Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  teoria Budryka-Knothego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Identyfikacja współczynnika prędkości osiadania (czasu) c
PL
W artykule przedstawiono przykład identyfikacj i wartości współczynnika prędkości osiadania powierzchni c z rozwiązania S. Knothego, na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych. W pierwszym etapie obliczeń wyznaczono wartości parametrów występujących we wzorach teorii prognozowania wpływów W. Budryka-S. Knothego opisujących końcowy stan deformacji. W dalszym etapie obliczeń wyznaczono na podstawie krzywych osiadań punktów pomiarowych w czasie wartości współczynnika prędkości osiadania.
EN
The article presents an example of identification of the value of the factor of surface subsidence rate c from the formuła by S. Knothe, based on the results of geodetic surveying. In the first stage of calculation, values of the parameters occurring in the formuła of theory of impact forecasting by Budryk-Knothe describing the finał state of deformation. In a further step of calculations parameters vales were determined based on the curves of subsidence of measurement points during the value of the coefficient of the subsidence rate.
PL
W artykule przedstawiono wyniki identyfikacji wartości parametrów teorii prognozowania w przypadku eksploatacji dwóch pokładów węgla w jednym rejonie. Obliczenia zostały wykonane na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych dla teorii prognozowania wpływów eksploatacji na powierzchnię i górotwór W. Budryka-S. Knothego.
EN
Results of identification of mining effect prediction theory parameters in case of mining extraction of two coal seams have been presented in the paper. Calculation was based on geodetic survey for W. Budryk-S. Knothe mining effect prediction theory.
PL
W artykule dokonano oceny dokładności prognozowania krzywizn programami komputerowymi, z wykorzystaniem wzorów teorii Budryka-Knothego i rozszerzeń tej teorii, opracowanych przez J. Białka. Podstawę oceny stanowiły krzywizny uzyskane z pomiarów wysokościowych, prowadzonych cyklicznie na linii obserwacyjnej 1 KWK "Budryk", na której zarejestrowano ich wartości po kolejnej eksploatacji czterech ścian w pokładzie 338/2. Wykazano, że rzeczywisty przebieg końcowych krzywizn dość istotnie różni się od ich przebiegu teoretycznego, a dokładność opisu tych krzywizn zmniejsza się wraz z postępującą, nierównomierną dezintegracją górotworu, spowodowaną eksploatacją kolejnych ścian.
EN
The paper presents the assessment of prediction accuracy of curvatures carried out with the use of computer programs, with the application of the equations of Budryk-Knothe theory and the extension of this theory elaborated by J. Białek. The prediction assessment was based on curvatures obtained from the altimetric measurements carried out cyclically along measurement line 1 of the "Budryk" coal mine. These measurements have been conducted after another exploitation of 4 side walls in coal seam number 338/2. The study shows that the real course of final curvatures quite significantly differs from the theoretical course. The accuracy of the prediction decreases with advance of the irregular disintegration of rock strata caused by exploitation of consecutive side walls.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem metody elementów skończonych do opisu ruchów poziomych terenu górniczego. Dla potrzeb tych badań zbudowano dwa warstwowe modele numeryczne w formie płaskiej tarczy, w których skały tworzące górotwór opisano modelem liniowo-sprężystym, ortotropowym. W pierwszym modelu do połączeń międzywarstwowych zastosowano siatkę węzłów zależnych, natomiast w drugim - elementy kontaktowe. W modelach tych symulowano eksploatację górniczą w formie półpłaszczyzny w pokładzie węgla o miąższości 2 m. Wyniki symulacji porównano z wartościami deformacji uzyskanymi wzorami teorii Budryka-Knothego. Wykazano, że zastosowanie elementów kontaktowych do modelowania połączeń międzywarstwowych pozwala uzyskać stosunkowo dobry opis zarówno ruchów pionowych, jak i poziomych.
EN
The paper presents the results of investigation studies involving the application of finite elements method for the description of horizontal movement of mining terrain. For the needs of the carried out investigation studies, two stratified numerical models in the form of flat shield were constructed, in which the rocks making up the rockmass were described with the use of linear-elastic orthotropic model. In the first model, for the interlayer joints, the network of dependable nodes was applied, and in the second one - contact elements. In these models we simulated the mining process in the form of half plane in the coal bed of the thickness 2 m. The simulation results were compared with the deformation quantities obtained with the use of the equations of Budryk-Knothe theory. The carried out analyses demonstrate that by the application of contact elements for the modeling of interlayer joints we could obtain a relative good description of both vertical and horizontal movement.
PL
Przedmiotem artykułu jest ocena wpływu eksploatacji w KWK "Dębieńsko" na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych na zaprojektowanej i wdrożonej linii obserwacyjnej. Wyznaczono parametry teorii W. Budryka - S. Knothego. Szczególną uwagę zwrócono na zjawisko aktywacji starych zrobów, które należy uwzględniać w prognozowaniu wpływów poprzez dodanie do deformacji powodowanych aktualną eksploatacją, deformacji powodowanych nieckami aktywacyjnymi wcześniej dokonanych eksploatacji.
EN
The paper presents the assessment involving the influence of mining in coal mine 'Eębieńsko' basing on the results of geodesic measurements carried out along the designed and implemented observation line. The parameters of W.Budryk - S.Knothe theory were determined. Particular attention was paid to the activation of abandoned workings, which should be taken into account when predicting the influence by adding the deformation effected by the activation troughs of completed mining processes to the deformation effected by the ongoing mining.
PL
W pracy przedstawiono wartości parametrów teorii W. Budryka-S. Knothego wyznaczone na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych prowadzonych nad eksploatacją dokonywaną na głębokościach od 64 m do 830 m. Parametry te identyfikowano dwukrotnie: z uwzględnieniem obrzeża eksploatacyjnego i bez jego uwzględniania. Na tej podstawie dokonano analizy jakości dopasowania wyników obliczeń do rezultatów pomiarów oraz podano zależność pomiędzy wartościami parametru tgß wyznaczonymi z uwzględnieniem obrzeża. Rozważono także zgodność prognozy stanu deformacji z wynikami pomiarów przy przyjęciu prawdopodobnych wartości parametrów. Wyciągnięto również pewne ogólne wnioski odnośnie do przyjmowania wartości parametrów dla celów prognoz.
EN
In the paper are shown values of W, Budryk - S. Knothe's parameters determined on the base of surveys results leaded over exploitation performed on depth from 64 m to 830 m. these parameters were identified two times: with exploitation periphery and without it. On this base were made analysis quality matching calculation results to survey results and shown the dependence between tgß parameter values identified with exploitation periphery and without it there were taken into consideration compatibility prognosis of deformation state with survey results with assume probable parameter values. There were drawn some general conclusions in relation to assume parameter values for prognosis aims.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.