Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tłumienie dźwięku
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Dźwiękochłonność izolacji akustycznych w instalacjach HVAC
PL
W artykule wyjaśniono pojęcie współczynnika pochłaniania dźwięku oraz przedstawiono jego charakterystykę dla płyt z wełny skalnej, wykorzystywanych do izolacji akustycznych w instalacjach HVAC.
EN
The article explains the concept of sound absorption coefficient and presents its characteristics for rock wool panels used for soundproofing purposes in HVAC systems.
2
Content available remote Izolacyjność akustyczna ścian w placówkach edukacji muzycznej
PL
W artykule przedstawiono analizę izolacyjności akustycznej różnych przegród ściennych pod względem tłumienia dźwięku w odniesieniu do trzech grup instrumentów muzycznych. Przedstawiono wyniki symulacji numerycznych odpowiednich konstrukcji ściennych między salami, w których wykonywana jest muzyka. Przy doborze konstrukcji starano się uzyskać dobrą izolacyjność akustyczną przy minimalnej grubości ściany.
EN
The article presents an analysis of airborne sound insulation of various walls as regards acoustic attenuation in relation to three groups of musical instruments. It presents results of numerical simulation of respective wall structures between the rooms where music is performed. When selecting appropriate structures, it has been attempted to achieve good room-to-room noise reduction while maintaining minimum wall thickness.
3
Content available Tłumienie dźwięku hełmofonu czołgisty
PL
Załoga pojazdu bojowego, która jest narażona na hałas związany z pracą silnika, jak i z wystrzałami z broni palnej, ma na swoim wyposażeniu hełmofony. W artykule przedstawiono wyniki badań ograniczania hałasu przez hełmofon HC-98 w przypadku hałasu ustalonego oraz impulsowego. Stosowano dwie metody badań: pomiary tłumienia dźwięku z udziałem osób oraz pomiary tłumienia przenoszenia impulsów akustycznych przeprowadzane z użyciem testera akustycznego - urządzenia odwzorowującego głowę. Dane dla hełmofonu porównano ze skutecznością ograniczania hałasu przez dwa różne, powszechnie stosowane nauszniki przeciwhałasowe (jeden słabo, drugi silnie ograniczający hałas). Wyniki wskazały, że hełmofon spełnia wymagania, które pozwalają traktować go jako ochronnik słuchu, jednak nie zapewnia on ochrony słuchu takiej jak nauszniki przeciwhałasowe. Otrzymano stosunkowo niskie wartości tłumienia impulsów akustycznych przez badany hełmofon względem wyników dla nauszników przeciwhałasowych. Ponadto, w przypadku hełmofonu, w zakresie częstotliwości 63-2000 Hz, uzyskano niższe od około 2 do nawet 19 dB wartości tłumienia hałasu ustalonego w porównaniu z wartościami tłumienia nauszników.
EN
Crew of military vehicles, which is exposed to the noise associated with the engine running, as well as to shots from firearms, is equipped with headphones. The article presents the results of noise reduction by HC-98 headphone for steady state and impulsive noise. Two methods of research were used: sound attenuation measurements with participation of subjects and transmission loss measurements with the use of acoustic test fixture - device reflecting the properties of the head. Data for headphone were compared with noise reduction of two different, commonly used earmuffs (one light, the other strong limiting noise). The results indicated that measured headphone meets the requirements that allow for treating it as hearing protection, however, this headphone does not provide hearing protection such as earmuffs. Relatively low values of attenuation of acoustic impulses through the headphone versus the results for earmuffs were observed. Furthermore, in the case of headphone, in the frequency range 63-2000 Hz, the lower values of steady state noise sound attenuation, from about 2 up to even a 19 dB with respect to the attenuation of ear muffs were measured.
EN
This paper presents the results of aeroacoustic numerical simulations for three types of helicoidal resonators placed inside straight cylindrical duct. The same ratio s/d = 1.976 is considered for three numbers of helicoidal turns n = 0.671, n = 0.695 and n = 1.0. Also three types of transmission loss characteristics are represented. Three-dimensional models were calculated by the use of a finite element method in Comsol Multiphysics Acoustics Module – Aeroacoustics with flow, Frequency Domain. The change of transmission loss characteristics of helicoidal resonators is presented for different air flow velocities in the range from 1 m/s to 20 m/s for cylindrical duct of diameter d = 0.125m.
5
Content available remote Substitutional transmittance function of helicoidal resonator
EN
An analytical and computational characteristics of transmission losses of the helicoidal resonator are compared in this paper. The substitutional transmittance function of helicoidal resonator was proposed based on amplitude characteristic of electrical band-stopfilter. At first approach the analytical model can be considered as valid for practical silencing systems design calculations in ducted systems.
PL
W niniejszym artykule dokonano porównania charakterystyk tłumienia przenoszenia rezonatora helikoidalnego uzyskanych na drodze obliczeń analitycznych i numerycznych. Zaproponowana została zastępcza funkcja transmitancji rezonatora helikoidalnego na podstawie charakterystyki amplitudowej elektrycznego filtru pasmowo-zaporowego. Tak wykonany analityczny model transmitancji w pierwszym przybliżeniu może być uznany za poprawny dla celów obliczeniowych praktycznego projektowania systemów wyciszeniowych w instalacjach kanałowych.
6
Content available remote Acoustic attenuation performance of Helmholtz resonator and spiral duct
EN
This work examines a comparison of acoustic attenuation performance of well known Helmholtz resonator and spiral element inserted into circular duct, which creates spiral duct. The paper consists results of numerical computations by the use of Finite Element Method. Here the spiral is a kind of resonant element, which can be applied in circular ducts, mainly for low speed velocity ducts e.g. ventilation, air-conditioning and heat systems. Results are presented as a transmission loss. The sound attenuation performances of Helmholtz resonator and spiral duct depend on their geometrical relationships. The most important observation is that the sound attenuation in both solutions are based on similar phisical phenomenon – resonance.
PL
W niniejszym artykule omówiono wybrane wyniki analizy prędkości propagacji i tłumienia fali akustycznej w materiałach stosowanych na wstawki hamulcowe w pojazdach szynowych. W badaniach zastosowano cyfrowy defektoskop ultradźwiękowy typu UMT-12.
EN
This paper includes selected results of sound speed and acoustic wave suppression analysis in materials used in brake pads in railway vehicles. In tests UMT-12 digital ultrasonic defectoscope has been used.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.