Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tereny górskie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this study, generic composition of food and foraging preferences of the European beaver were determined on sites where the beavers were reintroduced after more than 200 years of absence. Research area was located on lowland (Silesian Lowland) and highland habitats (Bystrzyckie Mountains, Wałbrzyskie Mountains) in western Poland. During the study period, 17,418 trees and shrubs growing within the feeding area of the beavers were marked, out of which 4,669 were found to be cut by beavers. The results showed that the foraging preferences of beavers depend on the availability and diversity of the local food sources. In the lowlands beavers preferred the following species of trees and shrubs as their primary food source: Salix cinerea, S. fragilis, S. caprea, Cornus sanguinea and Populus tremula. In the highlands, beavers preferred Corylus avellana, Sorbus aucuparia, and Fagus sylvatica due to the low availability of Salix and Populus species. Moreover, in the highlands, beavers had to cover longer distances to reach the feeding sites and had to cut trees with larger diameter than in the lowlands.
EN
The agriculture in mountain areas is still one of the main sources of income for their inhabitants. The faulty land layout of highly fragmented farms and dispersion of lands have no positive impact on their agricultural use. However, abandoning agricultural production due to the functions it fulfils in these areas for the cultural landscape, natural biodiversity, is neither imaginable nor even possible. Clean natural environment, friendly to organic farming and favourable conditions to livestock and pasture farming still make the agriculture an important economic activity in these regions. The economic significance of agriculture in mountain and sub-mountain regions has been decreasing, because tillage of these lands requires more effort and its productions costs are higher. That is why the financial support for these regions is necessary. The study attempts to prove the following: because the agriculture in these regions is based on traditional livestock and pasture farming, these lands are agriculturally useful, especially when they are used as grasslands. The study was carried out in a mountain village Polski Spisz (near Nowy Targ) that has one of the highest land fragmentation index, where the average 5 ha farm consists of 45 land plots (parcels), and the mean size of a land plot designed for grassland is only 0.1 ha. In the whole village there are almost no parcels larger than 1 ha that would be appropriate for tractor tillage. It is necessary to carry out rural management works and to transform agricultural lands, change the current structure of land use by significant reduction of arable lands in favour of grasslands.
PL
Rolnictwo w terenach górskich nadal znajduje się na znaczącej pozycji jako jedno ze źródeł utrzymania mieszkańców. Wadliwie ukształtowane rozłogi gospodarstw rolnych o dużym rozdrobnieniu i rozproszeniu gruntów nie wpływa pozytywnie na ich wykorzystanie rolnicze. Jednak rezygnacja z produkcji rolniczej ze względu na funkcje jakie pełni ona dla tych obszarów na rzecz krajobrazu kulturowego, bioróżnorodności przyrodniczej, nie jest wyobrażalna bądź nawet niemożliwa. Przyjazne, czyste środowisko dla rolnictwa ekologicznego i sprzyjające warunki dla gospodarki hodowlano-wypasowej nadal utrzymują rolnictwo na znaczącej pozycji w tych rejonach. Jednak wsparcie finansowe jest konieczne, ponieważ znaczenie gospodarcze rolnictwa w rejonach górskich i podgórskich maleje, tereny te charakteryzują się bowiem znacznymi ograniczeniami możliwości użytkowania ziemi i większymi kosztami produkcyjnymi. W pracy starano się wykazać przydatność rolniczą tych gruntów, a szczególnie wykorzystywanych jako użytki zielone ze względu na charakter rolnictwa opartego na tradycyjnej gospodarce hodowlano-wypasowej. Badania zostały przeprowadzone na jednej z najbardziej rozdrobnionych wsi górskich, gdzie przeciętne gospodarstwo o powierzchni 5 ha składa się z 45 działek, a średnia powierzchnia działki przeznaczonej pod użytki zielone wynosi zaledwie 0,10 ha. Działek większych od 1 ha, nadających się do uprawy ciągnikowej, niemal całkiem we wsi brak.
EN
This paper presents the method and results of a geographical altitude factor calculation to determine wind loading Calt at 9 meteorological stations in the Transcarpathian region. According to state building standards В.1.2-2:2006, the coefficient of geographical altitude is used to calculate wind pressure while positioning the building site at an altitude of up to 0.5 km it equals 1, at altitudes higher than 0.5 km, it is determined using the formula Calt = 4H–1. With the help of the suggested method, according to 23 directions and high wind coefficients, as well as data of meteorological observations from 1955−2005, the coefficients of geographical altitude were calculated to determine wind loading in July and January for each residential site, the peaks and mountain passes for the Transcarpathian region of Ukrainian Carpathians.
PL
W artykule przedstawiono metodykę i wyniki określenia współczynnika wysokości geograficznej do obliczeń oddziaływania wiatru Calt wg danych pomiarów z 9 stacji meteorologicznych Zakarpacia. Według DBN B.1.2-2:2006 współczynnik wysokości geograficznej jest wykorzystywany do obliczania parcia wiatru przy lokalizacji obiektu budowlanego: na wysokości do 500 m jest równy 1,0, a na wysokości ponad 500 m – obliczany wg wzoru Calt = 4H-1. Z proponowanej metody dla 23 kierunków i współczynników wiatrowo-wysokościowych oraz danych meteorologicznych z lat 1955−2005 obliczono współczynniki wysokości geograficznej do określenia oddziaływania wiatru w lipcu i styczniu dla każdej miejscowości, szczytów oraz przełęczy Ukraińskich Karpat dla Obwodu Zakarpatskiego.
PL
Występowanie pierwiastków śladowych w środowisku jest ważnym wskaźnikiem zanieczyszczenia antropogennego. Badano zawartość metali w glebach terenów górskich, postrzeganych na ogół jako tereny niezanieczyszczone. W 2011 roku pobrano i przeanalizowano 50 próbek glebowych z rejonu Magurki Wilkowickiej, oznaczając pH oraz zawartości: As, Ba, Cr, Sn, Zn, Cd, Co, Cu, Mo, Ni, Pb i Hg. Odczyn określono w granicach pH 3,7-8,8, natomiast stężenia metali były następujące (w ppm): As - do 38,7, Ba - 19,8-265,0, Cr - 13,4-44,9, Sn - do 13,5, Zn - 49,2-1504,0, Cd - do 6,71, Co - do 10,7, Cu - 2,93-54,2, Mo - poniżej 5, Ni - 7,44-30,9, Pb - 14,7-346,0, Hg - 0,041-0,85. Stwierdzono, że stężenia wielu metali przekraczały poziomy uznawane za naturalne. Dodatkowo stężenia As, Zn i Pb nierzadko przekraczały wartości dopuszczalne dla gruntów rolniczych i leśnych, określone w polskich przepisach prawnych. Niektóre metale (np. Co) występowały w większych ilościach w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych u podnóża masywu. Z kolei gleby w najwyżej położonych partiach badanego obszaru, zajęte przez łąki górskie, wyróżniało zanieczyszczenie arsenem i ołowiem. Badania wykazały też istnienie zależności pomiędzy stężeniami metali a odczynem gleb. Przykładowo wyższe stężenia rtęci notowano w glebach kwaśnych, a baru w glebach zasadowych.
EN
Occurrence of trace elements in soils is an important indicator of anthropogenic pollution. The research concerned concentrations of trace metals in soils of mountainous regions, generally considered as non-contaminated areas. In 2011, 50 soil samples were taken from the Magurka Wilkowicka area and analyzed by determining their pH and concentrations of As, Ba, Cr, Sn, Zn, Cd, Co, Cu, Mo, Ni, Pb and Hg. The values of pH ranged between 3.7 and 8.8, and concentrations of metals were as follows [ppm]: As - up to 38.7, Ba - 19.8-265.0, Cr - 13.4-44.9, Sn - up to 13.5, Zn - 49.2-1504.0, Cd - up to 6.71, Co - up to 10.7, Cu - 2.93-54.2, Mo - under 5, Ni - 7.44-30.9, Pb - 14.7-346.0, Hg - 0.041-0.85. It was reported that concentrations of many metals exceeded levels which are considered natural. Furthermore, concentrations of As, Zn and Pb frequently exceeded permitted limits for agricultural and forest grounds, set forth in Polish regulations. Some metals (eg Co) occurred in higher concentrations near urbanized areas at the foothills of the range. Whereas soils in the highest sections of the research areas, with mountain meadows, were characterized by contamination with arsenic and lead. The research also proved correlation between concentrations of metals and pH of soils. For instance, higher concentrations of mercury were reported in acid soils, while barium - in alkaline soils.
PL
Rekultywacja i obsiewanie stoków górskich mają na celu rewitalizację zniszczonych terenów i zredukowanie erozji za pomocą szaty roślinnej metodą hydrosiewu. Rekultywacja gleby jako warunek wstępny hydrosiewu prowadzona jest w uzdrowiskach górskich oraz stacjach narciarskich od kilku lat. Zwykle na trasach narciarskich stosowane są osady ściekowe w ilości ok. 55 t-ha_1 sm. Obecnie zarówno we Francji, jak i w Unii Europejskiej nie ma jasnych przepisów odnoszących się do rekultywacji gleby. Wyniki badań pokazują, że przygotowywanie stoków oraz ponowne obsiewanie i jesienne nawożenie mogą prowadzić do znacznej migracji metali ciężkich do wód powierzchniowych, szczególnie w czasie topnienia śniegu. W artykule przedstawiono wyniki badań, które wymagają kontynuacji i weryfikacji w innych terenach górskich.
EN
Vegetalisation aims to insert harmoniously derelict land into landscape and to reduce erosion with establishment of plant cover. Classically, method consist to hydroseed fertilizer and seed. Soil reconstitution, a preliminary condition for hydroseeding, develops in mountain resorts for few years. Typically, the application of sewage sludge compost on ski tracks has an application of about 55 tons per hectare. There are currently no soil restoration regulations in France. In this context, we examin transfer elements in the superficial hydrosphere. The results show that terracing as well as certain revegetation practices (autumn fertilizer spreading) can lead to significant transfers of heavy metals to surface waters, particularly during critical snow melt period. This work can be perceived as an initial study which must have a continuation.
6
PL
Szczyrk jest obszarem o szczególnych walorach przyrodniczych i kulturowych. Rozwijająca się funkcja turystyki powoduje nowe problemy. Utrudnienia komunikacyjne oraz zwiększone zużycie surowców, w tym paliw stałych, prowadzą do obniżenia tych wartości. Także przestrzenie publiczne wymagają nowych przekształceń dla zapewnienia wyższego standardu i funkcjonalności. Dodatkowym problemem jest kwestia stopnia intensywności zabudowy – duża intensywność skutkuje ograniczeniem przestrzeni zielonych. Właściwa ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych powinno być podstawą dalszej koegzystencji i rozwoju miasta.
EN
Szczyrk is an area with exceptional natural and cultural attributes. Growth of tourism causes new difficulties. Traffic problems and increased resource consumption (including solid fuel) lead to a reduction in these values. Also public spaces needs revitalisation for ensure of higher standard and functionality. The additional problem is the degree of development intensity – high intensity resulting in a reduction of green space. Proper protection and use of natural resources, scenic and cultural rights should be the basis for further co-existence and development of the city.
7
Content available remote Zarys początków współczesnego planowania przestrzennego na terenach górskich
PL
Pierwsze projekty zagospodarowania przestrzeni Zakopanego sięgają początków XX wieku. Kolejne projekty zagospodarowania terenów górskich w skali regionalnej wykonano już w latach 30. ubiegłego wieku. Stanowiły one podstawę rozwoju tych ziem także pod względem gospodarczym. Środowisko intelektualne skupione wokół tych prac odegrało znaczącą rolę w tworzeniu systemu planowania przestrzennego i ochrony krajobrazu w Polsce.
EN
The first development projects over Zakopane back early twentieth century. The next one projects arrangement space in mountain areas, the regional scale have already been done in the 30s of last century. These formed the basis for the development of these lands and economic development too. Intellectual environment centred around the work played a significant role in creating a system of spatial planning and landscape protection in Poland.
PL
Współczesne, niekontrolowane przeobrażenia tkanki małych i średnich miast są jedną z przyczyn zatracania ich tożsamości. Jest to problem szczególnie istotny w miejscowościach uzdrowiskowych. Jednym z przykładów miasta, w którym brak ograniczeń w działaniach inwestycyjnych prowadzi do negatywnych przemian przestrzennych, niszczenia lokalnych cech miejsca, upadku tradycji i zaniku charakteru uzdrowiska jest Rabka-Zdrój. Znaczna presja inwestycyjna oraz jednoczesny brak dokumentów planistycznych warunkujących właściwe działania to główne czynniki pogłębiające negatywne przekształcenia zarówno strefy centralnej, jak i zewnętrznej miasteczka. Rabka ma liczne walory przyrodnicze, krajobrazowe, klimatyczne i kulturowe, które właściwie wykorzystane mogłyby stać się podstawą dalszego, harmonijnego rozwoju.
EN
Contemporary uncontrolled transformation of the urban fabric of small and medium-size towns is one of the reasons why they lose their identity. The problem is particularly significant in spas. Rabka-Zdrój is an example of a town where unrestrained investment has resulted in negative spatial transformations, damage to local features of the place, decline of tradition and disappearance of the character of a spa. Great investment pressure combined with lack of planning documentation that would determine proper actions are the main factors contributing to deterioration of both the central and external zones of the town. Rabka has many values as regards nature, landscape, climate and culture. If they were used properly, they could become the basis for further sustainable development.
PL
Pomimo zmian w kierunkach zagospodarowania terenów górskich, użytki rolne w dalszym ciągu odgrywają ważną rolę w planach zagospodarowania przestrzennego. Jednym z warunków funkcjonowania rolnictwa w tych terenach jest dobry dostęp do użytków rolnych. W celu oceny dostępności użytków rolnych zastosowano programy GIS oraz analizę metodą "cost distance". Na podstawie cyfrowej bazy danych o czynnikach przyrodniczych i organizacyjnych, której jedną z warstw stanowiła sieć dróg, obliczono wartości cząstkowych wskaźników dostępności do użytków rolnych oraz wskaźnik syntetyczny dla poszczególnych wsi. Skwantyfikowanie wartości wskaźnika syntetycznego umożliwiło wydzielenie 3 klas dostępności: słabej, średniej i dobrej. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w powiecie kłodzkim dostępność do użytków rolnych jest dobra w 148 obrębach, średnia - w 49, a słaba - tylko w 7. Stwierdzono, że zarówno sieć dróg, jak i rozmieszczenie użytków rolnych w powiecie kłodzkim w przeważającej liczbie obrębów są prawidłowe, a zastosowana metoda w tym przypadku spełniła swoje zadanie.
EN
Despite changes in the management of mountain areas, croplands are still an important element in the plans of spatial management. Easy access to croplands is one of prerequisites for agricultural functioning in these areas. GIS programmes and the analysis with the "cost distance" method were used to evaluate the access to croplands. Partial indices of the accessibility and a synthetic index for particular villages was calculated based on digital database of natural and organizational factors whose one layer consisted of the road network. Quantified values of the synthetic index enabled to distinguish 3 classes of accessibility: poor, medium and good. Performed analysis in Kłodzko County showed good access to crop-lands in 148 regions, medium access in 49 and poor access - in only 7. Both the road network and the distribution of croplands in Kłodzko County were found appropriate in most regions and the method used accomplished its goal.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.