Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 97

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technologia informacyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The paper represents an informational technology for recurrent laryngeal nerve (RLN) monitoring among the tissues of a surgical wound. The technique for applying the electrophysiological method for surgery wound tissue stimulation is described in detail as well as an assessment of the reaction on this stimulation. The main principles for adapting the parameters of this method to the specific patient are outlined. To estimate the reaction on the stimulation and define the distance from the stimulation point to its closest placement point, the spectral analysis of the informational signal is used. The approbation results of the applied technique during the thyroid surgery are described.
PL
Artykuł przedstawia technologię informacyjną do monitorowania nerwu krtaniowego wśród tkanek rany chirurgicznej. Opisano technikę stosowania elektrofizjologicznej metody chirurgicznej stymulacji tkanki rany, a także ocenę reakcji na tę stymulację. Przedstawiono główne zasady dostosowania parametrów tej metody do konkretnego pacjenta. Aby oszacować reakcję na stymulację w celu wykrycia RLN i określenia odległości od punktu stymulacji do jego najbliższego punktu umieszczenia, stosuje się analizę spektralną sygnału informacyjnego. Opisano wyniki zatwierdzenia zastosowanej techniki podczas operacji tarczycy.
2
EN
The article presents a business model of using AR / VR technologies in the field of education. The analysis of the market of AR / VR-technologies, growth opportunities and constraints to the development of this area. The key factors of using AR / VR­technologies in the field of education are for med. The calculation of the draft business model for the implementation of AR / VR-technologies in the field of education was carried out, the profitability of the project was calculated. lt is proposed to use AR/ VR technologies in the field of education as a business model for a startup.
PL
W artykule przedstawiono model biznesowy wykorzystania technologii AR / VR w dziedzinie edukacji. Analiza rynku technologii AR /VR, możliwości wzrostu i ograniczeń rozwoju tego obszaru. Tworzone są kluczowe czynniki wykorzystania technologii AR / VR w dziedzinie edukacji. Obliczenie projektu modelu biznesowego dla wdrożenia technologii AR/ VR w dziedzinie edukacji, obliczono opłacalność projektu. Proponuje się wykorzystanie technologii AR/ VR w dziedzinie edukacji jako modelu biznesowego dla startupu.
EN
Global competition is setting new rules for the release and sale of products. Success is possible thanks to the introduction of effective tools in modern information technologies, which allow simulation of the process of production and supply, calculate the time spent and eliminate problematic issues with production, etc. Production planning, the first stage of product creation, is possible through the involvement of modeling. Our work aims to analyze the main stages of creating a simulation model in the FlexSim environment, to determine the interconnected impact of different parameters on the work of individual elements and the technological system in general. The automated technological process is considered as a multi-parameter system where input and output are interconnected. Each element of the process can be defined as a separate model, where the input of the initial data takes place, and at its output, we get the expected action that was programmed. The model created is considered by FlexSim as a system consisting of related parameters. The formed complex of optimal parameters in the production process is applicable, in particular, to the construction industry when solving decision-making tasks.
PL
Powszechnie występująca globalna konkurencja wymaga stosowania nowych zasady organizacji produkcji, dystrybucji i sprzedaży produktów. Osiągnięcie sukcesu w tym względzie jest możliwe dzięki wprowadzeniu skutecznych narzędzi informatycznych, które pozwalają symulować proces produkcji, dostarczać dane i obliczać czas na wytworzenie produktu, eliminować problematyczne miejsca w produkcji itp. W przypadku planowania, będącego pierwszym etapem tworzenia produktu, można osiągnąć najlepsze efekty dzięki zastosowaniu modelowania. Modelowanie procesów technologicznych polega na tworzeniu modelu i relacji między różnymi elementami tego procesu w przestrzeni i w czasie. Celem danej pracy jest analiza głównych etapów tworzenia modelu symulacyjnego przy wykorzystaniu środowiska FlexSim. Polegała on na określeniu wpływu wzajemnych relacji różnych składowych na wytworzenie poszczególnych elementów i cały ciąg technologiczny. Zautomatyzowany proces technologiczny jest traktowany jako system wieloparametrowy, w którym wejścia i wyjścia są ze sobą ściśle połączone. Każdy element procesu można zdefiniować jako osobny model, dla którego odbywa się wprowadzanie danych początkowych, a na jego wyjściu otrzymuje oczekiwane zaprogramowane działanie. Model, który został stworzony, jest traktowany w programie FlexSim jako system składający się z powiązanych parametrów. Zaproponowane podejście mające na celu uzyskanie kompleksu optymalnych parametrów procesu produkcyjnego znajduje zastosowanie zwłaszcza w budownictwie przy rozwiązywaniu procesów decyzyjnych.
EN
The process of tourism demand formation is studied, in which the infrastructure level is estimated on the basis of subjective expertise. There is a strong correlation between the number of collective accommodation facilities and tourism activity subjects, the infrastructure level based on the subjective expertise and the number of recreations. Regression dependencies between the tourism demand and closely correlated factors are determined.
PL
Żyjemy w epoce, która nieubłaganie przenosi naszą codzienność w równoległy świat wirtualny i przekształca prawdziwe życie w jego cyfrowy odpowiednik. Dzięki technologicznym innowacjom i ciągłemu rozwojowi technik: pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania i prezentacji informacji przestrzennej możliwe stało się również tworzenie: wysokorozdzielczych, wielowymiarowych, cyfrowych obrazów naszej planety [10]. Idea Digital Earth (cyfrowej Ziemi) szybko się rozwija, a efekty jej realizacji wykorzystuje się obecnie w wielu dziedzinach ludzkiej aktywności. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych założeń idei cyfrowej Ziemi, które określone zostały w 1998 roku przez Al. Gore – wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki [7], wybranych czynników wpływających na obecny stan jej realizacji, przewidywanych kierunków dalszego rozwoju oraz potencjalnych możliwości wykorzystania w przyszłości doświadczeń zdobytych podczas jej wprowadzania w życie.
EN
We live in an age that inexorably moves our everyday life into a virtual world and transforms real life into its digital equivalent. Thanks to technological innovations and continuous development of techniques (acquisition, storage, processing, and presentation of spatial information), it is now possible to create high-resolution, multidimensional digital images of our planet [9]. The Digital Earth concept is rapidly expanding and its applications are used in many fields of human activity. This paper presents the basic assumptions of the Digital Earth concept, which were defined in 1998 by Al Gore, Vice President of the United States of America [6]; selected factors affecting the current state of its implementation; predicted directions of further development; and potential use of the experience gained during its implementation.
EN
The Internet of things (IoT) has forced the mode of universities evaluating the performance of people and the way of disseminating the knowledge. Consequently, universities capitalize a substantial amount in sophisticated Higher Education Management Information Systems (HEMISs) technology to stay updated with the current trend. However, the implementation of the technology does not automatically inspire the modifications in working culture of the public universities in Indonesia as values and cultures remain outmoded and collusive. This indicates that most public universities are internally slow to adopt the technology making the application to be more beneficial for academia are still out of reach. This study aims at scrutinizing the organizational requirement that boosts technology implementation mainly in a higher education organization located in developing countries. The findings from the analysis of a structural equation model tested on end-users consisting of 150 (one hundred fifty) public university officers throughout Indonesia evidenced that implementation of the technology in terms of information, system, and service quality make significant, positive impacts on performance expectancy leading to the intention to adopt the technology. The research underpins the significance of system flexibility to organizations as one source for sustainable competitive advantage.
PL
nternet rzeczy (IoT) wymusił tryb oceniający wyniki ludzi i sposób rozpowszechniania wiedzy. W rezultacie uniwersytety wykorzystują znaczne kwoty w zaawansowanej technologii systemów informacji zarządzania szkolnictwem wyższym (HEMIS), aby być na bieżąco z aktualnym trendem. Jednak wdrożenie tej technologii nie inspiruje automatycznie zmian w kulturze pracy publicznych uniwersytetów w Indonezji, ponieważ wartości i kultura pozostają przestarzałe. Wskazuje to, że większość uniwersytetów publicznych jest wewnętrznie powolna w akceptacji technologii, co sprawia, że aplikacja jest bardziej korzystna dla środowisk akademickich. Badanie ma na celu określenie wymogu organizacyjnego, który przyspieszy wdrażanie technologii głównie w organizacji szkolnictwa wyższego w krajach rozwijających się. Wyniki analizy modelu równania strukturalnego przetestowanego na użytkownikach końcowych składających się ze 150 (stu pięćdziesięciu) urzędników uniwersytetów publicznych w całej Indonezji wykazały, że wdrożenie technologii pod względem informacji, systemu i jakości usług ma znaczący, pozytywny wpływ na oczekiwaną wydajność. Badania potwierdzają znaczenie elastyczności systemu dla organizacji jako jednego źródła trwałej przewagi konkurencyjnej.
7
Content available EDI system in logistic management of an enterprise
EN
Background: Currently, many IT tools are used in every field. Therefore, the management of enterprises want modern IT solutions to also include logistic applications in various and diversified business profiles. It is also related to the minimization of operating costs. The EDI system makes it possible to achieve such goals. For this reason, research was carried out in selected Polish and Russian enterprises and the results were presented together with the conclusions regarding the use of the EDI system. Methods: The comparision of small enterprises in Poland and Russia were conducted. For that purpose a random sample of 100 enterprises, i.e. 50 enterprises in Poland and 50 enterprises in Russia was selected. The data were collected by the use of specially prepared questionnaires. Results and conclusions: EDI system is used in both Polish and Russian enterprises although the scope of application of this system varies and depends on the concept of its use by the management of enterprises. Polish enterprises is mainly focused on the optimization of inventory management, minimization of costs and productivity of the enterprise, while in the case of Russian enterprises, activities are aimed at improving relationships with partners, the quality of the company's operations and productivity.
PL
Wstęp: Obecnie wykorzystywanych jest wiele narzędzi informatycznych w każdej dziedzinie. Dlatego kierownictwa przedsiębiorstw chcą, aby nowoczesne rozwiązania informatyczne obejmowały także zastosowania logistyczne w różnych i zróżnicowanych profilach działalności. Związane jest to także z minimalizacją kosztów działalności. System EDI umożliwia realizację takich celów. Z tego względu przeprowadzono badania w wybranych przedsiębiorstwach polskich i rosyjskich oraz przedstawiono wyniki wraz z wnioskami w zakresie stosowania systemu EDI. Metody: Przeprowadzono analizę porównawczą pomiędzy polskimi i rosyjskimi małymi przedsiębiorstwami. W celu wyselekcjonowano losowa próbę 100 przedsiębiorstw tj. 50 przedsiębiorstw polskich i 50 przedsiębiorstw rosyjskich. Dane do analizy zostały zebrane przy pomocy specjalnie przygotowanej ankiety. Wyniki i wnioski: System EDI jest używany zarówno w polskich jak i rosyjskich przedsiębiorstwach aczkolwiek zakres i cel używania jest różny i zależy od koncepcji zarządzania w firmie. Polskie przedsiębiorstwa skupiają się głównie na optymalizacji zarządzania zapasem, minimalizacją kosztów oraz produktywnością natomiast rosyjskie przedsiębiorstwa skupiają się głównie na poprawie relacji z partnerami oraz jakością operacji biznesowych i produktywnością.
8
Content available remote ICT usage in industrial symbiosis: problem identification and study design
EN
Industrial symbiosis is a favored approach to balancing industry's economic growth and its environmental impact on a regional scale. Although the scientific literature reports a multitude of examples of industrial symbiosis around the world, this approach and its related concepts are not considered to be widespread in practice, due to various barriers. Information and management barriers are seen as significant obstacles to industrial symbiosis; however, they have not been adequately investigated yet. Empirical research capturing the perception of industrial actors is lacking. This applies especially to information and communication technology designed to reduce informational barriers. Therefore, in this research-in-progress paper, we will first examine these aspects by discussing related publications. In the second step, we develop a study design involving an online questionnaire to examine the extent of managerial and informational barriers that prevent industrial symbiosis as well as the perception of corresponding technological support.
EN
In the context of the rapid development of the information and communication economy, the management system of social and economic agents in Ukraine is forced to respond promptly to constant changes in the digital society. They have to process large amounts of multiparameter data daily for efficient operation and management. To ensure these processes are information technologies that support from Big Data and the Intellectual technology of analytical process. We proposed based on this technology decide decision on the financial equilibrium of a commercial enterprise.
PL
W warunkach szybkiego rozwoju gospodarki informacyjnej i komunikacyjnej system zarządzania agentami społecznymi i gospodarczymi na Ukrainie zmuszony jest do natychmiastowego reagowania na ciągłe zmiany w społeczeństwie cyfrowym. Mają codziennie przetwarzać duże ilości danych multiparametrycznych w celu zapewnienia skutecznego działania i zarządzania. Procesy te mogą być dostarczane przez technologie informatyczne, które obsługują przetwarzanie dużych zestawów danych (Big Data) i ich inteligentnych technologii przetwarzania analitycznego. Zaproponowano do podjęcia decyzji o równowadze finansowej w przedsiębiorstwie komercyjnym na podstawie tej technologii.
PL
Celem niniejszego artykułu było usystematyzowanie zagadnień odnoszących się do wybranych technologii informacyjnych wspomagających m.in. proces transportu materiałów wybuchowych. Przewóz materiałów wybuchowych jest złożonym procesem transportowym, wymagającym specjalistycznej wiedzy, który obejmuje swoim zakresem monitorowanie przewozu, identyfikację i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa. Organizacja transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w zakresie bezpieczeństwa, gwarantuje nie tylko zminimalizowanie zagrożeń wynikających z przewozu materiałów niebezpiecznych, ale i pełną jego efektywność.
EN
The purpose of this article is to systematize issues relating to to selected information technologies supporting, among others the process of transporting explosives. Transportation of explosives is a complex transport process requiring specialist knowledge, as well as monitoring of carriage, identification and counteracting security threats. The organization of transport in accordance with applicable safety regulations and standards, guarantees not only minimizing the risks resulting from the transport of hazardous materials, but also its full effectiveness.
EN
This work presents the project of the application of Case-based reasoning (CBR) methodology to an advisory system. This system should give an assistance by selection of proper alloying additives in order to obtain a material with predetermined mechanical properties. The considered material is silumin EN AC-46000 (hypoeutectic Al-Si alloy) that is modified by the addition of Cr, Mo, V and W elements in the range from 0% to 0.5% in the modified alloy. The projected system should indicate to the user the content of particular additives so that the obtained material is in the chosen range of parameters: tensile strength Rm, yield strength Rp0.2, elongation A and hardness HB. The CBR methodology solves new problems basing on the solutions of similar problems resolved in the past. The advantage of the CBR application is that the advisory system increases knowledge base as the subsequent use of the system. The presented design of the advisory system also considers issues related to the ergonomics of its operation.
EN
The types of natural and agricultural science resources contained in the AGRO database have been characterized and their dynamic development in qualitative and quantitative terms in 2009–2016 has been described. In addition, types of database records are presented, with justification for their differentiation by: records containing only a bibliographic description of the article, bibliographic records along with authors’ affiliations, records with, in addition to the aforementioned elements, summaries and attachment bibliographies and records of the highest information value, most frequently searched by database users, in other words records containing full texts of articles. Furthermore, the database recipients and their information and search preferences based on surveys are defined. The use of AGRO in Poland and abroad is considered based on selected statistical data. The AGRO database development plans are discussed depending on the acquisition of funds for its maintenance and quantitative development and the multiplication of records with full texts.
13
Content available Innowacyjne rozwiązania w transporcie towarów
PL
W związku z panującymi na całym świecie globalnymi tendencjami, takimi jak chociażby skracanie czasu rozwoju oraz cyklu życia produktu, redukcja szczebli wytwarzania, dostosowywanie produktu do klienta czy też wzrost nacisku na koszty, dla każdego przedsiębiorstwa ważne jest ciągłe doskonalenie procesu zarządzania zapasami oraz wprowadzanie różnego rodzaju ulepszeń i innowacji usprawniających jego przebieg, a także obniżających wszelkie generowane koszty i stan zapasów. Największą zachętą do wdrażania innowacji w logistyce jest zdecydowanie możliwość pozytywnego wpływu na szybkość, pewność i bezpieczeństwo dostaw różnego rodzaju towarów przy zachowaniu optymalizacji kosztów. Zasadniczym problemem jest natomiast wybór obszaru i podejścia do innowacji, a także zespołu odpowiedzialnego za ich wdrażanie. Celem artykułu jest zaprezentowanie aspektu teoretycznego związanego z transportem towarów poprzez nowoczesne technologie w transporcie towarów przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań.
EN
Due to the global trends around the world, such as shortening the development time and product life cycle, reducing production levels, adapting the product to the customer or increasing the cost pressure, it is important for each company to continuously improve the inventory management process and introduce various types of improvements and innovations that streamline this process, as well as lowering all generated costs and inventories. The greatest incentive to implement innovations in logistics is definitely the possibility of a positive impact on the speed, reliability and security of supply of various types of goods while maintaining cost optimization. The main problem is the choice of area and approach to innovation, as well as the team responsible for their implementation. The aim of the article is to present the theoretical aspect related to the transport of goods through modern technologies in the transport of goods using innovative solutions.
EN
The results of research on the effect of the type of cooling agent used during heat treatment and thermal-chemical treatment on the formation of temperature gradient and stress-deformation distribution in cast pallets, which are part of furnace accessories used in this treatment, are disclosed. During operation, pallets are exposed to the effect of the same conditions as the charge they are carrying. Cyclic thermal loads are the main cause of excessive deformations or cracks, which after some time of the cast pallet operation result in its withdrawal due to damage. One of the major causes of this damage are stresses formed under the effect of temperature gradient in the unevenly cooled pallet construction. Studies focused on the analysis of heat flow in a charge-loaded pallet, cooled by various cooling agents characterized by different heat transfer coefficients and temperature. Based on the obtained temperature distribution, the stress distribution and the resulting deformation were examined. The results enabled drawing relevant conclusions about the effect of cooling conditions on stresses formed in the direction of the largest temperature gradient.
EN
The paper presents an application of advanced data-driven (soft) models in finding the most probable particular causes of missed ductile iron melts. The proposed methodology was tested using real foundry data set containing 1020 records with contents of 9 chemical elements in the iron as the process input variables and the ductile iron grade as the output. This dependent variable was of discrete (nominal) type with four possible values: ‘400/18’, ‘500/07’, ‘500/07 special’ and ‘non-classified’, i.e. the missed melt. Several types of classification models were built and tested: MLP-type Artificial Neural Network, Support Vector Machine and two versions of Classification Trees. The best accuracy of predictions was achieved by one of the Classification Tree model, which was then used in the simulations leading to conversion of the missed melts to the expected grades. Two strategies of changing the input values (chemical composition) were tried: content of a single element at a time and simultaneous changes of a selected pair of elements. It was found that in the vast majority of the missed melts the changes of single elements concentrations have led to the change from the non-classified iron to its expected grade. In the case of the three remaining melts the simultaneous changes of pairs of the elements’ concentrations appeared to be successful and that those cases were in agreement with foundry staff expertise. It is concluded that utilizing an advanced data-driven process model can significantly facilitate diagnosis of defective products and out-of-control foundry processes.
PL
Nadzór nad testami wiedzy studentów z wykorzystaniem komputera zwiększa obiektywizm i wiarygodność wyników. Rozwiązanie to daje możliwość nie tylko do sprawdzania wiedzy uczniów, ale także do ich poprawiania. Pomaga zwiększyć poziom przyswojenia jednostek dydaktycznych dyscypliny. Pozwala także zaoszczędzić czas pracy nauczyciela poświęcany do sprawdzania prac uczniów. Badania eksperymentalne potwierdziły wysoki stopień gotowości studentów do postrzegania i zapamiętywania informacji w testach komputerowych opartych na szkoleniach. Pozwala to na personalizowanie edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych cech uczniów i samego procesu uczenia się.
EN
Test control of knowledge of students using a computer enhances objectivity and reliability of the results. It gives an opportunity not only to check the students’ knowledge, but also to correct them. It helps increase the level of assimilation of didactic units of the discipline. It allows you to save the time of the teacher to check student work. Experimental research has confirmed a high degree of readiness of students to perceive and remember information in a training computer-based testing. This allows to personalize the education, taking into account the individual characteristics of students and the learning process itself.
17
Content available System analysis of the it market in Poland
EN
The objective of the article is to present an analysis of Polish IT market. The work describes the general structure and particular segments of IT industry, presents its value and shows the dynamics of changes in 2002-2013. It proves that the condition of IT companies in Poland is not stable - although the value of the whole market has been growing year after year, new companies have been established and new markets have been identified. It was also shown that the share of Polish software enterprises in the whole IT market is still small: the top four developers of package software are foreign companies: Microsoft, IBM Polska, Oracle Polska and SAP Polska. In 2012, the share of Asseco Poland - the biggest Polish IT company, in the IT market was below 5%.
PL
Zasadniczym celem artykułu jest analiza rynku informatycznego w Polsce. Dokonano charakterystyki struktury i poszczególnych segmentów branży IT oraz ukazano dynamikę zmian wartości branży IT w latach 2002-2013. Udowodniono, że kondycja polskich przedsiębiorstw informatycznych nie jest stabilna, pomimo że z roku na rok wartość całego rynku IT rośnie oraz powstają nowe firmy. Pokazano także, że udział polskich przedsiębiorstw produkujących oprogramowanie w całej branży informatycznej w Polsce jest znikomy -czterej najwięksi dostawcy oprogramowania to firmy zagraniczne: Microsoft, IBM Polska, Oracle Polska i SAP Polska. W 2012 roku udział największej polskiej firmy IT - Asseco Poland - w całym rynku IT wynosił poniżej 5%.
EN
This paper studied the principles and methods of system analysis of economic objects and processes in conditions of instability and the impact of various types of risks. Methodological apparatus of information technologies in simulation management of the company was developed.
PL
W artykule przedstawiono zasady i metody BI w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Praca skupia się na aspektach ekonomicznych, procesach warunkujących brak stabilności w działalności przedsiębiorstwa oraz wpływie różnych rodzajów ryzyka. Wskazano instrumentarium metodologiczne dotyczące symulacji zarządzania przedsiębiorstwem.
PL
Pojęcie inteligentnego miasta rozumiane jest często w uproszczony sposób: jako systemy teleinformatyczne wspomagające różne elementy infrastruktury miejskiej i sterujące oświetleniem ulicznym, światłami na skrzyżowaniach bądź siecią energetyczną, wodociągową, ciepłowniczą czy gazową. Tymczasem smart city to dużo więcej.
EN
Mobile solutions revolutionize healthcare systems as well as the way of management in this area. The complex and dynamic character of healthcare organizations requires a special kind of management in the areas of healthcare knowledge and electronic health records (EHRs). Mobile applications can be very useful and helpful in the terms of information providing, but their role is not limited to transferring it between the doctors, patients and managerial staff. In this paper the role of mobile applications in the work of health care professionals (HCPs) has been shown.This article highlights the role of mobile applications in facilitating HCPs’ work in the terms of time management and EHRs storage and management.
PL
Rozwiązania mobilne są bardzo silnym trendem w systemach opieki zdrowotnej, jak i w zarządzania w tym obszarze. Złożony i dynamiczny charakter organizacji opieki zdrowotnej wymaga specjalnego rodzaju zarządzania w zakresie wiedzy medycznej i elektronicznych rejestrów medycznych. Aplikacje mobilne mogą być bardzo przydatne i pomocne w zakresie dostarczania informacji, ale ich rola nie ogranicza się do przenoszenia ich między lekarzy, pacjentami i personelem kierowniczym. W niniejszym artykule uwypuklono rolę aplikacji mobilnych w pracy pracowników służby zdrowia (HCPS), podkreślono rolę aplikacji mobilnych w ułatwianiu pracy pracownikom służby zdrowia w zakresie zarządzania czasem i EHRs przechowywania i zarządzania.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.