Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  temperature measurements
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Precyzyjny układ pomiarowy do wzorcowania termometrów radiacyjnych
PL
W artykule opisane zostały podstawy teoretyczne, konstrukcja i weryfikacja laboratoryjna prototypowego stanowiska umożliwiającego wzorcowanie termometrów radiacyjnych z dokładnością lepszą niż 0,5°C. Stanowisko zostało zaprojektowane i zbudowane w oparciu o ideę przyrządu wirtualnego. W zaprojektowanym przyrządzie cyfrowe przetwarzanie danych pomiarowych realizowane jest z wykorzystaniem platformy sprzętowej Arduino. Pozwoliło to na wzorcowanie termometrów radiacyjnych o dowolnym współczynniku emisyjności. Po zweryfikowaniu właściwości metrologicznych stanowiska określono składowe budżetu niepewności, opracowano również metodykę w zakresie wzorcowania pirometrów i kamer termowizyjnych w zakresie pomiarowym od -20°C do +80°C, czyli pozwalającą na wiarygodne przeniesienie spójności pomiarowej w zakresie najczęściej wykorzystywanym przez instalatorów.
EN
This article presents the theoretical foundations, construction and laboratory verification of a prototype test stand for calibration of radiation thermometers with an accuracy better than 0.5°C. The stand was designed and built based on the idea of a virtual instrument. In the designed prototype, the digital processing of measurement data is carried out using a platform with an Arduino hardwear. This enabled calibration of radiation thermometers with any emissivity factor. After verifying the metrological properties of the test stand, the components of the uncertainty budget were determined, and a methodology for calibrating of radiation thermometers and thermal imaging cameras with the measurement range from -20°C to +80°C (in the range most often used by installers) was developed.
PL
Istotnym parametrem podczas szacowania efektywności wybuchu mieszanin termobarycznych jest ich temperatura dopalania. W ramach niniejszej pracy dokonano przeglądu powszechnie stosowanych metod pomiaru temperatury dopalania obłoku produktów wybuchu, takich jak spektroskopia, pirometria optyczna, termowizja. Przedstawiono również metodę pomiaru ciągłego za pomocą dwuzakresowej fotodiody o zakresach pracy 400-1100 nm i 1000-1800 nm. Wysoka rozdzielczość czasowa tej metody pozwala na identyfikację szybkich zmian temperatury, wynikających na przykład z przejścia przez dopalający się obłok produktów wybuchu odbitej fali podmuchowej. Przedstawiono główne założenia metody oraz wyniki wstępnych pomiarów i porównano je z pomiarami spektrometrycznymi dla tych samych ładunków. Pomiary przeprowadzono dla mieszanin azotanu (V) amonu z aluminium i z PAM.
EN
A temperature of terminal combustion (afterburning) of thermobaric mixtures is an important parameter of explosion effectiveness. The paper revews typical methods of spectroscopy, optical pyrometry, and thermovision for measuring the terminal combustion temperature of a fireball of explosion products. A method of continuous measurement by a dual-band photodiode operating on 400-1100 nm and 1000-1800 nm is presented. Method’s high time resolution allows for the identification of rapid temperature changes resulting, for example, from the passage of a reflected blast wave through the fireball. The main assumptions of the method, the results of preliminary measurements and their comparison with spectrometric measurements for the same charges are presented. The measurements were carried out for mixtures of ammonium nitrate (V) with aluminum and with PAM.
PL
Temperatura odkształcanego materiału jest jednym z najważniejszych parametrów w wielu procesach technologicznych, w tym także w procesach walcowania. Dokładna znajomość i możliwość sterowania rozkładem temperatury w materiale podczas poszczególnych etapów procesu walcowania pozwala na prowadzenie procesu, w warunkach zapewniających uzyskanie gotowego wyrobu o żądanej budowie mikrostrukturalnej i własnościach mechanicznych. W pracy przedstawiono wyniki pomiarów temperatury odkształcanego materiału podczas procesów walcowania w warunkach przemysłowych oraz laboratoryjnych. Badania w warunkach przemysłowych prowadzono podczas procesu walcowania blach stalowych. Badania w warunkach laboratoryjnych przeprowadzono dla procesu walcowania trudno odkształcalnego stopu aluminium w trójwalcowej walcarce skośnej. Otrzymane wartości temperatury porównano z wartościami zarejestrowanymi przez systemy pomiarowe zainstalowane w liniach technologicznych, a także z wynikami obliczeń numerycznych. Ponadto w artykule przedstawiono wyniki badań temperatury walców żeliwnych oraz walców z pierścieniami wykonanymi z węglików spiekanych, podczas procesu wielożyłowego walcowania prętów żebrowanych. Do badań temperatury zastosowano kamerę termowizyjną ThermaCAM SC640 firmy FLIR Systems, wyposażoną w niechłodzony detektor. Na podstawie przedstawionych w pracy wyników badań stwierdzono, że w przypadkach, gdy nie jest możliwy pomiar temperatury metodą kontaktową, przy prawidłowo określonych parametrach (głównie emisyjności badanego materiału) można uzyskać wysoką dokładność pomiarów temperatury z zastosowaniem techniki termowizyjnej. Przeprowadzone w pracy badania wykazały zalety techniki termowizyjnej, która pozwala na określenie rozkładu temperatury na powierzchni badanego materiału w przeciwieństwie do pomiaru punktowego, z zastosowaniem pirometru.
EN
The temperature of deformed material is one of the most important parameters in many technological parameters, including rolling processes. The detailed knowledge and control of the temperature distribution in the material during individual rolling process stages enables the conduction of the process under conditions that ensure finished product of the desired microstructure and mechanical properties to be obtained. The study presents the results of the temperature measurements of deformed metal during rolling processes in industrial and laboratory conditions, respectively. Industrial tests were conducted during the process of rolling steel plates. Laboratory tests were carried out for the process of rolling a hard deformable aluminum alloy on a three-high skew rolling mill. The obtained temperature values were compared with values recorded by measuring systems installed in technological lines, as well as with the results of numerical computations. Moreover, the paper presents the results of temperature tests of cast iron rolls and rolls with rings made of sintered carbides, during the ribbed bars multi-strand rolling process. ThermaCAM SC640 Thermovision Thermometer from FLIR Systems, equipped with an uncooled detector, was used to test the temperature. On the basis of the results presented in this study it has been established that in situations, where it is not possible to take measurements by the contact method, with correctly defined parameters (primarily, the emissivity of the material to be examined), a high accuracy of temperature measurements can be achieved using the thermovision technique. The investigation carried out within the study has demonstrated the advantages of the thermovision technique that enables the determination of the distribution of temperature on the examined material surface, by contrast to the spot measurement using a pyrometer.
PL
Zagadnienia związane z generowaniem ciepła w systemach elektronicznych w szczególnej mierze dotyczy urządzeń, w których stabilność pracy i niezawodność uzależnione są od stabilnych warunków termicznych wewnątrz urządzenia przy jednoczesnych zmiennych w szerokim zakresie warunkach otoczenia. Ekstremalnie niekorzystne warunki pracy dla urządzeń elektronicznych występują między innymi w motoryzacji (zmiany temperatury w szerokim zakresie od -55 do +125, a nawet do +175°C; zmiany wilgotności od suchego powietrza tzn. RH < 25% do pełnej kondensacji RH = 100%) oraz w przestrzeni kosmicznej, gdzie w warunkach próżni silnie ograniczone jest odprowadzanie ciepła na drodze konwekcji. Powstaje więc konieczność zwiększania odprowadzania ciepła z wykorzystaniem przewodnictwa cieplnego materiałów stosowanych do budowy systemów elektronicznych. W artykule przedstawiono zagadnienia badania transferu ciepła w zależności od konstrukcji modelowego systemu elektronicznego, który może być stosowany i eksploatowany w warunkach specjalnych, np. w motoryzacji lub przestrzeni kosmicznej.
EN
The issues of heat generation in electronic systems particularly applies to devices in which the stability of operation and reliability depends on the stable thermal conditions inside the device with simultaneous in wide range changes of environmental conditions. Extremely unfavorable working conditions for electronic devices occur, among others, in the automotive industry (temperature changes in a wide range from -55 up to +125 and even up to +175°C; humidity changes from dry air, in which RH < 25%, to full condensation, where RH = 100%) and in outer space, where heat dissipation by convection is strongly limited in vacuum. So there is a necessity to increase heat dissipation using the thermal conductivity of the base materials used for construction of electronic systems. The article presents studies of heat transfer depending on the design of a model electronic system that can be used and operated in special conditions, e.g. in the automotive or outer space.
PL
W pracy omówiono ważniejsze czynniki determinujące trwałość połączeń lutowanych w chłodnicach samochodowych. Szczególną uwagę zwrócono na powstające (podczas ich eksploatacji) naprężenia cieplne, wynikające z nierównomiernego rozkładu temperatury w materiale. W tym celu przedstawiono wyniki tensometrycznych pomiarów ich odkształceń, uzupełnione pomiarami temperatury za pomocą termoelementów. Badania realizowano w różnych warunkach eksploatacyjnych, zmieniając głównie temperaturę cieczy chłodzącej, przepływającej w układzie chłodzenia silnika oraz powietrza opływającego kabinę samochodu. Porównano wyniki pomiarów temperatury i odkształceń połączeń lutowanych, uzupełniając je obserwacjami mikroskopowymi pęknięć zmęczeniowych. Podsumowanie zawiera uzasadnienie celowości badań lutowanych połączeń montażowych.
EN
The paper contains the major factors determining the durability of brazed joints used in automotive radiators. Particular attention was paid to the thermal stresses which are caused by uneven temperature distribution in the material during their exploitation. For this, the results of measurements of stresses in radiators, supplemented by temperature measurements by the thermocouples, were presented. The research was conducted in different exploitation conditions, mainly by changing the temperature of the air flowed over the car cabin. Moreover, was compared the obtained results of measurements of brazed joints, complemented by observations and measurements of tightness. The summary contained a justification of expediency analysis of assembly brazed joints.
EN
In this paper, the experimental results of a detonation chamber fed by air from a centrifugal compressor are presented. The detonation chamber was equipped with many different sensors, mostly thermocouples, which were placed in 11 different positions. The distribution of temperature changes along the chamber and radial temperature profile at the outlet are provided. The results here confirm the existence of high mixture stratification. Such mixture stratifications and temperature profiles may be used as an additional chamber wall cooling method. The experiments performed, address key issues regarding the chamber choking problem caused by turbines. The relationship between the turbine performance and detonation chamber are crucial for proper control of turbine jet engine.
PL
Artykuł przedstawia wyniki eksperymentalne badania komory detonacyjnej zasilanej powietrzem ze sprężarki odśrodkowej. Komora badawcza wyposażona była w liczne czujniki pomiarowe, głównie temperatury, która mierzona była aż w 11 punktach. Dzięki temu możliwe było uzyskanie informacji o zmianach temperatury zachodzących wzdłuż komory a także informację o profilu promieniowym na jej wylocie. Pomiary temperatury potwierdziły istnienie silnego rozwarstwienia mieszaniny w komorze oraz konsekwencji z tego wynikających a także możliwości zastosowania tego faktu, jako uzupełniającą metodę chłodzenia ścianek. Wykonano także badania wpływu dławienia komory poprzez imitator turbiny, co pozwoliło na wyciągnięcie szeregu cennych wniosków przed podłączeniem komory do rzeczywistej turbiny spalinowej. Przeprowadzone badania, a zwłaszcza wyznaczenie temperatury w funkcji współczynnika ekwiwalencji może być bardzo użyteczne przy projektowaniu układu sterowania komorą w sytuacji zainstalowania jej w turbinie spalinowej.
PL
Przedstawiono dwie metody pomiaru temperatury podczas skrawania: metodę z wykorzystaniem termoelementu oraz termowizyjną. Opisano wpływ temperatury skrawania na intensywność zużycia narzędzi skrawających i ich trwałość. Zaprezentowano stanowisko pomiarowe, wykorzystane materiały i narzędzie skrawające. Zestawiono wyniki w postaci temperatury osiągniętej na ostrzu skrawającym przy zadanych parametrach obróbki podczas toczenia. Omówiono metody pomiaru temperatury ostrza za pomocą termoelementu oraz metodę radiacyjną – termowizję. Wyszczególniono zalety i wady każdej z metod.
EN
The paper presents a method of measuring the temperature during cutting and its impact on the machining process. The influence of temperature on the intensity of the cutting tool wear cutting and durability. Shows the measuring position, the materials used and the cutting tool. We present the results of the processing parameters, during which the measurements are made. This paper presents methods for measuring the temperature of the blade using a thermocouple and methods of radiation. It lists the advantages and disadvantages of each method.
PL
W pracy przeprowadzono przegląd publikacji z ostatnich kilku lat poruszających zagadnienie tarcia i zużywania ściernego. Opisano sposób przeprowadzenia badań własnych, mających na celu uzyskanie informacji o nagrzewaniu się elementów trących w procesie zużywania ściernego wybranych metali. W pracy zostały zaprezentowane i opisane wyniki pomiarów temperatury próbek oraz przeciwpróbek. Przeprowadzone badania umożliwiają analizę zachodzącego nagrzewania w skali makroskopowej.
EN
The work was carried out a review of the publication of the last few years, moving the issue of friction and abrasive wear. Describes how to conduct their own research, in order to obtain information about the heating of the friction elements in the process of abrasive wear of selected metals. The study has been presented and described the results of temperature measurements of samples and countersamples. The study enables the analysis of the setting of heating on a macroscopic scale.
PL
Proces podziemnego zgazowania węgla (PZW), pozwala na pozyskanie gazu o własnościach użytkowych bezpośrednio w złożu węglowym, in situ. Istotnym czynnikiem wpływającym na skład i kaloryczność otrzymanego gazu są warunki termodynamiczne panujące w georeaktorze, w tym temperatura. Kontrola i sterowanie warunkami temperaturowymi, w jakich przebiega proces pozwolą na uzyskanie gazu procesowego o pożądanych własnościach użytkowych, dla konkretnych zastosowań i przyczynią się do wykorzystania procesu PZW na skalę przemysłową. W związku z tym, na całym świecie, prowadzone są prace badawcze nad rozwojem urządzeń i metod pomiaru temperatury w georeaktorze. W niniejszym artykule przedstawiono efekty badań literaturowych, dotyczących monitoringu temperatury w procesie PZW, pokrótce opisano dotychczas wykorzystywane przyrządy i metody pomiarowe, takie jak: pirometry optyczne, termopary, światłowodowe czujniki rozłożone, termometrię izotopową, wyznaczanie temperatury na podstawie określania stopnia pęcznienia skały stropowej, pomiaru koncentracji radonu oraz symulacji komputerowej. Detekcja temperatury realizowana była w reaktorach in situ (w warunkach naturalnego pokładu węglowego) oraz ex situ (w reaktorach powierzchniowych symulujących pokład węglowy). Wykonany przegląd literaturowy stanowi punkt wyjścia dla opracowania, autorskiej metody i urządzenia do pomiaru temperatury w procesie PZW.
EN
The underground coal gasification process (UCG) is used to obtain a gaseous product of functional properties directly from the coal deposit in situ. The main parameter that affects the gas composition and heat value are thermodynamic conditions in the georeactor, for instance the temperature. Operation and control of temperature conditions, in which the process is performed, allow to obtain the process gas with the desired properties for specific application. Thus, it will be possible to use this process on an industrial scale. Therefore, all over the world, there is a need for the development of novel methods and equipment for detecting temperature in the UCG process. This paper presents the effect of a review of various methods and equipment applied for temperature measurements in the georeactor through different research. It shows a brief description of devices and methods of measurements, such as: optical pyrometers, thermocouples, distributed optical fiber temperature sensors, isotope thermometry, determination of temperature based on the degree of caprock swelling, radon concentration measurement or computer simulation. Furthermore, temperature detection was carried out in in situ (in natural coal seam) and ex situ (in reactor which simulates natural coal seam) reactors. This review of literature is a starting point to develop the author’s method and device for measuring the temperature in the UCG process.
EN
The main functions of an aviation brake system are to slow the speed of the vehicle, to perform stable deceleration, and to hold the vehicle stationary after it stopped. They must perform safely under a variety of operating conditions such as slippery, wet and dry runways, full or light load of the vehicle, new or worn brake linings, novice or experienced pilot, etc. The experimental tests show that about 95% of friction energy is converted into thermal energy by plastic deformation of brake linings surface layers and other deformations. The friction materials temperature growth is caused by this energy transformation. The influence of braking temperature is very important to the tribology characteristics, durability and reliability of friction brakes. Landing Gear Department Laboratory performed many experimental tests on full-scale brakes and also on friction material samples. It was performed on the special laboratory test rigs. During the Anti Lock Braking system test, the Landing Gear Department Laboratory workers performed the brake linings temperature measurements. Author observed a positive influence of ABS system use on temperature curve. The aim of this article is to compare the test results of braking with ABS system applied to braking without ABS.
PL
Mierniki temperatury współpracujące z czujnikami termoelektrycznymi najlepiej wzorcować wraz z całym torem pomiarowym. Nie zawsze jest to jednak możliwe, np. ze względu na trwałe przymocowanie czujnika lub częstą konieczność jego wymiany. W artykule przedstawiono sposób postępowania w takiej sytuacji oraz występujące wtedy błędy pomiaru ze szczególnym wskazaniem na wpływ przewodów kompensacyjnych i spoiny odniesienia.
EN
Indicators intended for use with thermocouples best to calibrate with complete measuring chain. This is not always possible, however because of e.g. the permanent connection of the sensor or the necessity for frequent sensor replacement. This paper presents procedures in such situation and measurement errors occurring then with particular reference to the impact of extension cables and cold junction.
EN
Bridge resistive transducers based on thin film thermoresistors were investigated. The temperature dependencies of resistance errors introduced by the method of two-layer structure are obtained. The microprocessor temperature device is elaborated on the base of shifted two-layer resistive structures.
PL
W artykule opisano przetworniki mostkowo-rezystancyjne zbudowane na bazie cienkowarstwowych termorezystorów. Otrzymano temperaturowe zależności opisujące niedokładności przetwarzania spowodowane przez dwuwarstwową strukturę termorezystancyjną. W oparciu o dwuwarstwową strukturę przetwornika opracowano mikroprocesorowy przyrząd pomiaru temperatury.
13
Content available remote O pomiarach i kontroli słów kilka
PL
Na rynku pojawiła się nowa, zdaniem niektórych - rewolucyjna, metoda pomiaru temperatury wykładzin renowacyjnych w trakcie utwardzania (bez względu na technologię). Mowa tu o systemie pozwalającym na pomiary w czasie rzeczywistym na długościach do 2 km z rozdzielczością nawet co 10 cm i dokładnością do 1C. Tak dokładny pomiar pozwoli na pełną kontrolę procesu utwardzania "rękawów" zarówno wodą, parą, jak i UV. Rewolucyjność tego systemu polega na zastosowaniu liniowego pomiaru temperatury przy użyciu jednego kabla - czujnika. W celu dokładnego wytłumaczenia trzeba przedstawić zagadnienia teoretyczne z zakresu fizyki i to na poziomie kwantowym.
EN
Author describes a new and, according to some, revolutionary method for measuring renovation lining temperature during curing process (regardless of the technology), which has appeared on the market. A system allowing real-time measurement at the distances up to 2 km with resolution of even every 10 cm and accuracy 1C is described.
14
Content available remote Influence of foil shutters on temperature measurements using thermovision camera
EN
The influence of the foil shutters on temperature measurements using thermovision cameras was studied. Measurements were carried out in laboratory conditions. The thickess of a polyethylene foil used in experiments was between 0,028 mm to 0,16 mm. Based on the received results of measurements, the scaling coefficient describing a relationship between the indicated and reference temperature was presented.
PL
W pracy przedstawiono wybrane wyniki dotyczące modelowania numerycznego oraz badań termograficznych hamulców tarczowych. Do określenia w czasie rozkładu temperatur na powierzchni klocków hamulcowych wykorzystano metodę elementów skończonych. Wykonano też pomiary termograficzne zarówno tarczy hamulcowej jak i okładzin ciernych. Wykonano pomiary temperatur pary trącej zarówno w czasie procesu hamowania jak również chłodzenia hamulca. Określono rozkład temperatur w wybranych przekrojach par ciernych badanych na stanowisku pomiarowym.
EN
Considerable amount of heat is generated in a limited volume of the brake during vehicle braking, which results in several undesired effects, such as thermal shock, local overheating of brake elements and cooling problems. In this paper, selected results of thermal measurements of the braking process are presented, performed on the IL-68 test stand (Fig. 1.) The numerical model of this stand was also created (Fig. 2, Fig. 3) and the numerical simulations of the first 100 ms of the braking process was performed. The temperature distribution across the surface of brake pads was calculated (Fig. 4) as well as the maximal temperature values throughout simulated period. Temperature distribution in the test brake was also measured, using thermal imaging (Fig. 5). Because of the measurement range of the applied thermal camera the measurements were started 300 ms after the brake was engaged and the next 2,5 s were recorded at 1000 frames per second. Sample image from the beginning of the recorded sequence is presented in Fig.6a, whereas Fig.6b shows the breaking disc when it was stopped. The temperature changes versus time presented in Fig. 7 were obtained on the basis of frame-by-frame analysis and their character is in accordance with previously calculated, simulated values. The cooling process of the entire brake thermal node was also investigated, which is very important as after several consecutive braking cycles the heat accumulates. The temperature changes after braking depicted in Fig. 8indicate rather low cooling rate. Thermal time constants (1), (2) of thisprocess were determined. The data gathered during the analysis of thermal images will be used to verify the numerical model of the brake and will also be used as design guidelines in the optimization of brake design for improved heat transfer.
17
Content available remote Wpływ temperatury na odpowiedź kamery CCD
PL
Niniejsza praca dotyczy pomiarow temperaturowych wykonanych przy u.yciu kamery CCD. Pomiary przeprowadzono w komorze klimatycznej w zakresie temperatur od -5 do 45 oC dla ro.nych warto.ci parametrow pomiarowych, ze szczegolnym uwzgl.dnieniem czasu ekspozycji kamery. Celem bada. by.o okre.lenie wp.ywu temperatury na zale.no.ci zachodz.ce mi.dzy sygna.em pochodz.cym z badanego obiektu a odpowiedzi. kamery CCD na ten sygna.. Jako obiekt badany wykorzystano diod. elektroluminescencyjn. LED emituj.c. .wiat.o bia.e. W pracy zaprezentowano przyk.adowy uk.ad pomiarowy oraz przedstawiono wybrane wyniki i wnioski wynikaj.ce z serii pomiarow zrealizowanych przy ro.nych warto.ciach parametrow pomiarowych kamery CCD.
EN
This work concerns the temperature measurements made with the use of a CCD camera. Measurements were carried out in a climatic chamber at the temperature range extending from -5 to 45 °C for different values of measurement parameters. In particular, the camera exposure time was taken into consideration. A purpose of this study was to determine the influence of temperature on the relationships occurring between the signal coming from the tested object and the response of the CCD camera to this signal. The LED emitting white light was used as the object to be tested. In the paper an example of the measurement system has been presented. Some selected results obtained during the series of measurements carried out at different values of measuring parameters of the CCD camera and related conclusions are described.
18
Content available remote Cold-junction temperature compensation of thermoelectric transducers
EN
In this paper, the properties of temperature-dependent bridge-type circuits employed for the cold-junction compensation – for the bridge circuits excitation from separate constant voltage or constant current source – are discussed. The considerations have been focused on the techniques of improving the effectiveness of the compensating circuits. It has been found that over a narrow range of the cold-junction temperature variations the effectiveness of the compensation circuit can be improved by the shift of the circuit characteristic; across a wide range of the temperature variations the improvement in the effectiveness of the compensation circuit can be achieved by using a temperature-dependent constant voltage source which has positive temperature coefficient. The proposed compensating circuit allows reducing the absolute compensation error to less than 0.1°C for different types of thermocouples.
PL
Przeanalizowano właściwości układów mostkowych zależnych od temperatury, służących do kompensacji temperatury spoiny odniesienia termopary z oddzielnymi źródłami napięcia lub prądu. Wykazano, że dla wąskiego zakresu zmian temperatury spoiny odniesienia można osiągnąć poprawę efektywności układów kompensacyjnych za pomocą przesunięcia charakterystyk tych układów, natomiast dla szerokiego zakresu zmian temperatury można osiągnąć poprawę efektywności układów kompensacyjnych wykorzystując źródło napięcia zależne od temperatury, wykazujące dodatni współczynnik temperaturowy. Proponowany układ pozwala osiągnąć zmniejszenie błędu bezwzględnego kompensacji do wartości nie przekraczających 0,1°C dla różnych typów termopar.
EN
Experimental test results of thermal shocks for heavy duty pistons of combustion engines are presented in the paper. The range and the level of thermal loads were diverse and dependent from working engine conditions as well as the temperature ranges were adapted for real conditions in which pistons of the combustion engine work. temperature measurement results on crown and skirt of a piston during an engine operating under different conditions are presented in the paper. Measured temperature differences during engine operating were greatest in areas, where appeared greatest piston temperatures. Researches of thermal shocks were realized on the special testing device. The device this is automatic, controlled a computer, makes possible the realization of the cycle of research of thermal shocks in the necessary range of the temperature. Test results showed that in following cycles of thermal shocks took place stable changes ofdimensions ofthe piston too. Mainfactors effecting on the resistance of piston materials on thermal shocks are presented in the paper, at this essential parameters influent on the resistance of materials on thermal shocks are coefficients of thermal expansion and Young's modules. In particular thermal shock resistance of the different piston alloys, dependence of dimensional thermal tensions versus the undimensional heat flux, Basic parameters of the composite material AK12 +20%Al2O3 and standard, values of heat conductivity coefficient the and temperature on the composite piston surface, values of stresses due with the temperature field in piston, values strains in the composite piston due the temperature field, the example of the influence of the number of thermal shocks on the deformation of the piston sample are presented in the paper.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów promieniowania emitowanego przez diodę elektroluminescencyjną LED, przy użyciu kamery CCD, a w szczególności określenia wpływu temperatury na zależność między sygnałem optycznym diody a odpowiedzią kamery CCD. Pomiary przeprowadzono w inkubatorze laboratoryjnym ILW 115-T TOP w zakresie temperatur -5...45°C. Parametry pomiaru oraz nastawy kamery CCD zadawano w programie sterującym, zrealizowanym w środowisku graficznym LabVIEW. Zaprezentowano przykładowy układ pomiarowy oraz przedstawiono wybrane wyniki z serii pomiarów przeprowadzonych dla różnych wartości czasu ekspozycji i zrealizowanych dla różnych wartości czasu trwania impulsu świetlnego diody.
EN
Measurements of radiation emitted by LED diode, realized with the use of a CCD camera are presented in the paper. In particular, the influence of temperature on the relationship between output diode signal and the CCD camera response was determined. Measurements have been realized by the use of a laboratory chamber ILW 115-T TOP at temperature range -5...45°C. Both, measured values and setting parameters of the CCD camera were controlled using own driving program of LabVIEW graphical environment. A measurement set up and some selected results from the series of measurements carried out for different values of the camera exposure time and the duration of the optical signal emitted by the diode have been presented.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.