Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  temperature compensation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Temperature compensated bias supply circuit for photodiodes
EN
The light detection efficiency of Photon detecting components is very much dependent on the operating temperature. Rise in operating temperature reduces their ability of photon detection and reduced output signal. This effect becomes prominent in the cases where very weak signals are needed to be detected. There are various methods which can be applied to cater for the situation of changing ambient temperature or the temperature of the component itself. This study present a method which tracks the temperature changes as seen by the device and hence adjusts the bias voltage being supplied to it. The bias voltage mainly depends upon the temperature coefficient of the component and hence adjusts itself. Design and testing method of bias power supply are presented along with the graphical presentation of result.
PL
Pomiar światła przy wykorzystaniu fotodiody bardzo zależy od temperatury – szczególnie w przypadku małego sygnału wyjściowego. W zaproponowanym układzie zasilania zmienia się napięcie w zależności od temperaury.
PL
W artykule zaprezentowane zostało rozwiązanie techniczne systemu pomiarowego przeznaczonego do wzorcowania przetworników ciśnień. Wykonany system pomiarowy jest złożony z urządzeń pomiarowych objętych centralnym sterowaniem realizowanym przez aplikację zrealizowaną w LabView. Istotnym elementem systemu umożliwiającym badanie przetwornika ciśnienia w różnych temperaturach jest miniaturowa komora termiczna, której zastosowanie stanowi alternatywę dla dużej termokomory. Zaletą programowego sterowania eksperymentem pomiarowym dostarczającym dane do kalibracji przetwornika jest pełna automatyzacja czasochłonnego procesu zbierania danych i sterowania wartościami dwu wielkości (ciśnienia i temperatury) w wielu punktach pomiarowych.
EN
This paper presents the technical solution of the measurement system for pressure transducers calibration. The system consists of measurement devices which are controlled by the software developed in LabView. An essential component of the system enabling investigation of the transducer in different temperature is a miniature thermal chamber which was designed as alternative to the large thermal chamber. The advantage of software control of measuring experiment supplied data for calibration of transducer is fully automation of the time-consuming process of data acquisition and controlling the values of pressure and temperature in many measuring points.
3
Content available remote An Improvement of CMOS Voltage Reference
EN
This paper presents a CMOS voltage reference design, which is widely used in electronic circuits, both analog and digital circuits. In the conventional, a CMOS voltage reference circuit design composed of several MOS transistors and complicated circuits, the output voltage cannot be adjusted to any levels. Therefore, in this paper proposed the CMOS voltage reference circuit design technique based on current combination circuit, which it was reduced number of MOS transistors and the proposed circuit is able to operate without complex startup circuit. The performance of the proposed circuit is confirmed through PSPICE simulation results, the circuit can be operated with supply voltage varies from 1.85 - 4 V, the output voltage reference is about 500±2.5 mV at wide temperature range of -58 oC to 120°C, it has very low temperature coefficient of about 61.19 ppm/ °C, and low power dissipation is 5.51 μW.
PL
W artykule opisano ulepszone źródło napięcia wzorcowego w technologii CMOS. W ulepszonej technologii wykorzystuje się mniej tranzystorów a możliwość ustawiania napięcia jest bardziej uniwersalna niż w typowych układach tego typu.
PL
Temperaturowa stabilność czasu propagacji elementów elektronicznych wpływa na dokładność precyzyjnych przyrządów pomiarowych, szczególnie wykorzystywanych w metrologii czasu i częstotliwości. Czas propagacji cyfrowych elementów elektronicznych zależy od wielu czynników, takich jak temperatura i napięcie zasilania. Wpływ temperatury i napięcia zasilania na czas propagacji występuje we wszystkich rodzajach układów cyfrowych (m.in. CMOS, HCMOS), w tym w rekonfigurowanych układach cyfrowych. W celu utrzymania stałej wartości czasów propagacji kompensowanych układów, na podstawie przeprowadzonych pomiarów wyprowadzono liniowe równanie kompensacyjne określające wartość napięcia zasilającego w zależności od temperatury. Opracowano i zbadano układ kompensujący, który ponad 10-krotnie zwiększa stabilność czasu propagacji w porównaniu do układu o stałym napięciu zasilającym.
EN
The temperature stability of the propagation time of electronic components influence the accuracy of precision measuring instruments, especially used in the time and frequency metrology. The propagation time of electronic components is dependent on many factors such as operating temperature and supply voltage. Influence of temperature and supply voltage on the propagation time apply to the all digital ICs (for example CMOS, HCMOS) including programmable logic devices. In aim to the propagation time stabilization the compensatory equation was defined after execution of measurements of propagation time of basic logical CMOS gates and CPLD structures dependence from temperature and supply voltage. Have been developed and tested a compensation circuit which increases the propagation time stability more than 10 times in comparison with a circuit with constant power supply.
PL
W artykule przedstawiono problem pomiarów zawartości gazów metodą NDIR przy zmieniającej się temperaturze. Przeprowadzono symulacje odpowiadające warunkom panującym przy zgazowywaniu biomasy. Zaproponowano uwzględnienie temperatury w odtwarzaniu zawartości CO z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych.
EN
The article presents problem of measurements of gases with changing temperature by the NDIR method. Simulations corresponding to conditions existing in gasification of biomass were performed. It was proposed to take into account temperature in the CO content reconstruction using artificial neural networks.
6
Content available remote Surface plasmon resonance sensors - novel architecture and improvements
EN
The paper deals with an optical sensor based on the phenomenon of surface plasmon resonance. It proposes a new geometry of the measurement head, which allows for measurements with both the change in the incident light angle and the change in the wavelength. The proposed sensors can also be used in a parallel and a series configuration, which increases the functionality of the setup, allows for a greater precision of measurements, and eliminates such distracting factors as temperature change. The article presents the results of a computer analysis of the sensor, as well as the analysis of its capabilities.
PL
Celem prac badawczych przedstawionych w tej pracy jest wyznaczenie analitycznych zależności opisujących wpływ temperatury oraz napięcia zasilającego na czas propagacji cyfrowych układów logicznych oraz określenie relacji pomiędzy tymi zależnościami. W artykule zaprezentowano pomiary zmian czasu propagacji wybranych bramek logicznych w funkcji temperatury i w funkcji napięcia zasilającego. Przedstawiono wyniki pomiarów zmian czasu propagacji badanych układów w funkcji temperatury przy regulacji napięcia zasilającego wg wyznaczonych równań kompensacyjnych.
EN
The main purpose of the research work presented in this paper is to determine an analytical dependence describing the influence of temperature and supply voltage on the propagation time of gates, and to define the relations between those dependences. The article presents the measurements of changes in propagation times of logical gates in the function of temperature as well as in the function of supply voltage. The results of measurements of propagation time changes of tested integrated circuits in a function of temperature during adjustment the supply voltage by determined compensation equations are presented.
EN
In this study, presented are the advanced hot-wire anemometric measurements systems suitable for investigation of velocity fields in mine headings. A construction of two types of modernized three-element hot-wire anemometric probes is discussed. The three-element wire sensor which was used only under laboratory conditions up to date was added a fourth element, enabling the temperature compensation. The second type of sensor suitable for determination of the flow velocity vector under conditions prevailing in mine headings is equipped with spatial system of three cylindrical platinum-ceramics microsensors constituting a measurement basis and a temperature compensation element. In subsequent section discussed is the measurement equipment consisting of two eight-channel constant-temperature constant-current hot wire anemometric modules which, together with specialized software and a set of vector probes, comprises the system for investigation of three-dimensional flow structures in mine headings. Prior to comparative measurements in mine headings, the characteristics of velocity sensors needed to be determined. To this end an accredited laboratory of the Institute was employed in which the calibration of measurement instruments in wind tunnel was performed according to established procedures. As a result, the characteristics with known uncertainties were obtained (Chmiel et al., 2003; Krach, 2009). Results of initial tests in the environment of an underground mine have been presented.
PL
W artykule przedstawiono zaawansowane termoanemometryczne systemy pomiarowe do badań pól prędkości w wyrobisku górniczym. Omówiono budowę dwóch zmodernizowanych typów trójelementowych sond termoanemometrycznych. Stosowany dotychczas tylko w laboratorium czujnik trójwłókowy został wyposażony w czwarty element, pozwalający na kompensację temperaturową. Drugi typ czujnika do wyznaczania wektora prędkości przepływu w warunkach wyrobiska górniczego posiada przestrzenny układ trzech cylindrycznych platynowo-ceramicznych mikrosensorów tworzących bazę pomiarową oraz element kompensujący temperaturowo. W dalszej części omówiono aparaturę pomiarową, którą stanowią dwa ośmiokanałowe stałotemperaturowo-stałoprądowe moduły termoanemometryczne, które wraz z specjalistycznym oprogramowaniem i kompletem sond wektorowych stanowią system do badania trójwymiarowych struktur przepływu w wyrobisku górniczym. Przed przeprowadzeniem badań porównawczych w wyrobiskach kopalnianych należało określić charakterystyki czujników prędkości. W tym celu wykorzystano akredytowane laboratorium Instytutu, realizując zgodnie z procedurami wzorcowanie przyrządów w tunelu aerodynamicznym. W wyniku czego otrzymano charakterystyki o znanej niepewności (Chmiel i in., 2003; Krach, 2009). Przedstawiono również wyniki wstępnych prób przeprowadzonych w warunkach kopalnianych.
PL
MAX1452 jest analogowym procesorem do kondycjonowania sygnału z czujników piezorezystancyjnych w tym do kompensacji temperatury. Służą temu celowi 4 przetworniki cyfrowo-analogowe sterowane cyfrowo, które korygują czułość i zero w funkcji temperatury. W sytuacji, gdy błędy temperaturowe są początkowo duże i nieliniowe, to najlepsze rezultaty daje stosowanie dwuetapowej procedury doświadczalniej kompensacji: najpierw kompensacja składowych quasiliniowych błędów, a dalsza poprawa za pomocą tzw. kompensacji schodkowej. Ze względu na szumy pomiarowe celowym jest, aby eksperyment do identyfikacji potrzebnych modeli obejmował pewien nadmiar pomiarów w stosunku do liczby wyznaczanych współczynników. W artykule pokazano przykładowe wyniki kompensacji temperaturowej czujnika ciśnienia o zakresie 100 kPa.
EN
MAX1452 is an analog processor for conditioning of the piezoresistive sensor signal and for the temperature compensation. To this purpose applied four digitally controlled analog to digital converters DAC, which sensitivity and offset are correcting as the function of the temperature. In the situation, when temperature errors are at first big and non-linear therefore applying the two-stage experimental procedure is giving the best results of compensation: in the first stage compensation for linear components of errors, but the more further improvement behind the help of the multislope compensation. On account of measuring noises it is intentional so that identification experiment of the models needed for the compensation contains certain excess of measeruments in relation to the number calculated coefficients. In the article results of the temperature compensation were shown for the pressure sensor with the span of 100 kPa.
PL
W artykule podjęto temat korygowania deficytu dokładności współrzędnościowych maszyn pomiarowych (WMP) powodowanego wpływem oddziaływań termicznych. Przedstawiono analityczny model błędów WMP i metodę identyfikacji składowych modelu błędów geometrii w temperaturach granicznych, wykorzystującą metodę Novell i oprogramowanie Kalkom. Opisano też zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do opracowania systemu modelowania i korekcji macierzy CAA. Zaprezentowano wyniki badań systemu oraz metodę weryfikację opartą o wyznaczenie obszaru błędów granicznych w temperaturze innej niż temperatura odniesienia. Opracowany system znajduje zastosowanie dla maszyn nieposiadających aktywnego systemu korekcji wpływu temperatury i może być stosowany również dla istniejących rozwiązań bez ingerencji w ich konstrukcję, redukując ich błędy.
EN
This paper talks about a correction of thermal interactions of coordinate measuring machines (CMM). It also represents an analytical model of CMM's componential geometric errors and a method for identification of these errors in limiting temperature range. This method requires use of a thermo stable artefact such as a hole plate, Novell method and KalKom software. In addition this paper talks about a modelling and than correction of CAA matrix based on artificial neural networks. It also describes a correction system and his verification method based on the calculation of maximum permissible error in temperature different from reference temperature. The worked out system is commonly applied to machines that do not have an active temperature correction system and can be used for the already existing solutions without interference in their construction. This allows for reduction of Coordinate Measuring Machines errors.
11
Content available remote Hot wire anemometer with sine modulation of wire temperature
EN
The paper demonstrates a method for simultaneous measurements of flow velocity v and the temperature of the medium Tg by means of a single-wire probe operating in a CTA configuration where the overheating ratio is modulated sinusoidally. Assuming that parameters a and b in the King's equation (1) are not directly related to the temperature of the flowing medium, it becomes readily apparent that variations in power losses due to the change of the overheating ratio do not depend on the temperature of the medium Tg (Fig 2). When power losses are expressed in terms of instantaneous overheating ratio N(t) and voltage across the hot wire Uw and the voltage developed in Fourier series, the relationships between the zero order component Uo and the first order component U1 of the voltage across the hot wire and the flow velocity v and medium temperature Tg can be found. Thus obtained two nonlinear algebraic equations allow for simple computation of flow velocity v and medium temperature Tg.
PL
W artykule podaje się metodę równoczesnego pomiaru prędkości przepływu v i temperatury medium Tg za pomocą jednowłóknowej sondy termoanemometrycznej pracującej w układzie anemometru stałotemperaturowego, którego współczynnik nagrzania N(t) jest modulowany sinusoidalnie. Zakładając, że parametry a i b w prawie Kinga [równaniu (1)] nie zależą bezpośrednio od temperatury płynącego medium wykazano, że przyrosty lub straty mocy wywołane zmianą współczynnika nagrzania nie zależą od temperatury medium Tg (rys. 2). Wyrażając traconą moc za pomocą zależnego od czasu współczynnika nagrzania włókna N(t) i napięcia występującego na grzanym włóknie anemometru Uw i rozkładając to napięcie w szereg Fouriera znaleziono związki jakie zachodzą pomiędzy zerową składową Uo i pierwszą składową Ul napięcia na grzanym włóknie a prędkością v przepływu medium i temperaturą medium Tg. W przypadku modulacji współczynnika nagrzania włókna po rozwinięciu furierowskim napięcia na włóknie Uw na składowe otrzymuje się dodatkowe informacje, które to wykorzystuje się do wyliczenia prędkości przepływu i temperatury medium. Wielkości wylicza się z równań (23), (24), (27).
12
Content available remote Pomiar śladów aerodynamicznych i cieplnych
PL
W artykule przedstawia się wyniki badań śladów aerodynamicznych i termicznych, jakie powstają za opływanymi grzanymi drutami o średnicy kilku mikrometrów. Ślady te zostały pomierzone jednowłóknową sondą termoanemometryczną pracującą w zmodyfikowanym układzie stałotemperaturowym umożliwiającym sinusoidalną modulację współczynnika nagrzania włókna, dzięki czemu uzyskano temperaturową kompensację wskazań anemometru. Napięcie występujące na grzanym włóknie przy zadanym średnim współczynniku nagrzania N i amplitudzie jego modulacji n poddaje się rozkładowi w szereg Fouriera, uzyskując składową stałą Uo i pierwszą harmoniczną u1. Mając te składowe można z nich uzyskać informację o prędkości przepływu v (x, y) i temperaturze medium T(x, y) w danym punkcie pomiarowym (x, y). Uzyskane rezultaty przedstawiono w formie znormalizowanej na wykresach, które pokazują, że tak rozkiady prędkości jak i temperatury mogą być opisane za pomocą krzywych Gaussa.
EN
The paper presents the results of the research on the velocity and temperature wake produced behind the hot wire several micrometers in diameter, during the flow of a medium. The wakes were measured using a single-wire probe operating in a modified constant-temperature system enabling sine modulation of the overheating ratio. That provides for temperature compensation of the anemometer readouts. The mean value of the overheating ratio N and the amplitude of its modulations n being preset, the voltage across the hot wire is then developed into the Fourier series. Thus the constant component Uo and the first harmonic component u1 can be obtained. These two being known, one can get the information about the flow velocity v(x, y) and the temperature of the medium T(x, y) at a measurement point (x, y). Thus obtained results are presented in diagrams, in the standardised form. It can be seen that both the velocity and temperature distributions yield the Gaussian curve pattern.
EN
The paper presents a new method for temperature compensation in a hot-wire anemometer. This is a further development of the approach suggested by (Kiełbasa, 1991), (Kiełbasa and Ligęza, 1991) and (Ligęza, 1993) where the hot wire was connected in the bridge circuit supplied with linearly increasing voltage. In the branch opposite the hot wire there are two resistors so chosen that with the first of them the bridge will be zeroed while the wire is less heated, with the other resistor it will happen when the wire is heated more. Comparators connected to the resistors allow for measuring the currents flowing through the hot wire at the instants when the voltage across the measuring diagonal passes through zero. These two currents make it possible to determine flow velocity.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.