Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 244

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  termografia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
1
Content available remote Termiczne efekty oddziaływania smartfonu na małżowinę uszną
PL
Celem pracy było określenie zmian temperatury oraz zmian skórnych okolic małżowiny usznej związanych z używaniem telefonu komórkowego oraz ustalenie przyczyn ich powstawania. Zmierzony przyrost temperatury na powierzchni ucha po rozmowie telefonicznej jest kombinacją kilku efektów, takich jak zaburzenie konwekcji między skórą a otoczeniem, absorpcji mikrofal przez tkanki czy nagrzewania się elementów telefonu.
EN
The aim of experiment was the determination of temperature distribution and skin effects of auricle region exposed on smartphones and distinction between influence of EM waves generated by device and other factors affected temperature increase.
PL
W artykule przedstawiono metody analizy jakości wykonania próbek superkondensatorów na podstawie pomiarów szumów generowanych w ich strukturach oraz rozkładów temperatury na ich powierzchni. Prezentowane metody zostały porównane z obecnie stosowanymi parametrami oceny jakości tych elementów. Wyniki uzasadniają wprowadzenie dodatkowych parametrów, pozwalających oceniać jakość superkondensatorów.
EN
We present methods for analyzing the quality of supercapacitor samples based on noise measurements, generated in their structures, and temperature distributions at their surface. The methods have been compared with the currently used quality assessment parameters. The results justify the introduction of additional parameters to assess the quality of supercapacitors.
PL
Przedstawiono możliwości oraz wybrane przykłady praktycznego wykorzystania techniki termowizyjnej w przemyśle hutniczym jako bezinwazyjnej metody badawczej do pomiarów rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu. Metoda ta może być wykorzystana we wszystkich etapach produkcji stali począwszy od przygotowania wsadu aż do gotowego wyrobu, jak również diagnostyki urządzeń technicznych. Podkreślono nieinwazyjny charakter badań, który nie zakłóca cyklu produkcyjnego.
EN
The paper presents the possibilities and selected examples of practical use of the thermal imaging technique in the metallurgical industry as a non-invasive testing method for measuring temperature distribution on the surface of the examined object. This method can be used in all stages of steel production, from charge preparation to finished product, as well as diagnostics of technical devices. The paper emphasises the non-invasive nature of the examination, which does not disturb the production cycle.
EN
At the stage of designing a ventilation system for a swimming pool, it is difficult to predict with full conviction what thermal and humidity conditions will prevail in the actual facility and what will be the impact of ventilation on its real energy performance. Often it is only during the operation of the swimming pool that a full assessment of its proper functioning takes place. Various research methods can be helpful in this regard: experimental, analytical and simulation methods, using engineering computer software or numerical calculations CFD. This paper presents thermal imaging research carried out in a real swimming pool, which is a part of experimental research carried out in this facility to evaluate the thermal, humidity and flow conditions and provide data for numerical simulations CFD and their validation. The results of research carried out with other measurement methods were presented in the paper [3].
PL
Na etapie projektowania systemu wentylacji hali pływalni trudno jest z pełnym przekonaniem przewidzieć, jakie warunki cieplno-wilgotnościowe będą panowały w zrealizowanym obiekcie oraz jaki będzie wpływ wentylacji na jego rzeczywistą charakterystykę energetyczną. Często dopiero w trakcie eksploatacji hal pływalni następuje pełna ocena poprawności ich działania. Pomocne w tym mogą być różne metody badawcze: eksperymentalne, analityczne i symulacyjne, z wykorzystaniem inżynierskich programów komputerowych lub obliczeń numerycznych CFD. W niniejszym artykule przedstawiono badania termowizyjne przeprowadzone w rzeczywistej hali pływalni, które stanowią część badań eksperymentalnych wykonanych w tym obiekcie na potrzeby oceny warunków cieplno-wilgotnościowych i przepływowych oraz dostarczających danych do przeprowadzenia analiz i symulacji numerycznych CFD i ich walidacji. Wyniki badań wykonanych innymi metodami pomiarowymi przedstawiono w artykule [3].
EN
The article presents the results of an attempt to use high-resolution X-ray micro-computed tomography (micro-CT) to model the thermal insulation of clothing as one of the most important parameters affecting the heat balance between a human and his/her surroundings. Cotton knitted fabric applied in functional clothing for newborns and aramid woven fabric used in multilayer protective clothing for firefighters were the tested materials. The 3D models of real textiles based on micro-CT images were developed. Next, the models were applied to heat transfer simulations using the finite volume method. The usefulness of the models was experimentally verified using thermography with real textiles. The simulation results were consistent with the measurement results and confirmed the relationship between the thermal insulation and geometry of the textiles on the one hand and the physical parameters of the raw materials from which they were made on the other hand.
EN
This article dealt with the comparison of results obtained from an experiment and from the numerical thermal FEM analysis. Sample with defects were printed on a 3D printer. A thermal wave from the halogen lamp to excite the front surface of the sample was used in the next step and the response was measured by a thermal camera. After processing the data in the software DisplayIMG, a phase image was created representing the 2D image of the material at a certain depth under the surface of the model. Lock-in method was applied to the results from the numerical thermal FEM analysis and the phase image was created. The programs code were created in MATLAB for a 4 points, multiple points and differential lock-in method which were compared with the results from the experiment.
7
Content available remote Termograficzna ocena stanu technicznego silników indukcyjnych
PL
Potencjał termografii w podczerwieni jest doceniany przez służby utrzymania ruchu już blisko od ćwierćwiecza. Kamery termograficzne są wyjątkowo pomocnym narzędziem w detekcji problemów m.in. w systemach elektro-energetycznych ze względu na bezpośredni związek między przepływem prądu i temperaturą, która rośnie w chwili, gdy w obwodzie elektrycznym wzrasta natężenie prądu w wyniku wzrostu oporności lub wystąpienia zwarcia. W artykule omówione zostaną podstawowe zagadnienia odnoszące się do termograiicznej diagnostyki silników elektrycznych.
8
Content available remote Termografia w eksploatacji i utrzymaniu hal przemysłowych i magazynowych
PL
Hala przemysłowa jako miejsce produkcji podlega procesowi eksploatacji i wymaga utrzymania. Bardzo często są za to odpowiedzialni administratorzy hal, których zadaniami są min.: dbałość o ciągłość dostaw mediów, ogrzewanie, sprzątanie i często czyszczenie maszyn oraz optymalizację kosztów. W trakcie realizacji tych zadań bardzo pomocnym narzędziem mogą być kamery termowizyjne.
9
Content available remote Stacjonarne systemy termograficzne
PL
Wiele przedsiębiorstw coraz śmielej inwestuje w systemy umożliwiające ciągle zbieranie danych dotyczących zarówno sposobu realizacji procesu produkcyjnego, jak również parametrów eksploatowanych urządzeń.
10
Content available remote Kontrola sprawności wentylacji przy użyciu termowizji
PL
W artykule zaprezentowano zastosowanie termowizji do kontroli poprawnej pracy wentylacji naturalnej w mieszkaniach. Na podstawie termogramów wykonanych zimą w mieszkaniu oraz pomiaru prędkości ruchu powietrza przed kratkami wentylacyjnymi dokonano analizy działania wentylacji. Do celów analizy opracowano termogramy miejsc napływu powietrza do mieszkania (rozszczelnione okna) i jego odpływu (kratki wentylacyjne). Sporządzono też symulację ciągu odwróconego przez jeden z kanałów wentylacyjnych i termogramy takich przypadków. Przypadek wadliwego działania wentylacji naturalnej spotyka się często w budynkach mieszkalnych. Termowizja jest szybką metodą weryfikacji poprawnego działania wentylacji naturalnej. W przypadku nieprawidłowości umożliwia również wskazanie przyczyn niesprawności.
EN
The article presents the use of thermovision to control the correct work of natural ventilation in apartments. On the basis of the thermograms made in the winter season in the selected apartment and the measurement of the air movement speed on the ventilation grilles, the ventilation operation was analyzed. For the purposes of the analysis, thermograms were made for the places of air inflow into the flat (unsealed windows) and air outflow (ventilation grates). The simulation of the reverse sequence through one of the ventilation ducts was also performed and thermograms of such cases were attached. This case of malfunctioning of natural ventilation is often found in residential buildings. Thermovision is a quick method to determine the proper functioning of natural ventilation. In cases of irregularities in its work, it also enables identification of the causes of its malfunction.
PL
Inżynier często powinien widzieć w podczerwieni. Rozkład temperatury w obiektach budowlanych, maszynach lub instalacjach zawsze dostarcza wielu użytecznych informacji. Anomalie temperaturowe pozwalają na wykrycie problemów lub wskazują na miejsca, które wymagają uwagi. W artykule opisujemy wykorzystanie metod termowizyjnych do oceny stanu technicznego sieci i instalacji energetycznych oraz konstrukcji budynków.
PL
W artykule przedstawiono metodykę i zasady wykonywania badań termowizyjnych budynków oraz interpretację termogramów ilustrujących typowe przypadki występujących wad elewacji. Prezentowana ocena jakościowa znajduje zastosowanie przy ocenie energetycznej różnego typu budynków. Prezentowane termogramy zostały zarejestrowane podczas badań budynku jednorodzinnego oraz budynku Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
EN
The article presents methodology of thermovision studies and analysis of most common buildings elevation disadvantages. The presented qualitative method can be appliedin energy rating buildings of different type. Thermograms were recorded during the casing wall tests of the single-family house and the Faculty of Building Systems, Hydrotechnics and Environmental Engineering, Warsaw University of Technology.
PL
W artykule poddano ocenie działania termomodernizacyjne mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w dzielnicy na Górnym Śląsku, w Polsce. Obszar został objęty programem rady miasta z ograniczeniem emisji, które promuje działania w zakresie oszczędności energii. Ocenę przeprowadzono za pomocą badań termowizyjnych. Na podstawie analizy wyników potwierdzono fakt, że dotychczas podjęte działania termomodernizacyjne przyniosły znaczną poprawę, ale nie rozwiązały jeszcze wszystkich problemów, ponieważ są bardzo złożone i łatwe do pominięcia. Dalsze prace podwyższające jakość energetyczną powinny być podejmowane na podstawie dokładnego zbadania aktualnego stanu budynków.
EN
The paper assesses thermomodernisation measures aimed at improving energy efficiency of dwelling houses in a city quarter in Upper Silesia, Poland. The area was encompassed by the city council’s program of emission restriction that promoted energy saving activities. The assessment was carried out by means of thermographic examination. It confirmed the fact that the thermomodernisation measures taken so far provided considerable improvement, but did not solved all issues. Further works should be undertaken on the basis of thorough examination of the current condition of the buildings.
EN
The identification of activation, synchronization and work of individual muscles in the subsequent stages of lifting weights is interesting for researchers and trainers. Unfortunately, the existing methods of research do not provide such possibilities. Such information could be gathered from infrared measurements as they are non-invasive and can be carried out without the direct involvement of the weightlifter. The purpose of the study was to analyse temperature changes in the shoulder girdle in the first phase of the snatch in weightlifting. Methods: The study involved 11 weightlifters who competed in two weight categories, 94 and 105 kg, during the World University Championships in 2018. The performance of the snatch was recorded using a thermographic camera in three consecutive attempts. We analysed the temperature changes in the left and right shoulder girdles in the two initial stages of the snatch. Statistical analysis of empirical data was performed using linear mixed effects models. Results: Statistically significant temperature increases were found from the moment of gripping the barbell to the moment it was pulled. These effects were different in individual weightlifters, but did not depend on the attempt or the side of the body. Conclusions: Temperature increases in the initial phase of the snatch are most likely the result of activating successive motor units in order to perform the effort needed to pull the barbell and cause it to accelerate. The results obtained confirm that thermography is an effective method of monitoring muscle activity in weightlifting, which may be useful for coaches and athletes.
EN
The use of a thermal imaging camera may improve the detection of changes during inflammation process propagation in animals and humans that could be caused by numerous factors like 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD). Methods: Rats were randomised and divided into two groups, C group, in which experimental pleural inflammatory reaction was evoked and TCDD group, in which a single dose was applied 21 days before administration of 1% carrageenan solution. Infrared thermograms were taken with a microbolometer thermal imaging camera MobIR M8. The surface temperature distribution was measured in three randomly selected animals. Results: In the analysis of correlation we found negative results between both groups. In the C group, the pleurisy was developed and allowed to develop freely. It can be observed that both the average maximum temperature and the average minimum temperature were the highest after 48 hours after injection of the 1% carrageenan in solution. In TCDD group, lowered temperature in all days of experiments was noted. However, the increase of temperature after carrageenan injection was similar. The main changes observed in the lungs were oedema, hyperemia with clot formation and changes in lung structure. Several proliferative changes in the lungs were noted. Moreover, increased number of goblet cells as well and increased release of the surfactant was observed. The activation of fibroblasts and synthesis of collagen fibers was noted. Conclusions: The TCDD administration results in the reduction of superficial temperature, which is easily detectable by thermal imaging camera that can be effectively used in monitoring the course of inflammation.
EN
The paper presents an analysis of influence of vibrations generated by small hand-held household appliances on temperature changes of hands. To visualize thermal changes of operators’ hands a thermographic camera was used. During the tests values of acceleration of device handle vibrations at points of contact with operators’ hands were recorded simultaneously. It has been observed that even during short periods of work the hand temperature changes significantly. The biggest recorded change was equal to 3°C. The tests have shown that the influence of vibrations is in this case sensed more strongly particularly by fingers and a wrist. The analysis of results has shown purposefulness of pointing out synergistic influence of vibrations and thermal changes caused by commonly available appliances on a human body.
17
Content available remote Termograficzna diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych
PL
Zapewnienie ciągłości produkcji przemysłowej w decydującym stopniu zależy od stanu technicznego i sprawności systemów elektroenergetycznych. Za ciągłość dostaw energii elektrycznej z jednej strony odpowiedzialny jest zewnętrzny dostawca energii i jego służby serwisowe, a z drugiej strony w przedsiębiorstwie przemysłowym są to służby utrzymania ruchu odpowiedzialne m.in. za wewnętrzną infrastrukturę elektroenergetyczną. Bez względu na podział odpowiedzialności systemy elektroenergetyczne powinny być poddawane inspekcjom w celu oceny ich stanu. Jednym z bardzo skutecznych narzędzi do diagnozowania stanu infrastruktury elektroenergetycznej jest termografia w podczerwieni, nazywana również termowizją.
PL
Artykuł poświęcony jest termografii i jej zastosowaniom w budownictwie. Skrótowo przedstawiono podstawy termografii, aktualny stan techniki pomiarowej w tym zakresie oraz obszary jej zastosowań w budownictwie. Uwzględniono wykrywanie defektów elementów budowlanych, w tym lokalizację mostków cieplnych i nieszczelności powłoki budynku, oraz diagnostykę termograficzną instalacji HVAC w budynkach. Scharakteryzowano wymagania dotyczące osób zajmujących się termografią w budownictwie.
EN
The article is devoted to thermography and its applications in building engineering. The basies of thermography, the eurrent State of the infrared measurement technology and areas of its applications are briefly presented. Detection of defects of building elements, including the location of thermal bridges and air-leaks in the building envelope, as well as diagnostics of HVAC installations in buildings have been taken into account. The requirements for people dealing with thermography in building engineering hawe been characterized.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych nad opracowywaną metodą szacowania wielkości defektów podpowierzchniowych w materiałach z wykorzystaniem pomiarów termowizyjnych. W badaniach symulacyjnych sprawdzono jednoznaczność rozwiązania zagadnienia odwrotnego wykorzystując stworzony do tego celu trójwymiarowy model zjawiska dyfuzji ciepła. Do rozwiązania współczynnikowego zagadnienia odwrotnego zaproponowano koncepcję wykorzystania sztucznej sieci neuronowej.
EN
The article presents the results of simulation research into developing methods for estimating the size of subsurface defects in materials using the infrared thermography. In simulation, the inverse problem solution was examined, using the three-dimensional model of the phenomenon of the heat diffusion created for this purpose. The concept of using an artificial neural network is proposed for the coefficient solution of the inverse problem.
PL
W artykule przedstawiono rozwój metod nieniszczących w polskim budownictwie na podstawie: prac naukowo-badawczych w PAN, w wyższych uczelniach oraz instytutach naukowo-badawczych, konferencjach naukowo-technicznych, publikacji w postaci monografii, artykułów i referatów, kursów i studiów podyplomowych. Przedstawiono także uczelnie, ośrodki naukowo-badawcze i profesorów mających znaczący wpływ na rozwój badań nieniszczących w polskim budownictwie. Pokazano również przegląd oraz podział metod i technik nieniszczących stosowanych obecnie w budownictwie do ocen konstrukcji żelbetowych, stalowych, drewnianych, murowych i z tworzyw sztucznych.
EN
The article presents the development of non-destructive methods in Polish construction industry based on: scientific and research works at the Polish Academy of Sciences, universities and research institutes, scientific and technical conferences, publications in the form of monographs, articles and papers – courses and post-graduate studies. The paper also presents universities, research centres and professors having a significant influence on the development of non-destructive testing in Polish construction industry. Moreover, it provides a review and division of non-destructive methods and techniques currently used in construction industry for assessment of reinforced concrete, steel, wooden, masonry and plastic constructions.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.