Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technologie internetowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Tematyka artykułu dotyczy zakresu stosowania technologii internetowych w procesie usługowym. Autorka omawia zmiany w sposobach kontaktu firmy z klientem, które nastąpiły w wyniku rozwoju internetowych form sprzedaży usług, obsługi klienta „na odległość” oraz rozwoju narzędzi komunikacji w Internecie. Analiza dostępnych wyników badań wtórnych posłużyła określeniu stanu „równowagi sił” między dostawcami a użytkownikami usług w wyniku rozwoju samoobsługi i ograniczenia osobistych kontaktów z usługodawcami w procesie usługowym w warunkach ekspansji technologii internetowej.
EN
This article concerns the range of Internet technologies in the service process. The author discusses the changes in the form of contact between the client and the company, which occurred as a result of the development of electronic means for the sale of services, customer service "at a distance" and the development of communication tools on the Internet. Analysis of the available secondary research results used to determine the state of "balance of power" between service providers and service users as a result of the development of self-service and restrictions of personal contacts with service providers in the service process.
EN
As Supply Chain Transparency is a key success factor for effective Supply Chain Event Management (SCEM), many companies want to track & trace their individual orders. A new SCEM concept uses proven internet-based technologies and the Global Positioning System (GPS) on smartphones to overcome given media breaks of proprietory IT systems and addresses existing obstacles, especially in the fields of intermodal transports. With the integration of common smartphone technologies and transformation of social network principles into the professional field of logistics, a state-of-the-art toolkit is being developed for complex supply networks. Researched benefits result in a quick and interactive information flow with regards to the transparency of transports and shipped items. Gathered information can be published quickly to all relevant stakeholders in real time (like the sender, the shipper or the receiver of a load).
3
Content available remote Wykorzystanie technologii Web services do budowy rozproszonego systemu sterowania
PL
Współczesne technologie internetowe otwierają nowe możliwości w budowie otwartych, rekonfigurowalnych systemów sterowania. W pracy przedstawiono wybrane elementy wieloagentowego systemu sterowania AIM opracowanego w Politechnice Krakowskiej. Komunikacja pomiędzy rozproszonymi elementami systemu sterowania realizowana jest przy użyciu technologii Web services.
EN
Contemporary Internet technologies open new opportunities for building open, reconfigurable control systems. The paper presents selected elements of multiagent control system AIM developed at Cracow University of Technology. The communication among distributed elements of control system is performed by means of Web services technology.
PL
Zleceniodawcy coraz częściej wymagają od transportu dużej elastyczności, szybkości działania, a także kompleksowej obsługi związanej z przewozem każdej ilości towaru o zróżnicowanych gabarytach, z i do różnych krajów, poprzez odprawę celną, magazynowanie oraz dystrybucję przesyłek. Spełnienie tych wymagań uzależnione jest od kompleksowej informacji o zachodzących procesach transportowych i ich racjonalnym planowaniu. Przewoźnicy, podobnie jak inne podmioty gospodarcze, mają określone potrzeby informacyjne. Zaspokojenie tych potrzeb jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa i zarządzania nim. Odpowiednie informacje umożliwiają bowiem nie tylko rozwiązywanie bieżących problemów, ale także wytyczanie zamierzeń i określanie przyszłej strategii przedsiębiorstwa. Pomocne w tych zamierzeniach są dostępne narzędzia informatyczne i technologie internetowe.
EN
Customers more and more often require transport to be very flexible, fast, and complex in terms of carrying every quantity of goods of different sizes, from and to different countries, through customs clearance, storing and distribution of shipments. Meeting these requirements depends on complex information on transport processes and their rational planning. Transport operators, similarly to other business entities, need certain information. Providing the information is necessary for the company to perform properly and to be properly managed. Appropriate information allows not only to solve current issues, but also define plans and future strategies. Computer tools and Internet technologies are very helpful in accomplishing those plans.
5
Content available remote Internet technologies in transport management
EN
The rapid progress in the information technology, globalization of activities and growing clients` demand lay out new ways of business making. On the complicated, global transport market, the efficient cooperation between the partners within the same chain, undertaking profitable decision in due time and fulfilling the clients needs become the priority. The company providing transport services must be not only efficiently managed but most of all - must be managed optimally. rationalization and fastening of consignment registration, maximum reduction of errors, cost reduction, increasing effectiveness and competitiveness are among the most important goals which nowadays faces transport, forwarding and logistic companies. The advanced and verified informatics solutions are the indispensable support in realization of these goals.
PL
Gwałtowny postęp w rozwoju technologii informatycznych, globalizacja działań i bardziej wymagający klienci wytyczają nowe drogi prowadzenia biznesu. W coraz złożonym, globalnym środowisku transoportowym, efektywna współpraca z partnerami w ramach sieci, podejmowanie na czas opłacalnych decyzji oraz spełnianie wymagań klientów stają się priorytetem. Praca przedsiębiorstwa świadczącego współcześnie usługi transportowe musi być już nie tyle zarządzana sprawna, co przede wszystkim zarządzana optymalnie. Usprawnienie i przyśpieszenie obsługi rejestracji przesyłek, minimalizacja błędów, ograniczenie kosztów, zwiększenie efektywności i konkurencyjności - to jedne z najistotniejszych celów, jakie stoją przed przedsiębiorstwami branży TSL. Nieodzownym wsparciem w ich realizacji są zaawansowane i sprawdzone rozwiązania informatyczne. I znów podobnie, jak w innych dziedzinach logistyki nie sposób nad tym wszystkim zapanować bez sprawnego, nowoczesnego narzędzia informatycznego.
EN
Rapid technological advancements observed in banking sector results from strong competition, which is intensified by globalization process and on the other hand due to diffusion process of the latest IT technology achievements in this sector. Internet technology changed the terms and conditions of providing banking activity. There are some differences regarding development of Internet banking in the world. A framework of Internet banking adoption developed in many countries (e.g. US, Singapore, UK, Scandinavian countries, Poland) identified national environment, government ICT policy and some socio-economic conditions having an influence on diffusion of Internet banking. The latest observations confirmed that there are some barriers which stand in the way of diffusion of Internet banking. The aim of this article is to show some of the environmental obstacles. The terms and conditions created mainly by macro and microeconomic environment, some sociological and law factors have a primary implications for proper diffusion of Internet technology in banks and other institutions, which lead to establish bases of Information Society.
PL
Artykuł zawiera informacje dotyczące najnowszych technologii internetowych, które w niedalekim czasie umożliwią przemianę istniejącej sieci WWW w Internet następnej generacji. Przedstawione zostały problemy związane z wyszukiwaniem i integracją informacji oraz możliwości ich eliminowania z wykorzystaniem sieci semantycznych. Omówione zostało pojęcie ontologii oraz oceniona perspektywa zastosowań inteligentnego oprogramowania w nowych technologiach informacyjnych.
EN
The paper contains the information about the newest internet technology, that is indented to change in the short time an existing www by the www of next generation. The problems regarding information founding and integration will be highlighted. Also will be shown the possibilities of elimination those problems using the semantic networks. The concept of ontology will be discussed; the perspectives of use of intelligent software at the new information technologies will be estimated.
8
Content available remote System zdalnego monitorowania bramek doymetrycznych PM 5000
PL
W artykule przedstawiono rozwiązanie systemu do zdalnego monitorowania i konfigurowania bramek dozymetrycznych zainstalowanych na przejściach granicznych RP. Zaprezentowane rozwiązanie bazuje na wykorzystaniu dedykowanych serwerów WWW Tini, w które wyposażono bramki dozymetryczne. Przedstawiono krótką charakterystykę bramek i sposób konfigurowania dedykowanych serwerów WWW zainstalowanych w bramkach. Pokazano strukturę logiczną systemu informatycznego Straży Granicznej i zintegrowany z nią system zdalnego monitorowania i konfigurowania bramek dozymetrycznych.
EN
In the paper, remote monitoring and remote configuration system of PM dosimeter gates, installed on RP cross-border is presented. The solution outlined in the paper is based on fini Embedded WWW Serwer. Hardware, sou ware environment and protocol stack of Embedded WWW Servers are described. Methods of Embedded WWW Server software modification and TCP/IP protocol parameters settings are shown. The logical structure of the Border Guard computer system integrated with dosimeter gates remote monitoring and configuration system is presented.
PL
Opisano wybrane elementy standaryzowanego, modułowego i interaktywnego serwisu internetowego dla jednostki naukowo-dydaktycznej. Artykuł zawiera opis realizacji wybranych zagadnień i osiągnięć, będących wynikiem kontynuacji prac nad serwisem tworzonym dla Instytutu Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej. Zaproponowane rozwiązania są rozwinięciem funkcjonalności istniejącego serwisu. Teoretyczne rozważania wykorzystano do realizacji praktycznej serwisu.
EN
The work describes selected elements of standardized, modular and interactive internet based, information system for a research and didactic unit. There are presented description of realization of a few Issues and achievements which are outcomes of work continuation on web service for the Institute of Electronic Systems in the Department of Electronics and Information Technologies of the Warsaw University of Technology. The theoretical and design considerations were implemented practically in existing web service.
10
Content available remote Technologie internetowe w zarządzaniu MŚP
EN
Small and medium size enterprises (SME) are finding that the technology available trough ASP (Application Service Providing) can help them apply ERP (Enterprise Resource Planning) techniques to their operations. By using application service providers for processes such as online invoicing. production and inventory, businesses are strengthening their links to customers. vendors and business partners. Since supply chains are mainly supported by software solutions (for instance ERP), SMEs must be able to use and implement a solution themselves. Because they don't have the required capital and IT that enables it, they will fall out of the Supply Chains. The solution to this problem is just the ASP.
11
Content available remote Technologie internetowe w systemie monitorowania bramek dozymetrycznych
PL
W artykule przedstawiono rozwiązanie systemu do zdalnego monitorowania i konfigurowania bramek dozymetrycznych zainstalowanych na przejściach granicznych RP. Zaprezentowane rozwiązanie bazuje na wykorzystaniu dedykowanych serwerów WWWTINI400, w które wyposażono bramki dozymetryczne. Przedstawiono krótką charakterystykę bramek i sposób konfigurowania dedykowanych serwerów WWW zainstalowanych w bramkach oraz pokazano przykładowe strony WWW opracowane na potrzeby realizowanego systemu.
EN
In the paper, system to remote monitoring and configuration of dosimetric gates, is outlined. Presented in the paper solution is based on TINI400 Embedded WWW Servers, which are installed in dosimetric gates. dosimetric gates family, methods of Embedded WWW Server configuration and examples of WWW pages are shown.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania elementów technologii internetowych w rozproszonych systemach pomiarowo-sterujących (RSPS). Zaprezentowano dedykowane serwery WWW instalowane po stronie obiektowej oraz przedstawiono technologię ich konfigurowania i tworzenia stron WWW. Wskazano na mozliwość realizacji RSPS, spełniających wymogi czasu rzeczywistego w sieciach z Ethernetem przemysłowym i ze stosem protokołowym TCP/IP. Przedstawiono architekturę typu "producent-konsument" oraz protokół NDDS do realizacji RSPS czasu rzeczywistego.
EN
In the paper, current trends in development of distributed measurement - control (DMCS) systems are presented. Influence of Industrial Ethernet and Emmbedded Web Servers on creating new structure of DMCS is presented. Way of embedded Web Servers configuring and way of creating Web pages is outlined. Possible solutions of real-time issues in IP environment by means of PS architecture and NDDS protocol are described.
13
Content available remote Dedykowane serwery WWW w strukturze informacyjnej przedsiębiorstwa
PL
W artykule przedstawiono strukturę modelu informacyjnego przedsiębiorstwa i wskazano na aktualne tendencje w zakresie rozwiązań komunikacyjnych stosowanych w przemysłowych systemach pomiarowo - sterujących. Zaprezentowano możliwości i korzyści, jakie daje wykorzystanie Ethernetu przemysłowego i dedykowanych serwerów WWW w tworzeniu otwartej struktury informacyjnej przedsiębiorstwa i integracji poziomu wytwarzania z poziomem zarządzania. W artykule przedstawiono strukturę i elementy stosu protokołowego dedykowanych serwerów WWW. Przedstawiono sposób konfigurowania parametrów protokołu TCP/IP, modyfikacji oprogramowania wbudowanego serwera WWW oraz sposób ładowania stron WWW.
EN
In the paper, current trends in architecture of industrial computer networks, which cover measurement - control communication level and factory communication, are outlined. Discussion of Ethernet basic communication features and influence of Industrial Ethernet on creating factory information structure are presented. Dynamic development of computer networks and Internet technologies enable remote diagnostics, updates and monitoring over the Internet by means of browsers and embedded WWW servers. In the paper, structure of measurement -control system with embedded WWW servers used to remote monitoring is presented. Software and hardware components and functioning of Embedded WWW Server are described. Way of Embedded WWW Server software modification, way of TCP/IP protocol parameters setting and way of WWW pages loading are presented.
PL
W artykule zaprezentowano najczęściej występujące modele danych i systemy baz danych oraz opisano nowe technologie w zakresie projektowania baz danych, które mogą być wykorzystane w obszarze budowy i eksploatacji maszyn. Przedstawiono także przykładowe rozwiązanie systemu obejmującego transformację i transfer wyników badań naukowych do praktyki.
EN
The paper presents the common models of data and of databases systems and describes new technologies of databases designing, which can be used in the area of machine engineering. It also shows the example of system which covering transformation and transfer of research results. The system is implemented in the research institute.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.