Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 36

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szyna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
EN
The problem of gap estimation for a break of a continuous welded rail is studied. The track is represented as a semi-infinite rod on elastic-based damping. Static and dynamic solutions are obtained. It is shown that during the rail break, the dynamic factor does not exceed 1.5. We derive equations for thermal deformation of the welded rail of jointless track on an elastic foundation in the presence of the insert into the base with another characteristic stiffness. It is shown that the presence of the insertion of up to 20% of the length of the rail, with both large and small stiffness, has a little effect on the stress-strain state (SSS) of the track. The presence of a rigid insert may increase the clearance of an accidental break of the rail, which has a negative effect on traffic safety.
EN
The article describes the design of a system used for the improvement of the adhesion of locomotive wheels to rails; the principle of which is based on the electromagnetic feeding of the contact area with the bulk material that has magnetic properties and high hardness (iron scale Fe3O4 and magnetite FeO×Fe2O3). The experimental results of laboratory and bench tests confirming the effectiveness of the proposed system compared with the existing devices using quartz sand to improve the adhesion of wheels to rails are presented. It is concluded that the use of an electromagnetic system for improving the particle supply to the wheel/rail interface is promising.
PL
W artykule opisano przebieg prac projektowych, prowadzących do wdrożenia nowej konstrukcji szyn kolejek podwieszonych na potrzeby kopalń wchodzących w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Celem prac, stanowiących jeden z etapów typizacji wyposażenia wyrobisk górniczych w ramach JSW SA, było usprawnienie gospodarki materiałowej w ramach Spółki, zmniejszenie kosztów wytworzenia szyn, poprawę ich własności antykorozyjnych i wydłużenie żywotności toru jezdnego. Celem nadrzędnym takich działań jest redukcja kosztów wydobycia.
EN
Designing process of the new rail construction for deep mining transport was presented in this article. This rails was designed within the mining excavation’s equipment typification project of JSW SA coal mines. Goals of the study are improvement of material management, reduction of production cost, improvement corrosion resistance and extension of the track life. The primary aim of such actions is to reduce the cost of final coal price.
EN
Diagnosis of the track superstructure is a significant element among the factors contributing to improvement of technical condition of railway infrastructure in Poland. Monitoring of the changes taking place on the running surface of the rails is very relevant taking into account the level of rail transport safety. The paper presents some factors influencing the process of degradation of the rail running surface as compared to selected defects considered and defined in the Catalogue of Rail Defects of the Polish Railway Lines. Some of the technical-operational parameters used in the analysis of the reasons for wear of railway rails are: the type of transport, traffic intensity and maximum allowable axle load. Based on the track geometry data, the places endangered by particular types of damage are specified. The results of the analysis may be used in further studies on the degradation of railway infrastructure in Poland.
PL
Diagnostyka nawierzchni kolejowej jest istotnym elementem składowym czynników wpływają- cych na poprawę stanu technicznego infrastruktury kolejowej w Polsce. Monitorowanie zmian zachodzących na powierzchni tocznej szyn jest bardzo ważnym elementem w kontekście poziomu bezpieczeństwa przewozów prowadzonych transportem szynowym. W artykule przedstawiono niektóre z czynników wpływające na proces degradacji powierzchni tocznej szyn w odniesieniu do wybranych uszkodzeń zawartych i zdefiniowanych w Katalogu Wad w Szynach Polskich Linii Kolejowych. Do analizy przyczyn zużyć szyn kolejowych przyjęto wybrane parametry techniczno – eksploatacyjne takie jak: rodzaj przewozów, obciążenie przewozami i ich maksymalne dopuszczalne naciski osi. Na podstawie danych o geometrii toru wyszczególniono miejsca zagrożeń na występowanie poszczególnych rodzajów uszkodzeń. Uzyskane wyniki analizy mogą posłużyć w dalszych badaniach dotyczących degradacji infrastruktury kolejowej w Polsce.
5
Content available Redukcja naprężeń w środniku belki podsuwnicowej
EN
The paper presents the influence of the elastomeric pad on the value of local compressive stresses in the web of steel crane beam. The numerical analysis of crossing crane wheel through continuous rail and contact rails were presented. Two situation of connection the rail with the top flange were analyzed - crane rail not rigidly fixed to flange and crane rail mounted on the suitable resilient elastomeric bearing pad at least 6 mm thick. The standards form PN-EN 1993-1-1 and PN-B-03200:1990 were discussed. The analytical results were compared with the numerical results.
PL
W artykule przedstawiony został problem dokładności pomiarów przemieszczenia w laboratoryjnych badaniach dynamicznych z użyciem różnych typów czujników. Przeanalizowano trzy typy czujników mierzących ugięcie szyny, czujnik laserowy, magneto-indukcyjny oraz wiroprądowy. Wyniki uzyskane za pomocą poszczególnych czujników porównywano miedzy sobą oraz z wzorcowym wymuszeniem kinematycznym zrealizowanym za pomocą serwohydraulicznej maszyny wytrzymałościowej. Ponadto przedstawiono wynik całkowania rzeczywistego sygnału przyspieszeń szyny w celu uzyskania wykresów ugięć. Wyniki przedstawiono w postaci wykresów i tabel. Stwierdzono, że najlepszą zgodność z sygnałem generowanym przez maszynę wytrzymałościową uzyskał czujnik magneto indukcyjny. W zakresie całowania sygnału przyspieszeń pionowych szyny w celu uzyskania ugięć szyny stwierdzono możliwość stworzenia odpowiedniej metody pomiarowej. Jednakże na obecnym etapie nie może być ona jeszcze zastosowana jako rutynowa metoda pomiarowa, gdyż jej skuteczność wynosi ok. 20%. Autorzy pracują nad jej udoskonaleniem.
EN
In the paper the problem of accuracy of rail displacement sensors is discussed. The sensors were tested in laboratory conditions using a hydraulic press as the template for cinematically enforced displacement. The measured displacements (up to 30Hz) were compared with one another and the most promising sensor was chosen. In the next step of the investigations, a field research was carried out in order to verify the practicality of the selected sensor (that was magnetic induction sensor). Moreover, an attempt was made to obtain a reliable rail displacement signal by double integration of the vertical rail acceleration. At the moment, however, the efficiency of the proposed method is at a level of 20%, which is not sufficient for practical routine procedures. The authors continue to work in order to refine the method and implement it into railway practice.
7
Content available remote Proposal to modify the wheel profile of Poznan Fast Tram
EN
PFT tram wheel profile is considered the standard profile in Poland. Despite its modern design this profile, in combination with the most commonly used rail profiles in Poland it may lead to instability, even at regular operating speeds. Although the relationship between Y/Q forces is not at a dangerous level in these cases, it leads to the increase in wheels and rails wear and the deterioration of the tram operating properties. The influence of selected, possibly small PFT profile modifications, was analyzed. These modifications were made to increase the stability on a variety of rails, an analysis of these modifications on the hypothetical process of wear of wheel/rail parts was also performed.
PL
Profil koła tramwajowego typu PST jest profilem objętym normą obowiązującą w Polsce. Pomimo nowoczesności tego profilu, w skojarzeniu ze stosownymi często w Polsce profilami szyn może on wykazywać niestabilność nawet przy eksploatacyjnych prędkościach jazdy. Pomimo, że nie występuje w tych przypadkach niebezpieczny poziom stosunku sił Y/Q, to wpływa to na zwiększenie zużycia kół i szyn oraz na pogorszenie właściwości biegowych tramwajów. Zanalizowano wpływ wybranych, możliwie małych modyfikacji profilu PST, dokonanych w celu zwiększenia stabilności na różnych szynach, dokonano również analizy tych modyfikacji na hipotetyczny proces zużywania elementów koło-szyna.
PL
W artykule przedstawiono wpływ styku szyn podsuwnicowych na wartość lokalnych naprężeń ściskających w środniku. Zaprezentowano analizy numeryczne i porównano wyniki uzyskanych wartości naprężeń z sytuacją przejazdu koła suwnicy po szynie ciągłej.
EN
The paper presents the influence of applied contact crane rails on the value of local compressive stresses in the web. Numerical analysis were compared with the value of local stresses in situation where the crane wheel is moving on the continuous rail.
PL
W diagnostyce szyn kolejowych powszechnie stosowane są obecnie metody ultradźwiękowe oraz metody indukcyjne, wykorzystujące indukcje magnetyczną w celu wykrycia zmian pola magnetycznego w otoczeniu szyny, powodowanych obecnością nieciągłości geometrycznych, takich jak pęknięcia. Konwencjonalne badanie ultradźwiękowe wykorzystują koła [3] lub sanie [2] wypełnione wodą, wyposażone w szereg czujników piezoelektrycznych. Czujniki ultradźwiękowe są umieszczone pionowo (rys. 1) ponad główką szyny, pracują w trybie impulsowym skan B (ang. B-scan) [7] w celu detekcji wad poziomych oraz pod kątem θ = 70° do normalnej do powierzchni jezdnej w celu detekcji wad poprzecznych.
PL
W pracy zaprezentowano różne sposoby symulacyjnych badań procesów energetycznych w kontakcie tocznym koło – szyna. Obliczenia dokonano przy zastosowaniu metody modelowania procesów energetycznych, która wykorzystuje pojęcie energii jednookresowej. Przyjęto, że ze strony koła na szynę działa nieciągła periodyczna siła nacisku. Model układu dynamicznego koło – tor został opisany liniowym układem równań różniczkowych drugiego rzędu. Przeprowadzono symulacje komputerowe dla różnych parametrów mechanicznych i wyznaczono odpowiednie wartości energii zaabsorbowanej przez szynę. Wskazano na możliwości rozszerzenia modelu liniowego o elementy nieliniowe przez uwzględnienie nieliniowych charakterystyk parametrów dynamicznych podkładu. W pracy zaprezentowano także inny sposób modelowania kontaktu koło − szyna poprzez identyfikację źródeł ciepła na powierzchni szyny. Wykazano, że zaprezentowane badania modelowe procesów energetycznych w kontakcie koło – szyna mogą zostać wykorzystane do wspomagania diagnostyki pomiarowej pojazdu szynowego.
EN
Paper presents different ways of simulated investigations of energy processes in the results in a rolling wheel-rail contact. Calculations were carried out using the method of energy modeling using one-period energy concept. It was assumed that the from the wheel on the rail run discontinuous periodic force. Dynamic model of the wheel-rail contact has been described in a linear system of differential equations of second order. It was pointed the possibility of extending the linear model with the nonlinear elements to take into account the non-linear characteristics of the dynamic parameters of the sleeper. Several computer simulations for different mechanical parameters were done and set the appropriate amount of energy absorbed by rail was calculated. In this paper there was present another approach to model a wheel-rail contact which uses an identification of field sources on the rolling surface of rail. It has been shown that the presented model studies of energy processes in the contact wheel-rail can be used to assist in the diagnostics of the railway vehicle.
PL
W pracy omówiono stosowane układy pomiarowe do wyznaczanie jednostkowej konduktancji przejścia szyny - ziemia lub szyny –tunel. Technika mikroprocesorowa umożliwiła rejestrację mierzonych elektrycznych wielkości niezbędnych przy wyznaczaniu konduktancji torowiska wybraną metodą. Zwrócono uwagę, na różne możliwości realizacji rejestracji i wynikających z nich zalet oraz praktycznych trudności oraz zagrożeń. Opisano algorytm analizy wyników rejestracji w celu wyznaczenia badanej wielkości. Sposób jest zbliżony dla każdej ze znanych metod pomiarowych. Podano praktycznie stwierdzone zalety wynikające z rejestracji i analizy przebiegów podczas całego procesu badawczego, a nie tylko wymuszeń prądem pomiarowym.
EN
The paper discusses the measurement systems used for determination of unit conductance rail crossing - earth or rail - tunnel. Microprocessor technology has allowed registration of the size of the measured electrical conductance necessary for determining the track chosen method. It was pointed out to various feasibility of registration and the resulting advantages and practical difficulties and threats. Described Algorithm registration results to determine the test magnitude. The method is similar to any known methods. Given practically confirmed the advantages of recording and analyzing the waveforms during the entire test, and not only the measurement current excitations.
EN
Traffic is the most widespread source of environmental noise. Railway noise has become increasingly common in urban areas in the past few decades. Therefore environmental requirements for railway operations regarding noise are becoming very strict and will become even tighter in future. In the present paper we present actual track-based field test performed on Slovenian Railways. The significant noise reduction (up to 30dBA) was achieved by the application of CHFC material on the rail using CL-E1 top anti noise system.
DE
Der Verkehr ist die am weitesten verbreitete Quelle von Umgebungslärm. Eisenbahnlärm nahm in den letzten Jahrzehnten in städtischen Gebieten immer mehr zu. Aus diesem Grund wurden die Umweltanforderungen für den Bahnverkehr bezüglich des Lärms immer strenger und werden in der Zukunft noch höher. In der vorliegenden Arbeit stellen wir den tatsächlichen Track-basierten Feldversuch auf der Slowenischen Bahn dar. Die deutliche Lärmreduzierung (bis 30 dBA)wurde durch die Anwendung von CHFC-Material auf der Schiene mithilfe des Cl-E1 Antirauschsystems erreicht.
PL
W artykule przedstawiono nowatorskie podejście do problemów bezpieczeństwa przejazdu pojazdów przez tory wichrowate w warunkach quasi-statycznych z uwzględnieniem kąta nabiegania koła na szynę. W ten sposób kryterium Nadala zostało rozszerzone o następny parametr. Można wyciągnąć wniosek, że kryterium to ulega zmianie, wskutek postępu prac analityczno-badawczych.
EN
The paper presents the innovative approach to the security issues of vehicles riding on the twisted tracks in quasi-static conditions considering the angle of the striking angle of the wheel on the rail. In this way the Nadal criterion was extended for the next parameter. It can be drawn a conclusion that this criterion is changed as a result of analytical and research work progress.
14
Content available remote Protection of busbar based on reed switches
EN
A phase comparison scheme of protection of busbar on the reed switches fixed connections near conductors extending from these busbars which does not require current transformers has been studied. The article provides an analysis of its sensitivity and behavior in different modes.
PL
Porównano metody zabezpieczeń przewodów szynowych przełączników kontaktronowych. Uwzględniono przypadki gdy nie jest stosowany przekładnik prądowy.
EN
Rail networks across the world are getting busier with trains travelling at higher speeds and carrying more passengers and heavier axle loads than ever before. The combination of these factors has put considerable pressure on the existing infrastructure, leading to increased demands in inspection and maintenance of rail assets [1]. Nowadays, rails are systematically inspected for internal and surface defects using various non-destructive evaluation (NDE) techniques, the most common of which are ultrasonic and magnetic flux leakage (MFL) methods. The article is focused on the analysis of defectoscopic signals received using the magnetic wagon-defectoscope of Lviv Railway (MFL method) by the continuous wavelet transform (CWT).
PL
Sieci kolejowe na całym świecie są coraz bardziej zatłoczone, przy coraz wyższych prędkościach pociągów i przewożą coraz więcej pasażerów przy większym nacisku na osi kół niż dotychczas. Połączenie tych czynników oznacza poważne zagrożenie dla istniejącej infrastruktury, co prowadzi do zwiększonego zapotrzebowania na ilość inspekcji i na koszty utrzymania aparatury kolejowej [1]. Obecnie, szyny są systematycznie sprawdzane pod kątem uszkodzeń wewnętrznych i powierzchniowych za pomocą różnych metod badań nieniszczących. Najbardziej upowszechnione z nich to metody ultradźwiękowe i magnetodynamiczna (Magnetic Flux Leakage Rail Inspection – MFL). Artykuł skupia się na analizie sygnałów defektoskopowych otrzymanych przy użyciu wagonu defektoskopii magnetycznej Kolei Lwowskiej (elektromagnetyczna metoda badań nieniszczących) wykorzystującej ciągłą transformatę falkową.
PL
Kształtowniki szynowe, klockowe i iglicowe (rys. 1) stosowane w budowie rozjazdów i dróg kolejowych muszą posiadać wysokie właściwości mechaniczne, odpowiednią odporność na zużycie ścierne i zmęczeniowe. Materiały o takich charakterystykach zapewniają dłuższy okres użytkowania oraz większe bezpieczeństwo transportu szynowego [1–3]. Zatem problem trwałości szyn i rozjazdów kolejowych w dalszym ciągu pozostaje otwarty na badania technologiczne, związki strukturalne i charakterystyki mechaniczne. Tematyka ta jest również ważna ze względu na przyjętą w kraju strategię rozwoju kolei dużych prędkości.
PL
Ogromny rozwój kolei nastąpił w drugiej połowie XIX w. i początku XX w. Przyczyną tego było otwarcie w 1825 r. pierwszej linii kolejowej w Anglii ze Stockton do Darlington, a następnie z Liverpool do Manchester [6]. Rozwój gospodarczy w znacznym stopniu zależy od sprawnego systemu transportowego, który powinien umożliwiać niezawodny, bezpieczny i efektywny przewóz towarów zarówno w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym [7].
19
Content available remote Zgrzewanie materiałów niejednorodnych w rozjazdach kolejowych
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów zgrzewania na właściwości i strukturę złączy zgrzewanych stali szynowej z rozjazdem kolejowym ze staliwa wysokomanganowego (Hadfielda). Jako przekładki zastosowano staliwa austenityczne Cr-Ni o różnej stabilności austenitu. Wyniki badań wykazały, że zastosowanie staliwa austenitycznego o metastabilnej strukturze zapewnia lepsze umocnienie przekładki podczas eksploatacji. Duży wzrost twardości jest wynikiem umocnienia dyslokacyjnego oraz przemiany austenitu w martenzyt. Ponadto wykazano, że zbyt wysoka temperatura w obszarze zgrzewania i nieusunięcie nadtopionych powierzchni łączonych elementów prowadzi do powstania struktury martenzytycznej i tym samym obniżenia właściwości plastycznych złączy zgrzewanych.
EN
The paper presents the results of the welding parameters influence on the properties and structure of the rail steel and high-manganese (Hadfield) cast steel railway crossover welded joints). As the spacers used steel Cr-Ni austenitic steels with different austenite stability. The results showed that the use of metastable austenitic steel structure provides a better appreciation of slip during use. Large hardness increase is due to dislocation strengthening and transformation of austenite to martensite. Also shown that too high temperature in the welding area and melted surface remedy of joined elements leads to a martensitic structure and thus reduce the plastic properties of welded joints.
PL
W artykule opisano technologię produkcji szyn normalnotorowych ze stali gatunku B1000 stosowaną w ArcelorMittal Poland SA Scharakteryzowane zostały właściwości mechaniczne i eksploatacyjne szyn zabudowanych w torowisku doświadczalnym w Szczerbince koło Moskwy. Przedstawiono również problematykę zgrzewania szyn.
EN
The paper presents production technology of railway rails of steel grade B1000 in ArcelorMittal Poland SA Mechanical and operating properties of rails built in experimental track at Szczerbinka near Moscow were presented. Rails welding process aspects were also presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.