Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 69

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technical infrastructure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The multi-valued method proposed by Walerian Wierzchowski [1996], subsequently modified by U. Litwin and K. Misiak, is a combination of cartographic research methods and mathematical analyses. The proposed technique presented in action can be viewed as a series of feasibility studies, which are the necessary foundation for programming the optimal structure of land use in urban areas. As exemplified in the collected information, various cartographic studies and existing data about the town of Dobczyce, four possible designated functions have been presented, of which priority was given to the industrial function. The obtained results confirmed the effectiveness of the developed method, its usefulness in the planning practice, while highlighting the synergistic effects of the set objectives.
PL
Zmodyfikowana przez U. Litwin oraz K. Misiak metoda wielowartościowa Waleriana Wierzchowskiego [1996] stanowi połączenie metod badawczych kartograficznych oraz analiz matematycznych. Proponowane w przedstawionej technice działania można rozpatrywać jako prace studialne, stanowiące niezbędną bazę do programowania optymalnej struktury użytkowania ziemi na terenach miejskich. Na przykładzie zebranych informacji, różnych opracowań kartograficznych i istniejących informacji o mieście Dobczyce, przedstawiono cztery cele przeznaczanie, z których jako priorytetowy wybrano- funkcję przemysłową. Uzyskane wyniki potwierdziły skuteczność opracowanej metody, jej przydatność w praktyce planistycznej, podkreślając przy tym synergiczne działanie zestawionych celów.
EN
Sustainable development is synonymous with the coexistence of man and the world around him on equal rights. The progressing urbanization often leads to depletion of environmental resources and puts man above natural environment. The purpose of this paper is to analyse current situation and possibilities of development of technical infrastructure of rural municipality of Nowa Sól, the Province of Lubuskie, in the light of sustainable development.
PL
Wstęp i cel: Współczesne systemy produkcyjne, narastający stopień ich zautomatyzowania i wysoki poziom zorganizowania stawiają przed służbami utrzymania ruchu maszyn przedsiębiorstw coraz wyższe wymagania. Odpowiedzią na te zmiany w obszarze utrzymania wysokiej niezawodności i efektywności infrastruktury technicznej jest powstawanie nowych koncepcji, metod i narzędzi wspomagających pracę służb z działu utrzymania ruchu. Celem pracy jest przedstawienie charakterystyk współczesnych filozofii zarządzania produkcją, metod i narzędzi wspomagających zarządzanie utrzymaniem maszyn we współczesnych systemach produkcyjnych. Materiały i metody: Materiał bazuje na literaturze przedmiotu i przemyśleniach autorów. Zastosowano technikę badawczą deskresearch i uzupełniono jej treść przykładem zastosowania narzędzi związanych z utrzymaniem ruchu maszyn. Wyniki: W pracy scharakteryzowano wybrane koncepcje racjonalizacji zadań służb utrzymania ruchu na tle współczesnych systemów produkcyjnych. Przedstawiono istotne metody i narzędzia zarządzania utrzymaniem ruchu maszyn, stosowane w koncepcjach: szczupłej produkcji - Lean Manufacturing (LM), produkcji klasy światowej - World Class Manufacturing (WCM) oraz zwinnej produkcji - Agile Manufacturing (AM). Analizę wsparto badaniem funkcjonowania TPM w przedsiębiorstwie poprzez pomiar wskaźnika ogólnej efektywności wyposażenia - OEE. W trakcie prowadzonych badań autorzy zidentyfikowali kilka barier i problemów związanych z zarządzaniem utrzymania ruchu infrastruktury technicznej. Wniosek: Zastosowanie odpowiedniej filozofii zarządzania utrzymaniem ruchu infrastruktury technicznej jest zasadniczym elementem, który wpływa na efektywność i niezawodność pracy.
EN
Introduction and aim: Modern production systems, increasing the degree of automation and high levels pose enterprises increasingly higher requirements to organize maintenance services of machinery. The response to these changes in the area of maintaining high reliability and efficiency of technical infrastructure is the emergence of new concepts, methods and tools supporting the work of services from the maintenance department. The aim of the study is to present the characteristics of modern production management philosophy, methods and tools to support the management of maintenance equipment in modern production systems. Material and methods: The material is based on the literature and the authors’ thoughts. The desk research technology was used and its content was supplemented by an example of tools related to machine maintenance. Results: The study characterized the rationalization concepts selected tasks of maintenance services on the background of modern production systems. Significant methods and tools of machine maintenance management were presented, used in the following concepts: lean production - Lean Manufacturing (LM), world class production - World Class Manufacturing (WCM) and agile production - Agile Manufacturing (AM). The analysis of the problem was supported by the study of TPM functioning in the enterprise by measuring the general equipment efficiency indicator - OEE. During the research, the authors identified several barriers and problems related to the management of technical infrastructure maintenance. Conclusions: Application of proper management philosophy of maintenance of the technical infrastructure is an essential element that affects the efficiency and reliability
PL
Zrównoważony rozwój polega na integrowaniu działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń. W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem wybranych elementów infrastruktury technicznej na poziom zrównoważenia rozwoju województw. Zarówno poziom rozwoju zrównoważonego, jak i jakość infrastruktury określono w formie wskaźników syntetycznych. Wykazano, że infrastruktura jest czynnikiem wpływającym na zrównoważenie rozwoju, jednakże nie oddziałuje ona jednakowo na wszystkie cztery obszary zrównoważonego rozwoju. Stwierdzono, że infrastruktura może negatywnie oddziaływać na zrównoważenie rozwoju w obszarze przyrodniczym (środowiskowym).
EN
Sustainable development consists in integrating political, economic and social activities while maintaining natural balance and durability of basic natural processes in order to guarantee the possibility of satisfying the basic needs of individual communities or citizens of contemporary and future generations. The paper presents the research results on the impact of selected elements of technical infrastructure on the level of sustainable development of provinces. Both the level of sustainable development and the quality of infrastructure were defined in the form of synthetic indicators. Infrastructure was proved to be the factor affecting the sustainability of development; however, it did not have the same impact on all four domains of sustainable development. It was found that the infrastructure may have a negative effect on sustainable development in the natural (environmental) domain.
EN
Saturation and dynamics of the change of water and sewage infrastructure in the subregion of Western Malopolska in the years 2003–2013 have been determined. It covers the area of four counties located farthest west and north of the Malopolskie Voivodeship that is Chrzanów county, Olkusz county, Oświęcim county and Wadowice county. In order to illustrate the condition of water-sewage economy of the subregion, the number of connections, the number of users and the length of collective sewerage system and the length of distributive water supply system have been evaluated.
PL
W artykule scharakteryzowano drogę wodną Wisły od Przemszy (km 0+000) do ujścia rzeki do Zatoki Gdańskiej, pod kątem rozporządzenia klasyfikacyjnego, odnosząc się do czynników przyrodniczych i poza przyrodniczych warunkujących cechy koryta rzecznego.
EN
The article describes the Vistula waterway from Przemsza (km 0+000) to the river outlet into the Gdańsk Bay, in the light of the classifying regulation, with regard to the natural and extra-natural factors conditioning the riverbed characteristics.
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest wskazanie problematyki funkcjonowania służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. Problem oraz proponowane środki i sposoby jego rozwiązania przedstawiono w artykule na przykładzie szczególnego obiektu badań, jakim jest port lotniczy Katowice – Pyrzowice. Z uwagi na międzynarodowy charakter działalności portu lotniczego, jego potencjalna podatność na występowanie i skutki wszelkiego rodzaju sytuacji kryzysowych jest znaczna. Rygorystyczne przepisy prawne, regulujące działalność lotniskową zarówno w aspekcie bezpieczeństwa w rozumieniu operacyjnym, jak i ochrony lotnictwa cywilnego, są zorientowane na minimalizowanie zarówno ryzyka powstania sytuacji kryzysowej, jak i jej potencjalne skutki. Wspólne działania służb ratowniczych wymagają skutecznej koordynacji wszystkich służb na wszystkich szczeblach szczeblu funkcjonowania administracji zespolonej. W referacie zaproponowano rozwiązanie, zorientowane głównie na doskonalenie łączności pomiędzy uczestniczącymi w działaniach kryzysowych podmiotami, które powinno zapewniać koordynację służb ratowniczych na poziomie przekazywania jednolitej, precyzyjnej informacji do wszystkich zaangażowanych formacji.
EN
The subject of this article is to point out the problems of the functioning of the emergency services in crisis situations. The problem and the proposed measures and possible solutions are presented in the article on the example of a particular object of research, which is the airport Katowice - Pyrzowice. Due to the international nature of the activity of the airport, its potential susceptibility to the occurrence and effects of all kinds of emergency situations is considerable. Stringent legal provisions governing the activities of airport both in terms of safety for the purposes of operating, as well as civil aviation security are oriented to minimize both the risk of a crisis and its potential effects. Joint activities require effective coordination of all services at all levels of the level of functioning of the administration complex. The paper proposes a solution-oriented mainly on the improvement of communication between participating in the activities of emergency entities. This solution should provide coordination of emergency services at the level of the transmission of single, accurate information to all involved formation.
PL
Budynki główne konwencjonalnych elektrowni i elektrociepłowni oraz inne obiekty budowlane infrastruktury technicznej elektrowni są eksploatowane już 40–50 lat. Podstawowym celem przedstawionych badań i analiz jest próba oceny bezpieczeństwa eksploatowanych w Polsce konstrukcji stalowych budynków głównych elektrowni i elektrociepłowni, umożliwiająca ich dalszą eksploatację w okresie 25–30 lat do czasu technologicznej modernizacji całego sektora energetycznego.
EN
Main buildings of conventional power plants and combined heat and power plants, as well as structural objects of technical infrastructure. The main overall objective of this project is to improve the safety of coal fired power plants and combined heat and power plants operated in Poland to extend their service life for the next 25–30 years, until the energy sector is technologically modernized. The results of planned research work will enable the development of a sequential required modernization works execution plan, ordered according to the importance and scope of work.
PL
Gmina jest podstawowym organem kreującym politykę przestrzenną. W zakresie granic administracyjnych i pośrednio w obszarach przyległych może wpływać na kierunek i tempo zmian ekonomicznych, społecznych i inwestycyjnych. Kierunek zmian zależy głównie od polityki przestrzennej, a ich tempo uwarunkowane jest możliwością obsługi poszczególnych terenów przez infrastrukturę techniczną i komunikacyjną. Stopień zainwestowania obszaru w media znacząco wpływa na zwiększenie tempa rozwoju inwestycji, natomiast dostępność dobrego jakościowo systemu komunikacyjnego zwiększa atrakcyjność terenu na równi z walorami krajobrazowymi. W pracy zastosowano metody przetwarzania danych przestrzennych zapisanych w formatach wektorowych i rastrowych, przetworzonych przy użyciu narzędzi geoprocessingu. Na etapie pozyskania danych źródłowych przeprowadzono analizę dostępności na podstawie zbiorów metadanych. Uwzględniono trójszczeblową hierarchię kompetencji administracyjnej organów utrzymujących odpowiednie metadane i zbiory danych. Zadania realizowane na najniższym poziomie administracji samorządowej koncentrują się na uzyskaniu wysokiej szczegółowości danych przestrzennych i opisowych. Wyniki wskazują na silną zależność między wymienionymi cechami zainwestowania, komunikacji i zabudowy a ich wpływem na tempo rozwoju i atrakcyjność propozycji polityki przestrzennej gmin oraz ocenę trafności rozwiązań planistycznych. Powiązanie danych jakościowych zainwestowania terenów z tempem ich rozwoju terenów pozwoliło na ocenę dokładności zastosowanych wskaźników.
EN
A commune is the primary authority that creates the spatial policy. In terms of administrative borders and indirectly in the adjacent areas, it can influence the direction and rate of economic, social and investment changes. The changes’ direction depends mainly on spatial policy but the rate is also determined by the ability to handle specific areas by technical and communication infrastructure. The degree of technical investment significantly increases the rate of investment growth while good quality communication system availability advances the land att ractiveness on a par with landscape values. Methods of spatial data processing stored in vector and raster formats were used in the paper. Multiple format conversion was performed using geoprocessing tools. At the source data obtaining stage, the analysis based on the metadata collections availability was conducted. It includes three-tier hierarchy of the administrative competence of authorities maintaining adequate metadata and data sets. The character of the performed tasks at the lowest administration level is oriented towards obtaining highly detailed spatial and descriptive data. The results indicate a strong correlation between mentioned investment, communication and building features as well as their infl uence on the development rate and the att ractiveness of the municipalities’ spatial policy proposals and accuracy assessment of the planning solutions. Linking investment areas qualitative data with the rate of their development has allowed us to evaluate used indicators’ accuracy.
PL
Jakość życia w mieście mierzona jest przez wiele różnorodnych czynników wpływających na jej odbiór. Połączenie uwarunkowań, zmiany stylu oraz oczekiwań wobec poziomu życia oddziałuje na opinię mieszkańców wobec jakości ich życia w środowisku miasta. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych w Siechnicach pt. „Jakość i warunki życia w mieście” przeprowadzone latem 2016 roku. Zebrane opinie respondentów dostarczyły wielu cennych uwag i skategoryzowały problemy występujące w mieście. Natomiast wnioski z niniejszych badań pozwolą władzą miasta na ocenę ich skuteczności zarządzania i podejmowania poszczególnych decyzji oraz zdefiniują dalsze działania polepszające jakość życia mieszkańców w Siechnicach.
EN
Quality of life in the town is measured by a variety of factors influencing its reception. The combination of conditions, changes in style and expectations for the quality of life affects the opinion of the residents to their quality of life in a town environment. The article presents the results of surveys in Siechnice titled "The quality and conditions of life in the town" conducted in summer 2016. The submissions of the respondents have provided a lot of valuable comments and classified problems in the town. While the conclusions of this study will help authority of the town to assess the effectiveness of management and making individual decisions and define further actions for improving the quality of life of residents in Siechnice.
PL
Koncepcja wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich od dłuższego czasu stanowi jeden z głównych priorytetów polityki krajowej, a także polityk regionalnych i lokalnych realizowanych przez władze publiczne w Polsce. 52 Obecnie jest ona warunkiem koniecznym do efektywnego rozwoju terytorium. W przypadku niektórych obszarów kierunki rozwoju w ramach wspierania pozarolniczej działalności gospodarczej wydają się być oczywiste (tereny wiejskie położone wokół największych miast, tereny atrakcyjne turystycznie, tereny o silnej tradycji przedsiębiorczości koncentrującej się wokół konkretnej branży). Jednak większość terenów wiejskich w Polsce w dalszym ciągu boryka się z problemem nieefektywnego rolnictwa, będącego efektem m.in.: rozdrobnienia gospodarstw rolnych, słabej specjalizacji produkcji, niewystarczającej mechanizacji. Dodatkowo na obszarach peryferyjnych wyraźny jest brak perspektyw na rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej, stanowiącej źródło dochodów lokalnej społeczności.
EN
The idea of multifunctional development of rural areas has recently been one of the priorities of policies implemented by public authorities in Poland on all levels: national, regional and local. Today this idea is a necessary condition for effective development of a territory. For this paper, it was assumed that a certain level of technical infrastructure (including transport accessibility) is necessary for stimulation of economic growth in rural areas with dominant position of the non-agricultural sectors. On the other hand, the development of the non-agricultural sectors generates new development incentives, that should result in further development of technical infrastructure. The purpose of this paper is answering the question of how strong is the interdependence between the development of multifunctional economy and development level of technical infrastructure and transport accessibility in rural areas. The research conducted as a basis for this paper have been conducted in rural areas in Małopolskie Voivodeship in Poland.
PL
Dynamiczny rozwój systemów informatycznych i ich powszechna już obecnie dostępność dla realizacji podstawowych działań biznesowych, skutkuje rosnącym zapotrzebowaniem na niezawodne systemy klimatyzacji precyzyjnej, konieczne dla efektywnego i bezawaryjnego działania serwerowni. W prezentowanym materiale, udostępnionym redakcji przez firmę SAR, przedstawione zostały dobre praktyki dotyczące odbioru infrastruktury technicznej, takich pomieszczeń o strategicznym znaczeniu do eksploatacji i utrzymania ruchu. W części wstępnej podano definicje pojęć, rodzaje dokumentów i procedur, do których odwołuje się prezentowany dokument. Zasadnicza część opracowania poświęcona jest odbiorom instalacji o krytycznym znaczeniu do eksploatacji i utrzymania w ruchu serwerowni.
EN
Dynamic progress and wide availability of IT systems for business are the reasons of growing demand for reliable systems of precision air conditioning, necessary for effective work of server stations. This paper presented by SAR company deals with the good practice in commissioning of such crucial systems. At the beginning the basic definitions are given and involved documents and procedures are described. Then the commissioning practice is discussed.
PL
W pracy zdiagnozowano osiągnięty obecnie poziom rozwoju infrastruktury technicznej w zakresie wodociągów i sanitacji wsi na obszarach wiejskich w poszczególnych województwach w Polsce. Do analizy danych z lat 2000–2012 wykorzystano statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej (hierarchiczna procedura aglomeracyjna, korelacja rang Spearmana, analiza głównych składowych oraz analiza korespondencji) i na podstawie uzyskanych wyników określono występujące w tych latach tendencje. Wykazano, że wraz z upływem czasu we wszystkich województwach nastąpiła znacząca poprawa stanu infrastruktury technicznej służącej ochronie środowiska. Ponadto wskazano na coraz mniejsze różnice występujące pomiędzy poszczególnymi województwami w analizowanym zakresie. Otrzymane na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej wyniki ilościowe i jakościowe stanowią ważne źródło wiedzy merytorycznej, która może być wykorzystana do podejmowania decyzji o znaczeniu lokalnym i centralnym w zakresie zarządzania rozwojem infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich.
EN
Current level of development of technical infrastructure was diagnosed with regard to water supply and sanitation of rural areas in individual voivodships in Poland. Statistical methods of multivariate comparative analysis were applied (hierarchical agglomerative procedure, Spearman’s rank correlation, principal component analysis and correspondence analysis) to analyze the data and identify trends for the period 2000–2012. It was demonstrated that there was a significant improvement with time in the environmental protection infrastructure in all the voivodships. Besides, differences across voivodships were noted to decrease continuously in the analyzed period. The quantitative and qualitative results received on the basis of statistical analysis were an important source of substantial knowledge. It could be applied for taking decisions at both local and central level with regard to the management of infrastructure development in rural areas.
EN
Because of the need of introducing ecologically clean transport technologies, activities bound up with using electric propulsion in motor vehicles operating in public transport are undertaken. Technical and operational possibilities of introducing electric–powered buses to the communal public transport are shown in the article. The operation of that kind of fleet requires appropriate technical infrastructure involving charging electric-powered urban transport. Simultaneously, former experiences show strong mutual connection between technical sphere and organizational system of communal public transport in agglomerations. Hence, essential significance among other things is given to the layout of the functioning bus lines network and the organization of bus operations on the lines (timetable). The models of the technical, organizational, economical and ecological links enabling optimal choice of type of bus propulsion were worked out, with the aim of solving this problem rationally.
EN
Maintaining a proper productivity and efficiency level of a technical infrastructure of an enterprise requires, above all, the use of appropriate managing methods and tools as well as an appropriate organization of services responsible for their management. Using a variety of measures is indispensable to evaluate the effectiveness of these practices as well as of the machine performance in any enterprise. The data obtained from measuring particular indicators are a primary source of information on the necessity of taking particular actions. Large companies are particularly willing to implement appropriate indicators of effectiveness evaluation because of a large number of machines and a vast range of their technical maintenance. Different indicators presented in the references are said to be efficient and willingly used by enterprises. The aim of the study, of which the results are presented in this article, was to identify the real actions taken by the surveyed enterprises concerning the use of the machine effectiveness evaluation metrics. Apart from that, the study also intended to obtain the information on which indicators are actually applied by enterprises. The study was carried out in large production enterprises of different industries on a specified area.
PL
Utrzymanie infrastruktury technicznej przedsiębiorstwa na odpowiednim poziomie produktywności i wydajności wymaga przede wszystkim stosowania właściwych metod i narzędzi zarządzania oraz właściwej organizacji służb odpowiedzialnych za jego realizację. Nieodłącznym elementem oceny efektywności tych działań oraz funkcjonowania maszyn w przedsiębiorstwie jest stosowanie różnorodnych mierników. Dane uzyskiwane z pomiarów określonych wskaźników są podstawowym źródłem informacji o konieczności podejmowania działań określonego rodzaju. Szczególnie duże firmy są chętne, aby wdrożyć odpowiednie wskaźniki oceny efektywności maszyn ze względu na dużą liczbę maszyn i duży zakres prac związanych z ich obsługą techniczną. W literaturze przedmiotu prezentowane są różne wskaźniki wskazywane, jako skuteczne i chętnie stosowane przez przedsiębiorstwa. Celem badań, których wyniki przedstawiono w niniejszej pracy, było zidentyfikowanie rzeczywistych działań realizowanych przez badane przedsiębiorstwa w zakresie stosowania mierników oceny skuteczności maszyn oraz pozyskanie informacji o tym, jakie wskaźniki są przez firmy stosowane w praktyce. Badania przeprowadzono w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych funkcjonujących w różnych branżach przemysłu na określonym obszarze.
PL
W związku z potrzebą wprowadzania ekologicznie czystych technologii transportowych podejmowane są działania związane z wykorzystaniem napędu elektrycznego w pojazdach samochodowych obsługujących publiczny transport zbiorowy. W artykule przedstawiono techniczne i eksploatacyjne możliwości wprowadzenia autobusów elektrycznych do transportu publicznego. Eksploatacja tego rodzaju taboru wymaga odpowiedniej infrastruktury technicznej związanej z zasilaniem transportu miejskiego korzystającego z energii elektrycznej. Jednocześnie dotychczasowe doświadczenia wskazują na silne wzajemne powiązania sfery technicznej z systemem organizacyjnym publicznego transportu zbiorowego w aglomeracjach. Istotne znaczenie posiada więc m. in. układ funkcjonującej sieci linii autobusowych oraz organizacja pracy autobusów na liniach (rozkład jazdy). Aby racjonalnie rozwiązać ten problem opracowano modele zależności powiązań technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i ekologicznych, umożliwiających optymalny wybór rodzaju napędu autobusowego.
EN
Because of the need of introducing ecologically clean transport technologies, activities bound up with using electric propulsion in motor vehicles operating in public transport are undertaken. Technical and operational possibilities of introducing electric– powered buses to the communal public transport are shown in the article. The operation of that kind of fleet requires appropriate technical infrastructure involving charging electric-powered urban transport. Simultaneously former experiences show strong mutual connection between technical sphere and organizational system of communal public transport in agglomerations. Hence essential significance among other things have the layout of functioning bus lines network and organisation of bus operations on the lines (timetable). The models of the technical, organizational, economic and ecological links enabling optimal choice of type of bus propulsion were worked out with the aim of rational solving this problem.
PL
Potrzebną do prawidłowego funkcjonowania systemów produkcyjnych ciągłość przepływu materiałów można uzyskać różnymi sposobami i metodami sterowania. Od strony infrastruktury technicznej ważnym zadaniem jest zapewnienie dużej bezawaryjności maszyn, urządzeń i całych linii produkcyjnych. Cele te można zrealizować poprzez stosowanie Total Productive Maintenace TPM. W opracowaniu przedstawiono analizę TPM dla procesów wytrawiania i walcowania w Walcowni Zimnej Blach jednej z hut stali.
EN
The continuity of the flow of materials needed for correct operation of manufacturing systems can be achieved using different means and control methods. As far as the technical infrastructure is concerned, ensuring high reliability of machines, devices and whole manufacturing lines is an important task. These objectives can be achieved through the use of Total Productive Maintenance (TPM). Article present TPM analysis for pickling and rolling processes in tins Cold Rolling Mill in one of steelworks.
19
Content available IYL 2015 in Poland
EN
Light plays a key role in human’s life. Without light there will be no human life environment. Technologies based on light, called photonics, decide of the development of our civilization. The role of photonics is constantly increasing, especially in such fields as energy, education, agriculture and health. The UN has established the International Year of Light and Light - based Technologies – IYL2015 [1]. The organizers of IYL2015 events are professional organizations, communities, educational organizations, non-profit ones, technological clusters and platforms, but also private sector. The aim is to increase the social consciousness about the role of light and photonics in building of our civilization. This sort of recognition is necessary as a needed component of the development process of the society. Introduction of new technologies, like completely new kind of lighting, new diagnostic and therapeutic methods, new sources of energy, etc., must meet with social acceptance. In the opposite case, isolated development of infrastructure, will meet with obstacles. In Poland, the professional events, technical, trade fairs and outreach ones, are organized in the framework of the IYL2015 by Photonics Society of Poland, Polish Physical Society, Polish Platform of Photonics Technologies, etc. The paper summarizes the issues combined with the organization of the IYL2015 globally and in Poland. Extended version of this paper was published in Polish [2]. The paper is a part of a cycle of articles devoted to analysis of global processes of photonics development. Previous papers concerned initiatives Photonics21 in Europe [3-4], NPI – National Photonics Initiative in USA [5], and development of optical sciences in Poland [6-15].
PL
Światło pełni kluczową rolę w życiu człowieka. Bez światła nie istniałoby nasze środowisko życia. Technologie bazujące naświetle, określane nazwą fotonika, decydują obecnie o rozwoju naszej cywilizacji. Rola fotoniki będzie nadal rosła, szczególnie w takich dziedzinach jak energia, edukacja, rolnictwo, i zdrowie. ONZ ustanowiła Międzynarodowy Rok Światła 2015 (MRŚ2015, IYL2015). Organizatorami będą instytucje zawodowe, NT, społeczne, edukacyjne, klastry i platformy technologiczne, a także partnerzy prywatni. Celem jest zwiększenie świadomości społecznej o roli światła i fotoniki w budowie naszej cywilizacji. Taka świadomość jest konieczna jako element składowy procesu rozwoju. Wprowadzanie nowych technologii, np. zupełnie nowego rodzaju oświetlenia, nowych metod leczniczych, nowych źródeł energii, itp. musi spotkać się z akceptacją społeczną. W przeciwnym przypadku izolowany rozwój infrastrukturalny napotyka na trudności. W Polsce imprezy zawodowe NT, popularyzacyjne, oraz targi przemysłowe, w ramach obchodów MRŚ2015, są organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne, Polskie Towarzystwo Fizyczne, Polską Platformę Technologii Fotonicznych, itp. Artykuł podsumowuje zagadnienia związane z organizacją MRŚ2015 na świecie i w kraju. Artykuł jest częścią cyklu publikowanego w Elektronice i dotyczącego globalnych procesów rozwoju fotoniki. Poprzednie artykuły dotyczyły inicjatyw NPI w USA oraz Photonics21 w Europie.
EN
Light plays a key role in human’s life. Without light there will be no human life environment. Technologies based on light, called photonics, decide of the development of our civilization. The role of photonics is constantly increasing, especially in such fields as energy, education, agriculture and health. UN has established the International Year of Light and Light-based Technologies 2015 – IYL2015. The organizers of IYL2015 events are professional organizations, communities, educational organizations, nonprofit ones, technological clusters and platforms, but also private sector. The aim is to increase the social consciousness about the role of light and photonics in building of our civilization. This sort of recognition is necessary as a needed component of the development process of the society. Introduction of new technologies, like completely new kind of lighting, new diagnostic and therapeutic methods, new sources of energy, etc., must meet with social acceptance. In the opposite case, isolated development of infrastructure, will meet with obstacles. In Poland, the professional events, technical, trade fairs and outreach ones, are organized inside the IYL2015 by Photonics Society of Poland, Polish Physical Society, Polish Platform of Photonics Technologies, etc. The paper summarizes the issues combined with the organization of the IYL2015 globally and in Poland. The paper is a part of a cycle of articles devoted to global processes of photonics development. Previous papers concerned initiatives Photonics21 in Europe and NPI – National Photonics Initiative in USA.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.