment, it is necessary to maintain optimal conditions for filtering liquid aerosol particles at different concentrations and velocities in ventilation systems. This article presents some aspects of the influence of the porosity of filtration materials on the efficiency of the filtration process through needled nonwovens.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.