Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 162

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  teren górniczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
EN
This article describes three examples of bridge-type relieving constructions located on railway lines in the areas of active mining exploitation. It discusses how to take into account mining influences and how to support a temporary relieving construction on the railway embankment. This article discusses the incorrect solutions and their consequences. The first example involves the protection of train traffic continuity during the replacement of bridge span under an intensively used railway line. The second example shows the incorrect use of the relieving construction, leading to the relaxation of soil ground base and failure of a small brick arch railway bridge. The third example describes the use of the relieving construction as a permanent span of the railway bridge locates in the area where mining subsidence is over 14 m. The railway line locates on the third bridge; it is a single-track line, which is the only way to transport coal and equipment needed for operation in a large underground coal mine; interruptions of railway traffic longer than 4 working days (5 consecutive days) are unacceptable. This article has basic information about the effects of mining impacts, bridge-type steel relief constructions and a theoretical introduction enabling analysis of interactions of temporary supports and embankment in mining areas. All examples, especially the third one, contribute to development of knowledge in the field of civil engineering and transport.
PL
Podziemna eksploatacja górnicza powoduje na powierzchni terenu deformacje, które mogą negatywnie oddziaływać na drogi i rurociągi znajdujące się w obszarze ich wpływów. Zarówno drogi jak i rurociągi należą do tzw. obiektów liniowych, charakteryzujących się dużą wrażliwością na górnicze deformacje podłoża. Deformacje te wywołują dodatkowe obciążenia i przemieszczenia obiektów liniowych, które mogą powodować ich uszkodzenia. W artykule przedstawiono charakterystyczne uszkodzenia dróg i rurociągów zlokalizowanych na terenach górniczych. Przedstawiono skutki oddziaływania górniczych deformacji podłoża występujące w pasie drogowym, w szczególności na nawierzchni drogowej. Deformacje te prowadzą do pogorszenia równości podłużnej i poprzecznej dróg, powodując dyskomfort jazdy, a nawet mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W artykule przedstawiono także skutki oddziaływania eksploatacji górniczej na rurociągi. Charakter uszkodzenia rurociągu zależy od rodzaju sieci, konstrukcji rurociągu i zastosowanego materiału do jego budowy, a także stanu technicznego, czy sposobu zabezpieczenia przed skutkami oddziaływania wpływów górniczych deformacji podłoża.
EN
Underground mining causes deformations on the surface of the land that may adversely affect roads and pipelines in the area of their influence. Both roads and pipelines belong to the so-called linear objects that are characterized by high sensitivity to mining ground deformations. These deformations cause additional loads and displacements of the linear objects that can contribute to their damage. The article presents the characteristic damage to roads and pipelines located in mining areas. The effects of underground mining extraction occurring in the roadway, particularly on the road pavement, caused by deformations of the subsoil, were presented. These deformations lead to the deterioration of longitudinal and transverse evenness of roads, causing driving discomfort, and may even pose a threat to road traffic safety. The article also presents the effects of mining extraction on pipelines. The nature of the pipeline damage depends on the type of network, pipeline structure and type of material used for its construction, as well as the technical condition or the method of protection against the effects of mining impact.
PL
W artykule przedstawiono zarys problematyki zarządzania drogami krajowymi na terenach objętych wpływem podziemnej eksploatacji górniczej na przykładzie dróg zarządzanych przez GDDKiA Katowice.
PL
Artykuł poświęcono rekultywacji gruntów przekształconych w wyniku działalności odkrywkowych zakładów górniczych na terenie właściwości miejscowej OUG w Katowicach. Na tle obowiązujących regulacji prawnych opisano sposób prowadzenia prac rekultywacyjnych w wybranych odkrywkowych zakładach górniczych z uwzględnieniem różnych kierunków rekultywacji.
EN
Environmental law and geological and mining law require mining companies to take the necessary measures in order to protect the environment and ensure land revegetation after mineral extraction. The scale of the issue is illustrated by the volume of land occupied by mining operations in 2017 – 41,017 ha. As part of liquidation and revegetation activities, mining companies often add new landscape values and usefulness, frequently better than the original ones for the environment, to the areas transformed as part of open-pit mining. Among a very wide range of revegetation directions, three main ones may be distinguished: forest, agricultural, and water. Forest-oriented revegetation, carried out by the Szczakowa sand mine in Jaworzno or the Szeligowiec mine in Siewierz for example, involves preparing the land for forest use. Water-oriented revegetation is carried out by, for example, the Przecieszyn III open-pit mine in Przecieszyn and the Dwory aggregate mine in Oświęcim. It involves profiling the slopes of the reservoir and preparing the land for recreational, breeding, or ecological functions. Agricultural-oriented revegetation aims to prepare the land for agricultural or horticultural production.
EN
In this article, the issue of mining impact on road pavements and subgrade is presented, taking into account the interaction between geosynthetic reinforcement and unbound aggregate layers. Underground mining extraction causes continuous and discontinuous deformations of the pavement subgrade. Structural deformations in the form of ruts are associated with the compaction of granular layers under cyclic loading induced by heavy vehicles. Horizontal tensile strains cause the loosening of the subgrade and base layers. The granular layers under cyclic loading are additionally compacted and the depth of ruts increases. Moreover, tensile strains can cause discontinuous deformations that affect the pavement in the form of cracks and crevices. Discontinuous deformations also affect the pavement in the fault zones during the impact of mining extraction. The use of geosynthetic reinforcement enables the mitigation of the adverse effects of horizontal tensile strains. Horizontal compressive strains can cause surface wrinkling and bumps. Subsidence causes significant changes in the longitudinal and transverse inclination of road surface. Both examples of the laboratory test results of the impact of subgrade horizontal strains on reinforced aggregate layers and the selected example of the impact of mining deformation on road subgrade are presented in this article. The examples show the beneficial impact of the use of geosynthetic reinforcement to stabilize unbound aggregate layers in mining areas.
PL
Jednym z rodzajów oddziaływania górnictwa podziemnego w czynnych terenach górniczych są deformacje nieciągłe powierzchni. Mogą one dotyczyć również terenów pogórniczych, w których bezpośrednie oddziaływanie zakończyło się, ale przeobrażenie górnicze górotworu będzie jeszcze długo zagrażało powierzchni takich terenów i obiektom na niej posadawianym. Niniejszy artykuł opisuje mechanizmy powstawania zagrożenia deformacjami nieciągłymi takich terenów oraz wynikające z tego zagrożenia potrzeby identyfikacji i dokumentowania tych zjawisk przez służby przedsiębiorców górniczych i ich następców prawnych.
EN
One of the impacts of underground mining in active mining areas are discontinuous deformations of the surface. They can also concern post-mining areas, where direct interaction has ceased, but the mining transformation of the rock mass will remain a long-lasting threat to the surface of such areas and facilities located in such places. The article describes the mechanisms of the threat of discontinuous deformations in such areas and the needs for identification and documentation of these phenomena by the services of mining entrepreneurs and their legal successors as a result of this threat.
PL
W artykule opisano maszyny wykorzystywane przy robotach ziemnych na terenach objętych szkodami górniczymi. Opisano: budowę i zasady działania: spycharek, zgarniarek, równiarek, koparek oraz maszyn do zagęszczania gruntu.
EN
In areas affected by mining damage, it is very often necessary to level the ground in order to remove folds and faults caused by the operation of deep mines. For this purpose, a whole range of machines for removing and loosening soil is used. These machines are track-mounted, which provides greater removing force, and tire-mounted, which in turn enables greater mobility. Moreover, the machines described in this article are practically always characterized by relatively high power drive engines. Nowadays it is difficult to imagine earthworks aimed at the removal of mining damage carried out on a large scale without using modern machines for removing soil.
PL
Omówiono podstawowe elementy diagnostyki budynków podlegających wpływom eksploatacji górniczej. Podano schemat ogólnego postępowania, nawiązujący do normy ISO. Szczegółowo przedstawiono zagadnienia związane ze sprawdzeniem kryteriów diagnostycznych, z nawiązaniem do normy PN-EN 1990.
EN
The article discusses the basic elements of the diagnostic procedure for buildings subject to mining exploitation. A diagram of general procedure is given, referring to the ISO standard. The issues related to the verification of diagnostic criteria with reference to the Eurocode PN-EN 1990 are presented in detail.
PL
Artykuł jest kolejnym sprawozdaniem z cyklu badań podjętych w Głównym Instytucie Górnictwa na temat zagrożenia zawodnieniem terenów górniczych i pogórniczych. Badania te oparto na doświadczeniach autora w dziedzinie ochrony terenów górniczych, zebrane w czasie pracy w kopalni. Przedmiotem artykułu są analizy problemów towarzyszących przywracaniu swobodnych przepływów wód, przeprowadzone w dwóch aspektach: kierunków napraw szkód górniczych oraz zbiorowej odpowiedzialności za odwadnianie terenów górniczych i pogórniczych. Zidentyfikowanej praktyce postępowania przedsiębiorców górniczych i organów samorządowych w zakresie utrzymywania wymuszonych przepływów wód przeciwstawiono procedury postępowania, proponowane dla zrównoważonego środowiskowo zagospodarowania terenów górniczych.
EN
This article is another report from a series of studies undertaken at the Central Mining Institute, concerning the threat of water flooding in mining and post-mining areas. The research was based on the author’s experience in the field of the mining areas protection, acquired while he worked in a mine. The article is devoted to the analysis of problems accompanying the restoration of the free flow of water, performed in two aspects: directions of repairing the mining damage and collective responsibility for the drainage of mining and post-mining areas. The identified practices of mining entrepreneurs and local councils in terms of maintaining forced flows of water have been juxtaposed against the proposed procedures for sustainable land development of mining areas.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań liniowych nieciągłych deformacji prowadzonych w Głównym Instytucie Górnictwa. Objęto nimi szczeliny i progi, które powstały na powierzchni terenu w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym i zostały zarejestrowane przez przedsiębiorców górniczych. Uzyskano dane charakteryzujące około 400 tego typu deformacji. Analiza zgromadzonych materiałów pozwoliła na wskazanie warunków sprzyjających powstaniu liniowych nieciągłych deformacji powierzchni (LNDP). Pod uwagę wzięto m.in.: położenie względem eksploatacji i uskoków tektonicznych, krotność eksploatacji, kształtowanie się odkształceń poziomych powierzchni oraz rodzaj gruntu. Stwierdzono, że można wyróżnić dwa zasadnicze powody wystąpienia deformacji liniowych: duże wartości sumarycznych odkształceń poziomych oraz występowanie uskoków tektonicznych w zasięgu oddziaływania eksploatacji górniczej. Przy czym statystycznie znacznie częściej obserwuje się szczeliny i progi w strefach kumulacji odkształceń rozciągających. Wynikiem przeprowadzonych badań było opracowanie metod szacowania prawdopodobieństwa wystąpienia liniowych nieciągłych deformacji powierzchni. Umiejętność oceny zagrożenia terenu takimi skutkami prowadzenia eksploatacji górniczej jest coraz bardziej przydatna, ponieważ od lat 90. ubiegłego stulecia obserwuje się ich nasilenie. Należy dodać, że w warunkach współczesnej eksploatacji górniczej węgla kamiennego w Polsce liniowe nieciągłe deformacje powierzchni stanowią duży problem, gdyż nawet sporadyczne przypadki ich wystąpienia w rejonach szczególnych obiektów, mogą skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa ich użytkowania oraz bardzo dużymi kosztami naprawy szkody. Przykładem mogą być uszkodzenia nawierzchni autostrady.
EN
This paper presents the study results for linear discontinuous deformation carried out in the Central Mining Institute. The study includes crevices and steps which were identified by mining entrepreneurs in the Upper Silesian Coal Basin. The received data describes 400 types of deformation. The analysis enabled to indicate favorable conditions for occurrence of linear discontinuous ground deformation (polish acronym LNDP). The following factors were taken under consideration: localization from exploitation and tectonic faults, multiplicity of seams extraction, distribution of horizontal strains and type of the ground. Two main factors cause the occurrence of linear deformation: high values of total horizontal strains and tectonic faults nearby the range of mining influences. Statistically more crevices and steps are observed in accumulation zones of tensile strains. The study result was the elaboration of a probability method for occurrence of linear discontinuous ground deformation. The ability of risk assessment for the mentioned results of mining activity is more useful because since the 90’s of the last century this kind of phenomenon is more common. In addition, linear discontinuous ground deformations are huge problem nowadays for hard coal mining in Poland. Even few cases of their occurrence nearby sensitive structures may reduce the safety of their use and generate high costs of covering damages. Damages of the highway surface can be the example.
PL
W zabudowie szeregowej nowo wybudowanego osiedla domków jednorodzinnych, opisywanej w (Kawulok, Parkasiewicz 2016) oraz w (Praca ... 2014), pod wpływem kolejnego oddziaływania eksploatacji górniczej o charakterze ściskań, doszło do powstania znacznych uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu konstrukcji i użytkowników. Na skutek oddziaływania deformacji terenu o pomierzonych wskaźnikach, które przekroczyły wskaźniki prognozowane, większość segmentów uległa wychyleniom od pionu o wartościach w granicach ok. 10÷25 mm/m. Co ważne, konstrukcja budynków doznała również silnych uszkodzeń, głównie w postaci zarysowań i spękań ścian. Po dokonaniu szeregu analiz, w tym popartych obliczeniami numerycznymi, określono przyczynę zaistniałego stanu technicznego.
EN
Inside the newly built ribbon building development of single-family houses described in (Kawulok, Parkasiewicz 2016) and in (Praca … 2014), under the influence of another mining exploitation of a compressive nature, extensive damage arose that might threaten the safety of the building’s construction and its users. As a result of terrain deformation with measured indicators, that exceeded the projected ones, most of the segments deviated from the vertical by the value of 10-25 mm/m. What is important, the construction of the buildings also experienced severe damage, mostly as scratches and cracks of walls. After performing a series of analyzes, including those backed up by numerical calculations, the cause of existent technical condition was determined.
12
PL
W ramach monitoringu obiektów budowlanych wykonuje się przeglądy stanu technicznego elementów konstrukcji i wykończenia poszczególnych obiektów. Oględziny obiektów od zewnątrz prowadzi się na ogół z poziomu terenu, z którego nie zawsze wszystkie części badanego obiektu są wyraźnie widoczne. Do kontroli stanu technicznego obiektów typu wieżowego, elewacji i dachów budynków oraz obiektów o utrudnionym dostępie mogą być zastosowane bezzałogowe statki powietrzne, potoczne nazywane dronami. W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę dronów, omówiono możliwości i przedstawiono przykłady wykorzystania drona do badań stanu technicznego obiektów budowlanych na terenach górniczych. Przedstawiono także opracowany program komputerowy do przetwarzania i dokumentowania wyników przeprowadzonych badań z zastosowaniem drona.
EN
As part of the observation of construction works, the technical condition of the elements of construction and finishing of individual objects was carried out. In general, visual inspection of objects from the outside is carried out from the ground level, where not all parts of the examined object are clearly visible. Unmanned aerial vehicles, commonly called drones, may be used to control the technical condition of buildings of the tower type, facades and roofs of buildings and obstructed objects. This paper presents the general characteristics of drones, discusses the possibilities and examples of the use of drones for research on the technical condition of buildings in mining areas. A computer program was also developed to process and document the results of the conducted research with the use of a drone.
PL
W październiku 2016 r. ukazała się poprawka PN-EN 1992-1-1:2008/Ap2 do Załącznika krajowego polskiej normy Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków, w której zawarto uregulowania dotyczące zasad stosowania stali zbrojeniowej, w tym w obiektach podlegających wpływom eksploatacji górniczej. Poprawka ta jest niezgodna z powszechnie stosowanymi w praktyce branżowymi wymaganiami projektowania obiektów budowlanych na terenach górniczych. W artykule omówiono zagadnienia związane z poprawką i w zakończeniu podano zasady stosowania stali zbrojeniowej w obiektach realizowanych na terenach górniczych w myśl aktualnych norm i zgodnie z branżowymi wymaganiami.
EN
In October 2016, Polish authorities published the amendment PN-EN 1992-1-1:2008/Ap2 to the national Annex to the Polish Eurocode 2 norm. Design of concrete structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings in which provisions regarding the rules for the use of reinforcing steel were implemented, including those subject to impacts of mining operations. This amendment is inconsistent with the industry-standard requirements for the design of construction works that are commonly applied in practice in mining areas. The article discusses the issues related to the amendment, and in conclusion it presents the rules for the use of reinforcing steel in facilities executed in mining areas according to current standards and industry requirements.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę skutków eksploatacji górniczej obserwowanych w pasie drogowym. Przedstawione przykłady mogą być przydatne zarówno na etapie projektowania rozwiązań komunikacyjnych, jak również w okresie utrzymania sieci drogowej poddanej wpływom eksploatacji górniczej.
EN
The article presents the characteristics of the effects of mining exploitation observed in a road lane. The presented examples can be useful both at the stage of designing communication solutions and during the maintenance of the road network that is a subject to mining exploitation.
EN
The main objective of this paper is to present the usefulness of the seismic interferometry method to determine the S-wave velocity model of the rock mass affected by exploitation in the KGHM Rudna copper ore mine. The research aim was achieved on the basis of seismic data, acquired from seismograms, of 10 strong seismic events of magnitude greater than 2.6. They were recorded by a pair of seismometers deployed on mining terrain. In the first stage, the Rayleigh wave between seismometers was estimated. Then, the group velocity dispersion curves of fundamental and first higher modes were identified. Finally, inversion of the dispersion curves to a 1D S-wave velocity model up to 500m in depth was obtained. The velocity model was determined for the part of the rock mass partially affected by mining. The results confirm similar rock mass structure and velocities of the subsurface layers as those obtained by the archival 3D model. In both models, a high degree of correlation in the boundary location between the overburden of the Cenozoic formations and the bedrock of the Triassic formations was observed. The applied methodology can be used to estimate the S-wave velocity model in other mining regions characterized by strong seismicity.
PL
Regionalny lej depresji w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym jest odzwierciedleniem olbrzymich przekształceń hydrogeologicznych oraz hydrologicznych środowiska, wynikłych z oddziaływania górnictwa. Skutkuje on osuszeniami powierzchni w subregionie, charakteryzującym się występowaniem złóż hydrogeologicznie nieizolowanych. Oprócz występującego zjawiska drenażu górniczego wód przyczyną osuszeń powierzchni terenów górniczych są również przerzuty wód za pomocą pompowni. Występujący przez dziesiątki lat drenaż górniczy wód w środowisku terenów górniczych powoduje, że osuszenia powierzchni traktuje się tu jako warunki naturalne, które będą stale występowały. Stąd przywrócenie swobodnych przepływów wód, wynikające z przepisów prawa, będzie powodowało problemy i ograniczenia tego procesu. Przedmiotem artykułu są analizy problemów towarzyszących przywracaniu swobodnych przepływów wód, przeprowadzone w aspekcie kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin górniczych. Zidentyfikowanej praktyce postępowania przedsiębiorców górniczych i organów samorządowych w zakresie utrzymywania wymuszonych przepływów wód przeciwstawiono procedury postępowania, proponowane dla zrównoważonego środowiskowo zagospodarowania terenów górniczych.
EN
The regional depression cone in the Upper Silesian Coat Basin is a reflection of the enormous hydrogeological and hydrological transformations of the environment, which result from the impact of mining. It leads to the drying of surface areas in the subregion, which is also characterised by the presence of deposits that are not hydrogeologically isolated. Apart from the mining drainage phenomenon, another reason for the surface drying in mining areas is the transportation of water via pumping stations. As the mining drainage has been taking place in the mining area environments for dozens of years, the surface drying is considered as a natural condition that is expected to persist. Thus, restoring the free flow of water, as required by legislation, will result in problems and limitations of this process. The article analyses the problems accompanying the restoration of the free flow of water, performed in the aspect of the directions of spatial planning in mining communes. The identified practices of mining entrepreneurs and local councils in terms of maintaining forced flows of water have been juxtaposed against the proposed procedures for sustainable land devetopment of mining areas.
PL
Praca dotyczy wpływu energii wstrząsów i odległości epicentralnej na parametry drgań podłoża w wybranych warunkach geologiczno-górniczych. Analizie poddano zgodność znanego z literatury wzoru empirycznego z wynikami pomiarów amplitudy składowej poziomej przyśpieszeń drgań. Wyniki przeprowadzonych obliczeń wskazały na przydatność praktyczną wzoru. W dalszej części pracy zaproponowano wzory empiryczne o prostszej postaci matematycznej i porównywalnej zgodności z wynikami pomiarów. Wzory te pozwalają na dokonywanie obliczeń amplitudy składowej poziomej prędkości i przyśpieszeń drgań w rozpatrywanych warunkach.
EN
The paper deals with the influence of shocks energy and epicenter distance on the parameters of vibrations of the substrate in selected geological and mining conditions. The results of measurements of horizontal component amplitude of vibration accelerations were analyzed in accordance with the empirical formula known from literature. The results of the performed calculations indicated the practical usefulness of the formula. In the subsequent part of the paper, empirical formulae with a simpler mathematical form and comparable compatibility with measurement results were proposed. These formulae allow calculations to be performed of the amplitude component of horizontal velocity and vibrations acceleration under the conditions under consideration.
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie elementów środowiska, zaproponowanych do stosowania w hydromorfologiczno- -kartograficznej metodzie oceny zagrożenia zawodnieniem terenów górniczych, do kategoryzowania terenów górniczych likwidowanych kopalń. Dotychczasowy sposób kategoryzacji terenów górniczych ze względu na ograniczenia w wykorzystaniu dla celów budowlanych rozszerzono o nową identyfikację zagrożenia zawodnieniami powierzchni. Dodatkowo przedstawiono sposoby przywrócenia możliwości zabudowy terenom zawodnionym i zagrożonym zawodnieniami.
EN
This paper presents the use of the environment elements proposed to apply in hydromorphological and cartographic method for mining area flood risk assessment to classify mining areas of decommissioned mines. The previous classification of mining areas by limitations on use for construction purposes has been extended to include new identification of the surface flood risk. The solutions of restoring the possibilities of the development of overflow lands and flood risk areas are also presented.
PL
Artykuł zawiera zwięzły opis algorytmu metody oceniania sztucznie osuszanych terenów górniczych i pogórniczych ze względu na zagrożenie zawodnieniami w warunkach naturalnych przepływów wód powierzchniowych i podziemnych. Przy opisie metody zdefiniowano szereg elementów hydromorfologicznych środowiska terenów górniczych, w tym 5 typów potencjalnych zbiorników na terenach górniczych, a także nowe elementy odniesienia dla badania zawodnień na mapach. Na koniec zaproponowano kategoryzowanie terenów górniczych w oparciu o zagrożenie zawodnieniami.
EN
This paper presents a brief description of an algorithm for an assessment method of artificially drained mining and post- -mining areas due to threat of flooding in conditions of natural flow of surface water and groundwater. The description of the method includes a number of defined hydromorphological elements of the mining areas environment, including 5 types of potential reservoirs in the mining areas as well as new elements of reference for the study of flooding on maps. Finally, the paper presents proposals for categorization of mining areas based on threat of flooding.
PL
W artykule opisano ciekawą historię dotyczącą oddziaływania eksploatacji górniczej na pewien wiadukt drogowy położony nad ruchliwą drogą krajową. Ze względu na zły stan techniczny, obiekt nie był w stanie przenieść wpływów górniczych związanych z eksploatacją zbliżającej się do wiaduktu ściany. Z uwagi na konieczność podjęcia pilnych działań zdecydowano się na wykonanie w pierwszym etapie doraźnej profilaktycznej naprawy tak, aby wiadukt przeniósł ujawniające się w podłożu wpływy górnicze. W nietypowy sposób wymuszono pracę łożysk na odpowiednich kierunkach poprzez kotwienie przęseł przez skrajne poprzecznice celem blokady przemieszczeń nad wybranymi łożyskami. Drugi etap prac to kompleksowy remont wiaduktu polegający na usunięciu szkód górniczych oraz dostosowaniu konstrukcji do przejęcia wpływów prognozowanej eksploatacji górniczej. Zakres remontu omówiono w artykule. Niestandardowy sposób wykonania podbudowy drogowej na przyczółkach zwiększył odporność nawierzchni jezdni na lokalną deformację nieciągłą, tj. uskok, który tworzył się nad każdym z przyczółków. W artykule podano informacje o wpływach górniczych w rejonie wiaduktu przed i po przebudowie. Podano także wnioski z ponadtrzyletnich obserwacji obiektu po remoncie oraz omówiono wyniki regularnie wykonywanych pomiarów geodezyjnych. Artykuł zilustrowano dokumentacją zdjęciową wykonaną przed, w trakcie i po remoncie.
EN
This paper describes an interesting history of the impact of mining on a road bridge over a busy main national road. On account of the poor technical conditions, the object was unable to transfer the mining influence associated with the exploitation of coal wall nearing to the bridge. Due to the need to take urgent action, it was decided to carry out short-term preventive repairs in the first stage in such a way that the bridge would transfer the mining influence that would appear in the ground. In the untypical way, the bearings were forced to work in the right direction by anchoring the spans through support crossbeams to block the displacements over the selected bearings. The second stage of the work was a comprehensive repair of the bridge which consisted in the removal of mining damages and the adjustment of the structure for taking over the influences of the future mining exploitation. The scope of repair is discussed in this paper. The non-standard way of constructing the road foundation over the abutments increased the resistance of the road surface to local discontinuous mining deformation, i.e. the fault that formed over each of the abutments. The paper provides information on mining influences in the area of the bridge before and after the reconstruction. The conclusions of more than three-year observation of the object after repairs are presented, and the results of regular geodetic measurements discussed. The paper is illustrated with photographic documentation made before, during and after repairs.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.