Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 70

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tłumik magnetoreologiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
This paper presents the investigations of vibrations of a vehicle equipped with controlled magneto-rheological (MR) dampers and aerodynamic elements. A scaled sports vehicle model was developed to conduct this research. The tests were carried out with kinematic excitation resulting from road roughness and motion at a variable speed. During the airflow, the aerodynamic elements forces and moments on the test body. Vehicle vibrations are limited by the means of MR controlled dampers. The damping force is determined on the basis of an algorithm, where various strategies for determining forces in MR damper have been adopted. Two criteria were considered for assessing the effectiveness of the control algorithm - minimising vertical acceleration and changes in wheel normal reactions on road surface. This paper presents the results of those studies.
PL
Rozpatrywany jest model pojazdu wyposażony w sterowane tłumiki magneto-reologiczne (MR) oraz sterowane płaty aerodynamiczne. Analizowane są drgania pojazdu poruszającego się z dużą prędkością w trakcie przyspieszanie i hamowania. Celem tej analizy jest ustalenie wpływu sił powstających na płatach aerodynamicznych na drgania pojazdu oraz na zmiany nacisku kół na nawierzchnię drogi podczas przyspieszania i hamowania. W prezentowanej pracy przedstawione zostały wyniki badań numerycznych uzyskanych na podstawie opracowanego modelu pojazdu.
EN
We considered of a vehicle model equipped with controlled magneto-rheological (MR) dampers and controlled aerodynamic elements. The vibrations of the vehicle moving at high speed during acceleration and braking are analysed. The purpose of this analysis is to determine the effect of forces generated on aerodynamic elements on vehicle vibrations and changes in wheel pressure on the road surface during acceleration and braking. The presented work presents the results of numerical investigations obtained on the basis of the developed vehicle model.
3
Content available remote Prototyping an MR damper system
EN
Magnetorheological (MR) shock absorbers are semi-active devices based on smart fluids. The fluid when exposed to magnetic field undergoes a transition from a liquid to a pseudo-solid. The change is reversible and fast and it has made the material attractive for use in semi-active real-time systems for vibration reduction. At the same time designing a shock absorber is a complex process due to the multi-physics involved. In this paper the author shows an approach that can be used for virtual prototyping studies of MR flow-mode devices. Magnetostatic calculations are followed by time-harmonics analyses of the circuit of the valve. The analysis is then complemented by a parametric study of the controller-damper system subjected to regulated (commanded) current step inputs using a lumped parameter model of the MR valve.
PL
Tłumiki magnetoreologiczne (MR) należą do grupy semi-aktywnych urządzeń wykorzystującyc tzw. ciecze inteligentne. Ciecz magnetoreologiczna jest zawiesiną cząstek ferromagnetycznych I nalezy do grupy materiałów o sterowalnych właściwościach reologicznych. Ciecz MR umieszczona w polu magnetycznym zmianie zmienia lepkość pozorną. Zmiana ta jest szybka i odwracalna, a końcowy stan materiału zależy od natężenia pola magnetycznego. Dzięki temu materiały te znalazły zastosowanie w semi-aktywnych układach redukcji drgań. Zaprojektowanie tłumika MR o odpowiednich osiągach jest jednak zadaniem złożonym. W niniejszym artykule autor przedstawia koncepcję budowy modelu systemu MR obejmującego tłumik i regulator PWM. Na wybranym przykładzie przedstawiono wyniki obliczeń polowych magnetostatycznych i harmonicznych obwodu tłumika. Wyniki obliczeń posłużyły m.in. do budowy modelu obwodu sterującego tłumika o parametrach skupionych z regulatorem.
4
Content available remote Dynamics and energy harvesting control of an autoparametric pendulum-like system
EN
This paper describes experimental rig used to research system with a pendulum. The pendulum has a double functions. Firstly, it is applied as a non-linear vibration absorber for a simple oscillator. Secondly, an additional magnets-coil subsystem mounted inside a pendulum structure gives possibility of energy recovery. Influence of an oscillator suspension damping and stiffness control on effectiveness of both effects are presented.
PL
Praca opisuje stanowisko eksperymentalne wykorzystywane do badań systemu z wahadłem. Wahadło ma podwójną funkcję. Po pierwsze, jest zastosowane jako nieliniowy eliminator drgań prostego oscylatora. Dodatkowy podukład magnesów i cewki zamontowany na wahadle umożliwia odzyskiwanie energii z jego ruchu. Przedstawiono wpływ sterowania tłumieniem lub sztywnością zawieszenia na skuteczność obu efektów.
5
Content available Testy tłumika magnetoreologicznego
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych prototypu tłumika magnetoreologicznego zaprojektowanego w Instytucie Lotnictwa. Rozwiązanie konstrukcyjne zostało zastrzeżone w Urzędzie Patentowym. W pracy kolejno omówiono zasadę działania tłumika, stanowisko badawcze, oraz wyniki badań. Praca kończy się podsumowaniem.
EN
Paper showed the results of experimental tests of a magnetorheological damper prototype. The damper construction is protected in the Polish Patent Office. In the paper the solution of the damper, the test stand, and results of experiments are presented.
6
Content available Prototyp tłumika magnetoreologicznego
PL
W artykule został omówiony aktualny stan wiedzy dotyczący tłumików magnetoreologicznych. Następnie zaprezentowano nowe rozwiązanie tłumika z elastomerem magnetoreologicznym, zastrzeżonego w Urzędzie Patentowym. Nowy prototyp tłumika magnetoreologicznego został opracowany w Instytucie Lotnictwa. Artykuł kończy się podsumowaniem.
EN
Paper discussed the State of the Art focused on magnetorheological dampers. Then the new construction solution of a damper with a magnetorheological elastomer was presented. The magnetorheological damper was designed in the Institute of Aviation and was intellectually protected in the Polish Patent Office. The article ends with conclusions.
7
Content available remote Construction solutions of controlled dampers
EN
For vehicles, designers have been looking for solutions to use intelligent suspension systems to reduce vibration. The main idea of such suspension systems is the use of active or semi-active methods to dissipate the kinetic energy of vehicles vibration. For such systems the magnetorheological dampers can be used. In the paper the original solutions of the magnetorheological damper IP and the magnetorheological damper T-MR SiMR 132 DG are described. The results of experimental research of the controlled magnetorheological damper are presented.
PL
W przypadku pojazdów, projektanci od dawna poszukiwali sposobów zastosowania inteligentnych systemów w zawieszeniach celem ograniczenia drgań. Istotą takich systemów jest zastosowanie aktywnych lub pół-aktywnych metod do rozpraszania energii kinetycznej drgań pojazdu. Do takich systemów mogą zostać wykorzystane tłumiki magnetoreologiczne. W pracy przedstawiono oryginalne konstrukcje tłumików magnetoreologicznych IP oraz T-MR SiMR 132 DG, oraz wyniki badań eksperymentalnych opisanych tłumików magnetoreologicznych.
PL
Rozważany jest semiaktywny układ sterowania drgań pojazdu wyposażonego w magnetoreologiczne (MR) tłumiki drgań. Przedstawiono opis płaskiego modelu pojazdu oraz opis algorytmu wyznaczania sygnałów sterujących tłumikami MR. Zamieszczono wybrane wyniki symulacji drgań pojazdu podczas nieustalonego ruchu z dużą prędkością. Prezentowane wyniki symulacji zawierają porównanie drgań pojazdu mającego sterowane tłumiki MR z drganiami pojazdu wyposażonego w klasyczne tłumiki. Do oceny drgań pojazdu wybrano dwa wskaźniki charakteryzujące: przyspieszenie nadwozia oraz zmienność nacisku kół na nawierzchnię drogi.
EN
In this paper a semiactive control system of vibration of a vehicle equipped with magnetorheological dampers (MR) is considered. There is description of a 2D model of a vehicle and the algorithm for determining MR control signals. The selected results of vehicle vibration simulations during transient high speed motion are presented. The presented simulation results provide a comparison of vehicle vibration with controlled MR dampers and vehicle classical dampers. To evaluate vibration of the vehicles there are two criterions selected: body vertical accelerations and variation of the value of vertical wheel forces.
EN
This paper presents a method of modelling the impact of a magneto-rheological (MR) butt-mounted damper on both the weapon and the shooter during the use of a firearm. A modification of the model presented in [1] is suggested. The study focused on determining the impact of deviations of the MR damper axis from the runner axis in the butt during recoil, especially on the energy dissipated. Sample results are presented for the analysis of a smoothbore hunting weapon, calibre 12/70. The results demonstrate that the size of this angle has no significant impact on the course of the recoil nor on dissipation of the recoil energy. Therefore, in weapon design practice, there is no justification for implementing constructional solutions in the butt enabling adjustment of the MR damper deviation axis from the runner axis.
PL
W pracy przedstawiono sposób modelowania oddziaływania na broń i strzelca tłumika magnetoreologicznego (MR) zamocowanego w kolbie, podczas strzału. W tym celu zaproponowano modyfikację modelu przedstawionego w pracy [1]. Badania skoncentrowano na określeniu wpływu kąta odchylenia osi tłumika MR od osi prowadnic w kolbie na przebieg zjawiska odrzutu, a szczególnie na energię dyssypowaną podczas strzału. Zamieszczono przykładowe wyniki analizy dla gładkolufowej broni myśliwskiej kal. 12/70. Otrzymane wyniki pozwoliły stwierdzić, że wielkość tego kąta nie ma istotnego wpływu na przebieg zjawiska odrzutu i rozpraszanie energii odrzutu. W praktyce projektowania broni palnej nie ma zatem uzasadnienia wprowadzanie rozwiązań konstrukcyjnych umożliwiających regulowanie kąta odchylenia osi tłumika MR od osi prowadnic w kolbie.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań numerycznych układu autoparametrycznego z dodatkowym systemem do odzyskiwania energii elektrycznej. W układzie można zaobserwować występowanie dwóch efektów: możliwość redukcji drgań układu podstawowego (oscylatora) za pomocą nieliniowego eliminatora oraz odzyskiwanie energii elektrycznej z ruchu wahadła za pomocą tzw. harvestera. Skuteczność obu efektów zależy od parametrów układu. Zaproponowano zastosowanie materiałów inteligentnych w zawieszeniu oscylatora: tłumika magnetoreologicznego oraz sprężyny wykonanej ze stopu z pamięcią kształtu (SMA). W pracy przedstawiono wpływ parametrów półaktywnego zawieszenia na dynamikę układu i poziom odzyskiwanej energii. Wyniki badań oraz zaproponowane wskaźniki jakości pozwoliły za znalezienie obszarów, w których możliwy jest kompromis pomiędzy redukcją drgań obiektu głównego a odzyskiwaniem energii.
EN
This paper presents numerical study of an autoparametric system with the system to energy harvesting. In this system the coexistence of two effects is possible: the vibrations reduction of the oscillator by the non-linear absorber and the energy recovery from the pendulum motion of the harvester. The effectiveness of both effects depends on the system parameters. Application of smart materials: the magnetorheological damper and the shape memory spring is proposed. This paper shows the influence of semi-active suspension parameters on the system dynamics and the energy recovery. The obtained results and the proposed quality indicators allow determination of the compromise zones between the vibration reduction and the energy recovery.
11
Content available Tłumiki magnetoreologiczne
PL
W artykule przedstawiono tłumiki magnetoreologiczne i ich zastosowania. Scharakteryzowano materiały magnetoreologiczne, takie jak ciecze i elastomery magentoreologiczne. Następnie przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne tłumików z cieczą magnetoreologiczną oraz tłumików z elastomerami magnetoreologicznymi. W kolejnej części pracy zaprezentowano zastosowania tłumików magnetoreologicznych. Praca kończy się podsumowaniem.
EN
Paper presents the magnetorheological dampers and their applications. The magnetorheological materials: magnetorheological fluids and elastomers are described. Then, the construction solutions of magnetorheological dampers are presented. In the next part of the paper, the applications of magnetorheological dampers are depicted. The paper ends with conclusions.
PL
W pracy przedstawiono matematyczny model pojazdu wyposażonego w cztery magneto-reologiczne (MR) tłumiki drgań. Model ten służy do analizy drgań pojazdu. Oprócz tego zamieszczono opis układu sterującego tłumikami MR. W tym układzie są wyznaczane cztery sygnały sterujące układem zasilającym cewki tłumika MR. Opisano dwie koncepcje wyboru sygnałów sterujących oraz określono wskaźniki służące do oceny intensywności drgań. Sformułowany matematyczny model pojazdu przedstawia sobą zagadnienie dynamiki i półaktywnego sterowania drganiami pojazdu. Na przebieg tych drgań ma wpływ postać funkcjonału kryterialnego, przy użyciu którego określono koncepcje wyboru sygnałów.
EN
The paper presents a mathematical model of a vehicle equipped with four magneto-rheological (MR) vibration dampers. This model is used to analyze the vibration of the vehicle. In addition, there is a description of MR control system. In this system, four control signals are provided for the MR damper. Two concepts of selection of control signals are described and indicators for vibration intensity are determined. The mathematical model of the vehicle presents the problem of dynamics and semi-active control of vehicle vibration. The behavior of these vibrations is influenced by the form of a criterion function, using which the concepts of signal selection are defined.
13
Content available remote Numerical study of a two-way MR mount in squeeze-mode
EN
In the paper, the authors present the results of a numerical study of a magnetorheological (MR) damper prototype operating in the so-called squeeze mode. The analyzed prototype allows achieving a symmetrical response in both directions of piston motion. The authors show the results of magnetostatic analyses of the electro-magnetic circuit of the device and lumped parameter model using calculations of the control circuit and the damping force output.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń prototypowej konstrukcji tłumika z cieczą MR działającej w trybie ściskania. Analizowany prototyp pozwala uzyskać identyczny zakres sił tłumienia w obu kierunkach ruchu. Autorzy prezentują osiągi tłumika oszacowane na podstawie obliczeń polowych oraz obliczeń z wykorzystaniem modelu o parametrach skupionych.
PL
W pracy są rozpatrywane drgania pojazdu wyposażonego w sterowane tłumiki drgań typu magneto-reologicznego (MR). Przedstawiono równania drgań oraz opis algorytmu wyznaczania sygnału sterującego tłumikiem tak, aby wartość przyspieszenia nadwozia pojazdu była w każdej chwili najmniejsza. Zamieszczono przykład modelu pojazdu oraz wyniki symulacji drgań ilustrujące wpływ sterowania tłumikami na przyspieszenie nadwozia, a także na naciski koła na nawierzchnię drogi. W rozpatrywanym modelu pojazdu przyjęto, że drgania pojazdu są wzbudzane nierównością drogi oraz wolnozmiennym obciążeniem bezwładnościowym powstającym podczas nieustalonego ruchu pojazdu.
EN
In this paper vibrations of the vehicle equipped with controlled dampers magneto-rheological (MR) type are examined. The presented vibrations equation and the algorithm determining the control signal of the damper, so that the acceleration of the vehicle body is minimal at any time. There is an example of a vehicle model and the simulation results showing the effect of vibration dampers to control the acceleration of the body, and the variations of the wheel vertical forces. In the present model of the vehicle it is assumed that the vibrations of the vehicle are excited with the witness of the road and slow-changing load inertia arising during vehicle movement.
PL
W artykule przedstawiono model matematyczny pozwalający symulować komputerowo ruch układu strzelec – amortyzator odrzutu – broń palna we wstępnej fazie jego ruchu, gdy świadome reakcje strzelca na wymuszenia siłowe nie występują. Zamieszczono przykładowe wyniki obliczeń dla strzelca o masie 78 kg i wzroście 185 cm, który strzela ogniem pojedynczym z karabinka M16 lub gładkolufowej broni myśliwskiej kal. 12/70. Otrzymane wyniki wskazują na istotne znaczenie wyszkolenia strzelca, a szczególnie czasu zwłoki świadomej jego reakcji na bodźce siłowe oraz na korzyści z zastosowania amortyzatora z cieczą magnetoreologiczną, o zmiennej w czasie charakterystyce tłumienia.
EN
A mathematical model is presented, allowing computer simulations of the system shooter – recoil damper – firearm at an early stage of its motion, when no conscious reactions to input forces occur on the shooter's side. Exemplary computation results are given for a shooter of a mass of 78 kg and a height of 185 cm, firing an M16 rifle or a 12/70 smoothbore hunting weapon, single shot mode. Those results point out the significance of the shooter's training, especially the delay time resulting from conscious response to forcing stimuli, and the benefits accruing from using a damper filled with magnetorheological fluid having time-variable damping characteristics.
PL
W pracy zaprezentowano sprawdzenie poprawności doboru parametrów charakteryzujących tłumik z cieczą magnetoreologiczną (MR), które zapewniają wymagany poziom dyssypacji energii odrzutu podczas strzelania ogniem seryjnym z broni kalibru 12,7 mm oraz spełnienie warunków wytrzymałościowych poszczególnych części tłumika, w ekstremalnych warunkach jego pracy. Przedmiotem analizy jest tłumik MR, opracowany na potrzeby modyfikacji zdalnie sterowanego modułu uzbrojenia ZSMU-A. W ramach pracy: wyznaczono ekstremalne wartości ciśnienia panującego we wnętrzu cylindra tłumika, zaproponowano modyfikację rozwiązania konstrukcyjnego uszczelnienia ruchowego tłoczyska tłumika oraz wykonano podstawowe obliczenia wytrzymałościowe cylindra tłumika i połączenia gwintowego.
EN
The paper concerning magnetorheological damper presents the evaluation of the parameters, which provide the required dissipation level of the energy of a recoil effect while shooting series from 12.7 mm gun, and required durability for particular parts of the damper for extreme working conditions. Special damper intended for the controlled arm module ZSMU-A was the subject of the study. The scope of the conducted study is as follows: identification of the maximum value of pressure inside the damper’s chamber, modification of the sealing solution for the damper’s rod, calculation of the strength of the housing and threaded connections.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy konstrukcji elementów układu adaptacyjnego magnetoreologicznego zespołu tłumienia drgań uniwersalnego modułu uzbrojenia z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES). Badania przeprowadzono na numerycznym modelu obliczeniowym układu z tłumikami MR umieszczonymi w podstawie. Opracowany model geometryczny został poddany wieloaspektowym badaniom z uwzględnieniem zmian materiałowych i konstrukcyjnych (wymiarowo-kształtowych). Przeprowadzone analizy pozwoliły określić najbardziej obciążone miejsca układu. W przypadku kluczowych – pod kątem wytrzymałościowym - elementów przeprowadzono analizę kształtowo-geometryczną, co pozwoliło ponaddwukrotnie zmniejszyć wartość naprężeń w układzie.
EN
In the paper was shown the analysis process of the design elements of an adaptive magnetorheological damping system of a universal armament module using Finite Element Method (FEM). The study was conducted on a numerical model of the MR dampers system placed at the base. On the developed model has conducting multifaceted geometric tests taking into account changes in materials, construction, (dimension and shape), and technology. Performed analyzes allowed to determine the most burdened places of the system. For the strength of key components was made geometrical-shape analysis, that allow to reduce the amount of stress in the system more than doubled.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów technologicznych procesu selektywnego przetapiania proszków metalicznych wiązką lasera (Selective Laser Melting – SLM) na własności fizycznej warstwy wierzchniej dla elementów z grupy obiektów specjalnych wykonanych z Ti6Al4V, które dla konwencjonalnych technik wytwarzania uznawane są za trudno obrabialne. Uwzględnienie w procesie projektowania ograniczeń wynikających, m.in. z wielkości ziarna proszku i średnicy wiązki lasera spiekającego zaowocowało modyfikacjami w dokumentacji konstrukcyjnej trzpienia tłoka tłumika magnetoreologicznego (MR) służącego do tłumienia siły odrzutu obiektów specjalnych wielkokalibrowych.
EN
The paper presents the results of the influence of technological parameters of the selective laser melting process using metal powder (Selective Laser Melting – SLM) on the properties of the physical surface layer for the elements of the special objects group made of Ti6Al4V. The elements are hard to machine for conventional manufacturing techniques. Taking into account the constraints of the design process, including the powder grain size and the diameter of the laser beam resulted in modifications in the design documentation of a piston rod of a magnetorheological damper (MR). The element is used for dumping the recoil forces in special large-caliber objects.
EN
The paper summarises the theoretical study of a magnetorheological (MR) damper operated in squeeze mode, intended to be used as an actuator in a semi-active mount system in a car motor. The structural design and operating principle of the damper are described and a simplified model of the MR fluid flow in the gap is presented. The plots of the damper force generated by the MR damper are obtained for monoharmonic piston motion with respect to the centre point of the gap height and in the conditions of the control coil being supplied with direct current.
PL
W artykule przedstawiono stanowisko badawczo-dydaktyczne przeznaczone do identyfikacji podstawowych parametrów charakteryzujących zjawisko odrzutu broni kalibru 12,7 x 99 mm. Stanowisko umożliwia także badanie charakterystyki układu równoległych tłumików magnetoreologicznych zamontowanych w podstawie uniwersalnej broni. W pracy zaprezentowano metodykę badań obejmującą eksperymentalne i teoretyczne metody identyfikacji siły wymuszającej odrzut broni. W badaniach dotyczących analizy przebiegu zjawiska odrzutu wykorzystano układ broni wielkokalibrowej, który pozwala na oddawanie strzałów w warunkach laboratoryjnych, wykorzystując nabój przejściowy o zmniejszonym ładunku miotającym. Badania eksperymentalne przeprowadzono także dla systemu wystrzeliwania granatów nasadkowych. Otrzymane wyniki wskazują na możliwość zbudowania uniwersalnej podstawy dla broni kalibru 12,7 x 99 mm. Mogą one stanowić także podstawę do sformułowania założeń projektowych dla układu sterowanych tłumików z cieczą magnetoreologiczną, dedykowanych do specjalnych zastosowań.
EN
In this paper, the laboratory stand, dedicated for research and didactic purposes is presented. The stand allows investigating the parameters which characterizes the recoil effect in the 12,7 x 99 mm caliber arm. It is also possible to study the dependencies in the system with the parallel magnetorheological dampers, which are placed in the universal basis for weapon. The methodology of the research, as well as the experimental data and theoretical discussions concerning the components of the recoil force are provided. The part of the research devoted to the recoil effect was performed in a large-caliber arm configuration, which allows to fire shots in a laboratory conditions utilizing training bullets with reduced propellant charge. The experimental studies were also carried out for the rifle grenades. The results indicate the possibility of building a universal basis for 12,7 mm x 99 caliber weapons and can provide useful information for formulating the design assumptions for the controlled dampers with magnetorheological fluid, designed for special purposes.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.