Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technologia wykonania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Omówiono zagadnienie wpływu doboru technologii wykonania otworów na śruby na pracę i wytężenie połączeń. Zwrócono uwagę na konieczność określania w projekcie wymagań dotyczących sposobu wykonywania otworów w łączonych elementach stalowych. W załączonym przykładzie obliczeniowym wykazano różnice pomiędzy zachowaniem połączenia z otworami wierconymi i wycinanymi plazmą.
EN
The paper discusses the issue of the impact of choosing technology to manufacture holes for screws on the performance and critical stress-strain state of steel connections. Particular attention was paid to the need to specify requirements for the method of making holes in joined steel elements in the design documents. The attached calculation example shows the differences between the behavior of the connection with drilled and plasma cut holes.
EN
Arch bridges are built since two thousand years at least. Structural materials changed during this time. The design methods were changed also. The biggest impact was noted with development of Finite Element Method and graphical methods of preparation of technical drawings which is strictly combined with development of computers. These processes appeared also in Polish construction industry, especially from the beginning of 90-ties XX century. But in this paper we do not consider mentioned above problems. We would like to present development of arch bridges from construction technology point of view. This aspect of creation of bridge structures is not very often the subject-matter of analysis. For many investors, design engineers and contractors optimization of structures is most important issue. For most of them the reduction of volume (weight) of structural material is only solution. But sometimes it is not true – the construction technology gives much more efficient results. We present below examples of realization in Poland medium and large span arch bridges – steel, concrete and hybrid structures.
PL
Mosty łukowe są budowane od więcej niż dwóch tysięcy lat. W Europie ten typ konstrukcji jako pierwsi zastosowali Rzymianie. Niezależnie od nich mosty łukowe zaczęli w tym samym czasie budować Chińczycy. Materiałem konstrukcyjnym aż do epoki Renesansu był kamień (granit, piaskowiec, marmur). Mosty kamienne były budowane jeszcze w XIX wieku, a nawet są budowane jeszcze obecnie, choć sporadycznie. Jeszcze w Średniowieczu pojawiły się konstrukcje ceglane, które stopniowo zastępowały kamień, ale ich rozkwit nastąpił wraz z budową linii kolejowych. Koniec XVIII wieku to początek budowy mostów stalowych, najpierw żeliwnych, a od lat 20-tych XIX wieku wykonywanych ze stali zgrzewnej. W latach 50-tych tego wieku opanowano produkcję stali zlewnej, która jest produkowana do dzisiaj, tyle, że zdecydowanie o innych właściwościach fizyko – mechanicznych. Koniec XIX wieku to z kolei początek budowy konstrukcji betonowych i żelbetowych. Wiek XX przyniósł rozwój nowych materiałów, co znalazło także swój wyraz w projektowaniu i budowie mostów łukowych. Jeszcze przed II wojną światową pojawiły się mosty łukowe z elementami sprężonymi oraz mosty aluminiowe. Mosty z drewna klejonego to już lata 50-te XX wieku, a od 1982 roku rozpoczęto stosowanie kompozytów polimerowych jako materiału konstrukcyjnego.
6
Content available remote Epoksydowe posadzki przemysłowe – uwagi praktyczne
PL
W artykule przedstawiono najistotniejsze aspekty praktyczne związane z wykonywaniem posadzek epoksydowych. Szczegółowo omówiono wymagania dotyczące podłoża betonowego i warunków temperaturowo-wilgotnościowych, które muszą być spełnione, aby możliwe było skuteczne aplikowanie żywic epoksydowych na powierzchnie betonowe. Zebrane informacje mogą być pomocne dla uczestników procesu inwestycyjnego przy prowadzeniu prac związanych z wykonywaniem posadzek epoksydowych.
EN
The following paper presents the key aspects related to the application of epoxy coatings to concrete floors. What have been discussed in detail are the requirements for epoxy industrial floors as well as temperature and humidity conditions which have to be met to effectively apply epoxy resin to concrete surfaces. The collected information may be helpful for the participants of the investment process in performing of epoxy industrial floors.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
3848--3856, CD 1
PL
W pracy przedstawiono pewne aspekty związane z możliwościami odtworzenia przedkolizyjnych własności nadwozi współczesnych samochodów. Stosowanie nowych materiałów i nowych technologii produkcji znaczne ogranicza odtworzenie własności nadwozi na etapie fazy eksploatacji samochodów których nadwozia uległy pokolizyjnym uszkodzeniom.
EN
The paper present some aspect related to the capabilities of modern car body repair. The use new materials and new technologies in the production stage significantly reeducates the possibilities in this respect.
EN
Induction motors with some degrees of freedom (more than one) belong to unconventional drives which offer wider possibilities of motion than traditional drives. These motors constitute a small group of electric drives, however, new requirements for mechatronic devices are the cause of growing interest in their steady and regular development. As far as rotary-linear motors are concerned, they can be used in devices dedicated to mixing and drilling ensuring both rotary and linear movements. Because of the complex construction of such motors, their manufacturing process is expensive. In order to reduce these costs, the authors develop and propose the concept of the 3-phase rotary-linear machine built-up on the basis of a standard 3-phase squirrel-cage motor. This approach results in the significant reduction of manufacturing costs through the use of prefabricated parts (e.g. complete stator, stack of stator sheets, motor housing), as well as allowing the partial adoption of technologies used for standard induction motors.
PL
Silniki indukcyjne o wielu stopniach swobody są napędami niekonwencjonalnymi, które charakteryzują się szerszymi możliwościami ruchu niż tradycyjne napędy realizujące wyłącznie ruch liniowy lub ruch obrotowy. Prognozuje się szerokie zastosowanie silników obrotowo-liniowych jako napędów niekonwencjonalnych w urządzeniach, w których moduł obrotowy odgrywa rolę napędu głównego (roboczego) urządzenia, a moduł liniowy odgrywa rolę aktuatora o ruchu postępowym (napędu pomocniczego pozycjonującego końcówkę roboczą). Taki napęd może być wykorzystany przede wszystkim w urządzeniach do mieszania i mielenia. Ze względu na nietypową budowę silników indukcyjnych obrotowo-liniowych i konieczność zastosowania niestandardowych technologii ich proces produkcji jest kosztowny. W celu ograniczenia kosztów ich wytwarzania zaproponowano koncepcję budowy 3-fazowego silnika indukcyjnego obrotowo-liniowego na bazie elementów składowych 3-fazowego silnika indukcyjnego klatkowego. Postępowanie to opisano w sposób szczegółowy na przykładzie 3-fazowego silnika klatkowego typu ShR90X-8M produkowanego seryjnie. Takie podejście powoduje znaczące obniżenie kosztów wytwarzania silnika o 2 stopniach swobody dzięki wykorzystaniu gotowych elementów 3-fazowego silnika indukcyjnego (w szczególności: kompletnego stojana, pakietu blach, korpusu silnika), a równocześnie umożliwia dostosowanie technologii wytwarzania takiego złożonego przetwornika elektromechanicznego do istniejącego procesu produkcyjnego 3-fazowych silników indukcyjnych.
PL
Praca dotyczy systemu pomiarowego zastosowanego podczas monitoringu ram technologicznych wspierających drążenie przejść poprzecznych łączących oba główne korytarze tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku. W pracy przedstawiono wyniki badań dwóch typów ram, uzyskane podczas wykonywania dwóch przejść. Wyniki pomiarów pozwalają na określenie stanu wytężenia konstrukcji ram w czasie prowadzenia robót oraz na oszacowaniu rzeczywistego stanu obciążeń działających na konstrukcję tunelu i ram w tej fazie budowy.
EN
This work concerns the measurement system used during the monitoring of technological frameworks which were supports for drilling process of two transversal main corridors of the tunnel under the Dead Vistula River in Gdańsk. The article presents the results for two types of frames obtained during drilling of two passes. The measurement results allow to determine the state of effort of the framework during the execution of the works and to estimate the actual state of loads acting on the tunnel structure and framework in this phase of construction.
PL
Omówiono zagadnienia dotyczące produkcji obudowy górniczej, w tym oznaczanie i identyfikację materiałów, przygotowanie detali do spawania, składanie i sczepianie oraz kontrolę sczepiania. Przedstawiono wymagania dotyczące jakości powierzchni po cięciu termicznym oraz zasady wykonywania spoin sczepnych czołowych i pachwinowych. Omówiono sczepianie za pomocą płytek dobiegowych i wybiegowych oraz za pomocą klamer sczepnych (od strony lica i od strony grani spoiny). Podano wymagania dotyczące szerokości szczelin w złączach po sczepianiu. Przedstawiono także zasady prowadzenia kontroli detali po sczepianiu.
EN
Issues referring to the production of a mining support such as: determining and identifying materials, preparing details to welding, assembling, positioning and controlling were described. All the requirements which refer to the quality of a surface after a thermal cutting and the rules to make positional welds both butt joints and fillet welds were shown. Positioning by run-on and run-off plates and bracing clamps (from the face and the back of weld) was given. Requirements relating to the width of gaps in the joints after positioning were provided. Moreover, the rules of controlling the details after positioning were given.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienie przepuszczalności konstrukcyjnych betonów lekkich z kruszywem popiołoporytowym. Badaniom poddano osiem betonów lekkich o zróżnicowanych poziomach wytrzymałości i gęstości. Oznaczenie przepuszczalności przeprowadzono metodą RILEM – Cembureau przy przepływie azotu. Analiza uzyskanych wyników badań wskazuje, że pomimo zastosowania kruszywa o znacznej porowatości, możliwe jest uzyskanie konstrukcyjnych betonów lekkich charakteryzujących się relatywnie niską przepuszczalnością gazu. Warunkiem bardziej szczelnej mikrostruktury tych betonów był przede wszystkim odpowiednio niski współczynnik wodno-cementowy. Istotne znaczenie miała również technologia wykonania betonu.
EN
The paper presents the problem of gas permeability of structural lightweight concrete with sintered fly ash aggregate. Eight lightweight concretes of different strength and density were tested. Permeability test was carried out by RILEM – Cembureau method using nitrogen flow. The analysis of obtained research results shows that, despite application of aggregate of high porosity, it is possible to make structural lightweight concrete of relatively low gas permeability. The primary factor determining tighter microstructure of lightweight concrete is the respectively low water-cement ratio. Technology of concrete making is also of great importance.
PL
Belki ażurowe z regularnie rozmieszczonymi otworami uzyskuje się z dwuteowników walcowanych na gorąco przez ich odpowiednie przecięcie, rozsunięcie części i zespawanie. Z przecięcia wzdłuż linii łamanej uzyskuje się element z otworami sześciokątnymi, a wzdłuż linii złożonej z odcinków prostych i łuków – element z otworami kołowymi (rys. 1).
13
Content available remote Posadzki bezspoinowe z włóknami syntetycznymi
PL
Silniki indukcyjne o wielu stopniach swobody są napędami niekonwencjonalnymi, które charakteryzują się szerszymi możliwościami ruchu, niż tradycyjne napędy realizujące wyłącznie ruch liniowy lub ruch obrotowy. Silniki te, umożliwiające realizację ruchu złożonego, stanowią aktualnie niewielką grupę napędów elektrycznych stosowanych w praktyce, niemniej jednak powstawanie nowych niestandardowych urządzeń mechatronicznych powoduje wzrost zainteresowania tego typu napędami. Prognozuje się szerokie zastosowanie silników obrotowo-liniowych jako napędów niekonwencjonalnych w urządzeniach, w których moduł obrotowy pełni rolę napędu głównego (roboczego) urządzenia, a moduł liniowy pełni rolę aktuatora o ruchu postępowym (napędu pomocniczego pozycjonującego końcówkę roboczą). Taki napęd może być wykorzystany przede wszystkim w urządzeniach do mieszania i mielenia. Ze względu na nietypową budowę silników indukcyjnych obrotowo-liniowych i konieczność zastosowania niestandardowych technologii ich proces produkcji jest kosztowny. Dla ograniczenia kosztów wytwarzania zaproponowano koncepcję budowy 3-fazowego silnika indukcyjnego obrotowo-liniowego na bazie elementów składowych 3-fazowego silnika indukcyjnego klatkowego. Postępowanie to opisano w sposób szczegółowy na przykładzie 3-fazowego silnika klatkowego typu ShR90X-8M produkowanego seryjnie. Takie podejście powoduje znaczące obniżenie kosztów wytwarzania silnika o 2 stopniach swobody dzięki wykorzystaniu gotowych elementów 3-fazowego silnika indukcyjnego (a w szczególności kompletnego stojana, pakietu blach, korpusu silnika), a równocześnie umożliwia dostosowanie technologii wytwarzania takiego złożonego przetwornika elektromechanicznego do istniejącego procesu produkcyjnego 3-fazowych silników indukcyjnych.
EN
Induction motors with some degrees of freedom (more than one) belong to unconventional drives which offer wider possibilities of motion than traditional drives. These motors constitute a small group of electric drives, however, new requirements for mechatronic devices are cause of growing interest in their steady and regular development. As far as rotary-linear motors are concerned, they can be used in devices dedicated to mixing and drilling ensuring both rotary and linear movements. Because of complex construction of such motors their manufacturing process is expensive. In order to reduce these costs the authors propose the concept of the 3-phase rotary-linear machine built-up on the basis of a standard 3-phase squirrel-cage motor. This approach results in significant reduction of manufacturing costs through the use of prefabricated parts (e.g. complete stator, stack of stator sheets, motor housing), as well as allows to adopt partially technologies used for standards induction motors.
16
Content available remote Przyjazne dla środowiska, bezpieczne oznakowania poziome dróg
PL
Zmiany klimatyczne, urbanizacja i starzenie się społeczeństwa nabierają dla wszystkich coraz większego znaczenia. Niezwykle istotny staje się rozwój infrastruktury, a bezpieczne i funkcjonalne drogi stanowią jego kluczowy element. Oznaczenia drogowe są istotnym czynnikiem w zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
17
Content available remote Unikatowa budowla kurhanu w kształcie kopuły
PL
W artykule przedstawiono kurhan–kaplicę cmentarną przeznaczoną do pochówku zmarłych i obrzędów religijnych z tym związanych, wybudowany w Karniowicach koło Trzebini. Karniowicki „kurhan” łączy elementy starożytne z nowoczesnymi. Stanowi skrzyżowanie myśli konstrukcyjnej egipskich piramid, katakumb rzymskich, kaplic książęcych i królewskich z tradycją słowiańskiego grzebania zmarłych czy indiańskich kurhanów nad rzeką Missisipi. Celem budowy było ograniczenie powierzchni cmentarnej, co stanowi obecnie godną uwagi innowacyjność na skalę światową w tej dziedzinie. Kurhan, to w porównaniu z tradycyjnym cmentarzem, 30-krotna oszczędność miejsca, a po specjalnych zabiegach, które spowodują mineralizację ciał, nawet 100-krotna:1600 pochówków na 5 arach ziemi. Uzyskano to poprzez zastosowanie do budowy kopuły monolitycznej, systemu Monolithic wykorzystującego deskowanie tracone miękkie w formie pneumatycznej. Jest to metoda w Polsce mało znana i rzadko stosowana. Umożliwiło to wybudować kopułę o dużej odporności konstrukcji na szkody górnicze, skróciło znacznie czas budowy oraz pozwoliło w późniejszym czasie eksploatacji oszczędzić energię przy ogrzewaniu lub chłodzeniu wnętrza obiektu co jest dla takiego przeznaczenia obiektu bardzo ważne. Połączenie tych cech pozwoliło stworzyć budowlę wyjątkową, która może być w przyszłości dobrym rozwiązaniem budowania cmentarzy w miastach, w których brakuje miejsc na cmentarze.
EN
The article presents a burial mound – a cemetery chapel dedicated to the burial of the dead and the religious rituals connected with it; built in Karniowice near Trzebina. The burial mound combines modern and ancient elements and constitutes a mixture of the design ideas of the Egyptian pyramids, Roman catacombs, princely and royal chapels with a Slavonic tradition of burying the dead or Indian burial mounds on the Mississippi River. The purpose of the construction was to reduce the cemetery area, which is currently a notable innovation on a global scale. The burial mound gives, in comparison with a traditional cemetery, a 30-fold saving space, and after special treatments that will mineralize bodies, as much as 100-fold: 1600 burials at five ares of land. Such an effect has been achieved by applying a Monolithic system for the construction of the dome. The system uses soft permanent formwork in a pneumatic form. It is a method which is little known and rarely used in Poland. Due to the use of the method the dome is highly resistant to mining damage and the construction time was significantly shortened. What is more, the maintenance costs including energy for heating and cooling of the interior have been reduced which is very important for this kind of a building. The combination of these features resulted in a unique structure, which can be a good future option for city cemeteries where there is a shortage of burying places.
18
Content available remote Jak zrobić dobry harmonogram? Cz.1
PL
Artykuł, dotyczący projektu przeprawy tunelowej pod Martwą Wisłą, wskazuje na szeroki zakres podejmowanego przedsięwzięcia. Budowa tunelu w trudnych warunkach geotechnicznych metodą drążenia maszyną TBM, tak pod korytem Martwej Wisły, jak i w pobliżu istniejących i czynnych elementów infrastruktury drogowej, portowej i przemysłowej, stanowi śmiałe i unikatowe wyzwanie z punktu widzenia organizacyjnego i inżynierskiego. Jest to pierwsza drogowa tunelowa przeprawa podwodna w Polsce, realizowana metodą drążenia przy użyciu maszyny TBM o tak dużej średnicy tarczy. Rozmach tego przedsięwzięcia jest znaczący także w skali międzynarodowej.
EN
This article concerns the project to build a tunnel under the Martwa Wisła, and indicates the extensive scope of the project being undertaken. The building of a tunnel in difficult geotechnical conditions by a method of boring using a TBM, both under the river itself and in the vicinity of existing and operational elements of road, port and industrial infrastructure, is a bold and unique challenge from an organizational and engineering point of view. It is the first underwater road tunnel to be built in Poland using a TBM with such a large shield diameter. The ambition of this project is significant even on an international scale.
PL
W pracy przedstawiono wybraną konstrukcję silnika magnetoelektrycznego z kompaktowym wirnikiem hybrydowym, przystosowanego do rozruchu bezpośredniego. Analizowany teoretycznie wirnik składa się z kompozytu magnetycznie miękkiego, magnesów spiekany Nd-Fe-B i magnesów spajanych – dielektromagnesów Nd-Fe-B oraz tulei aluminiowej lub miedzianej pełniącej funkcję klatki rozruchowej. Wykonano wstępne badania właściwości rozruchowych z uwzględnieniem wpływu wartości całkowitego momentu bezwładności układu napędowego oraz rodzaju charakterystyki i wartości momentu obciążenia na przebiegi podstawowych wielkości elektromechanicznych. Analizę numeryczną wykonano wykorzystując opracowany w tym celu dwuwymiarowy polowo-obwodowy model maszyny, korzystający z metody elementów skończonych.
EN
The paper presents selected motor design with a compact permanent magnets hybrid rotor, adapted for line starting. Analyzed theoretically rotor consists of a soft magnetic composite, sintered Nd-Fe-B magnets, bonded Nd-Fe-B magnets and copper or aluminium sleeve as a squirrel cage. Performed initial study of the starting properties including the influence of the value of the total moment of inertia of the drive system and the characteristics and values of the load torque on waveforms of the basic electromechanical quantities. Numerical analysis were performed using a specially developed, two-dimensional field-circuit model of the motor, using the finite element method. It also presents a description of the mechanical design and the technology of producing motors of this type.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.