Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technical measures
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań w zakresie wyposażenia i wykorzystania środków technicznych w 53 wybranych gospodarstwach rodzinnych o powierzchni od 8 do 150 ha UR, podzielonych na 5 grup obszarowych po 10 gospodarstw w grupach I–IV i 13 gospodarstw w grupie V. Zestawiono wyniki badań terenowych za 2009 i za 2010 r. oraz wyniki projektów modernizacji na 2015 r. i prognoz rozwoju gospodarstw do 2020 r. Stwierdzono, że we wszystkich grupach obszarowych gospodarstw nadal będzie zwiększać się powierzchnia posiadanych użytków rolnych (UR). Zmniejszać się będzie jednostkowa wartość odtworzeniowa środków technicznych – średnio z 22,15 tys. zł·ha-1 w 2009 r. do 21,95 tys. zł·ha-1 w 2020 r. Największe jednostkowe wyposażenie techniczne wystąpi w 2020 r. w grupie II (31,95 tys. zł·ha–1), a najmniejsze w grupie V (15,68 tys. zł·ha-1). Średni okres trwania maszyn będzie zmniejszał się z 27,6 lat w 2009 r. do 26,1 lat w 2020 r. Największe zmiany okresu trwania maszyn wystąpią w IV grupie gospodarstw (z 30,2 do 25,3 lat). Badane gospodarstwa rodzinne będą prowadzić rozwojową działalność inwestycyjną, modernizując techniki i technologie produkcji nie tylko do końca 2015 r., ale także do 2020 r. i po tym okresie. Najtrudniej będzie prowadzić działalność inwestycyjną w gospodarstwach grupy I, łatwiej w gospodarstwach grupy II i III, najłatwiej w gospodarstwach grupy IV i V.
EN
This paper presents the results of research on equipment and the use of technical measures in 53 selected family farms with an area from 8 to 150 ha AL, divided into 5 area groups, consisting respectively of 10 farms (groups I–IV) and 13 farms (group V). A juxtaposition was made from the results of field studies for 2009 and 2010, along with the results of modernization projects for 2015 and the development prognoses for 2020. It was found that in all area groups of farms, there will still be an increase in the area of owned arable land (AL). There will be a decrease in the unit replacement value of technical measures – on average from 22.15 thous. PLN·ha-1 in 2009 to 21.95 thous. PLN·ha-1 in 2020. The biggest unitary technical equipment will occur in 2020 in group II (31.95 thous. PLN·ha–1) and the smallest in group V (15.68 thous. PLN·ha-1). The average life period of machines will decrease from 27.6 years in 2009 to 26.1 years in 2020. The biggest changes of the life period of machines will occur in the fourth (IV) group of farms (from 30.2 to 25.3 years). The examined family farms will conduct developmentoriented investment activities, modernizing techniques and technologies of production not only to the end of 2015 but also to 2020 and after this period. Conducting investment activities on farms will be the hardest in group I, groups II and III will prove less of a challenge, whereas groups IV and V will pose no difficulties.
EN
Technical prevention system management constitutes an important part of work health and safety management systems, in particular in manufacturing companies. Technical resources used within the prevention system should provide for higher level of employee safety and health protection, and proper management of this system should make it possible to effectively and successfully perform actions being taken at all levels within the organisation. This paper presents results of verification of occurrence and nature of interdependence between using technical safety resources and hazards that occur within work environment. The research we have conducted suggests that technical prevention systems are primarily targeted at elimination or restriction of strenuous work hazards in the industrial processing sector.
PL
Zarządzanie systemem profilaktyki technicznej stanowi istotną część systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, szczególnie w przedsiębiorstwach wytwórczych. Stosowane w systemie profilaktyki środki techniczne powinny zapewnić zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników a zarządzanie tym systemem powinno umożliwić sprawną i skuteczną realizację podjętych działań na wszystkich poziomach organizacyjnych. W artykule zaprezentowano wyniki weryfikacji istnienia i charakteru zależności między stosowaniem technicznych środków bezpieczeństwa a występującymi w środowisku pracy zagrożeniami. Z przeprowadzonych badań wynika, że w przetwórstwie przemysłowym systemy profilaktyki technicznej ukierunkowane są przede wszystkim na eliminację lub ograniczenie zagrożeń związanych z uciążliwością pracy.
EN
The article discusses the issue of selection of the technical measures and the means of transport to carry out the executive and transport operations transport infrastructure investment: the chains of suppliers on the example of transport task, in production - for example the building transport infrastructure investment and in the storage warehouse. The developed method allows to determine the construction schedule (determination of the order of operations performed optimal technical measures and optimal means of transport) with the optimal function criterion (cost / time). The simulations have shown that this method allows an unambiguous selection of the technical measures and means of transport (vehicles) to implement the particular technological operations at a given time/cost, taking into account the established constraints.
PL
Artykuł stanowi próbę dokonania przeglądu aktualnego stanu wiedzy o człowieku, jako użytkowniku oraz obsługującym środki techniczne. Przedstawia ponadto perspektywy badawcze, które należałoby podjąć w ramach dyscyplin: budowa i eksploatacja maszyn oraz inżynieria produkcji, ze względu na aktualne i ważne problemy dotyczące człowieka, funkcjonującego w systemie antropotechnicznym. Szczególną uwagę zwrócono na eksploatowanie środków technicznych przez osoby starsze.
EN
The article is an attempt to review actual state of art on human as user and maintainer of technical means. Moreover it presents research perspectives, which should be undertake within building-and-exploitation-of-machines (mechanical-engineering) and production-engineering disciplines for the sake of actual and important problems concerning human functioning in human engineering system. A particular attention should be paid to exploiting technical means by older persons.
PL
Artykuł podejmuje próbę zwrócenia uwagi na problemy, jakie mogą być udziałem osób starszych, jako użytkowników oraz obsługujących środki techniczne. Jako odpowiedź na te problemy wymienia także oraz charakteryzuje obszary badawcze, które powinny być przedmiotem zainteresowania naukowców związanych z dyscypliną inżynieria produkcji, zajmujących się tematyką zarządzania produkcją/usługami oraz eksploatacją środków technicznych.
EN
The article is an attempt to present comments on problems, which may be experienced by older persons as users and maintainers of technical means. An response to these problems are detailed and described research areas, which should be a point of the interest of researchers of problems within production engineering discipline, engaging subject matter of production/service and maintenance management.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.