Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tereny przemysłowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents methods of determination of analytes of the cation group (alkyl benzyl dimethyl ammonium (BDDA-C12-C16), alkyl trimethyl ammonium (TMA), hexadecyl piridinium (HP)) in surface water and bottom sediment samples. In the sample preparation phase the solid phase extraction (SPE) or accelerated solvent extraction/ultrasound assisted extraction (ASE/UAE)-SPE technique was used and in the identification phase and quantitative determination of analytes phase - ion chromatography technique (combined with a conductivity detector (CD)). The determined concentrations were in the range below the determined method detection limit (MDL) or method quantification limit (MQL) figures up to 0.142 ±0.023 mg/dm3 or 2014 ±10 μg/kg (liquid and solid samples, respectively). Comparing concentrations of individual analytes found in liquid and solid environmental samples we may notice that surfactants containing a shorter alkyl chain in their molecules were found in higher concentrations in liquid samples (hydrophobicity increasing with the chain length).
PL
Zmiany wielkości opadów w połączeniu z rosnącą urbanizacją prowadzą nieuchronnie do wieu wyzwań w gospodarce wodami odpadowymi, ze szczególnym uwzględnieniem terenów zurbanizowanych
PL
W artykule przedstawiono sposób prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenach przemysłowych w aspekcie nowych przepisów prawnych. Identyfikację terenów zanieczyszczonych wykonuje się podczas pięcioetapowej procedury, w wyniku której analizuje się właściwości fizyczne i chemiczne substancji powodujących ryzyko oraz środowiskowe uwarunkowania badanego terenu w kontekście możliwości migracji zanieczyszczeń w środowisku. W przypadku substancji, dla których nie określono dopuszczalnych zawartości w polskim systemie prawnym, identyfikację terenów zanieczyszczonych wykonuje się w oparciu o ryzyko na zdrowie ludzi oraz stan środowiska.
EN
The article describes how to conduct the assessment of the earth’s surface contamination in industrial areas in terms of new legislation. Identification of contaminated sites is carried out during the fve-step procedure by which there are examined physical and chemical properties of substances posing the risk and environmental conditions of the studied area in the context of possible migration of pollutants in the environment. In a case of substances for which no permitted limits were specified in the Polish legal system, the identification of contaminated sites is carried out on the basis of risk exposure to human health and the environment.
EN
Surfactants are a group of compounds with specific physico-chemical properties and therefore they are used in many spheres of human activity. Surface-active substances undergo various physico-chemical transformations, what enables their migration between different elements of the environment and may lead to its pollution. Selected anionic surfactants were determined in samples of water from the Klodnica river (25 samples) and bottom sediments (25 samples). In most samples the presence of anionic analytes was confirmed. The determined concentration levels were in the range of up to 0.2105±0.0023 mg/dm3 or 0.207±0.010 μg/kg (surface water and bottom sediment samples, respectively). Comparing the concentrations of certain analytes found in liquid and solid environmental samples, it can be noticed that the surfactants containing a shorter alkyl chain in a molecule were present in higher concentrations in liquid samples (hydrophobicity increasing with the increasing length of the chain) and the other way round.
PL
W trakcie warsztatów szkoleniowych omówione zostaną zagadnienia związane z występowaniem i monitorowaniem lokalnych zanieczyszczeń rtęcią na terenach przemysłowych. Przedstawione zostaną wyniki badań stopnia i charakteru występujących zanieczyszczeń rtęcią dla wybranego terenu przemysłowego, uzyskane przy zastosowaniu opracowanych w INiG – PIB metod badawczych. Omówione zostaną wyniki pomiarów wielkości emisji tego pierwiastka do powietrza oraz wyniki i możliwość wykorzystania stwierdzonej korelacji pomiędzy zawartością rtęci metalicznej w glebie a wielkością jej emisji do powietrza. Przedstawione zostaną również wyniki oceny efektywności ograniczenia emisji rtęci do atmosfery po zabiegu immobilizacji rtęci w glebie.
EN
During the training workshops issues related to the presence and monitoring of local mercury pollution in industrial areas will be discussed. Research results obtained using methods developed by Oil and Gas Institute – National Research Institute, concerning degree and nature of mercury pollution in the chosen industrial area, will be presented. Measurements results will be discussed, concerning this element emission into the atmosphere, along with the possibility of using obtained correlation between the content of metallic mercury in the soil and the level of its emissions into the air. The results of effectiveness evaluation of mercury emission reduction to the atmosphere after mercury immobilization into the soil will also be shown.
PL
Badania przeprowadzono w celu oceny liczebności mikroorganizmów glebowych na terenie huty ArcelorMittal Polska w Krakowie oraz weryfikacji wpływu bezpośredniego sąsiedztwa huty stali na liczebność wybranych grup mikroorganizmów w glebach uprawnych. Analizy wykonano czterokrotnie: we wrześniu i grudniu 2010 oraz w kwietniu i czerwcu 2011. Wyznaczono sześć punktów poboru zlokalizowanych na terenie huty oraz na polach uprawnych w jej bliskim sąsiedztwie. Oznaczono liczebność form wegetatywnych i przetrwalnikowych bakterii, grzybów pleśniowych, a także mikroorganizmów biorących udział w przemianach azotu w glebach: Azotobacter spp. i Rhizobium spp.. Zmierzono pH i wilgotność badanych gleb oraz oznaczono w nich zawartość materii organicznej. Odczyn badanych gleb był obojętny do lekko kwaśnego. Stwierdzono dużą zmienność w liczebności badanych drobnoustrojów w ciągu roku oraz pomiędzy poszczególnymi punktami badawczymi. Wysoka i zróżnicowana liczebność badanych grup mikroorganizmów, oraz liczne występowanie bakterii PGPR (Plant Growth Pro-moting Rhizobacteria) sugerują, że obecność huty stali nie ma bezpośredniego szkodliwego wpływu na pobliskie tereny rolnicze, a także na gleby znajdujące się na terenie samego zakładu.
EN
This study was performed to evaluate the microbial prevalence in soils within the ArcelorMittal steelworks in Kraków and to verify whether the close proximity to the steelworks affects the number of soil microorganisms in agricultural soils. Research was carrled out in four periods: September and December 2010 and in April and June 2011. Six sampling sites were designated within the steelworks and in agricultural fields in its close vicinity. To tal number of bacteria, mold fungi and actinomycetes was calculated as well as the number of bacteria taking part in nitrogen transformations: Azotobacter spp. and Rhizobiumspp.. The soil pH, moisture and organie matter content were determined. pH of the examined soils was neutral and slightly acidic. The number of the examined microorganisms was characterized by a large seasonal and spatial variation. Great and variable abundance of the studied microbial groups, coupled with numerous occurrence of Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) suggest that ArcelorMittal steelworks does not have direct adverse effect on the nearby agricultural areas and on soils in the area of the plant itself.
PL
Mając na uwadze wzrost zanieczyszczenia środowiska naturalnego metalami ciężkimi i ich oddziaływanie na mikroorganizmy w glebie, podjęto próbę określenia wpływu wybranych metali ciężkich: miedzi, kadmu, cynku i ołowiu na wzrost promieniowców wyizolowanych z gleb pobranych z terenu huty ArcelorMittal w Krakowie. Do badań wykorzystano 5 gleb, z których do dalszych badań wyselekcjonowano 10 izolatów promieniowców należących do rodzaju Streptomyces. Przeprowadzone analizy wykazały, że obecność huty przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska glebowego poprzez emisje metali ciężkich. Ma to wpływ także na populację promieniowców w glebie nie tylko poprzez ograniczenie ich liczebności, lecz również poprzez selekcję szczepów opornych na zanieczyszczenia gleb, a przez to na ograniczenie ich bioróżnorodności. Pośrednim skutkiem ograniczenia różnorodności promieniowców może być wyginięcie szczepów ważnych pod względem funkcjonalnym dla środowiska, zubożenie mikroflory gleby, a także zmiany właściwości fizykochemicznych gleby. Niniejsza praca pokazuje, że skażenie środowiska metalami ciężkimi jest poważnym problemem środowiskowym. Zjawisko to należy monitorować i kontrolować, aby zapobiec nieodwracalnym zmianom w ekosystemie.
EN
People have changed their environment since the beginning of the civilization - it is an inevitable process. However, this phenomenon is accompanied by emission of many harmful chemicals to the environment, and recently there has been an increase in the amount of pollution. Having regard to the increase in environmental contamination with heavy metals due to the expanding industry and its impact on soil microorganisms, this study attempted to determine the effect of the selected heavy metals: cadmium, copper, lead and zinc, on the growth of actinobacteria (belonging to the genus Streptomyces) isolated from soils of ArcelorMittal steelworks in Cracow. Five soil samples were selected for the analysis, from which 2 isolates of Streptomyces spp. were selected for further analyses. The number of Streptomyces spp. in the soil samples was determined using the serial dilutions method. The systematic affiliation of microorganisms was confirmed by macroscopic as well as microscopic observations of Gram-stained smears, catalase reaction test and the sequencing of 16S rDNA region. Additionally, soil physical and chemical properties were examined - pH, moisture and heavy metal content - using atomic spectrometry. The heavy metal resistance of the examined Streptomyces spp. strains was analyzed using a well method with increasing concentrations of cadmium, copper, lead and zinc. After the incubation results were recorded as the growth inhibition zones (diameters) and the minimum inhibitory concentration (MIC) of the heavy metals were determined. The conducted analyses revealed that heavy metal concentrations in two out of five examined soils exceeded the admissible values given by the Regulation of the Minister of Environment on soil quality standards. The number of actinobacteria in soils was varied (from 6700 to almost 250 thousand CFU per gram of soil dry weight). There was a negative correlation between the heavy metal concentrations in soils and the number of the studied microorganisms. The analyzed soils were alkaline - the lowest pH value was 7.7. Regarding the heavy metal resistance of the analyzed Streptomyces spp. strains, diverse in vitro susceptibility was recorded. The bacterial reactions differed even between strains isolated from the same soil samples. Minimum inhibitory concentrations of the examined heavy metals were as follows: Cd and Cu - 100 μg • cm−3, Zn - 3000 μg • cm−3 and Pb - 8000 μg • cm−3. There was a negative correlation between the concentration of heavy metals in soils and the growth inhibition zones (in the case of cadmium this correlation was high), indicating that the soil contamination with cadmium may have modified the soil population of Streptomyces spp., causing extinction of the susceptible strains while the ones with reduced sensitivity survived. The results of the presented research indicated that the ArcelorMittal steelworks contaminates the soil environment, which may affect the microbial community of soils, not only by reducing the population, but also by decreasing biodiversity of soil microorganisms, which was particularly visible in the case of cadmium - a strongly toxic heavy metal. This study demonstrates that the heavy metal contamination is a serious environmental problem. This phenomenon needs to be monitored and controlled to prevent irreversible changes to the ecosystem.
8
Content available remote Zagospodarowanie terenów w obszarze oddziaływania przemysłu
PL
Wiele obszarów na peryferiach miast w bezpośrednim sąsiedztwie dużych terenów przemysłowych zatraca swój pierwotny charakter, ale przede wszystkim w sposób praktycznie nieodwracalny zmniejsza szansę na dalszy atrakcyjny rozwój. W wielu przypadkach tereny te ulegały powolnej degradacji, co w konsekwencji doprowadziło do postrzegania ich jako mniej wartościowych dla lokalizacji nowych funkcji. W artykule przedstawiono zagospodarowanie terenów w obszarze oddziaływania przemysłu na przykładzie wschodnich peryferyjnych rejonów Krakowa. Wybrane tereny położone są w Nowej Hucie w sąsiedztwie kombinatu metalurgicznego i stanowią przykład degradacji przestrzennej i infrastrukturalnej dawnych historycznych wsi podkrakowskich zdominowanych wieloletnim sąsiedztwem uciążliwego, ciężkiego przemysłu i funkcji jemu towarzyszących. Przez wiele lat tereny te były niedoinwestowanie, a wręcz zapomniane. Mają jednak swoją bogatą przeszłość, która częściowo przetrwała w formie zabudowy i dawnych majątków ziemskich zasługujących dzisiaj na ochronę i odbudowę. Mogą one w przyszłości stać się interesującymi elementami nowej podmiejskiej przestrzeni miasta.
EN
Many suburban city areas situated in neighbourhood of huge industrial grounds lose their original character. This process decreases their chances of attractive developments practically unalterable. In many cases these areas underwent degradation. As a result of this, they are perceived as less valuable to undertaking new functions. This article presents the state of eastern suburban Krakow’s grounds. The chosen grounds situated in Nowa Huta are examples of spatial and infrastructural degradation of former historical villages. The damage was cased by the strenuous heavy industry and different functions connected with its activity. For many years these areas were not invested enough even almost forgotten. However they have their past which partly survived in the form of buildings. They are remains of noble estates which should be preserved and rebuild. In the future they can become interesting elements of new Krakow’s suburban space.
9
Content available remote Industrial spaces for public use. "Ubi area" in Covilha (Portugal)
EN
The paper presents a subject of creating public spaces in inner-city industrial areas, which are still the problematic brownfields. This is a continuation of the subject undertaken in the previous publication in ACEE* – dealing that time with the German example in Berlin – this time referring to a Portuguese case study “UBI Area” (the university area of Universidade da Beira Interior) in Covilha. This case of study reflects the city policy of sustainable long-term upgrading processes, where publicly accessible spaces shall play a key role in solving the problem. Such processes are correlated very closely with a typical cityscape of brownfields. The chosen example will present these city planning and cityscaping situation of the industrial brownfield. In Covilha the “UBI Area” against the background of the district Distrito da Ribeira da Goldra is the base for scientific research. Furthermore, the photo documentation and research in situ carried out in Portugal since 2004 are, next to the literature, source for the presented remarks. Conclusions illustrate the approach to the revitalisation process, presenting the situation of the brownfield. Transformation of former industrial areas into open public spaces is a new and current subject. The original feature in this case is the contrast of the present possibilities of opening in relation to the former isoltaion of the described area from the city fabric.
PL
Artykuł podejmuje temat tworzenia przestrzeni publicznych na byłych terenach przemysłowych. Zagadnienie to okazuje się być stale aktualne. Przedstawiony materiał badawczy jest kontynuacją zagadnienia podjętego w poprzedniej publikacji w ACEE* – traktującego o niemieckim przypadku studialnym w Berlinie – tu odnoszącego się do portugalskiego obszaru “UBI Area” (teren uniwersytetu Universidade da Beira Interior) w Covilha. Podjęte analizy odzwierciedlają politykę miasta polegająca na wspieraniu procesów rewitalizacji o zrównoważonym i długoterminowym charakterze, w których przestrzenie dostępne publicznie maja odgrywać rolę kluczową w rozwiązywaniu danego problemu. Procesy te są ściśle powiązane z typowym krajobrazem nieużytków przemysłowych. Wybrany przykład przedstawia urbanistyczną i krajobrazową sytuację byłego terenu przemysłowego. Podstawą dla badań naukowych w Covilha jest wspomniany teren “UBI Area” na tle dzielnicy Distrito da Ribeira da Goldra. Ponadto, dokumentacja fotograficzna oraz badania in situ prowadzone w Covilha od roku 2004 stanowią, obok literatury, źródło informacyjne. Wnioski opracowania obrazują stosunek do procesu rewitalizacji. Przekształcanie byłych terenów przemysłowych na otwarte tereny publiczne jest problemem nowym i aktualnym. Cechą oryginalną jest w tym przypadku kontrast współczesnego otwierania w stosunku do poprzedniego wyizolowania omawianego obszaru z tkanki miejskiej oraz konsekwencje takiego procesu.
PL
Rewitalizacja i ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych jest długofalowym i złożonym procesem, wymagającym współdziałania specjalistów z różnych branż. Konieczne zatem jest kompleksowe i interdyscyplinarne podejście do tego problemu, wymagające poszerzenia posiadanej wiedzy oraz zdobycia nowych umiejętności. W tym właśnie celu powstał projekt LEPOB (Lifelong Educational Project on Brownfields), w ramach którego uczestnicy mogli wymieniać się zdobytymi doświadczeniami i posiadanymi informacjami. W projekcie tym brali udział architekci i inżynierowie z: Polski, Czech, Słowacji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. W artykule pokrótce scharakteryzowano regionalną specyfikę terenów zdegradowanych na Śląsku, a w dalszej części przedstawiono założenia, główne cele, sposób realizacji oraz najważniejsze osiągnięcia projektu LEPOB.
EN
Rehabilitation and reuse of brownfields is a long term and complex process requiring co-operation of various branches specialists. Therefore, complex and interdisciplinary approach to this problem, requiring expansions on knowledge as well as acquisition of new skills, is needed. For this purpose project LEPOB (Lifelong Educational Project on Brownfields) was created enabling participants to exchange experience they had gained and information they had got. The participants of the project were architects and engineers form Poland, Czech Republic, Slovakia, Germany and Great Britain. The paper briefly characterizes regional nature of brownfields in Silesia, and the further part presents assumptions, main goals, method of realization as well as the most important achievements of LEPOB project.
11
PL
W AGH kształcącym, specjalistów dla przemysłu górniczego, hutniczego i pokrewnych nie sposób nie uczyć o ekologii. Problemy związane z ochroną środowiska przekazywane są studentom niemal w całym procesie kształcenia. Na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii tą tematyką w szczególności zajmuje się Katedra Ekologii Terenów Przemysłowych (KETP). Priorytetem w działalności KETP jest problematyka odpadów, jako że towarzyszą one każdego rodzaju działalności człowieka - od przemysłu do życia codziennego. Ze względu na stale wzrastającą ilość odpadów, stały się one jednym z ważniejszych elementów środowiska, wymagającym coraz to nowych rozwiązań. W KETP prowadzone są badania w zakresie opracowywania Planów i Programów Gospodarki Odpadami oraz technologii utylizacji odpadów i opracowywania standardów badań odpadów. W artykule przedstawiono dorobek KETP w zakresie uprzydatniania i wykorzystania odpadów mineralnych i niemineralnych, komunalnych i niebezpiecznych.
EN
At the AGH University of Science and Technology, which educates specialists for mining, metallurgy and similar industries it is virtually impossible to omit the issue of ecology teaching. The problems connected with environmental protection are taught throughout the whole process of education. At the Faculty of Mining and Geo-engineering it is The Department of Ecology of Industrial Areas which specialises in this field. Within the Department activities the top priority is dedicated to the waste issues, as they are an inseparable element of every human activity - from industry to everyday life. Due to constantly growing quantities of waste materials, they have become one of the most crucial elements of the natural environment. An element which constantly requires new solutions. The Department conducts research on developing Waste Management Plans and Programs, waste utilization technologies as well as working out standards in waste research. The output of the Department in the range of utilization and use of mineral and non-mineral, municipal and dangerous waste is presented.
PL
W artykule założono, że możliwa jest analiza struktury użytkowania ziemi Bydgoszczy, jak i innych miast w oparciu o dane o charakterze wtórnym, które pochodzą z geodezyjnego systemu ewidencji gruntów i budynków. Przedstawione wyniki badań dotyczących użytkowania ziemi w Bydgoszczy świadczą o tym, że struktura ta nie odbiega zasadniczo od pozostałych dużych ośrodków miejskich w Polsce, pomimo znaczących różnic w powierzchni i potencjale ludnośclowym, a udział poszczególnych użytków oscyluje wokół średniej. Badania te dowodzą także, że wykorzystanie danych geodezyjnych dotyczących użytkowania ziemi daje duże możliwości oceny zachodzących procesów w zagospodarowaniu przestrzeni miast zarówno w skali mikro, jak i w skali całego kraju.
EN
The article assumes it is possible to analyse the structure of land use in Bydgoszcz and other cities basing on data denivated from geodetic system of records of grounds and buildings. The presented results of research regarding land use in Bydgoszcz prove that the structure is met much different from the other Polish urban centres. Despite sorne significant differences in size of area and population potential, the share of particular groudns in Bydgoszcz fluctuates around the average values. The research shows that application of surveying records gives great oppstumities to estimate the processes undergoing in city centres both in micro scale and in the scope of the whole country.
PL
Stworzenie warunków i mechanizmów dla zagospodarowania terenów zdegradowanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju stanowi główny cel Programu Rządowego dla Terenów poprzemysłowych. Przeszkodą, na jaką napotyka się przy rozpoczęciu długofalowej polityki w zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych jest brak wiarygodnej i pełnej wiedzy o tych terenach oraz ich oddziaływaniu na środowisko. Dla określenia możliwości i kierunków wykorzystywania terenów zdegradowanych, niezbędna jest ich szczegółowa inwentaryzacja oraz zebranie o nich wszelkich dostępnych danych umożliwiających ich charakterystykę. Działania takie pozwolą na powstanie szczegółowej dokumentacji terenów zdegradowanych, przede wszystkim na etapie planowania przestrzennego, która może stanowić podstawę dla sporządzenia realnych planów wykorzystania takich terenów w przyszłości. Celem nadrzędnym kompleksowego zagospodarowania terenów poprzemysłowych jest proces przywracania ładu przestrzennego i stanu równowagi pomiędzy obszarem przekształconym a jego otoczeniem. Ogromną rolę w tym procesie odgrywa proces oceny oddziaływania tego obszaru na poszczególne komponenty' środowiska przyrodniczego i zdrowie ludzi. Planowanie przestrzenne jest potencjalnie podstawowym narzędziem pozwalającym określić akceptowane ekonomicznie, społecznie i środowiskowo działania zmierzające do przekształcenia i zagospodarowania przestrzennego terenów zdegradowanych.
14
Content available remote Rola terenów portowo - przemysłowych w krajobrazie miasta
EN
Nowadays, urban processes usually go in a very dynamic and uncontrolled way so a town structure becomes more and more complicated. Contemporary tendencies of towns' development propose reduction of urban sprawl, characteristic for early stages of urbanization, contrary to inward development. The purpose of this development is to transform existing space structures, as for example degraded postindustrial areas and generally these which don't suit present requirements. The role which ports had in creation and functioning of towns was changing for centuries and the main impact on it had technology of transport and trans-shipment. This evolution had three main stages and the last is to adjust port-industrial areas to city functions and to gain new investment spaces. Impressive transformation of docks was started in the 1980s in London when British government established London Docklands Development Corporation. The main purpose of this corporation was to lead and control the development of four areas after its closure: Surrey Docks, Wapping, Isle of Dogs and Royal Docks. The change in the 1980s to residential and consumer developments on the Thames waterfront is exemplified at Hay's Galleria - even the name is suggestive. Hay's Dock has been drained and now serves as an underground car park, while the street formed above it is an elegant shopping arcade. The curved street, which opens out on to the river, has been glazed over in nineteenth-century style.
15
Content available remote Park Przemysłowy Boruta Zgierz
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.