Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  teoria kolejek
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The paper presents the possibility of using queuing theory as a tool to improve the work of distribution companies in the field of customer service. The analyzes were carried out to determine the optimal number of energy emergency brigades so that the costs incurred by the electricity distributors would be minimal while maintaining the shortest time of failure removal. The authors also presented the most important theoretical issues concerning the queuing theory.
PL
W referacie przedstawiono możliwość zastosowania teorii kolejek jako narzędzia usprawniającego pracę spółek dystrybucyjnych w zakresie obsługi odbiorców. Przeprowadzone analizy miały na celu wyznaczenie optymalnej liczby brygad pogotowia energetycznego tak, aby koszty poniesione przez dystrybutorów energii elektrycznej były minimalne przy jednoczesnym zachowaniu jak najkrótszego czasu usuwania awarii. Autorzy przedstawili również najistotniejsze zagadnienia teoretyczne dotyczące teorii kolejek.
EN
This article discusses the question of restarting the script, when restart is used by many users of the information network, which can be modelled as a G-network. Negative claims simulate the crash of the script and the re-sending of the request. Investigation of an open queuing network (QN) with several types of positive customers with the phase type of distribution of their service time and one type of negative customers have been carried out. Negative customers are signals whose effect is to restart one customers in a queue. A technique is proposed for finding the probability of states. It is based on the use of a modified method of successive approximations, combined with the method of a series. The successive approximations converge with time to a stationary distribution of state probabilities, the form of which is indicated in the article, and the sequence of approximations converges to the solution of the difference-differential equations (DDE) system. The uniqueness of this solution is proved. Any successive approximation is representable in the form of a convergent power series with an infinite radius of convergence, the coefficients of which satisfy recurrence relations, which is convenient for computer calculations. A model example illustrating the finding of time-dependent probabilities of network states using the proposed technique is also presented.
EN
The aim of this paper is to analyse the functioning of the repair brigades in the process of failure removal in the water distribution subsystem using the mass service system (MSS). An example is presented using queuing model which takes into account notifications with various scheduling algorithms of failures occurring to the system. The functioning analysis of mass service system can be used in the optimization of the repair teams’ actions and in the management of water supply companies.
PL
Celem pracy jest analiza funkcjonowania brygad naprawczych w procesie usuwania awarii w podsystemie dystrybucji wody przy użyciu systemu masowej obsługi (SMO). Przykład został przedstawiony przy użyciu modelu kolejek, który uwzględnia zgłoszenia napływające do systemu z różnymi algorytmami planowania awarii. Funkcjonująca analiza systemu masowego świadczenia usług może być wykorzystana w optymalizacji działań zespołów naprawczych oraz w zarządzaniu przedsiębiorstwem wodociągowym.
4
Content available remote Modelling the delivery and laying of concrete mix
EN
The aim of this paper is to indicate solutions which fulfil the conditions for laying concrete mix before it starts setting. Using models M/M/N/-/N, for organization I for the so-called delivery directly after unloading, with automatic transfer of information using the RFID system, and M/M/1/FIFO/N/F, for organisation II with transportation units working in closed cycle. Of example, organisation I, with RFID system is more advisable as it is characterised by a shorter waiting time on construction sites; and longer at the concretemixing plant. At the same time, it increases the efficiency of working units compared with organisation II which has self-regulating transportation units running in closed cycle.
PL
Celem artykułu jest badanie zmienności, gwarantowanych czasów urabiania mieszanki betonowej wraz ze wskazaniem rozwiązań spełniających warunek ukończenia wbudowywania każdej porcji, jeszcze przed chwilą początku wiązania cementu. Zastosowano modele teorii kolejek: M/M/N/-/N – organizacja I, dla przypadku „realizacji dostaw bezpośrednio po rozładunkach” przy automatycznym przesyłaniu informacji z budowy do betonowni systemem RFID oraz M/M/1/FIFO/N/F – organizacja II, z funkcjonowaniem jednostek transportowych w „cyklu zamkniętym” i samoregulacją ich pracy. W przykładzie betonowania przęsła estakady, przy zastosowaniu organizacji I, wskazano mniejsze czasy oczekiwań samochodów z mieszanką na budowie, a większe oczekiwania pojazdów niezaładowanych w betonowni, jak też większą wydajność zespołów wbudowujących mieszankę, w porównaniu z organizacją II.
EN
In the first part of the article, an investigation of an open Markov queueing network with positive and negative customers (G-networks) has been carried out. The network receives two exponential arrivals of positive and negative customers. Negative customers do not receive service. The waiting time of customers of both types in each system is bounded by a random variable having an exponential distribution with different parameters. When the waiting time of a negative customer in the queue is over it reduces the number of positive customers per unit if the system has positive customers. The Kolmogorov system of difference-differential equations for non-stationary state probabilities has been derived. The method for finding state probabilities of an investigated network, based on the use of apparatus of multidimensional generating functions has been proposed. Expressions for finding the mean number of positive and negative customers in the network systems have also been found. In the second part the same network has been investigated, but with revenues. The case when revenues from the network transitions between states are random variables with given mean values has been considered. A method for finding expected revenues of the network systems has been proposed. Obtained results may be used for modeling of computer viruses in information systems and networks and also for forecasting of costs, considering the viruses penetration.
EN
The investigation of a Markov queueing network with positive and negative customers and positive customers batch removal has been carried out in the article. The purpose of the research is analysis of such a network at the non-stationary regime, finding the time-dependent state probabilities and mean number of customers. In the first part of this article, a description of the G-network operation is provided with one-line queueing systems. When a negative customer arrives to the system, the count of positive customers is reduced by a random value, which is set by some probability distribution. Then for the non-stationary state probabilities a Kolmogorov system was derived of differencedifferential equations. A technique for finding the state probabilities and the mean number of customers of the investigated network, based on the use of an apparatus of multidimensional generating functions has been proposed. The theorem about the expression for the generating function has been given. A model example has been calculated.
EN
In the paper an open Markov HM(Howard-Matalytski)-Queueing Network (QN) with incomes, positive customers and signals (G(Gelenbe)-QN with signals) is investigated. The case is researched, when incomes from the transitions between the states of the network are random variables (RV) with given mean values. In the main part of the paper a description is given of G-network with signals and incomes, all kinds of transition probabilities and incomes from the transitions between the states of the network. The method of finding expected incomes of the researched network was proposed, which is based on using of found approximate and exact expressions for the mean values of random incomes. The variances of incomes of queueing systems (QS) was also found. A calculation example, which illustrates the differences of expected incomes of HM-networks with negative customers and QN without them and also with signals, has been given. The practical significance of these results consist of that they can be used at forecasting incomes in computer systems and networks (CSN) taking into account virus penetration into it and also at load control in such networks.
EN
This paper considers a discrete-time queueing system in which an arriving customer can decide to follow a last come first served (LCFS) service discipline or to become a negative customer that eliminates the one at service, if any. After service completion, the server can opt for a vacation time or it can remain on duty. Changes in the vacation times as well as their associated distribution are thoroughly studied. An extensive analysis of the system is carried out and, using a probability generating function approach, steady-state performance measures such as the first moments of the busy period of the queue content and of customers delay are obtained. Finally, some numerical examples to show the influence of the parameters on several performance characteristics are given.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
1472--1478, CD 1
PL
W artykule przedstawiono jeden ze sposobów badania obciążenia wybranego systemu obsługowego. Analizę przeprowadzono korzystając z teorii kolejek i symulacji. Sformułowane zostało zadanie do rozwiązania. Zaprezentowane zadanie badawcze jest spotykane w realnej rzeczywistości pracujących systemów obsługi. Przedstawiona metoda dotyczy takich przypadków, gdy znane są czasy zgłoszeń jednostek i czasy obsługi tych jednostek. Jest to wymóg, który musi być spełniony. Zaproponowano prosty sposób modelowania opisanego w zadaniu systemu obsługowego. Przedstawiono rozwiązanie zadania. Do przeprowadzenia obliczeń wykorzystano arkusz kalkulacyjny. Pokazano jak w wybranym arkuszu przeprowadzić obliczenia. Jednym z elementów rozwiązania jest zobrazowanie charakterystyk pokazujących pracę punktu załadunkowego zgodnie z upływającym czasem. Wykresy opracowano w arkuszu kalkulacyjnym i pokazano na rysunkach. Celem podjętych działań było zbadanie obciążenia pracą wybranego punktu załadunkowego po to aby w razie potrzeby zaproponować usprawnienia w jego działaniu. Jest to istotne, gdyż zawsze warto się zastanawiać nad tym, czy dany system obsługowy pracuje prawidłowo. Opisany sposób postępowania można zastosować do analizy innych podobnych przypadków.
EN
This paper presents a simple method of testing load of the chosen handling system. The study was conducted using the queuing theory and simulation. The task to solve was formulated. Presented research task can be found in reality. This method applies to such cases where arrival time and service time of these units are known. This is a requirement that must be fulfilled. A simple way of modeling handling system was proposed. The solution of the problem was presented. In order to do these calculations a spreadsheet was used. The method of doing calculations in selected worksheet was presented. One of the part of the solution is to illustrate the characteristics showing the loading bay operations in accordance with the passage of time. Charts were developed in the spreadsheet and were shown in the drawings. The purpose of taken actions was to examine workload of the freight point so that, if necessary, to suggest improvements in its working. This is important, because it is always worthwhile to think about whether the handling system is working properly. The described procedure can be applied to the analysis of other similar cases.
PL
W pracy zaprezentowana została analiza możliwości wykorzystania Teorii Masowej Obsługi do zarządzania strumieniem pasażerów w części ogólnodostępnej terminala pasażerskiego w transporcie lotniczym. Analiza dotyczy procesów odprawy biletowo-bagażowej oraz kontroli bezpieczeństwa. Najprostszą metodą wymagającą minimalnego użycia zasobów do opisu procesu rzeczywistego może być wykorzystanie modeli Markowa, które są najprostszymi modelami probabilistycznymi. W pracy zaprezentowano charakterystyki wyznaczone dla obiektu rzeczywistego, potwierdzające możliwość zastosowania w/w metody dla procesu kontroli bezpieczeństwa. Wdrożenie wiąże się jednak z koniecznością rozwiązania omówionych w pracy ograniczeń dotyczących harmonogramowania rozkładu operacji lotniczych.
EN
The article presents an analysis of the possibilities of using the Queueing Theory for stream management of the passengers handling in the landside of the passenger terminal at theairport. The analysis is concerned with processes check-in and security control. The simplest method, which requires minimum resource usage to describe the actual process may be the use of Markov models, which are the simplest probabilistic models.The paper presents the characteristics determined for the actual system, confirming the applicability of the method for the security screening process.However, the implementation requires solutions discussed in work for scheduling air operations.
EN
The competence-based learning-teaching process is a significant approach to the didactical process organization. In this paper the mathematical model of the competence-based learning-teaching process is proposed. The model integrates three models: a knowledge representation model (based on the ontological approach), a motivation model (as a behavioral-incentive model) and a servicing model (in a form of the queuing model). The proposed integrated model allows to control the learning-teaching process on different levels of management. The learning-teaching process can be interpreted as competence-based due to Open and Distance Learning (ODL) philosophy. We assume that the competence is a result of fundamental, procedural and project knowledge acquisition in accordance to the incoming European Qualification Framework.
PL
Teoria masowej obsługi zwana teorią kolejek (ang. Queueing Theory) jest powszechnie wykorzystywana w poszukiwaniu modeli matematycznych opisujących świadczenie usług we wszystkich gałęziach przemysłu. Jednym z głównych zadań systemu masowej obsługi (SMO) jest analiza i opis zjawisk towarzyszących masowej obsłudze klientów. W pracy zaproponowano możliwość wykorzystania modelu SMO na potrzeby poprawnej eksploatacji sieci wodociągowej z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa dostawy wody do konsumentów. Przedstawiono możliwości zarządzania brygadami remontowymi w procesie usuwania awarii na sieci wodociągowej. Dokonaną analizę pracy brygad remontowych można wykorzystać w celu usprawnienia pracy pogotowia wodociągowego uwzględniając przy tym aspekt logistyczny a tym samym zachowując wymagany poziom niezawodności systemu masowej obsługi.
EN
Mass service theory called the theory of queues (called Queueing Theory) is widely used in searching mathematical models describing the provision of services in all branches of industries. One of the main function of the mass service system (SMO) is the analyze and description of the phenomena of mass customer service. The paper presents the possibility of using the SMO model for the needs of proper operation of the water supply network while ensuring the safety of the water supply to the water consumers. The possibilities of managing the renovation brigades in the failure removal process in the water supply network was shown. An analysis of the work of repair teams can be used to enhance the work of emergency water service taking into consideration the logistic and thus maintaining the required level of reliability of the system of mass service.
EN
A long queue of vehicles at the gate of a marine terminal is a common traffic phenomenon in a port-city, which sometimes causes problems in urban traffic. In order to be able to solve this issue, we firstly need accurate models to estimate such a vehicle queue length. In this paper, we compare the existing methods in a case study, and evaluate their advantages and disadvantages. Particularly, we develop a simulation-based regression model, using the micro traffic simulation software PARAMIC. In simulation, it is found that the queue transient process follows a natural logarithm curve. Then, based on these curves, we develop a queue length estimation model. In the numerical experiment, the proposed model exhibits better estimation accuracy than the other existing methods.
14
EN
Background: The paper presents the issues of parking in the cities. The idea of multi-storey, overground garage with the capacity of 400 cars per hour has been proposed in the paper. The main focus is on analyzing loading and unloading as well as trans-shipment of the cars on the storeys of the garage. Methods: The queuing theory has been used in the modelling process of the vehicles operation. The theory may enable to draw up general methods which let us indicate basic factors describing the process of the operation and the evaluation of the quality of work of the queuing theory system. Aims: The subject of the paper is to check the influence of stochastic effects on the effectiveness of the parking operation in multi-storey garage. Conclusions: The garage could be a solution to parking problems in the city centres, in the vicinity of factories, office buildings, academic centres and the like. Furthermore the research method may support and speed up a decisional process while choosing the optimal structure, organization and first of all the construction of the parking.
PL
Wstęp: Artykuł dotyczy problematyki parkowania w miastach. Zaproponowano koncepcję projektu wielokondygnacyjnego nadziemnego garażu o przepustowości 400 samochodów na godzinę. Skupiono się na analizie systemu załadunku, rozładunku oraz na analizie systemów przeładunku samochodów na kondygnacjach garażu. Metody: Do modelowania procesów obsługi pojazdów zaproponowano użycie teorii kolejek, która może pozwolić na opracowanie ogólnych metod umożliwiających wyznaczenie podstawowych wskaźników charakteryzujących proces obsługi i ocenę jakości pracy systemu kolejkowego. Cele: Celem artykułu było zbadanie zjawisk stochastycznych na efektywność obsługi garażu wielokondycyjnego. Wnioski: Opisany garaż byłby rozwiązaniem problemów z szybkim parkowaniem samochodów w centrach miast, obok fabryk, dużych biurowców, uczelni itp. W dalszej pracy wskazana metoda badawcza może wspomagać proces decyzyjny dotyczący wyboru optymalnej struktury i organizacji obsługi, a przede wszystkim wybór konstrukcji parkingu.
EN
The article presents an application of queuing theory (mass service) to describe transportation process. It presents the essential concepts of the queuing theory. The process of moving a load unit through the logistics centre was presented. To illustrate the issues an example of five-level, two-input queuing networks was examined.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie teorii kolejek (masowej obsługi) do opisu procesu transportowego. W artykule zaprezentowano najistotniejsze pojęcia dotyczące teorii kolejek. Przedstawiono proces przemieszczania jednostki ładunkowej w centrum logistycznym. Dla zilustrowania zagadnienia przeanalizowano przykład dwuwejściowej, pięciostopniowej sieci kolejkowej.
16
Content available remote Queueing system with on-demand number of servers
EN
We consider a queuing system where the number of active serverschanges depending on the length of the queue. As a practical example ofsuch system, we consider the security check queue at the airports. Thenumber of active servers increases when the queue grows by k customersand decreases accordingly. That allows to save server resources whilemaintaining acceptable performance (average queuing time and its variation)for customers. We obtain a closed-form solution for the servingtime, queue length and average number of servers.To validate the model we have selected the data of Dallas Fort internationalairport, the 8th largest in the world. Our simulation modelshows a close match with analytic results. Cost savings in the number of open servers are achievable while providing acceptable waiting time forthe customers.
PL
W pracy rozważany jest system kolejkowy ze zmienną liczbą serwerów zależną od długości kolejki. Przykładem takiego systemu jest system kontroli bezpieczeństwa na lotniskach. Liczba aktywnych serwerów zwieksza się, gdy kolejka pasażerów rośnie i zmniejsza sie, gdy zgłoszenia do odprawy maleją. Pozwala to zaoszczedzić zasoby przy zachowaniu odpowiedniej wydajności (średnim czasie przebywania w kolejce) dla klientów. Otrzymano w zamknietej formie czas obsługi, długość kolejki i średnia liczbe wykorzystanych serwerów. Dla sprawdzenia poprawności modeli posłużono się danymi z portu lotniczego Dallas - Fort Worth International, ósmego na świecie pod wzgędem wielkości ruchu pasażerskiego. Badania symulacyjne potwierdziły rezultaty analityczne. Pozwala to zmniejszenie liczby otwartych serwerów przy jednoczesnej kontroli dopuszczalnego czasu oczekiwania na odprawę przez pasazera.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie teorii kolejek (masowej obsługi) do analizy przepływu ładunków w centrum logistycznym. Zidentyfikowano podstawowe pojęcia dotyczące teorii kolejek. Przedstawiono model procesu przemieszczania jednostki ładunkowej w centrum logistycznym w notacji teorii kolejek. Dla zilustrowania zagadnienia przeanalizowano przykład dwuwejściowej, pięciostopniowej sieci kolejkowej.
EN
The article presents an application of queuing theory (mass service) to describe transportation process. Article presents the essential concepts of the queuing theory. The process of moving a load unit through the logistics center was presented. To illustrate the issues an example of five-level, two-input queuing networks was examined.
18
Content available Program for modelling queuing systems in transport
EN
This paper presents an example application of a software program developed using the programming language VBA and designed for modelling queuing systems in the field of transport. The program enables users to quantitatively determine the indicators of the queuing systems. In order to show the program's capabilities and how it can be used, two scenarios have been considered - modelling single-server and multi-server queuing systems of type M/M/l and M/M/S, respectively, having a Poisson incoming flow of requests and exponentially distributed service times.
EN
Multi-state system (MSS), as a kind of complex system consisting of elements with different performance levels, widely exists in engineering practices. In this paper, redundancy and maintenance staff allocation problems for repairable MSS with series-parallel configuration are considered simultaneously. The traditional redundancy allocation problem (RAP) for MSS always assumes that maintenance resources are unlimited. However in many practical situations, maintenance resources are limited due to the budget and/or time. To maximize the system availability under a certain demand, there are two feasible ways: (1) designing an optimal system configuration with available elements, and (2) allocating more maintenance staffs to reduce waiting time for repair. With the assistance of Markov queue model, the availabilities of identical version elements with the pre-assigned number of maintenance staffs can be evaluated. The universal generation function (UGF) is employed to assess the availability of entire MSS under a certain demand. Two optimization formulas considering the limited maintenance resources are proposed. One regards the limitation of maintenance resources as a constraint, and the other considers minimizing the total system cost including both the system elements and maintenance staff fees. The system redundancy and staffs allocation strategies are jointly optimized under required availability. A numerical case is presented to illustrate the efficiency of the proposed models. The Firefly Algorithm (FA), which is a recently developed metaheuristic optimization algorithm, is employed to seek the global optimal strategy.
PL
Systemy wielostanowe (multi-state systems, MSS), stanowiące typ złożonych systemów zbudowanych z elementów o różnym poziomie wydajności, znajdują szerokie zastosowanie w praktyce inżynierskiej. W prezentowanej pracy podjęto rozważania łączące zagadnienia alokacji nadmiarowości oraz alokacji pracowników służb utrzymania ruchu w naprawialnych systemach MSS o konfiguracji szeregowo-równoległej. Tradycyjnie ujmowane zagadnienie alokacji nadmiarowości (redundancy allocation problem, RAP) w systemach MSS zawsze zakłada, że środki obsługi są nieograniczone. Jednakże w wielu sytuacjach praktycznych, środki obsługi mogą być ograniczone budżetem i/lub czasem. Istnieją dwa możliwe sposoby maksymalizacji gotowości systemu przy określonym zapotrzebowaniu użytkowników: (1) zaprojektowanie optymalnej konfiguracji systemu z wykorzystaniem dostępnych elementów oraz (2) alokowanie większej liczby pracowników obsługi w celu zmniejszenia czasu oczekiwania na naprawę. Dostępność jednakowych wersji elementów przy wcześniej określonej liczbie pracowników obsługi oceniano za pomocą modelu kolejek Markowa. Uniwersalną funkcję generacyjną (UGF) wykorzystano do oceny gotowości całego systemu MSS przy określonym zapotrzebowaniu. Zaproponowano dwa równania optymalizacyjne uwzględniające ograniczone środki obsługi. W jednym z nich ograniczoność środków obsługi potraktowano jako ograniczenie (constraint), natomiast drugie równanie dotyczyło minimalizacji całkowitych kosztów systemu włącznie z kosztami elementów systemu oraz płacą pracowników służb utrzymania ruchu. Strategie alokacji nadmiarowości systemu oraz alokacji pracowników poddano jednoczesnej optymalizacji z uwzględnieniem wymaganej gotowości. Wydajność proponowanych modeli zilustrowano przykładem numerycznym. Poszukiwania optymalnej strategii globalnej prowadzono przy pomocy niedawno opracowanego metaheurystycznego algorytmu optymalizacyjnego znanego jako algorytm świetlika (Firefly Algorithm, FA).
PL
Zmiany zachodzące w gospodarce polskiej i zagranicznej oraz nieustanny postęp technologiczny w transporcie powodują potrzebę systematycznych przekształceń w poszczególnych ogniwach łańcucha transportowego, a także konieczność dostosowywania potencjału technologiczno- eksploatacyjnego do bieżących potrzeb i oczekiwań rynku. Celem artykułu jest przedstawienie zastosowania teorii obsługi masowej do analizy portowego systemu transportowego oraz do modelowania zjawisk w nim zachodzących. Rozpatrywane są podstawowe zadania tej teorii oraz przykłady praktycznego zastosowania teorii obsługi masowej w analizie portowego systemu transportowego. Jako przykład portowego systemu transportowego wybrano Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdyni. Przedstawiono charakterystykę terminalu jako systemu transportowego, zasady jego funkcjonowania, budowę oraz model symulacyjny terminalu.
EN
Changes which accurs in polish and international economy as well as incessant technology progress in transport causes systematic necessity of transformation in particular transportation mode links and necessity of adapting technological potential to current needs and market expectations. The purpose of this article is presenting mass service theiry application to analyze harbour transport system and forming activities taking place in port. There are examine main tasks of this theory and examples of practical applications mass service theory in analyzing harbour transport system. As example of port transport system have been chosen Baltic Container Terminal in Gdynia. specificity of the terminal activity has been presented as a transport system, main rules of his activity, structure and terminal simulation model.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.