Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 69

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  termiczne przekształcanie odpadów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Grudzień 2020 roku okazał się dla branży gospodarki odpadami miesiącem bardzo pracowitym. Kolejny raz znowelizowano ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a następny projekt poprawek do niej już opublikowano. Mimo że samorządowcy i przedstawiciele branży gospodarki odpadami zgadzają się ze sporą częścią z nich, nadal oczekują realnych zmian systemu gospodarki, zwłaszcza sposobu jego współfinansowania.
PL
Jednym z głównych problemów związanych z prowadzeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów czy instalacji spalających lub współspalających paliwa alternatywne (RDF) są powstające odpady stałe. Ich prawidłowe zagospodarowanie jest na tyle istotne, że stanowi jedno z kluczowych zagadnień już na etapie projektowania, a także jest często jednym z podstawowych kryteriów przetargowych.
PL
Działania podejmowane przez gminy mogą przyczyniać się do skutecznego bilansowania i optymalizacji kosztów energii w gminie. O tego typu zagadnieniach mówiono podczas 2. Konferencji „Samodzielność Energetyczna Gmin”, którą 29 września br. zorganizowały redakcje miesięczników „Przegląd Komunalny” oraz „Energia i Recykling”.
PL
Wiele wskazuje na to, że nadchodzi lepszy czas dla branży termicznego przekształcania odpadów. Inwestycje mogą liczyć na wsparcie z pieniędzy publicznych. Polski rynek umożliwia co najmniej podwojenie mocy instalacji wykorzystujących odpady jako paliwo.
PL
W czerwcu konferencje Abrysu wracają do tradycyjnej formuły. Pierwszą okazją do spotkania się w rzeczywistym świecie będzie konferencja „Paliwa z odpadów”, która odbędzie się w dniach 23-24 czerwca. Tym razem zapraszamy na nią na Warmię. Ze względu na nietypowy czas Abrys oferuje uczestnikom pakiety „Bezpieczna konferencja” i „Gwarancja konferencji”, a zainteresowanym zapewnia dostęp on-line do wydarzenia.
6
Content available Waste Thermal Treatment Installations in Poland
EN
Waste thermal treatment by incineration, co-incineration, gasification or pyrolysis aims at recovering the waste, mainly in the form of energy. In addition, it also serves to disposal of waste, in particular hazardous one, including medical and veterinary waste. Thermal treatment of waste should be carried out in specially adapted installations that meet the BAT requirements. The article discusses installations operating in Poland designed for thermal treatment of municipal solid waste, sewage sludge as well as hazardous waste, including medical and veterinary waste.
PL
Termiczne przekształcenie odpadów poprzez spalanie, współspalanie, zgazowanie czy pirolizę ma na celu ich odzysk, głównie energii. Ponadto służy także unieszkodliwieniu odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów medycznych i weterynaryjnych. Termiczne przekształcanie odpadów powinno być prowadzone w specjalnie do tego przystosowanych instalacjach, spełniających wymagania BAT. W artykule omówiono instalacje funkcjonujące w Polsce dedykowane do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, osadów ściekowych, odpadów niebezpiecznych w tym medycznych i weterynaryjnych.
PL
Udział szarej strefy w gospodarce odpadami sięga od 30% do nawet 50% ujawnianych w Polsce odpadów. W ciągu ostatnich lat obserwowano tendencję wzrostową. „Odpadowa szara strefa” ma się w Polsce bardzo dobrze. Patologii można jednak skutecznie przeciwdziałać.
PL
Termiczne przekształcanie odpadów to nie tylko alternatywa dla składowania. Miasta od lat wykorzystują energię z odpadów. Oddając odpady, można otrzymać ciepłą wodę.
PL
TERMALL Sp. z o.o. Rozruch Moc Ekologia z siedzibą w Bełchatowie powstała w 1991 roku. Posiada ugruntowaną pozycję na rynku usług dla energetyki i ochrony środowiska. Specjalnością Firmy stało się zarządzanie projektami inwestycyjnymi i modernizacyjnymi, przeprowadzanie kompleksowych rozruchów obiektów, wykonywanie pomiarów (w tym pomiarów gwarancyjnych) i optymalizacja, prowadzenie eksploatacji oraz szkolenie załóg. Doświadczenia TERMALL w zakresie realizacji instalacji termicznego przekształcania odpadów łączą się z takimi zakładami jak ZUSOK Warszawa, SITA Tees Valley (Wlk. Brytania), ZTUOK Konin, ZUOK Białystok, ZTUO Szczecin. Biorąc pod uwagę, iż działających, będących w realizacji i planowanych instalacji tego typu w Polsce jest kilkanaście, TERMALL posiada znaczący udział w zakresie ich uruchamiania.
PL
Popularne w krajach europejskich oraz coraz popularniejsze w Polsce jest wytwarzanie tzw. paliw alternatywnych na bazie sortowanych odpadów komunalnych. W poszczególnych krajach istnieją różne unormowania oraz nazewnictwo dotyczące paliw alternatywnych z odpadów. Najpopularniejszym pojęciem jest zaproponowane w 2003 r. przez Komisję Europejską pojęcie RDF – Refuse Derived Fuel.
PL
Wbrew wcześniejszym obawom, Polska otrzyma ponad 1,3 mld euro na inwestycje w sektorze odpadowym. Kto i kiedy będzie mógł skorzystać ze środków unijnych na ten cel?
PL
Zakłady termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych wpisały się już w polski model gospodarki odpadami. Pięć oddanych do eksploatacji obiektów już teraz dysponuje wydajnością niemal 1 mln Mg/r., a planowane jest podwojenie łącznej wydajności przez realizację nowych projektów. Rozwój branży termicznego unieszkodliwiania odpadów powoduje, że zwraca się coraz większą uwagę na aspekty związane z ciągłością działania instalacji. Średnich rozmiarów zakład termicznego przetwarzania odpadów komunalnych przetwarza ok. 100.000 ton odpadów rocznie. Codziennie przyjmuje ponad 300 ton odpadów przywożonych przez kilkanaście samochodów ciężarowych. Na zdolnościach pojedynczego zakładu bazuje więc nawet kilkadziesiąt gmin.
PL
Problemem zagospodarowywania odpadów komunalnych dotyka wszystkie wysoko rozwinięte kraje. Jest on tym większy, ponieważ wraz z rozwojem gospodarczym oraz polepszającą się jakością życia ich mieszkańców, ilość odpadów komunalnych rośnie.
PL
Proces termicznego przekształcania odpadów staje się coraz bardziej atrakcyjnym i pożądanym rozwiązaniem w gospodarce odpadami. Termiczne przekształcanie odpadów jest to proces spalania, który prowadzi do zredukowania ilości odpadów składowanych na składowiskach, przy jednoczesnym wytworzeniu energii elektrycznej i cieplnej].
PL
Elsta, działająca na rynku od 1988 r., ma w swoim portfolio udział w realizacji 21 obiektów typu Waste-to-Energy na bazie technologii duńskiej, francuskiej, szwajcarskiej, koreańskiej, a także brytyjsko-norweskiej. Od lat współpracuje z największymi dostawcami technologii, m.in. w Wielkiej Brytanii, Estonii, Danii. Międzynarodowe doświadczenia z powodzeniem przenosi także na rynek polski.
PL
Dzisiejsza rzeczywistość, globalizacja, galopująca konsumpcja, wymusza wprowadzanie w życie nowych technologii. I tak po roku 2022 ciepłownie węglowe o mocy powyżej 50 MW będą musiały być wyposażone w instalacje m.in. do odsiarczania i odpylania. Koszt zakupu takich urządzeń to niejednokrotnie wydatek rzędu dziesiątków milionów złotych.
PL
Regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami nakładają na podmioty uczestniczące w tym segmencie gospodarki obowiązki zmniejszenia składowania na rzecz innych form ich zagospodarowania. Preferowanymi kierunkami są odzysk materiałowy i energetyczny. Potencjał ilościowy paliw wytwarzanych ze zmieszanych odpadów komunalnych w zależności od źródła szacuje się na 4,5 do nawet 6 mln ton rocznie.
PL
Dopuszczalnym prawnie sposobem przetwarzania komunalnych osadów ściekowych jest m.in. ich termiczne przekształcenie, na który to sposób zwraca się ostatnio główną uwagę. Powinno się ono odbywać na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów regulujących zasady prowadzenia takich działań, w grę wchodzi jednak także kilka postanowień szczególnych, związanych z możliwością wykorzystania osadów w procesach wytwarzania energii odnawialnej.
19
Content available Zastosowania fluidyzacji w gospodarce odpadami
PL
Rocznie w Polsce powstaje około 10 mln Mg odpadów komunalnych, spośród których ponad połowa w dalszym ciągu jest składowana. Rozwiązaniem tego problemu jest między innymi zwiększenie poziomów recyklingu oraz termicznego przekształcania odpadów. Fluidyzacja jest procesem zawieszania drobnych cząstek ciał stałych w przepływającym od dołu płynie. Technika jest z powodzeniem wykorzystywana w procesach jednostkowych takich jak: suszenie, mieszanie, transport, oczyszczanie i odpylanie, termiczne przekształcanie. W praktycznym ujęciu w gospodarce odpadami znajduje zastosowanie w recyklingu, przygotowaniu odpadów do dalszych przekształceń, termicznym przekształcaniu oraz oczyszczaniu gazów spalinowych.
EN
Annually there are 10 million Mgs of municipal waste in Poland, of which more than half is still stored . The solution to this problem , among others, is increasing the level of the recycling and thermal transforming of waste. Fluidization is a process of suspension of fi ne solid particles in a liquid fl owing from the bottom . The technique has been successfully used in the unit processes such as drying , blending , transport, cleaning and dust removal , thermal processing. In practical terms in waste management, the technique is used in recycling , preparation of waste for further restructuring , incineration and treatment of exhaust gases.
20
Content available Piec obrotowy w termicznym przekształcaniu odpadów
PL
Użytkowanie pieców obrotowych do realizacji procesów termicznych rozpoczęło się w XIX wieku w Anglii. Urządzenie można scharakteryzować jako pochylony pod niewielkim kątem do podłoża cylinder wykonujący obroty wokół własnej osi. Piec obrotowy znajduje szerokie zastosowanie w gospodarce odpadami, a szczególnie w ich termicznym unieszkodliwianiu gdzie jest dedykowany przede wszystkim odpadom niebezpiecznym. W artykule dokonano przeglądu najnowszych technik związanych z wykorzystaniem pieca obrotowego w różnych aspektach gospodarki odpadami.
EN
The use of rotary kilns to perform thermal processes began in the nineteenth century in England. The device can be characterized as tilted at a slight angle to the ground cylinder performing rotation around its axis. The rotary kiln is widely used in waste management, especially in their thermal treatment, which is dedicated in particular various types of hazardous waste. This article reviews the latest techniques related to the use of the rotary kiln in various aspects of waste management.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.