Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technologia zbioru
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In case of traditional harvesting methods the losses of perennial grass seeds may reach 45-50% of the biological yield in unfavourable weather conditions. The paper presents the results of comparative assessment efficiency of various methods of harvesting of perennial seed grass. It was found that the use of special devices and structures in combine harvesters allows increase of yield of technological mixture to the combine tank, degree of seed threshing to 93% and limit the losses of crop to 20-29%. Harvesting of seeds in non-waste technology with harvesting of the entire yield with later transport, drying, threshing and seeds cleaning in stationary devices results in reduction of losses by 5 to 10% but it leads to the increase of energy inputs by 24-25% in comparison to traditional with threshing method. Harvesting with a combing method of plant seeds on a trunk in „Невейки” technology results in the increase of the seeds harvesting to 86-98% of a biological yield.
PL
Przy tradycyjnych metodach zbioru straty nasion wieloletnich traw przy niekorzystnych warunkach pogodowych mogą sięgać 45-50% biologicznego plonu. W artykule przedstawiono rezultaty efektywności porównawczej oceny różnych sposobów zbioru wieloletnich traw nasiennych. Stwierdzono, że wykorzystanie specjalnych urządzeń i konstrukcji w kombajnach do zbioru zbóż pozwala zwiększyć zbiór mieszaniny technologicznej do zbiornika kombajnu, zwiększyć stopień wymłócenia nasion do 93% i ograniczyć straty plonu do 20-29%. Zbiór nasion w technologii bezodpadowej ze zbiorem całego plonu z późniejszym transportem, z suszeniem, omłotem i czyszczeniem nasion w urządzeniach stacjonarnych powoduje zmniejszenie strat o 5 do 10% lecz prowadzi do zwiększenia nakładów energii o 24-25% w porównaniu z tradycyjnym sposobem omłotu. Zbiór metodą oczesywania nasion roślin na pniu w technologii „Невейки” powoduje zwiększenie zbioru nasion do 86-98% biologicznego plonowania.
PL
Celem pracy było wykazanie, czy występują różnice w poziomie mechanicznych uszkodzeń bulw ziemniaka zebranych w różnych technologiach. Oceniano poziom uszkodzeń na każdym etapie zbioru ziemniaków w każdej technologii. Zakres pracy obejmował badania wielkości uszkodzeń na poszczególnych etapach zbioru i załadunku ziemniaków do przechowalni (5 punktów pomiarowych: taśma separująca kombajnu, przyczepa, kosz zasypowy, taśma separująca sortownika, pryzma) w technologii zbioru jednoetapowego z zastosowaniem kombajnu GRIMME SE-170 (rys. 1) i dwóch wariantów zbioru dwuetapowego z zastosowaniem kopaczki 4-rzędowej Grimme RL-3600 oraz kombajnu Grimme GT-170 lub Grimme GZ – 1700 (rys. 2). Wielkość uszkodzeń została wyrażona wskaźnikiem indeksu obić bulw odniesionym do 1 kg. Uzyskane wyniki wskazały, że przy zbiorze jednoetapowym odnotowano wyższe wartości indeksu uszkodzeń na etapie załadunku zbiornika kombajnu, przyczep oraz pryzmy w przechowalni w porównaniu do zbioru dwuetapowego. Spośród dwóch technologii zbioru 2-etapowego wyższe wartości uszkodzeń odnotowano dla technologii z kombajnem Grimme GT-170, głównie na etapie załadunku zbiornika kombajnu.
EN
The objective of the paper was to show whether there are differences in the level of mechanical damage of potato tubers collected in different technologies. The level of damage was estimated on every stage of potato harvesting in each technology. The scope of the paper covered research of the damage size on particular stages of harvesting and loading potatoes to the storage (5 measuring points: a separating belt of a combine, a trailer, a charging hopper, a separating belt of a sorter, a heap) in the 1-stage harvesting technology with the use of GRIMME SE-170 combine (fig. 1) and two options of 2-stage harvesting with the use of 4-row digger Grimme RL-3600 and Grimme GT-170 or Grimme GZ - 1700 combine (fig. 2). The size of damage was expressed with the index of bruises of tubers referred to 1 kg. The obtained results proved that at the 1-stage harvesting, higher values of the damage index were reported on the stage of loading the combine tank, trailers and a heap in the storage in comparison to 2-stage harvesting. From among two harvesting technologies of 2-stage harvesting, higher values of damage were reported for technology that used Grimme GT-170 combine, mainly at the stage of loading the combine tank.
3
Content available Innovative solutions in potato harvesting techniques
EN
Potatoes play a crucial role in ensuring nutrition for the population. In Slovakia, they are almost as important as bread. It is significant to obtain the lowest possible losses and damage at cultivation as well as at harvest. This can be achieved only by a modern, but also a high-performance technique and cultivation technology in order to harvest in time and without high losses. The use of proper harvesting technology is clearly reflected in the quality and consequently in the sale price of the product.
PL
Ziemniaki są uprawą, która odgrywa istotną rolę zapewniając pożywienie dla ludności. W Słowacji są prawie tak ważne jak chleb. Ważne jest aby przy uprawie jak również zbiorze ziemniaków osiągnąć jak najniższe straty i uszkodzenia. Można to osiągnąć za pomocą nowoczesnej wysokowydajnej techniki i technologii uprawy, która umożliwi terminowy zbiór bez ponoszenia wysokich strat. Zastosowanie odpowiedniej technologii zbioru, ma wyraźne odzwierciedlenie w jakości a także w cenie produktu.
PL
W pracy przedstawiono modelowe technologie zbioru biomasy z trzyletniej wierzby energetycznej w funkcji jednostkowych kosztów produkcji. Technologie te zostały opracowane w oparciu o badania przeprowadzone na rzeczywistych plantacjach wierzby położonych na terenie Polski południowej. Uzyskane wyniki pokazują różnorodność kilku czynników (a zwłaszcza stosowanej technologii zbioru), które wpływają na koszty produkcji biomasy z wierzby energetycznej, w zależności od zróżnicowanych obszarowo plantacji.
EN
The paper presents model technologies for harvesting biomass from the three-year-old energy willow in function of unit production costs. These technologies have been developed on the basis of studies carried out for actual willow plantations located in southern Poland. The obtained results show diversity of several factors (in particular employed harvest technology), which affect costs of biomass production from the energy willow, depending on plantations diversified in area.
PL
W pracy przeanalizowano i oceniono różne technologie sporządzania kiszonek z kukurydzy: ZSs - zbiór kukurydzy sieczkarnią samojezdną i składowanie sieczki w silosie, ZSw - zbiór kukurydzy sieczkarnią samojezdną i składowanie sieczki w worku foliowym, ZPp - zbiór kukurydzy sieczkarnią przyczepianą do ciągnika i składowanie sieczki w pryzmie. Przeprowadzone badania i obliczenia umożliwiły określenie wartości wskaźników kryterialnych, za które przyjęto: jednostkowe zużycie paliwa, jednostkowe nakłady robocizny i koszty jednostkowe. Stwierdzono, że najmniejsze koszty jednostkowe ponoszono na sporządzanie kiszonek z zastosowaniem technologii ZPp (91,9 zł*t-1 s.m.), a największe ZSw (136,7 zł*t-1 s.m.).
EN
The study analyzed and evaluated various technologies of harvesting and ensiling green maize. Following variants were investigated: ZSs - harvest with self-propelled forage harvester and storage of the chaff in a silo, ZSw - harvesting maize with self-propelled forage harvester and storage of chaff in plastic foil bag, ZPp - harvest of maize with a tractor driven field chopper and storage of chaff in a pile. Conducted investigations and calculations enabled to determine the values of criterial indices including: specific fuel consumption, labour inputs per unit and the costs per unit. It was stated that the least costs per unit were born at silage production by means of ZPp technology (91.9 PLN*t-1 DM), whereas the highest - by using ZSw technology (136 PLN*t-1 DM).
PL
Charakterystyka oraz wielofunkcyjność terenu górskiego wymusza duży udział użytków zielonych w strukturze użytków rolnych. Poza funkcjami krajobrazowymi i ochronnymi gleby mogą być źródłem pełnowartościowej paszy. Celem badań było określenie relacji i wielkości wpływu wybranych czynników terenowych charakterystycznych dla rejonu górskiego i podgórskiego na wielkość nakładów pracy żywej i uprzedmiotowionej ponoszonych przy produkcji siana. Określono ilościowy i jakościowy wpływ czynników terenowostrukturalnych na nakłady rzeczowe i wydajności pracy maszyn w badanych gospodarstwach.
EN
Characteristics and multifunctionality of mountain country extorts substantial share of grassland in arable land structure. Besides their scenic and protective functions, soils may constitute a source of full value feed. The purpose of the research was to determine the relation and size of impact of selected terrain factors characteristic for mountain and foothill region on the amount of labour and objectified work incurred during hay production. The research allowed to determine quantitative and qualitative effect of terrain and structural factors on material expenditures and machinery productivity values in analysed farms.
PL
Oceniano dwie technologie zbioru traw na nasiona. W badaniach uwzględnione były dwa gatunki traw kostrzewa łąkowa – Festuca pratensis Huds. i tymotka łąkowa – Phleum pratense L. Wykazano, że z punktu widzenia wielkości strat nasion i ich jakości, dla kostrzewy łąkowej wskazany jest zbiór jednofazowy, a dla tymotki łąkowej dwufazowy. Dwuetapowy zbiór w porównaniu z jednoetapowym charakteryzował się wyższymi nakładami pracy (rbh) i energii (kWh). Wyrażając te różnice w liczbach względnych wynosiły one dla obu gatunków odpowiednio 7,4% i 8,6%.
EN
Two technologies of harvesting grass for seeds have been evaluated. Two species of grass have been tested: meadow fescue – Festuca pratensis Huds. and timothy - Phleum pratense L. It has been proven that, in terms of loss of seeds and their quality, single-phase harvesting is recommended for the meadow fescue, and two-phase harvesting for the timothy. Two-phase harvesting, as compared to the single-phase one, was characterized by greater labour (man-hours) and energy (kWh) demand. The differences expressed in directed numbers were for both species respectively 7.4% and 8.6%.
8
Content available remote Koszty i energochłonność zbioru buraków cukrowych
PL
Przeanalizowano pięć technologii zbioru buraków cukrowych maszynami 1-, 2-, 3- i 6- rzędowymi pod kątem widzenia kosztów zbioru i nakładów energetycznych. Najniższe koszty zbioru występują przy stosowaniu samobieżnych kombajnów 6-rzędowych pod warunkiem wszakże osiągnięcia wydajności rocznej maszyny, co najmniej 250ha. Również najmniej energochłonny jest zbiór kombajnem 6-rzędowym. Zestaw maszyn 3-rzędowych do zbioru 2-fazowego jest nieekonomiczny i pochłania najwięcej energii. Zbiór kombajnem 1-rzędowym może być uzasadniony tylko na małych plantacjach, choć korzystniej byłoby komasować je w większe pola i stosować maszyny 6-rzędowe usługowo.
EN
Five technologies of sugar beet harvesting with 1-, 2-, 3- and 6-row machines were analysed with respect to the costs of harvesting and energy inputs. The lowest were hervesting costs at using self-propelled 6-row harvesters, however providing that the annual working capacity of such machine reaches at least 250 ha. The energy consumption per unit was also lowest at harvesting with the 6-row harvester. the set of 3-row machines to two-stage harvest proved to be uneconomic and most energy consuming. The use of 1-row sugar beet harvester may be justified on the small-scale plantations only, however their integration into larger fields and the service use of 6-row machines would be of advantage.
9
Content available remote Pracochłonność technologii zbioru słomy w formie wielkowymiarowych bel
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczące nakładów pracy ludzkiej wybranych wariantów technologii zbioru słomy w formie dużych bel cylindrycznych i prostopadłościennych. Główne ogniwa technologii stanowiły prasy zbierające o zróżnicowanych walorach eksploatacyjnych. Najniższy wskaźnik pracochłonności (0,17 rbh/t) uzyskano dla rozwiązania, w którym stosowano wielkogabarytową prasę zbierającą i samozaładowczą przyczepę do zbioru bel. Oceniany wskaźnik okazał się kilkakrotnie wyższy dla technologii bazujących na prasach zwijających.
EN
Paper presented the results of study on human labour inputs at selected technological variants of harvesting straw in form of rectangular and cylindrical big bales. Pick-up balers of differentiated characteristics were the main technological elements. The lowest index of labour consumption (0.17 man-hour per ton) was obtained at technological option with the use of a big baler and self-loading trailer for picking up the rectangular big bales . Mentioned index occured to be several times higher for technologies based on the use of big balers rolling cylindrical bales.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.