Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  test respirometryczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Ocena wpływu acetonocyjanohydryny na rozwój mikroorganizmów w osadzie czynnym
PL
Acetonocyjanohydryna jest ciekłą niebezpieczną substancją chemiczną przewożoną luzem statkami przez polskie obszary morskie. Należy do kategorii MARPOL Y – oznacza to, że jej zrzucenie do morza ze zbiorników (w wyniku ich mycia lub usuwania balastu) stanowi zagrożenie dla zasobów morskich. Celem pracy była ocena wpływu acetonocyjanohydryny na rozwój mikroorganizmów w osadzie czynnym. Badania wykonano z wykorzystaniem osadu czynnego pochodzącego z biologicznej oczyszczalni ścieków. Ocenę przeprowadzono za pomocą testów respirometrycznych. Wyniki testu wykazały, że substancja zawierająca łatwo przyswajalne źródła węgla, benzoesan sodu o stężeniu 2,5 mg/dm3 , powoduje 53-procentowy wzrost aktywności oddechowej mikroorganizmów osadu czynnego. Natomiast acetonocyjanohydryna w stężeniu 2,5 mg/dm3 wykazuje 29,5-procentową inhibicję wzrostu mikroorganizmów. Tym samym test wykazał, że acetonocyjanohydryna nie stanowi przyswajalnego źródła węgla dla mikroorganizmów osadu czynnego.
EN
Acetone cyanohydrin is a noxious liquid substance carried in bulk by Polish marine areas. This is the substance of MARPOL category Y which, if discharged into the sea from tank cleaning or deballasting operations, is deemed to present a hazard to either marine resources or human health. The aim of the work was to assess the inluencet of acetone cyanohydrin on the growth of microorganisms in activated sludge. Activated sludge was taken from biological wastewater treatment plant. Evaluation was carried out using respirometric assays. Test resultsshowed that the adiition ofsodium benzoate (at a concentration of 2,5 mg/dm3 ) into activate sludge shows causes a 53% increase in respiratory activity of activated sludge. Acetone cyanohydrin at the same concentration causes 29,5% inhibition of growth of microorganisms as compared to the control sample. Thus, the test showed that the acetone cyanohydrin does not constitute a assimilable carbon source for the microorganisms of the activated sludge.
EN
This study applied a modified OxiTop® system to determine the oxygen uptake rate during a 2-day respiration test of selected composting materials at different moisture contents, air-filled porosities and composition of composting mixtures. The modification of the OxiTop® respirometer included replacement and adjustment of a glass vessel (i.e. a 1.9-L glass vessel with wide mouth was used instead of a standard 1-L glass bottle, additionally the twist-off vessel lid was adjusted to attach the measuring head) and application of a closed steel mesh cylinder of 5 cm in diameter and 10 cm in height with the open surface area of the mesh of approximately 56.2%. This modification allowed obtaining different bulk densities (and thus air-porosities) of the investigated composting materials in laboratory composting studies. The test was performed for apple pomace and composting mixtures of apple pomace with wood chips at ratios of 1:0.5, 1:1, 1:1.5 (d.w), moisture contents of 60%, 65% and 75% and air-filled porosities ranging from 46% to 1%. Due to diverse biodegradability of the investigated apple pomace and composting mixtures this test allows for the determination of the effects of different air-porosities (due to compaction in a pile) on the oxygen uptake rate for mixtures with a fixed ratio of a bulking agent. The described method allows for laboratory determination of the effects of moisture content and compaction on biodegradation dynamics during composting.
PL
W przedstawionych badaniach wykorzystano zmodyfikowany system OxiTop® do wyznaczenia szybkości oddychania w oparciu o zużycie tlenu podczas 2-dniowego testu respirometrycznego dla wybranych materiałów przeznaczonych do kompostowania o różnym składzie mieszanek, zawartości wody i porowatości. Modyfikacja systemu OxiTop® dotyczyła dostosowania szklanego naczynia oraz jego wyposażenie w cylinder w kształcie walca o średnicy 5 cm i wysokości 10 cm, wykonanego z siatki stalowej (oczka siatki stanowiły ok. 56,2% całkowitej powierzchni). Ta modyfikacja pozwoliła na uzyskiwanie różnych gęstości nasypowych (a tym samym porowatości) badanych materiałów w skali laboratoryjnej. Test respirometryczny został przeprowadzony dla wytłoków jabłkowych i mieszanek wytłoków jabłkowych i ścinek drzewnych w stosunku 1:0,5, 1:1, 1:1,5 (s.m) i zawartości wody 60%, 65% i 75% oraz porowatości w zakresie od ok. 46% do ok. 1%. Z uwagi na różną podatność badanych mieszanek na biodegradację, możliwe było określenie wpływu zmian porowatości powietrznej (spowodowanych kompakcją) na szybkość zużycia tlenu dla mieszanki o stałym udziale czynnika strukturotwórczego. Przedstawiona metoda pozwala na laboratoryjne badanie wypływu zawartości wody i kompakcji na biodegradację podczas kompostowania.
EN
The paper describes practical results of four-year laboratory studies completed to estimate technically feasible conditions of upgrading an existing sludge disposal system. A minimization of sludge mass and volume together with an energy recovery improvement were main goals of these activities. The way from lab studies and simulations to full scale investments has been shown with a special emphasis on application of respirometric procedure being applied by authors. Proposed was authors’ procedure for an estimation of a digestion time prediction for sludge of specific composition. Investigations completed at existing wastewater treatment plant resulted in practical implementation to be used during the design of upgrading and extension of the digestion and energy recovery system at the plant. It was proved that proposed changes provide close to optimum conditions for process performance and the application of proposed calculation procedures was adopted by design team.
PL
Artykuł opisuje praktyczne wyniki trwających cztery lata badań laboratoryjnych ukierunkowanych na wyznaczenie technicznie wykonalnych zasad modernizacji istniejącego systemu przeróbki osadów. Podstawowymi zadaniami tych prac były minimalizacja masy i objętości osadu przy jednoczesnym zwiększeniu stopnia uzysku biogazu - nośnika energii. W artykule pokazano sposób przejścia od wyników badań laboratoryjnych i symulacyjnych do inwestycji pełnoskalowej przy czym autorzy szczególną uwagę poświęcili zastosowaniu testów respirometrycznych. Wynikiem prac aplikacyjnych jest zaproponowana procedura szacowania czasu fermentacji osadów w zależności od ich składu. Wyniki prac badawczych zostały zastosowane w procedurze projektowej modernizacji istniejącej oczyszczalni, czego rezultatem jest podniesienie efektywności systemu odzyskiwania energii w trakcie eksploatacji oczyszczalni. Wykazano tym samym, że proponowane zmiany pozwalają na wskazanie metod projektowania bardziej precyzyjnych niż obecnie stosowane metody wymiarowania komór.
EN
The effect of the food/microorganisms (F/M) ratio and dissolved oxygen (DO) concentration in sequencing batch reactors (SBRs) on the microbial activity has been examined. One of the SBRs was fed with synthetic wastewater containing inorganic carbon compounds (COD/N ratio 0.7 g COD/g N). To the other SBR, both inorganic and organic carbon was supplied leading to 6.9 g COD/g N. The F/M ratios in the reactors were 0.02 and 0.065 g COD/g cell COD, respectively. Under the above feeding conditions, two experimental series were carried out at DO concentration of 0.5 and 1.5 mg O2/dm3. The activity of the biomass was determined through respirometric tests based on the determination of oxygen uptake rate (OUR). Independently on operational parameters, nitrification was the process consuming the highest amount of oxygen. Both at the FIM ratio of 0.02 and 0.065 g COD/g cell COD, higher DO concentration resulted in increased carbonaceous and endogenous respiration.
5
Content available remote Badanie szybkości biodegradacji substancji ropopochodnych w odpadach wiertniczych
PL
W artykule omówiono możliwość szacowania szybkości biodegradacji substancji ropopochodnych za pomocą testu respirometrycznego. Badania prowadzono przy użyciu zestawu OxiTopŽC – umożliwiającego określenie szybkości ubytku substratu w czasie, obliczanej na podstawie średnich szybkości zużycia tlenu i wydzielania dwutlenku węgla, uzyskanych z aproksymacji liniowych równania krzywych zużycia O2 i wydzielania CO2. Rezultaty testu respirometrycznego obrazują stopień aktywności metabolicznej zanieczyszczonego środowiska. Ponadto określono możliwość wspomagania biodegradacji substancji ropopochodnych przy użyciu substancji biogennych. Pomiar aktywności biologicznej zanieczyszczonych gruntów wykonano dla próbek gleb surowych oraz po modyfikacji gleby surowej, poprzez dodatek substancji biogennych – stymulujących proces biodegradacji.
EN
The article discusses the possibility of estimating the rate of biodegradation of petroleum substances by respirometric test. The study was conducted using a set of OxiTopŽC allows to determine the rate of loss of substrate at the time, based on average rate of oxygen consumption and exhalation of carbon dioxide obtained from the linear approximation equation curves O2 consumption and exhalation of CO2. Respirometric test results illustrate the degree of metabolic activity of the polluted environment. Furthermore the opportunity to assist biodegradation of petroleum substances using biogenic substances was tested. Measurement of biological activity of contaminated soil were carried out for soil samples of raw and after the modification of the soil through the addition of crude nutrients, stimulating the process of biodegradation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.