Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  terroryzm żywnościowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań, których celem było zdiagnozowanie stopnia ochrony i przygotowania typowej placówki żywienia zbiorowego oferującej swoje usługi dzieciom i młodzieży pod kątem możliwości ataku terrorystycznego ukierunkowanego na żywność. Oceny dokonano za pomocą arkusza opracowanego przez FDA (Food and Drug Administration) w Stanach Zjednoczonych, stosowanego w podobnych przypadkach. Badania wykazały, że placówka żywienia zbiorowego nie jest w pełni przygotowana do zagrożenia, jakie niesie ze sobą terroryzm żywnościowy. Słabe strony badanej organizacji to: niska świadomość pracowników w tym temacie, brak procedur określających sposób postępowania podczas celowych zagrożeń pożarowych oraz sytuacji nagłych i awaryjnych.
EN
The purpose of this article is to present the results of the researchwhose role is to diagnose the degree of protection and preparation of a typical facility caterers offering their services to children and young people, in terms of the possibility of food terrorist attack. Ratings were made by using a sheet developed by the FDA-Food and Drug Administration in the United States, used in similar cases. The results of the research show that the studied organization is poorly prepared in case od food terrorism. The correction is required mostly in such areas like emergency situations and reactions, the presence of third parties in the facility, raising the awareness of staff, improving training projects, as well as the formalization of staff behavior.
PL
Żywność i produkcja żywności to krytyczne sektory i przedmioty troski każdego kraju oraz każdej gospodarki, w skali lokalnej i globalnej. Dlatego są one uznawane za bardzo podatny cel ataku terrorystycznego. Żywność i łańcuch żywnościowy mogą być skażone celowo, intencyjnie, za pomocą różnych czynników - biologicznych, chemicznych, fizycznych oraz radiologicznych. Celem artykułu jest zdefiniowanie i wyjaśnienie pojęcia oraz istoty terroryzmu żywnościowego, rozpoznanie jego możliwych kategorii, a także pokazanie różnicy pomiędzy bezpieczeństwem żywności, bezpieczeństwem żywnościowym oraz obroną (tarczą) żywności. Zwrócono uwagę, że skuteczny system obrony żywności powinien obejmować: ocenę podatności danego produktu i jego łańcucha na atak terrorystyczny, przygotowanie planów zarządzania ryzykiem, wdrożenie środków zapobiegawczych, strategii i technik wczesnego wykrywania ewentualnych zagrożeń oraz działań szybkiego reagowania i zmniejszania szkód, opracowanie planów pozwalających na szybki powrót do stanu sprzed ataku.
EN
Food and food production are the part of the critical area of concern in every country and in every economy, locally and globally. That is why it is recognized as a very vulnerable target of the terrorism attack. Food and food chain may be intentionally affected by different agents like biological, chemical, physical and radio-nuclear ones. The aim of the article is to define and to explain the definition and the phenomenon of food terrorism, to recognize all possible types of food terrorism in the modern world, as well as to describe the differences between food safety, food security and food defense. The article highlights that the successive food defense program has to include the following elements: food and food chain vulnerability assessment, preparation of plans of risk management, introduction of preventive and surveillance activities, detection measures and quick response procedures, decrease of losses as well as development of plants allowing quick recovery.
PL
Wdrożenie dobrych praktyk (np. GAP, GMP/GHP) w zakładach sektora rolno-spożywczego, oprócz standaryzacji jakości, może przynieść korzyści związane z działaniami zapobiegającymi terroryzmowi żywnościowemu. W artykule zaprezentowano zalecenia WHO w zakresie gotowości i reagowania w stanach zagrożenia oraz wytyczne do wdrażania środków przeciwdziałania terroryzmowi żywnościowemu w zakładach produkcji i obrotu żywnością.
EN
Besides quality standardization the implementation of good practices (e.g. GAP and GMP/GHP) within food and agriculture companies enable some preventive actions against the food terrorist acts. In the article some WHO recommendations on preparedness and response during emergencies as well as a guidance on the food terrorism preventative actions in food production and retailing companies are presented.
PL
Jednym z nowych zagrożeń bezpieczeństwa żywności, które pojawiło się w krajach wysoko rozwiniętych, jest terroryzm żywnościowy, który oznacza zamierzone użycie środków spożywczych do rozprzestrzeniania patogennych czynników biologicznych, chemicznych i radioaktywnych w celu dokonania aktów terrorystycznych. W artykule opisano podstawowe czynniki zagrożenia terrorystycznego, a także przedstawiono zarys działań związanych z zapobieganiem terroryzmowi żywnościowemu w USA, UE i w Polsce.
EN
One of the new food safety hazards, which appears in highly developed countries is food terrorism. The term means deliberate use of foodstuffs as a vehicle of biological, chemical and radio-nuclear agents for terrorist acts. In this article some fundamental agents of potential terrorist threats and some basic information on prevention of food terrorism in USA, EU and Poland are discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.