Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technologia internetowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Evolution of online mapping: from Web 1.0 to Web 6.0
EN
Web 5.0 performance appears limited only if seen through the prism of technological development. It presents the web as a human-controlled tool, which uses algorithms to attempt to personalize, search, and improve user experience, and to act for or on behalf of a person. Meanwhile, in the Web 6.0 era, the world will be quite unlike what we know today. For instance, it may turn out that Web 6.0 will mean the migration of human consciousness to cyberspace or to an unspecified “cloud” (of data, perhaps?). Will online maps even be needed in such a world? The Web, seen in its current way, is “anchored in metabolism”. Web 6.0 endeavours to face up to that. Namely, Web 6.0 aspires to be an independent entity that functions in the Internet ecosystem, depending on the presence of electro-impulses, but without the necessity of “anchoring” on a durable data carrier. This development path could be indicated by the use of artificial intelligence, data analytics and (genetic) algorithms in Web 4.0. At the same time, it is difficult to say whether Web 6.0 will end up as one synthetic, self-conscious organism or a collective of “other identities”, i.e. the personalities of individual devices integrated in the network.
PL
Prezentacja Web 5.0 jedynie przez pryzmat rozwoju technologicznego wydaje się być ograniczona. Przedstawia sieć, jako narzędzie kontrolowane przez człowieka, które przy pomocy algorytmów podejmuje próby personalizacji, wyszukiwania, poprawy doświadczeń, działania za człowieka lub w jego imieniu. Tymczasem w erze Web 6.0 świat nie będzie przypominał tego, który znamy obecnie. Może się bowiem okazać, że Web 6.0 oznaczać będzie migrację świadomości ludzkiej do cyberprzestrzeni lub bliżej nieokreślonej „chmury” (danych?). Czy w takim świecie potrzebne będą mapy internetowe? Web postrzegana w dotychczasowy sposób jest „zakotwiczona w metabolizmie”. Web 6.0 wychodzi temu naprzeciw. Web 6.0 aspiruje do miana niezależnego bytu, który funkcjonuje w ekosystemie internetowym, zależnie od występowania elektroimpulsów, jednak bez koniczności „zakotwiczenia” na trwałym nośniku danych. Na taką ścieżkę rozwoju mogłoby wskazywać zastosowanie w Web 4.0 sztucznej inteligencji, analityki danych i algorytmów (genetycznych). Jednocześnie trudno odpowiedzieć czy Web 6.0 maiłaby być jednym syntetycznym, samoświadomym organizmem czy też kolektywem „innych tożsamości”, tj. osobowości indywidualnych urządzeń zintegrowanych w sieci.
PL
W artykule podjęto próbę zasadności wykorzystania współczesnych technologii internetowych przez przedsiębiorstwa związane z rynkiem motoryzacyjnym. W części pierwszej zostaną przedstawione definicje niezbędne do prawidłowego określenia i analizy wspomnianych technologii. Następnie zostaną zaprezentowane przykłady zastosowań narzędzi internetowych stosowanych na rynku motoryzacyjnym przez takie podmioty jak: koncerny motoryzacyjne (w postaci marek pojazdów), hurtownie motoryzacyjne oraz warsztaty samochodowe. W ostatniej części oprócz podsumowania, zostanie przedstawiona refleksja nad możliwymi scenariuszami przyszłych zastosowań narzędzi internetowych przez podmioty z rynku motoryzacyjnego. W artykule podjęto próbę zasadności wykorzystania współczesnych technologii internetowych przez przedsiębiorstwa związane z rynkiem motoryzacyjnym. W części pierwszej zostaną przedstawione definicje niezbędne do prawidłowego określenia i analizy wspomnianych technologii. Następnie zostaną zaprezentowane przykłady zastosowań narzędzi internetowych używanych na rynku motoryzacyjnym przez takie podmioty jak: koncerny motoryzacyjne (w postaci marek pojazdów), hurtownie motoryzacyjne oraz warsztaty samochodowe. W ostatniej części, oprócz podsumowania, zostanie przedstawiona refleksja nad możliwymi scenariuszami przyszłych zastosowań narzędzi internetowych przez podmioty z rynku motoryzacyjnego.
EN
This article attempts legitimacy of the use of modern Internet technologies by enterprises associated with the automotive market. The first part will be presented definitions necessary to properly identify and analyze these technologies. Then they will be presented examples of the use of Internet tools used in the automotive market by such bodies as carmakers (in the form of brand vehicles), automotive wholesalers and garages. In the last part of the addition to the summary, it will be presented a reflection on the possible scenarios for future use online tools by entities of the automotive market.
EN
This study presents an attempt to design geographical visualisation tools that allow to tackle the immensity of spatial data provided by Volunteered Geographic Information (VGI), both in terms of temporal and spatial aspects. In accordance with the assumptions made at the conceptual stage, the final action was the implementation of the window entitled ‘Geovisualisation of the Panoramio.com Activities in District of Poznan 2011’ into the web browser. The concept has been based on a division of the geovisualisation window into three panels, of which the most important - in order to capture spatial variability - have statistical maps at the general level (dot map and choropleth map), while at the detailed level - a dot map on a topographic reference map or tourist map. For two ranges, temporal variability is presented by graphs, while a review of attributes of individual activities of the social website in question is set forward in the table panel. The element that visually interlinks all of the panels is the emphasised individual activity.
PL
Problemem podjętym w tych badaniach stało się wykorzystanie metod z nurtu geograficznej wizualizacji do wskazania cech fenomenu VGI w zakresie zmienności czasowo-przestrzennej. Zgodnie z założeniami poczynionymi w etapie koncepcyjnym finalnym działaniem stało się zaimplementowanie do przeglądarki internetowej okna pod tytułem: ”Geowizualizacja aktywności społeczności Panoramio.com w powiecie poznanskim w 2011 roku”. Koncepcja została oparta na podziale okna geowizualizacji na trzy panele, z których najważniejsze znaczenie dla uchwycenia zmienności przestrzennej na poziomie ogólnym ma kartogram, natomiast na poziomie szczegółowym mapa kropkowa wyświetlana na podkładzie mapy topograficznej lub turystycznej. Zmienność czasowa w dwóch zakresach prezentują wykresy, a przegląd atrybutów poszczególnych aktywności prezentowanego portalu społecznościowego zapewnia tabela. Elementem spajającym wizualnie wszystkie panele jest wyeksponowana graficznie pojedyncza aktywność. Przetwarzanie danych odbyło się w środowisku open source, a technologia funkcjonowania aplikacji okna geowizualizacji bazowała na zastosowaniu asynchronicznych zapytań do serwera WWW oraz serwera baz danych co zapewnia sprawne „odświeżanie” poszczególnych paneli.
4
Content available System wsparcia decyzji w ochronie roślin uprawnych
PL
Systemy wsparcia decyzji jako narzędzia informatyczne są wykorzystywane coraz częściej przez różne sektory rolnictwa stanowiąc pomoc dla rolników, plantatorów, hodowców czy ogrodników, odciążając ich od nieraz żmudnego szukania i weryfikacji informacji dotyczących procedur stosowania zabiegów rolniczych, środków ochrony roślin czy pasz. W pracy omówiono przykład wdrożenia takiego systemu opartego na bazie danych służącego ochronie roślin przed różnego typu agrofagami. Do jego budowy wykorzystano technologie internetowe.
EN
Decision support systems as IT tools are being used more and more often in various sectors of agriculture, helping the farmers, planters, breeders and gardeners by relieving them from sometimes strenuous search and verification of the information on the procedures of applying agricultural treatment, using pesticides or fodders. The work discusses an example of implementing such system and database for protecting plants from various types of pests. The system was built with the use of Internet technologies.
PL
W artykule przedstawiono możliwości zaawansowanych technologii internatowych w kontekście rozwoju koncepcji wirtualnego przedsiębiorstwa. Jako przykład rozwiązania informatycznego zaprezentowany zostai system EDIMS.
PL
Biorąc pod uwagę, że nie ma bardziej uniwersalnego narzędzia do pobierania informacji niż WWW oraz że nie ma lepszych technik przechowywania informacji niż bazy danych, ich połączenie umożliwia budowanie zadziwiająco użytecznych aplikacji. W niniejszej pracy zaprezentowano technologie udostępniania baz danych poprzez sieć Internet, o których można powiedzieć, że wyznaczają kierunki rozwoju współczesnych systemów, integrujących zalety baz danych, szerokie możliwości Internetu oraz potrzeby światowego biznesu.
EN
This document presents the survey of methods, which are used access databases and make them available via the Internet, the complex and advanced technologies, which set the trends of the current systems development.
EN
Cooperation Supporting System (CSS) is a project with one goal of prevailing importance: to improve information exchange between all participants of the kidney transplantation process. The project designed for the Regional Dialysis and Transplantation Centre in N. Copernicus Hospital in Łódź is carried on by the Artificial Intelligence and Software Engineering team of Institute of Computer Science. Since kidney transplantation engages many institutions, quick and effective flow of information plays a key role in the whole process. Given the current state of the system and the new concepts of its development, we decided to restructure the communication layer of the system. The present paper discusses how this change influences the overall system design, capabilities of the system, possibilities of future enhancements as well as possible integration with other information systems. To this purpose, the Web Services standard is presented and a brief overview of the evolution of distributed computing technologies is also given.
PL
Wykorzystanie Internetu w warunkach gospodarki rynkowej i ciągłej konkurencji powoduje zmianę filozofii zarządzania, przejawiającą się rezygnacją z zarządzania cyklem życia produktu na rzecz zarządzania cyklem życia klienta. W trakcie analizy możliwości i granic Intemetu do budowy i pielęgnowania relacji z klientami stawia się pytanie o instrumenty, za pomocą których e-CRM może być realizowany. Artykuł omawia wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji przydatne na potrzeby e-CRM, a także ich integrację w celu wytworzenia skutecznej komunikacji z wykorzystaniem technologii internetowych.
EN
Usage of Internet in market economy conditions and continuous competition are causing changes in management philosophy. It manifests itself in giving product's life cycle management up. The analysis of using Internet to create relations with clients concentrates on instruments of e-CRM realization. The paper describes internal and external sources of useful information in e-CRM and shows integration of these sources in order to create effective communication, basis of Internet technologies.
EN
A general acceptance of the value of new technology and advances in the Internet technology has left the oil & gas industry in a situation where traditional routines, working processes and well established ,,industry thinking" is challenged. One of these challenges is the application of Internet technology for remote, real time monitoring and control of drilling equipment. The paper will focus at the readiness of Internet technology to establish a safe, remote contact with drilling sites from a distant, central location. The advantage not only to retrieve information from the drilling site, but the potential and added value of using this information to remote control selected drilling equipment and processes over the Internet is obvious. If drilling equipment is modified to accept remote control the decision-making process can finally be closed and go on simultaneously with the drilling progress. Examples on how to upgrade a conventional drilling facility to enable remote contact are discussed. Emphasis is put on type of drilling instrumentation, potential drilling equipment modifications, shortcomings, safety issues, potential improvement in the decision making process, closed loop control and cost reductions. An example will show possible ways of upgrading and operating a fleet of land rigs with this new technology. Remote control of drilling sites using Internet technology is a disruptive technology with an economic incentive strong enough to change the way the industry is thinking and operating. The paper concludes by looking at how the technology may impact our industry in a 10-year perspective.
PL
Generalne uznanie znaczenia nowej technologii i postępu w technologii internetowej stawiają przemysł nafty i gazu w sytuacji, gdy tradycyjnemu postępowaniu rzucane jest wyzwanie dotyczące sterowania procesami roboczymi i rozsądnemu myśleniu inżynierskiemu. Jednym z tych wyzwań jest zastosowanie technologii internetowej do zdalnego monitoringu sterowania sprzętem wiertniczym w rzeczywistym czasie. Niniejsza praca koncentruje się na gotowości technologii internetowej do zdalnego kontaktu z odległego punktu wiercenia. Oczywista jest korzyść nie tylko z odbioru informacji z miejsca wiercenia, ale potencjalne i dalsze znaczenie z powodu użycia tej informacji do zdalnego sterowania przez Internet wybranego sprzętu wiertniczego i procesów. Jeżeli sprzęt wiertniczy przystosowany jest do zdalnego sterowania, proces podejmowania decyzji może być ostatecznie zakończony równocześnie z procesem wiercenia. Rozpatruje się przykłady, jak poprawić konwencjonalne urządzenia wiertnicze, aby umożliwić zdalny kontakt. Nacisk kładzie się na typ oprzyrządowania wiertniczego, potencjalne modyfikacje sprzętu wiertniczego, niedociągnięcia rozwiązań bezpieczeństwa, potencjalne ulepszenia procesu podejmowania decyzji, sterowanie w obwodzie zamkniętym i obniżenie kosztów. Przykład pokaże możliwe sposoby poprawienia i prowadzenia parku wiertnic przy pomocy tej nowej technologii. Zdalne sterowanie wierceniem przy użyciu technologii internetowej jest technologią efektywną na tyle, aby zmienić sposób, w jaki myśli się i działa w przemyśle. Ta praca podaje, jak technologia ta może wpływać na nasz przemysł w perspektywie 10 lat.
EN
Kidney transplantation is the field where the time dependent coordination of work and information exchange between institutions taking part in the process are key issues. To ensure both these things close cooperation of participants is required. On the other hand traditional communication methods are not sufficient to support it properly. Internet technology can be the right environment to implement the idea of cooperative information exchange between participants of transplantation process. It can become a basis of Coordination Supporting System. This paper presents the way of using Internet technology to solve communication difficulties encountered in renal transplantation process. First, the research domain is specified and its main problems are pointed out. Then the architecture and functionality of the system built to support cooperation between participants are described. The paper is concluded with indication of possible directions of further evolution of the system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.