Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 138

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  test method
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wpływ dodatku mikrowłókien polimerowych na mrozoodporność oraz inne wybrane właściwości betonu. Do badań zaprojektowano beton referencyjny klasy ekspozycji XC1, który z założenia miał mieć niską odporność na cykliczne zamrażanie-odmrażanie. Wybrane mikrowłókna polimerowe dodawano w różnych ilościach do betonu referencyjnego, wszystkie badania wykonano porównawczo. Rezultaty badań wykazały, że mikrowłókna polipropylenowe pojedyncze i fibrylowane wpływają na wzrost mrozoodporności betonów nienapowietrzonych. Największą poprawę mrozoodporności uzyskał beton z dodatkiem mikrowłókien polipropylenowych pojedynczych.
EN
The article presents the impact of the addition of polymer microfibers on concrete frost resistance and other selected properties of concrete. For testing XC1 exposure class reference concrete was designed, which was supposed to have low resistance to cyclic freezing-thawing. Selected polymer microfibers were added in various amounts to reference concrete, all tests were performed comparatively. Research results have shown that single and fibrillated polypropylene microfibers improve the frost resistance of non-aerated concrete. Concrete with the addition of single polypropylene microfibers obtained the greatest improvement in frost resistance.
PL
W artykule poruszono problem zagospodarowania zalegających na terenie Pomorza piasków, powstających jako odpad poprodukcyjny w procesie hydroklasyfikacji. Jednym ze sposobów na jego rozwiązanie jest zastosowanie kruszywa odpadowego do wytwarzania konstrukcyjnych kompozytów ze zbrojeniem rozproszonym. Autorzy zaprezentowali wyniki badań wybranych właściwości kompozytów drobnokruszywowych o różnej zawartości włókien stalowych. Przeprowadzone badania pozwoliły dobrać taką ilość włókien, przy której fibrokompozyt wykazuje najlepsze właściwości i spełnia wymagania stawiane materiałom konstrukcyjnym. Stwarza to możliwość wykorzystania zalegających hałd piasku odpadowego, rozwiązując tym samym częściowo problem kosztownej rekultywacji terenów wyrobisk kopalnianych.
EN
In the paper a problem of waste sand deposits located in Polish Pomerania region was raised. These deposits an excavation by-product were obtained during the process called aggregate hydroclassification. One of the examples how to resolve this problem is application of waste sand for the production of steel fibre reinforced composites. The authors introduced their tests results based on selected properties of fine aggregate composites containing different fibre volume fractions. The research tests conducted on these type of composites have allowed to choose such a fibre volume fraction, at which fibre composite exhibits the best properties and meets the requirements of construction materials. The results of the research tests could create a good opportunity for the use of the waste sand and could partially solve the problem of expensive reclamation of former mine areas.
PL
Poprawna identyfikacja składników potencjalnie reaktywnych alkalicznie to ważny, a zarazem trudny etap w badaniach reaktywności alkalicznej kruszyw do betonu. W artykule przedstawiono aktualne metody badania reaktywności kruszyw krajowych i omówiono znaczenie analizy petrograficznej. W Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie prowadzone są badania reaktywności kruszyw w pełnym zakresie, od analizy petrograficznej po badania ekspansji zapraw i betonów.
EN
Correct identification of the potentially alkali-reactive constituents is significant and also difficult step in alkali-reactivity assessment of concrete aggregates. In this paper the current test method for reactivity of the domestic aggregates and significance of the petrographic analysis were discussed. Ongoing reactivity tests in Institute of Ceramics and Building Materials in Krakow are carried out in the comprehensive scope from petrographic analysis to expansion tests of mortar and concrete.
4
Content available remote Mrozoodporność elementów ceramicznych w Polsce
6
Content available remote Diagnozowanie wilgoci w budynkach
PL
Wilgoć stwarza niezwykle złożone warunki eksploatacyjne, ograniczające trwałość obiektów budowlanych. Jako następne po zawilgoceniu i próbie eksploatacji pojawiają się na przegrodach budowlanych bakterie, wirusy, grzyby pleśniowe i domowe oraz glony i porosty. Jednocześnie występują rysy lub pęknięcia obiektów. O ile podczas wykonywania ekspertyz budowlanych pomiary dotyczące konstrukcji najczęściej prowadzone są rzetelnie, to pomiary wilgotności są niekiedy lekceważone lub wykonywane nieumiejętnie, co w późniejszym okresie powoduje katastrofalne skutki zdrowotne dla mieszkańców budynków. Czasami w obiekcie dochodzi do wystąpienia syndromu chorego budynku (SBS), a mieszkańcy rezygnują z zamieszkiwania go. Badania wilgoci wymagają przeprowadzenia analizy projektu, znajomości historii obiektu i zasad technologicznych, a także sumienności i wiedzy w zakresie aplikacji mierników wilgotności.
EN
The moisture produces complicated exploitation conditions, delimiting the durability of building objects. The moisture controlling is necessary for the durability and the first of all old buildings and for the battle against the biological life and chemical corrosion. In time of realization the expert’s report very often the construction tests are executed correctly, but that moisture tests sometimes are make light or without the knowledge. This fact produces later the catastrophic results for the habitants of buildings. In this case very often the Sick Building Syndrome is coming or the tenants leave the buildings. The moisture researches demand the project analyses, the knowledge of the building story and technological principles, as well the conscientiousness and knowledge of the hygrometer application.
8
Content available remote Badania ogniowe ścian nienośnych
9
Content available remote Badania geofizyki otworowej na potrzeby budowy tuneli
PL
Geofizyka otworowa jest bardzo dynamicznie rozwijającym się narzędziem badań geologicznych. Choć wykorzystuje się ją głównie w przypadku poszukiwania złóż naturalnych, to jej metody mogą także dostarczyć wielu ważnych danych przydatnych przy budowie tuneli. W artykule omówione zostały główne grupy metod badań geofizyki otworowej oraz ich zastosowanie w rozpoznaniu geotechnicznym. Podano przykłady metod najczęściej wykorzystywanych przy badaniach geologiczno-inżynierskich oraz omówiono ich zasady.
EN
Well-logging is one of the most dynamically developing method of geological investigation. It is mainly used for the purposes of oil and gas exploration, still it brings a lot of informative data for tunnel design. The article describes the main methods of well-logging and their application in geotechnical investigation. The examples of methods used for this purpose were presented and the principles of their operation were discussed.
PL
W celu zagospodarowania piasku odpadowego opracowano drobnokruszywowy kompozyt z dodatkiem włókien stalowych (Steel Fibre Reinforced Waste Sand Concrete – SFRWSC), których zawartość wynosi 1,2%. Aby wykazać przydatność fibrokompozytu do wytwarzania elementów konstrukcyjnych, przeprowadzono badania zginanych belek żelbetowych w skali naturalnej. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań i obliczeń szerokości rozwarcia rys prostopadłych i ugięć takich elementów. Ostatecznie dokonano oceny wybranych metod obliczeniowych.
EN
In order to manage the waste sand, a fine-grained composite with the addition of steel fibers has been developed. As steel fibers constitute 1,2% of the composite, it has been called Steel Fiber Reinforced Waste Sand Concrete (SFRWSC). In order to prove SFRWSC’s usefulness in the production of construction elements, experimental investigations on flexural behavior of full-scale conventionally reinforced concrete beams have been carried out. The article presents selected results of experimental investigations and calculations of the crack openings and deflections of such elements. Finally, the evaluation of selected calculation methods has been made.
PL
Artykuł zawiera wytyczne dotyczące prawidłowego wykonania i analizy pomiarów wpływu drgań na ludzi znajdujących się w budynkach odbierających drgania w sposób bierny. Zalecenia dotyczą zarówno wymagań sprzętowych, jak i wyboru punktów pomiarowych oraz analizy zarejestrowanego sygnału. Niezwykle ważnym aspektem pomiaru wpływu drgań na ludzi w budynkach jest wybór lokalizacji punktów pomiarowych. W różnych normach istnieją różne wytyczne, które są w artykule porównywane. Osobną kwestią jest wybór zakresu pomiarowego i wybór filtrów korekcyjnych do analizy. Podstawową sprawą natomiast jest określenie czasu trwania drgań, który należy wziąć pod uwagę w analizie. Ostatni problem metodyki pomiarowej wpływu drgań na ludzi związany z analizą danych pomiarowych to częstotliwość próbkowania zarejestrowanego sygnału.
PL
Temperatura jest jednym z bardziej znaczących parametrów mających wpływ na emisję lotnych związków organicznych (LZO). Europejska horyzontalna metoda badania emisji lotnych związków organicznych PN-EN 16516:2017 Wyroby budowlane – Ocena uwalniania substancji niebezpiecznych – Oznaczenie emisji do powietrza wnętrz zakłada standardowe warunki badania w temperaturze 23°C (+/- 1°C). Opisano w niej metody badania emisji LZO oparte na europejskim pokoju modelowym w znormalizowanych warunkach środowiskowych. Norma nie przewiduje kontroli wyrobów budowlanych mających kontakt z działaniem podwyższonej temperatury, np. stosowanych do konserwacji grzejników. W niniejszej pracy przedstawiono grupy wyrobów budowlanych, które są narażone na wpływ podwyższonej temperatury z grzejników konwekcyjnych i promieniujących, europejskie metody badania emisji LZO oraz modele predykcji emisji lotnych związków organicznych.
PL
Artykuł skupia się na właściwościach materiałów zwanych zielonymi spoiwami. Mogą one być stosowane do produkcji spoiw aluminiowo-krzemionkowych i zielonych betonów znanych również jako betony geopolimery. Porównując nowe, ekologiczne spoiwa ze zwykłymi cementami portlandzkimi, stwierdza się znaczną możliwość zmniejszenia ilości głównego gazu cieplarnianego emitowanego do atmosfery (CO 2) od 3 do nawet 10 razy w zależności od rodzaju materiału wyjściowego stosowanego do produkcji nowego zielonego spoiwa. Głównym ekologicznym źródłem dającym możliwość pozyskania nowych materiałów jest wykorzystanie już dostępnych produktów, które powstają w procesie spalania węgla kamiennego czy wytapiania stali, czyli materiałów o niskiej zawartości wapna. Większość z nich jest już wykorzystywana w wielu gałęziach przemysłu. Są to głównie inżynieria lądowa, przemysł chemiczny lub rolnictwo.
EN
The article focuses on the properties of materials known as green binders. They can be used for production of aluminosilicate binders and green concretes also known as geopolymer concretes. During comparison of new ecological binders with ordinary Portland cements, the researchers have discovered a significant opportunity to reduce the amount of the main greenhouse gas emitted to the atmosphere (CO2) from 3 to 10 times depending on the starting material used for production of the new green binder. The main ecological source which provides the possibility of obtaining new materials is the use of already available products, which are created in the process of combustion of hard coal or melting of steel, i.e. materials with low lime content. Most of them are already used in numerous industries. These include mainly civil engineering, chemical industry or agriculture.
PL
W artykule przedstawiono posadzki przemysłowe poddawane zmiennym dynamicznym obciążeniom, które wpływają negatywnie na ich stan i pogłębiają degradację. Przeanalizowano dwie metody badania posadzek na ścieralność– badanie BCA oraz badanie na tarczy Boehemego – które w przybliżony sposób pokazały odporność płyty posadzki na ruch kołowy pochodzący z kół twardych, niepneumatycznych, np. od wózków transportowych. Pokazano przykład realizacji renowacji posadzki przemysłowej poprzedzonej przeprowadzeniem badań odporności na ścieranie.
EN
The article presents industrial floors subjected to variable dynamic loads, which have a negative impact on their condition and deepen degradation. Two methods of examination of abrasion floor – BCA examination and research on Boeheme disk – were analyzed, which roughly showed the resistance of the floor slab to circular motion originating from hard, non-pneumatic wheels, e.g. from transport trolleys. An example of the renovation of the industrial floor preceded by the tests of resistance to abrasion is shown.
PL
Artykuł ma na celu przybliżenie tematyki badań prowadzonych obecnie nad zagrożeniami wynikającymi z zanieczyszczenia powietrza pyłem wnikającym do budynków w środowisku miejskim. Dokonano przeglądu przepisów światowych, europejskich i krajowych regulujących dopuszczalne normy zanieczyszczenia powietrza pyłami, a także przeglądu aktualnych badań jakości powietrza (zewnętrznego i wewnętrznego) realizowanych w Polsce i na świecie. Omawiając rozpoczęte prace nad opracowaniem monitoringu zanieczyszczenia pyłem powietrza we wnętrzach w budynkach, wskazano na złożoność problematyki naukowej, związanej ze zmiennym poziomem stężenia pyłów we wnętrzach, związaną np. z aktywnością mieszkańców. Jednocześnie wskazano na potrzebę uwzględnienia w planach badań nad jakością powietrza wewnętrznego (IAQ) stężenia pyłu jako elementu jakości powietrza, ze względu na światowy trend wprowadzania tych zanieczyszczeń do sieciowych wskaźników jakości powietrza (np. do internetowej sieci AQI – Air Quality Index).
PL
W pracy przeanalizowano grubości kamieni użytych do budowy ubezpieczenia w postaci narzutu kamiennego oraz jego podsypki na dwóch obiektach w okolicy Starego Sącza oraz we wsi Głębokie (w trakcie budowy). Zestawienie poszczególnych pomiarów i przedstawienie tych wyników w postaci krzywych przesiewu, a następnie sprawdzenie warunków stateczności i przepuszczalności pozwalają określić, czy parametry charakteryzujące rozmiar podsypki i kamienia łamanego budującego umocnienie zostały poprawnie dobrane. Pomiary narzutów i podsypki wykonano za pomocą metody Wolmana – pomierzono 600 próbek. Po wykonaniu obliczeń ustalono, że oba warunki stateczności zostały spełnione tylko przez narzut w miejscowości Głębokie, natomiast warunek przepuszczalności nie został spełniony w żadnym narzucie. Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że konieczna byłaby zmiana kruszywa o minimalnej średnicy w podsypce filtracyjnej tak, aby został spełniony warunek przepuszczalności. Występuje tu największa różnica pomiędzy minimalnym rozmiarem spełniającym warunek a obecnie zastosowanym kamieniem łamanym. Zwiększenie tej średnicy pozwoli na spełnienie także innych warunków.
PL
W artykule przedstawiono opracowany w ITB model do oceny jakości środowiska wewnętrznego budynków (IEQ) oraz jego modele cząstkowe obejmujące komfort cieplny, jakość powietrza wewnętrznego, komfort akustyczny i komfort wizualny. Model wykorzystano do oceny przykładowego budynku wzniesionego w standardzie niemal zeroenergetycznym (NZEB) w oparciu o pomiary fizyczne w środowisku wewnętrznym. Wyniki wartości indeksów modeli cząstkowych można agregować do odsetka przewidywanych zadowolonych użytkowników na bazie publikowanych wyników badań sensorycznych.
PL
Kompozyt konopno-wapienny stosowany głównie jako materiał wypełniająco-izolacyjny charakteryzuje się niewielką wytrzymałością mechaniczną, małymi współczynnikami przewodzenia ciepła oraz oporu dyfuzyjnego i walorami ekologicznymi. Współczynnik przewodzenia ciepła kompozytu zawiera się w przedziale 0,06 ÷ 0,15 W/(m•K), w zależności od jego odmiany, przy czym w przypadku typowej aplikacji na ściany jego wartość wynosi zazwyczaj 0,1 W/(m•K). W artykule zaprezentowano wyniki badań współczynnika przewodzenia ciepła kompozytów o różnej gęstości będącej efektem różnego stopnia zagęszczenia mieszanki, a także zróżnicowanego składu spoiwa i różnej proporcji komponentów. Otrzymane wyniki są porównywalne z wynikami innych badań i potwierdzają dobrą izolacyjność cieplną tego materiału.
EN
The hemp-lime composite, used mainly as an filling and insulating material, is characterized by low mechanical strength, low thermal conductivity, low diffusion resistance coefficient and high ecological value. The thermal conductivity of the composite is in the range from about 0,06 to about 0,15 W/(m•K) for its different variations, wherein its value of the composites for typical wall applications varies around 0,1 W/(m•K). In this study, the results of thermal conductivity tests are presented of the composites with different densities resulting from varying degrees of compression of the mix, made with the use of differential composition of the binder and with different proportions of component. The obtained results are in the range of results from comparable studies and prove good properties of the material in the terms of its thermal insulation.
PL
W artykule przedstawiono przykłady zaawansowanych badań mineralnych materiałów budowlanych pobranych z murowanych obiektów zabytkowych o wartości historycznej. W celu identyfikacji materiałów, ich składu fazowego oraz określenia specyficznych właściwości, w tym stopnia skażenia solami, wykonano badania petrograficzne, obserwacje w mikroskopie skaningowym wraz z analizą dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego pierwiastków, a także określono strukturę porowatości. Badania umożliwiające ocenę materiału na podstawie bardzo małych próbek mają ogromne znaczenie w przypadku obiektów zabytkowych, w tym o charakterze martyrologicznym, gdyż obowiązuje wówczas wiele ograniczeń wynikających z konieczności zachowania substancji oryginalnej i zminimalizowania ingerencji związanej z pobieraniem próbek.
EN
The paper present examples of advanced studies of mineral building materials collected from facilities located within the area of the former Auschwitz-Birkenau camp. These facilities are characterised by great historical value. In order to identify the materials and their phase composition, and to determine their specific properties, including the extent of salt contamination, petrographic examinations were performed as well as SEM observations along with an energy dispersive X ray analysis and porosity structure. It has been stressed in the paper that testing methods that enable evaluation of the material based on very small samples is of great importance in the aspect of heritage facilities including those associated with suffering where many restrictions are applicable due to the requirement that the original substance should be retained and the interference in connection with the sampling should be minimised.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu obniżonej i podwyższonej temperatury na napowietrzenie i konsystencję nienapowietrzonych i napowietrzonych oraz upłynnionych zapraw wg PN-EN 480-1, które były wykonane z udziałem cementu CEM I. Do zwiększenia konsystencji zaprawy z CEM I zastosowano różne rodzaje plastyfikatorów i superplastyfikatorów oraz domieszki napowietrzające różniące się bazą chemiczną. Analiza rezultatów badań wskazuje, że charakter wpływu temperatury na konsystencję zaprawy zależy od efektu współdziałania danego rodzaju domieszki napowietrzającej i upłynniającej.
EN
The paper presents the results of research on the impact of low and high temperature on air content and consistency of nonair-entrained and air-entrained and plasticized mortars according to PN-EN 480-1, which were made with CEM I cement. In the case of mortar with CEM I, various types of plasticizers and superplasticizers as well as aeration admixtures differing in chemical base were used. Analysis of the results of the research indicates that the effect of temperature influence on the consistency of the mortar depends on the result of the interaction between the air-entraining and superplasticizing admixture.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.