Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sztywność zazębienia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents theoretical research of a transmission system that allows examination of the dynamic processes evaluating different sizes of defects in gear tooth (0%, 20%, 50%, 80% of teeth width) and gaps between the connection of the gear teeth. The dynamics of the transmission is described using the finite element method and discreet elements. This paper presents and analyzes the results of mathematical experiments on this system.
PL
W niniejszym artykule została zaprezentowana metodologia wyznaczania przebiegów sztywności zazębienia w przekładniach stożkowych. Metodologia ta bazuje na obliczeniach numerycznych (MES) w zakresie quasi-statycznym. Do analizy zostały stworzone narzędzia usprawniające proces przeprowadzania obliczeń oraz przetwarzania wyników. Skrypt napisany z użyciem APDL (ang. Ansys Parametric Design Leanguage) przygotowuje model, rozwiązuje deklarowaną przez użytkownika ilość analiz oraz generuje raporty, które stają się wartościami wejściowymi dla programu przetwarzającego dane. Program ten został napisany w środowisku programistycznym Matlab. Zaprezentowane zostały wyniki analizy. Wyciągnięto wnioski.
EN
In the following paper methodology of mesh stiffness determination has been presented. The approach based on numerical analysis (FEM) performing in quasi- static state. To automate the process the unnecessary tools have been developed. The APDL (Ansys Parametric Design Leanguage) script prepares model, solves the defined set of static analysis and generates the report files. They are input data to program which processing the reports. The second tool has been developed in programming environment of Matlab software. The results obtained for this methodology have been presented. The conclusions have been formulated. Słowa kluczowe: sztywność zazębienia, koła stożkowe, systemy przeniesienia mocy, zagadnienie kontaktu zazębienia.
PL
W artykule przedstawiono numeryczną metodę wyznaczania sił dynamicznych w zazębieniu dla dwóch przekładni zębatych o jednakowym przełożeniu geometrycznym. W przypadku pierwszej przekładni zastosowano zęby proste, natomiast w drugiej zęby skośne. Badania symulacyjne przeprowadzono z wykorzystaniem uproszczonego modelu dynamicznego przekładni o zmiennej w czasie sztywności zazębienia. Przebiegi i wartości sztywności wyznaczono metodą analityczną w oparciu o wzory dostępne w literaturze. Badania symulacyjne zostały zrealizowane w programie MATLAB.
EN
This paper presents a numerical method for the determination of dynamic loads on gear teeth for two gears transmission with the same gear ratio. In the case of the first gear it was used straight teeth, while in the second  helical teeth. The simulation tests were carried out using a simplified dynamic model of gear with time-varying mesh stiffness. Waveforms and stiffness values were determined analytically based on the functions available in the literature. Simulation research have been performed in MATLAB.
PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest problematyce poprawnego definiowania modelu przestrzennego zarysu zęba z zastosowaniem metodologii CAD. Poruszony został problem dokładności odwzorowania definiowanych krzywych opisujących geometrię zębów. Szczególną uwagę poświęcono precyzyjnemu modelowaniu geometrii ewolwentowego zarysu zęba, które w sposób istotny wpływa na proces identyfikacji sztywności zazębienia przeprowadzany na potrzeby badań zjawisk dynamicznych zachodzących w przekładniach zębatych, prowadzonych za pomocą modeli dynamicznych.
EN
This article is devoted to the problem of properly defining the spatial model of tooth profile with CAD methodologies. Moved by the problem of the accuracy of the mapping defined curves describing the geometry of the teeth. Particular attention was paid to precise geometric modeling involute tooth profile, which has a significant influence on the process of identifying the mesh stiffness for tests performed on the dynamic phenomena occurring in the gear transmission systems conducted using dynamic models.
PL
W opracowaniu przedstawiono zastosowanie metody elementów brzegowych (MEB) do wyznaczania sztywności zazębienia kół. Dokonano analizy wpływu rozwoju pęknięcia zmęczeniowego zęba na zmiany sztywności zazębienia. Otrzymane wyniki badań wykorzystano w modelu diagnostycznym do wykrywania uszkodzeń zębów kół.
EN
Application of the Boundary Elements Method (BEM) in the numerical analysis of the stiffness of meshing has been presented in the paper. The analyses of influence of development of the fatigue crack in a gear tooth root were executed in modification the stiffness of teeth of wheels. The got results use in diagnostic model fault tooth wheel.
6
Content available remote Wyznaczanie sztywności zazębienia za pomocą MES
PL
W opracowaniu przedstawiono zastosowanie metody elementów kończonych (MES) w wyznaczaniu sztywności zazębienia kół zębatych. Celem przeprowadzonych obliczeń wstępnych jest weryfikacja zaproponowanej uproszczonej metody obliczeń oraz opracowanego modelu numerycznego koła zębatego. Uzyskane wyniki obliczeń porównano z wynikami zamieszczonymi w literaturze.
EN
Application of the Finite Elements Method (FEM) in the numerical analysis of the stiffness of meshing has been presented in the paper. The verification of proposed simplified method of calculations is the aim of conducted preliminary calculations as well as the worked out patternel of numeric toothed wheel. The got results of calculations were compared with put in literature scores.
PL
W pracy przedstawiono sposób modelowania drgań giętno-skrętnych elektromechanicznego układu napędowego dużej mocy. Zaprezentowano również metody analizy wrażliwości i optymalizacji cech dynamicznych układu. Na podstawie analizy wrażliwości zbadano wpływ wybranych parametrów modelu fizycznego na przyjętą funkcję celu. Na podstawie opracowanego elektromechanicznego modelu dynamicznego przeprowadzono obliczenia optymalizacyjne przy założeniu funkcji celu, która prowadzi do minimalizacji wartości maksymalnych sił dynamicznych w parach kinematycznych.
EN
The way of modelling if transverse-torsional vibrations of high power electromechanical driving system has been presented in the paper. The methods of sensitivity analysis and optimisation of dynamic features of the system have been shown. The influence of chosen parameters of physical model on applied objective function has been investigated on the basis of sensitivity analysis. The elaborated electromechanical model has been used for optimisation with objective to minimise maximum values of dynamic forces in the system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.