Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 128

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tension
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
The paper deals with the study of the deformation, strength, and reservoir properties of rocks under various stress conditions, typical of great depths. The effect of all-round compression causes a change in the elastic, plastic, and strength characteristics of rocks. Some features of fracture formation and development in inhomogeneous solids under tension and compression were determined. The irreversible deformation mechanism of rocks under an uneven volume stress was considered. The irreversible deformation of rocks combines two types of deformation–intergranular slip, which produces the development of micro-fracturing, and intracrystalline slip, which mainly develops only at high pressure. The typical types of rock damage for uneven triaxial compression (transcrystalline and intercrystalline damage) were investigated. The phenomenon of loosening and increasing the volume as a result of irreversible deformations is mainly caused by the simultaneous formation of intergranular micro-cracks and micro-shifts along grain boundaries. As a result of these micro-dislocation combinations, macroscopic shift planes are formed, followed by irreversible deformation. On the surfaces of deformed samples, slip lines often appear; these are the traces of these macroscopic shift planes. Rock samples deformed due to high pressure are presented. The slip plane traces are clearly visible on the samples’ surfaces. It has been stated that under conditions typical of 8–10 km depths, irreversible deformation occurs with decompaction of their structure, increasing the coefficients of porosity and permeability. The effect of rocks deconsolidation caused by stress can be so significant, that in some cases may even increase the volume of voids by 1.5–2 times. The processes of dissolution and leaching of chemically unstable elements are of great importance in determining the filtration capacity and reservoir properties of deep-lying rocks, affected by irreversible deformation changes. Different dependences of volume growth, decompaction intensity coefficient, and permeability coefficient on the overall compression under uneven triaxial stress–which was based on the data of sandstone and marble–have been illustrated. The volume growth is quantitatively determined with the help of the decompaction intensity coefficient, and it is correlated with the collector and filtration capacity of rocks.
PL
Artykuł dotyczy badań odkształcenia, wytrzymałości oraz właściwości zbiornikowych skał w różnych warunkach naprężenia typowych dla znacznych głębokości. Wpływ ściskania obwodowego powoduje zmianę właściwości sprężystych, plastycznych i wytrzymałościowych skał. Określono niektóre cechy tworzenia i rozwoju pęknięć w niejednorodnych ciałach stałych pod wpływem rozciągania i ściskania. Rozważano mechanizm nieodwracalnego odkształcenia skał pod wpływem niejednolitego naprężenia objętościowego. Nieodwracalne odkształcenie skał łączy dwa rodzaje odkształcenia: poślizg międzyziarnowy, powodujący rozwój mikropękania, oraz poślizg międzykrystaliczny, który rozwija się tylko przy wysokim ciśnieniu. Badano rodzaje zniszczenia skał typowe dla niejednolitego trójosiowego ściskania (zniszczenie śródkrystaliczne i międzykrystaliczne). Zjawisko rozluźniania i zwiększenia objętości w wyniku odkształceń nieodwracalnych jest powodowane przez jednoczesne tworzenie mikropęknięć międzyziarnowych oraz mikroprzesunięcia wzdłuż granic ziaren. W wyniku tych kombinacji mikrodyslokacji tworzone są makroskopowe płaszczyzny przemieszczenia, a następnie odkształcenie nieodwracalne. Na powierzchni próbek odkształconych często pojawiają się linie poślizgu, które są śladami tych makroskopowych płaszczyzn poślizgu. Zaprezentowano próbki skalne odkształcone z powodu wysokiego ciśnienia. Na powierzchni próbek widoczne są wyraźnie ślady płaszczyzn poślizgu. Stwierdzono, że w warunkach typowych dla głębokości 8–10 km występuje odkształcenie nieodwracalne z rozgęszczeniem ich struktury, zwiększeniem współczynników porowatości i przepuszczalności. Wpływ dekonsolidacji skał powodowany przez naprężenie może być tak istotny, że całkowicie usuwa konsolidację skał, powodowaną przez naprężenia efektywne, a w niektórych przypadkach może zwiększyć objętość pustek nawet 1,5–2 razy. Procesy rozpuszczania i ługowania elementów niestabilnych chemicznie mają duże znaczenie dla określenia zdolności filtracji oraz właściwości zbiornikowych skał zalegających głęboko pod wpływem nieodwracalnych zmian odkształcenia. Zilustrowano różne zależności wzrostu objętości, współczynnika intensywności dekompakcji i współczynnika przepuszczalności od całkowitego ściskania pod wpływem niejednolitego naprężenia trójosiowego, oparte na danych dla piaskowca i marmuru. Wzrost objętości jest ilościowo określony za pomocą współczynnika intensywności dekompakcji i jest skorelowany z właściwościami filtracyjnymi skał.
EN
In galleries digged for different type of uses, but mostly for extracting coal, hydrotechnical adduction galleries but also for tunnels, after the dislocation of the rocks is done, the tenssions in the rock changes massively. We take for example a metallic structure used as provisory structure until the rock pressure stabilize and used in Petroșani Romania, coal mines. The galleries are digged with explosives and the shockwave gives excessive cracks and disturb the rock pressure and its characteristics. The space between the metallic structure, rock walls and bolt is filled with wood, but this article suggests a rubber band material so the rock pressure to be distributed uniformly and not concentrated in the contact points between the wood and metal profile.
PL
W wyrobiskach wybranych do różnego rodzaju zastosowań, głównie do wydobycia węgla, budowli hydrotechnicznych, tuneli, po zakończeniu wydobycia skal napięcie w skale zmienia się ogromnie. Jako przykład pokazano stabilizowanie się ciśnienia w wyrobiskach w kopalni węgla Petroșani w Rumunii Eksploatacja jest prowadzona za pomocą materiałów wybuchowych, fala uderzeniowa powoduje nadmierne pęknięcia i zaburza ciśnienie w skałach. Przestrzeń między obudowa a górotworem metalową jest wypełniona drewnem, ale w tym artykule przedstawiono zastosowanie gumy dla uzyskania równomiernego nacisku skały.
PL
W artykule przedstawiono wpływ gięcia na zimno dwuteowników walcowanych ze stali wysokiej wytrzymałości S460 M. Przedstawiono wybrane wyniki badań stali na rozciąganie i ściskanie dla różnych stopni gięcia na zimno. Uzyskane wyniki porównano z wynikami dla próbek pobranych z elementu referencyjnego.
EN
The paper presents the influence of cold bending of I-sections made of S460M steel. Selected results of tensile and compression tests for various degree od cold deformation were presented. The obtained results were compared with the results for samples taken from the reference element.
4
Content available Belki ze szkła?
EN
The article discusses the characteristics of steel-glass construction elements. Characteristics of glass used in these elements are given. Behaviour of them is presented, as well as a design approach, in compare to results with similar pure steel elements.
PL
W artykule zaprezentowano optymalizację kształtu łyżki koparki przed­siębiernej z wykorzystaniem analizy wytrzymałościowej. Analizę oparto na trójwymiarowym modelu konstrukcji łyżki z zastosowaniem metody elementów skończonych (MES). Opracowanie wspomnianej metody pozwoliło na modyfikację konstrukcji łyżki, która dała w efekcie obniżenie naprężeń złożonych w newralgicznych obszarach konstrukcji łyżki. Przedstawiona analiza okazała się prostym i relatywnie tanim sposobem optymalizacji konstrukcji mechanicznych o złożonych kształtach już na etapie projektowania.
EN
The paper presents the optimization process of bucket shape of an excavator based on strength analysis. The analysis was based on a three-dimensional model of bucket construction using finite element method (FEM). Application of this method allowed to modify the structure, which resulted in the reduction of stresses in the most loaded areas of the construction. The presented analysis proved to be a simple and relatively inexpensive way of optimizing complex mechanical structures at the design stage.
PL
Przedstawiono doświadczenia poznawcze uzyskane z diagnostycznych badań [1] naprężeń w cięgłach nośnych ośmiu skipów górniczych, których cięgła nośne doznały uszkodzeń zmęczeniowych po wykonaniu przez skipy wielokrotnie mniejszej liczby cykli transportowych w szybie, niż zaplanowano. Pomiary naprężeń w zakresie badań [1] wykonano równocześnie dwoma metodami, tj. tradycyjną metodą tensometryczną [15] oraz nową metodą dynamiczną [11]. Przedstawiono rezultaty fizycznej weryfikacji uzyskanych wyników pomiarów, która była konieczna, bo te wyniki znacząco wykroczyły poza dotychczas opublikowane poglądy na temat badanych naprężeń.
EN
This article presents cognitive experience gained from diagnostic measurements [1] of stresses in carrying pull rods of eight mining skip hoists which carrying pull rods had fatigue failures. These failures happened after that hoist skips operated many times less amount of transport cycles in shaft than there was planned. The tests covered stress measurements which were conducted in two ways simultaneously id est. traditional extensometer method [15] and new dynamic method [11]. This article presents the results of physical verification of findings of the measurements. This verification was necessary because of the results exceeded significantly beyond so far published opinions about tested stresses.
PL
Podstawowym parametrem niezbędnym w trakcie projektowania konstrukcji są wartości obciążeń działających na jej poszczególne elementy. W artykule podjęto próbę określenia wartości obciążeń dla konstrukcji segmentowego kolana stopowego wykorzystywanego w technologiach górniczych, pochodzących od ciśnienia przepływającej przezeń cieczy, dla poszczególnych przekrojów kolana. Zaproponowano też metodę wymiarowania grubości ścian kolana, pierścieni łączących oraz spoin z warunku bezpieczeństwa. Obliczenia analityczne zweryfikowano obliczeniami numerycznymi MES.
EN
The basic parameters necessary for the design of a structure are the values of the loads acting on its individual elements. This article attempts to determine the value of these loads for the construction of supporting sectional elbows used in mining technologies derived from the fluid pressure passing through for the individual sections of the elbow. Also proposed method of dimensioning the thickness of the elbow walls, connecting rings and welds from the safety condition. Analytical calculations were verified by numerical FEM calculations.
EN
The paper presents the comparison of the results of experimental fatigue tests for 6082-T6 aluminium alloy, carried out for two states of loading: strain controlled tension-compression, and strain and bending moment controlled oscillatory bending. The following were used for that purpose: the Manson-Coffin-Basquin, Kandil, Langer, and the authors’ own strain fatigue characteristics, and also the Basquin stress fatigue characteristic. Our experimental studies and adequate physical relationships were applied to convert the amplitudes of stress and strain occurring in rods without a geometrical notch subject to bending, according to the model of an elasto-plastic body. The obtained results were used to compare both loading types under different control methods and different fatigue characteristics.
PL
W pracy przedstawiono porównanie wyników eksperymentalnych prób zmęczeniowych dla stopu aluminium 6082-T6, przeprowadzonych dla dwóch stanów obciążenia: rozciąganie-ściskanie i ściskania oraz zginania oscylacyjnego kontrolowanego pod wpływem odkształcenia i zginania. Do tego celu użyto następujących parametrów: odkształceniowej charakterystyki zmęczeniowej Mansona-Coffina-Basquina, Kandila, Langera i autorów, a także naprężeniowej charakterystyki zmęczeniowej Basquina. Własne badania eksperymentalne i odpowiednie związki fizyczne zostały zastosowane do konwersji amplitud naprężenia i odkształcenia występującego w elementach zginanych bez karbu geometrycznego, zgodnie z modelem ciała sprężysto-plastycznego. Uzyskane wyniki wykorzystano do porównania obu typów obciążeń przy różnych metodach sterowania i różnych charakterystyk zmęczeniowych.
PL
Zaproponowana metoda obliczania minimalnego zbrojenia polega na bezpośrednim sprawdzaniu przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych, czy założone zbrojenie zapewnia ograniczenie szerokości rys, które mogą powstać pod wpływem sił rysujących. Określono trzy poziomy dokładności analizy, a przepisy Eurokodu 2 wzbogacono o uzupełnienia z krajowego załącznika niemieckiego.
EN
New approach using direct crack width calculations of the minimum reinforcement in tensile RC elements is presented. Verification involves checking whether the provided reinforcement ensures that the crack width that may result from cracking forces does not exceed the limit value. Three levels of accuracy of the analysis were defined and the Eurocode 2 provisions were enriched with supplements derived from the German national annex.
PL
Artykuł stanowi pracę poglądową dotyczącą współpracy zespolonych elementów stalowo-betonowych. Autor opracowania szczególną uwagę zwraca na rurowe elementy typu CFST. W opracowaniu zostały podane podstawowe zalety omawianych elementów konstrukcyjnych, zasady przykładania obciążeń oraz sposób obliczania nośności elementów rurowo-betonowych.
EN
The article presents the current state of knowledge regarding the cooperation of steel-concrete composite columns composed of a concrete filled steel tube (CFST). The most important, from the point of view of work construction, is the high load-bearing capacity of CFST elements resulting from the so-called the confinement effect of lateral deformation of the concrete sealed inside the steel pipe. It should be noted that concrete, despite limiting the impact of environmental impacts, is subject to autogenous contraction, which in time leads to a deterioration of steel-concrete cooperation.
EN
The samples of Leznikovskуi granite deposit from different parts of the quarry were exposed to pull and compression test. The test findings showed that the samples do not only have different shades of red but also mechanical properties. The unloaded ultrasound examination of samples was also performed. 31 rock samples were exposed to compression test. The influence of the explosion-based mining technology on mechanical properties of the rocks was identified. The findings of experimental research of the rock sound velocity dependence on rock compression were presented. The research findings can be applied in diagnostics of construction elements made of natural stone in the course of installation.
PL
Próbki granitu z Leznikovskiego złoża uzyskane z różnych części kamieniołomu poddano próbom ściskania i rozciągania. Sprawdzono również prędkość rozchodzenia się dźwięku wewnątrz próbek obciążonych i nieobciążonych. Przeprowadzone badania wykazały, że próbki różnią się nie tylko odcieniami czerwieni, ale również właściwościami mechanicznymi. W wyniku przeprowadzonych prób ściskania 31 kamiennych próbek zidentyfikowano wpływ wybuchów wykonywanych podczas wydobywania skały na jej właściwości mechaniczne. W pracy przedstawiono eksperymentalne charakterystyki prędkości rozchodzenia się dźwięku w próbkach w funkcji naprężeń ściskających, którym są one poddawane. Charakterystyki te mogą być zastosowane w diagnostyce elementów konstrukcyjnych wykonanych z kamienia naturalnego podczas ich instalacji.
EN
Pipe conveyors make up important elements of ecological transport systems. They ensure the material is transported in the conveyor belt coiled to the shape of a pipe. Various stresses impact their most important component - the conveyor belt - straining it in both, the longitudinal and the transverse direction. This phenomenon arises in connection with the shape of the conveyor route of the pipe conveyor, the width and thickness of the conveyor belt, the volume of the material conveyed, and the like. In recent years, more and more authors have been researching contact dependencies of the normal forces acting on the idler rolls located in idler housings. Their task is to design such structure of a conveyor belt that will put the least strain on the idler rolls, thus significantly reducing the power required to ensure the movement of the pipe conveyor. In this way, greater efficiency of eco-friendly transport will be achieved. Following experimental research, the paper describes a regression model of dependencies of normal contact forces on tension forces required, as per individual idler rolls in idler housing.
EN
Stress-strain state of isotropic plate with rectilinear through-crack at combined action of bending and tension, realized by applying distributed forces and bending moments at infinity, the vectors of which are parallel and perpendicular to the crack, is investigated. Under the influence of the internal stress the crack faces contacts on area of constant width near the upper base of plate, and plastic zones forms in its tips. Using methods of the theory of complex variables, complex potentials plane problem of elasticity theory and the classical theory of plates bending, solving of the problem is reduced to the set of linear conjugation problems and their analytical solution is built in a class of functions of limited plastic zones in the crack tips. The conditions of existence of the solution of the problem in these terms are determined. Using Treska plasticity conditions in the form of surface layer or the plastic hinge, the length of plastic zone and crack opening displacement are found analytically. Their numerical analysis for various parameters of the problem is conducted.
EN
The effect of tensile deformation on polymer structures and their mechanical properties is described in various papers. However, the majority of articles are focused on high deformation (a few hundred percentiles) at increased temperature. It causes changes in orientation and the crystallinity ratio. The authors of this paper asses the influence of strain (max. 50%) on hardness and the coefficient of friction (polymer–steel A1 couple) for selected polymers. The deformation was conducted at room temperature and maintained during tests. There was a significant reduction (up to 50%) of hardness after deformation, in the case of all examined polymers. In the case of PE-HD, the coefficient of kinetic friction almost doubled its value (89% increase). The reduction of the coefficient of static friction for sliding pairs that include PTFE and PA6 was about 26% (in comparison with non-deformed polymer). For all investigated polymers, hardness increased over time (up to 40% after 24 hours). Coefficients of static and kinetic friction decreased in 24 hours (up to 29% coefficient of static friction and 19% coefficient of kinetic friction). The research shows that a small deformation causes changes in polymer properties. Moreover, these changes appear at room temperature directly after deformation.
PL
Wpływ rozciągania na strukturę polimeru i jego właściwości jest szeroko opisany w literaturze. Jednakże publikacje dotyczące tej tematyki skupiają się na znacznych odkształceniach (kilkaset %) przy podwyższonej temperaturze. Zabieg ten powoduje orientację struktury i zmianę stopnia krystaliczności. Autorzy tej publikacji przebadali wpływ odkształcenia (max. 50%) na twardość i współczynnik tarcia po stali (A1). Próbki były rozciągane w temperaturze pokojowej, a odkształcenie utrzymywano podczas badań. W przypadku wszystkich badanych polimerów zaobserwowano znaczące zmniejszenie twardości po odkształceniu (aż do 50%). Dla pary PE-HD – stal (A1) po odkształceniu polimeru współczynnik tarcia kinetycznego niemalże podwoił swoją wartość (zwiększenie o 89%). Zmniejszenie współczynnika tarcia wynosiło do 26% dla par zawierających PTFE i PA6. Wraz z upływem czasu zwiększała się twardość polimerów (o maksymalnie 40% po 24 godzinach). Wartości współczynników tarcia statycznego i kinetycznego zmniejszyły się maksymalnie o odpowiednio 29% i19%. Badania ukazują, że nawet stosunkowo niewielkie odkształcenie powoduje zmiany właściwości polimeru. Ponadto modyfikacje pojawiają się bezpośrednio po odkształceniu w temperaturze pokojowej.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań naprężeń wewnętrznych w szynach oraz połączeniach szyn kolejowych, wykonanych metodą zgrzewania oraz spawania termitowego. W badaniach naprężeń zastosowano metodę niszczącą tensometryczną. Porównano zależności naprężeń w szynach oraz złączach szynowych wykonanych z gatunku R260 oraz gatunku R350HT. Metodę pomiaru naprężeń oparto na wymaganiach zawartych w normie PN EN 13674-1:2011.
EN
The paper presents the results of internal stress tests in rails and rail joints, carried out applying the welding method and the termite welding. Stress tests were used as destroy strain gauges tests. The stress ratios in rails and rail joints made of R260 and R350HT were compared. The stress measurement method is based on the requirements of PN-EN 13674-1+A1:2017 standards.
EN
The dynamic calculation of the loads arising during the recycling of polymeric material in a roller device, carried out in the work, allowed to determine the main technological and structural parameters that affect the power consumed by this device. The analytical expressions, which connected the basic parameters of the roller device with the stress-strain state created in the polymeric material, were obtained. For the first time, for such devices, the physical and mechanical characteristics of the polymer were taken into account. The mathematical model of the process of polymer material recycling in a roller device, which takes into account the dynamics of the interaction of toothed rollers and the physical and mechanical properties of the polymeric material that was developed, allowed us to determine the optimal technological and structural parameters of the roller device, in which the electrical energy consumption would be minimal. The method of optimization of technological and structural parameters of a roller device, which provided the minimum power consumption, was proposed. Using the obtained laws, it was possible to determine the basic technological and structural parameters of rollers, which with minimal electric energy consumption create a deformation in which the spheruline structure of the polymeric material is oriented and the connections between the conglomerate oriented spherulites are destroyed.
PL
Dynamiczne obliczenia obciążeń powstających podczas recyklingu materiału polimerowego w urządzeniu rolkowym, przeprowadzone w pracy, pozwoliły określić główne parametry technologiczne i konstrukcyjne, które wpływają na moc zużywaną przez to urządzenie. Przeprowadzone zagadnienie analityczne pozwoliło na połączenie podstawowych parametrów urządzenia rolkowego ze stanem naprężenie-odkształcenie wytworzonym w materiale polimerowym. Po raz pierwszy w przypadku takich urządzeń wzięto pod uwagę właściwości fizyczne i mechaniczne polimeru. W pracy przedstawiono model matematyczny procesu recyklingu materiału polimerowego w urządzeniu rolkowym, który uwzględnia dynamikę oddziaływania uzębionych wałków oraz właściwości fizyczne i mechaniczne materiału polimerowego. Zaproponowano metodę optymalizacji parametrów technologicznych i strukturalnych urządzenia rolkowego zapewniającego minimalne zużycie energii. Pozwoliło to na określenie podstawowych parametry technologicznych i strukturalnych walców, które przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej powodują odkształcenie, w którym struktura sferoidalna materiału polimerowego jest zorientowana, a połączenia między sferolitami zorientowanymi na konglomerat są niszczone.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia racjonalnego projektowania konstrukcji budowlanych ze stali wysokiej wytrzymałości. Wskazano obszary, w których zastosowanie stali tego rodzaju jest najbardziej efektywne.
EN
In the paper the basic issues of rational design of high-strength steel structures were described. Areas of most effective applications of this type of steel was pointed out.
18
Content available remote Modelling the Process of Tape Winding over a Tube with Controlled Tension
EN
A method of modelling of the process of winding the tape over the tube with controlled tension is presented in this paper. The analysis of transitional periods, i.e. starting and braking of a winder was carried out. The considerations are illustrated by the presented results of the numerical calculations. The presented method of modelling of the process of winding can be used while designing the winders as well as in the systems managing their operation.
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki numerycznej analizy wytężania ustroju nośnego stojaka podnośnego. Obliczenia wykonano z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Uzyskane rozkłady naprężeń pozytywnie zweryfikowały analizowany ustrój nośny. Wyniki badań numerycznych pokazują możliwości optymalizacji struktury, np.: w celu zmniejszenia ciężaru stojaka podnośnego.
EN
The works is the numerical analysis of the state of stress and deformation of load bearing structure of adjustable stand. Numerical calculations were carried out by finite element method. Obtained distributions of stresses positively verified analyzed load bearing structure. The results of numerical tests showed the possibility of structure optimization, e.g., to reduce weight of the adjustable stand.
PL
W artykule omówiony został wpływ wybranych warunków eksploatacji na rozkład i wartości naprężeń i odkształceń oraz na ich głębokość zalegania w warstwie wierzchniej. Występujące na pewnej głębokości maksymalne naprężenia pokrywają się z występującymi pod powierzchnią pęknięciami. Metoda Elementów Skończonych pozwala na określenie miejsc szczególnie narażonych na zużycie.
EN
The article presented the impact of the selected operating conditions for distribution and values of stresses and on their depth at the surface layer. Occurring at a depth of maximum stresses coincide with the common under the surface of cracks in real object. Finite Element Method allows for determination of places particularly exposed to wear.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.