Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szlam
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono ilość produkowanej surówki wielkopiecowej w trzech kolejnych latach w wybranym zakładzie metalurgicznym. Jednocześnie wskazano ilości powstających podczas procesu technologicznego odpadów takich jak: żużle, pyły, szlamy i skrzepy. Dokonano porównania ilości produkowanych odpadów z ilościami zalecanymi w dokumentach referencyjnych (BREF). Stosowana technologia w wybranym zakładzie metalurgicznym może być uznać za Czystszą Produkcję. Związane to jest ze znaczącymi korzyściami zarówno dla ochrony środowiska, jak i dla przedsiębiorstwa. Zalecane w stosownych dokumentach europejskich metody utylizacji przedstawionych odpadów są zbieżne z najważniejszymi celami ujętymi w działalności tego zakładu.
EN
The amount of blast furnace pig iron produced in three consecutive years at a selected metallurgical plant is shown. At the same time, the amounts of waste generated during the technological process, such as slags, dusts, sludges and skull, were indicated. The amount of waste generated was compared with the amounts recommended in the reference documents (BREFs). The technology used in the selected metallurgical plant can be considered Cleaner Production. This is associated with significant benefits for both environmental protection and the company. The methods of utilization of the presented waste recommended in the relevant European documents are consistent with the main objectives included in the operation of this plant.
EN
In this work, oily compost leachate (OCL) generated during oily sludge composting was treated by UV/TiO2. OCL subsamples, gathered bi-weekly from the composting process, were thoroughly mixed and then filtered to reduce the solution turbidity. The effects of initial chemical oxygen demand (COD) concentration, UV type (A and C), pH (3, 7, and 11), reaction time (30, 60, 90, and 120 min), and TiO2 concentration (0.5, 1, and 2 g L-1) on the total petroleum hydrocarbons (TPH) and COD removal from OLC were examined. The results showed that the efficiency of the process improved with the increase in TiO2 concentration and reaction time and the decrease in pH and pollutant concentration. In the optimal conditions (UV-C, TiO2 concentration of 1 mg L-1, reaction time of 90 min, and pH of 3), 52.29% of TPH was removed. Moreover, 36.69 and 48.3% of TPH was reduced by UV-A/TiO2 and UV-C/TiO2, respectively in real conditions of OCL (pH = 6.3, COD = 1501. 24 mg L-1, and TPH = 170.12 mg L-1) during the 90 min reaction time. The study verified that UV/TiO2 has the potential to be applied to treat OCL.
EN
Adsorption is an effective wastewater treatment technique which has been widely used in various industrial applications. However, the high operation cost involving commercial activated carbon in industrial processes is the main drawback. Sewage sludge is an auspicious precursor of activated carbon owing to its high carbon content, rich functional groups, low cost, high availability and abundance. This research was aimed to establish the feasibility of converting yarn processing sludge into activated carbon by KI + KOH activation and char at 700 °C for 1 h. The effect of preparation strategies on the properties of sludge-based adsorbents (SBA) was reviewed. The applications of SBAs in the removal of dyes and model pollutants were discussed. The results from this study proved that the preparation of yarn processing sludge-based activated carbon via KI + KOH activation is feasible and effective in the adsorption of dye. This paper provides further insight on the preparation methods of sludge-based adsorbents and dye wastewater treatment using these adsorbents.
4
Content available Solidification of Sludge from Waste Water Treatment
EN
This paper is aimed to the stabilization/solidification of sludge from wastewater treatment. Wastewater arised from illegal handling with waste galvanic sludge contacted by the silage waters. Treated sludge contained high amount of heavy metals and dissolved organic substances and inorganic salts. Solidificates were leached according to standardized method ČSN EN 12457-4 and assessed in accordance with Decree no. 294/2005 Coll. High content of dissolved organic carbon content (DOC) and total dissolved solids (TDS), which is expected with regard to the character and origin of analyzed/processed sludge, were critical indicators. Required legislative limits were met only if the ratio of the binder to the sludge was sufficiently large, namely for the series of untreated sludge (K0) and pre-treated sludge (K1, K2) this ratio was 80/20, for the sludge pre-treated by sludge filter press (N) 60/40. Heavy metals were stabilized with high efficiency were not critical in relation to the legislative limits. For the considered mixtures the costs were estimated.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad stabilizacją (zestaleniem) osadów z oczyszczania ścieków. Ścieki pochodziły z nielegalnego zrzutu z galwanizerni. Poddany obróbce szlam zawierał duże ilości metali ciężkich i rozpuszczone substancje organiczne oraz sole nieorganiczne. Fazę stałą ługowano zgodnie ze znormalizowaną metodą ČSN EN 12457-4 i ocenione zgodnie z rozporządzeniem nr 294/2005 Coll. Wysoka zawartość rozpuszczonego węgla organicznego (DOC) i całkowitą ilością rozpuszczonej fazy stałej (TDS), które decydują o jakości osadu (szlamu). Limity określone w stosownym rozporządzeniu były spełnione tylko wtedy, gdy stosunek osadu do całkowitej objętości ścieków był wystarczająco duży, a mianowicie dla nieoczyszczonego szlamu (K0) i szlamu poddanego wstępnej obróbce (K1, K2) ten stosunek wynosił 80/20, dla szlamu poddanego wstępnej obróbce na prasie filtracyjnej (N) 60/40. Zawartość metali ciężkich ustabilizowała się na wysokim poziomie, wydajność nie przekraczała wartości krytycznych określonych w ustawie. Dla badanych osadów oszacowano koszty odwadniania i przeróbki.
EN
The solid fraction, according to many researches, is an effective organic fertilizer, the activity of which is at the level of mineral fertilizers and even exceeds their effectiveness, while the use of the liquid fraction does not always give positive results. In the article the optimal concentration of the liquid fraction in water solution for fertilization during cultivation of onion for chives in soil was determined. Sediment from biogas production was obtained at the thermophilic fermentation (50ºC) of cattle manure in the laboratory institution which operated at the periodical regime of loading. Fermentation lasted 25 days. Seven variants of plant feeding were assessed: clean water (control), mineral fertilizers (solution of ammonium nitrate in water in the concentration of 1:25), unsolved liquid biofuel fraction and mixture of liquid fraction from the postferment with water in concentrations of 1:10, 1:50, 1:100, 1:500. It was determined that the highest efficiency was observed in case of fertilization of plants with the mixture of liquid fraction from postferment with concentration of 1:500. Along with the increase of liquid fraction concentration and fertilization of plants with water solution of mineral fertilizers, onion productivity dropped slightly. Fertilization of plants with the liquid fraction from postferment resulted in fractional dying of plants and reduction of efficiency. The crop control of nitrogen content proved that in case of every day watering of onion with clean water and mixture of liquid fraction with water concentration of 1:100-1:500 did not exceed the maximum admissible concentration which is 800 mg⋅kg-1. Thus, in case of onion cultivation for chives, taking into consideration the crop growth and low nitrogen content, it is recommended to use the mixture of liquid fraction with water of 1:500 concentration.
PL
Frakcja stała, zgodnie z wieloma badaniami, jest skutecznym nawozem organicznym, którego działanie jest na poziomie nawozów mineralnych, a nawet przewyższa ich efektywność, podczas gdy używanie frakcji płynnej nie zawsze daje pozytywne wyniki. Nie określono jednak, które dokładnie stężenia frakcji płynnej pofermentu po zastosowaniu jako nawóz organiczny dały wynik ujemny lub dodatni. W związku z tym, w artykule ustalono optymalne stężenie frakcji płynnej w wodnym roztworze do nawożenia roślin podczas uprawy cebuli na szczypiorek w glebie. Osad z produkcji biogazu otrzymano przy termofilnej fermentacji (50ºC) obornika bydlęcego w zakładzie laboratoryjnym, który działał przy okresowym reżimie załadunku. Czas fermentacji wynosił 25 dni. Oceniono siedem wariantów żywienia roślin: czysta woda (kontrola), nawozy mineralne (roztwór azotanu amonu w wodzie o koncentracji 1:25), nierozcieńczoną ciekłą frakcję biopaliwową i mieszaninę ciekłej frakcji z pofermentu z woda w stężeniach 1:10, 1:50, 1:100, 1:500. Ustalono, że najwyższa wydajność zaobserwowano przy nawożeniu roślin mieszaniną ciekłej frakcji z pofermentu o stężeniu 1:500. Wraz ze wzrostem stężenia płynnej frakcji i nawożeniem roślin wodnym roztworem nawozów mineralnych, wydajność cebuli nieco spadła. Nawożenie roślin stężoną frakcją ciekłą z pofermentu spowodowało częściową śmierć roślin i spadek wydajności. Kontrola uprawy na zawartość azotanów wykazała, że przy codziennym podlewaniu cebuli czystą wodą i mieszaniną ciekłej frakcji o stężeniu wody 1:100-1:500, nie przekroczono maksymalnego, dopuszczalnego stężenia (PDK), które wynosi 800 mg·kg-1. W związku z tym, w przypadku uprawy cebuli na szczypiorek, biorąc pod uwagę wzrost plonu i niską zawartość azotanów, zaleca się stosowanie mieszaniny frakcji płynnej z wodą o stężeniu 1:500.
6
Content available remote Wydobywanie metali z odpadów hydrometalurgicznej przeróbki rud cynkowych
PL
Zbadano możliwość odzysku metali ze szlamów odpadowych powstałych po produkcji cynku. Badania termograwimetryczne potwierdziły termiczną stabilność szlamu i zawartość w nich składników całkowicie zmineralizowanych, gdyż ubytek masy podczas ogrzewania do temp. 900°C wynosił niecałe 8%. Wstępną, szacunkową zawartość metali w tych szlamach określono po mineralizacji próbki. Analiza zawartości metali w szlamie przeprowadzona za pomocą spektrofotometru emisyjnego ICP wykazała obecność Zn, Pb, Fe, Cd, Cu, Cr, Mn, As, Ni i Tl. Metale ze szlamu ługowano w dwu etapach, najpierw roztworem wodorotlenku sodu w celu odzysku głównie Pb i As, a następnie stężonym amoniakiem ługując głównie Zn i Cu oraz Cd, Cr i Ni. Po obu procesach ługowania w szlamie pozostała pierwotna ilość żelaza, manganu i talu, a całkowicie został usunięty nikiel. Zawartość pozostałych metali obniżono znacząco. W najwyższym stopniu usunięto nikiel (100%), miedź (98%), cynk (97%) i arsen (96%).
EN
Waste sludge from Zn manufg. was studied for content of Zn, Pb, Fe, Cd, Cu, Cr, Mn, As, Ni and Tl and leached with NaOH soln. to recover mainly Pb and As, and then with a 25% NH3 conc. to recover mainly Zn and Cu but also Cd, Cr and Ni. After the leachings, the sludge still had the original contents of Fe, Mn, and Tl. The highest removal degrees were achieved for Ni (100%), Cu (98%), Zn (97%) and As (96%). After the leaching, the sludge was no more toxic and hazardous waste.
PL
W niniejszej pracy zaprezentowano wybór różnych urządzeń i systemów stosowanych w zakładach przeróbki mechanicznej kopalin. Za wyjątkiem nowatorskiego systemu odwadniania opartego na filtracji ciągłej z wykorzystaniem pary wodnej, wszystkie inne wymienione produkty są sprawdzonymi od wielu lat rozwiązaniami, z powodzeniem stosowanymi w światowym górnictwie. W pracy przedstawiono możliwości zastosowania omawianych produktów, ich najważniejsze cechy charakterystyczne oraz wpływ na ekonomikę pracy zakładu górniczego. Omówiono zastosowanie hydrocyklonów firmy KREBS do klasyfikacji, zagęszczania, oczyszczania i wzbogacania z cieczą ciężką, pompy wirowe firmy KREBS do hydrotransportu z hybrydowym systemem uszczelnienia na ssaniu, a także współpracę pomp wirowych z hydrocyklonami. Ponadto, przedstawiono rozwiązanie problemu zasilania pras filtracyjnych poprzez zastosowanie hybrydowego systemu składającego się z pomp wirowych i wyporowych pomp membranowych firmy ABEL, który jest tani w eksploatacji, niezwykle energooszczędny, o małych potrzebach obsługi. Przedstawiono również nową wersję, dużo sprawniejszej wirówki sedymentacyjno-filtracyjnej firmy ANDRITZ, stosowanej do odwadniania koncentratu węgla orz zaprezentowano możliwości stosowania sprawdzonych pras filtracyjnych również firmy ANDRITZ. Na koniec omówiono system do filtracji ciągłej z wykorzystaniem pary wodnej firmy BOKELA, który umożliwia uzyskanie niskich wilgoci produktu odwodnionego i eliminację suszenia termicznego.
EN
In this elaboration there are presented a selection of various equipment and systems used in mechanical minerals processing plants. With the exception of the innovative dewatering system based on continuous steam filtration, all other listed products are proven solutions that have been successfully used in the global mining industry for many years. The paper presents the possibilities of applying the discussed products, their most important characteristics and their impact on the economics of the mining plant. The use of KREBS hydrocyclones for the classification, thickening, purification and enrichment with dense media, KREBS centrifugal pumps for hydro transport with a hybrid suction seal system, and the cooperation of centrifugal pumps with hydrocyclones are discussed. In addition, the solution to the problem of feeding the filter presses through the use of a hybrid system consisting of centrifugal and ABEL's displacement diaphragm pumps, which is cost-effective, extremely energy-efficient, low-maintenance. Moreover it was shown a new version, a much more efficient ANDRITZ screen bowl centrifuge used for dewatering of coal concentrate and the possibility of using ANDRITZ proven filter presses is also presented. Lastly, BOKELA's continuous-water filtration system, which enables low moisture content of the dewatered product and eliminates thermal drying, is discussed.
EN
The aim of the study was to evaluate the effect of organic coagulants on sludge sedimentation and the quality of textile wastewater. The amount of sludge and its sedimentation properties depended on the type of coagulant as well as on the composition and ionic nature of compounds present in the wastewater. In view of the amount of sludge formed it was preferable to use organic coagulants Perrustol IPD and chitosan and a mixed organic-inorganic coagulant Alcat. Depending on the wastewater type, colour reduction was as follows: for Fercat from 38 to 90%, Alcat from 71 to 95%, Perrustol IPD around 65%, chitosan from 72 to 90%, and for ferrous sulfate from 67 to 100%. The reduction of COD depended on the wastewater type: for Fercat it was from 19 to 66%, Alcat from 23 to 81%, Perrustol IPD about 23%, chitosan from 10 to 52%, and ferrous sulfate from 10 to 64%.
PL
Celem badań była ocena wpływu koagulantów organicznych na procesy sedymentacji osadów i jakość ścieków włókienniczych. Ilość tworzących się osadów oraz zachodzące procesy sedymentacji zależały od rodzaju użytego koagulanta, a także od składu i charakteru jonowego związków obecnych w ściekach. Z punktu widzenia ilości tworzących się osadów korzystniejsze było stosowanie koagulantów organicznych Perrustolu IPD i chitozanu oraz Alcatu – koagulanta mieszanego organiczno-nieorganicznego. Uzyskane stopnie redukcji barwy w zależności od rodzaju ścieków wynosiły w przypadku: Fercatu od 38 do 90%, Alcatu od 71 do 95%, Perrustolu IPD około 65%, chitozanu od 72 do 90%, siarczanu żelazawego od 67 do 100%. Uzyskane stopnie redukcji ChZT w zależności od rodzaju ścieków wynosiły w przypadku: Fercatu od 19 do 66%, Alcatu od 23 do 81%, Perrustolu IPD około 23%, chitozanu od 10 do 52%, siarczanu żelazawego od 10 do 64%.
EN
We tested the influence of nest concealment (vegetation type, density and height), water depth and nest distance from the bank on predation rates upon simulated nests of the water rail (Rallus aquaticus) and the little crake (Porzana parva). Broods of both rallids were simulated by real and wax-filled quail (Coturnix coturnix) eggs coloured typically for each species. Three grades of nest concealment were used: uncovered nests located on wooden floating boards, nests hidden in littoral vegetation and nests hidden under a plastic mesh covered with plants, which made them invisible from the air. Concealment proved to have a stronger impact on the fate of artificial nests than water depth; 95% of the nests on boards were depredated after one week of exposure. Nests attached to a peg at water level and hidden in vegetation had survival rates of 18 and 22%, after three weeks of exposure in two experiment repetitions. In 2012, we found significant differences between survival rates of nests located in different types of vegetation after the first week of the experiment: nests in bulrush (Typha spp.) had a higher survival rate than nests in sedge (Carex spp.) and common reed (Phragmites australis), and nests in sedge had a better survival rate than nests in reed. Those differences disappeared after the end of the experiment. In 2013, nests located in sedge (Carex spp.) had a better survival rate than nests located in bulrush (Typha spp.) or the common reed (Phragmites australis). Covering nests with plastic mesh and plants increased nest survival up to 38% after a three-week-long exposure period. Potential nest predators were monitored: mammals (mustelids and rodents) using live traps and birds by observation of their hunting activity. Filling quail eggshells with wax allowed us to identify the marsh harrier (Circus aeruginosus) as the main nest predator — in 67% of depredated nests, wax eggs carried marks of a raptor beak. American mink (Neovison vison) and the water vole (Arvicola amhibius), though abundant in the study area, were not important nest predators, as only a few bite marks of these mammals were recorded.
EN
Article presents the results of research on the recovery of metals from the slimes originated from the current production of ZGH Boleslaw as well as deposited for many years in settling ponds originated from the operation of the abandoned Zinc Electrolysis Plant in Szopienice. These slimes contain high contents of various metals, including also precious metals, e.g. silver. Publication highlights the importance of identifying apart from granulometric and chemical composition also mineral composition of these wastes. The identification of mineral composition of the investigated slimes was carried out using the Jeol JXA 8230 Electron Probe Microanalyzer (EPMA). On the basis of the performed waste material characteristics and occurring useful minerals an enrichment method was developed. Technological tests on the recovery of silver, zinc and lead were conducted using flotation process. For the recovery of lead occurring in the form of lead sulphate a hydrometallurgical treatment of slime before flotation process was carried out with the aim of transition of one part of lead sulphate into easier to float lead sulphide.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad odzyskiem metali ze szlamów pochodzących z bieżącej produkcji ZGH Bolesław oraz składowanych od wielu lat w osadnikach pochodzących z działalności nieczynnego Zakładu Elektrolizy Cynku w Szopienicach. Szlamy te zawierają wysokie zawartości różnych metali, w tym również metali szlachetnych, np. srebra. W publikacji podkreślono znaczenie rozpoznania, obok składu granulometrycznego i chemicznego, również składu mineralnego tych odpadów. Identyfikację składu mineralnego badanych szlamów dokonano przy użyciu mikroanalizatorze rentgenowskim (EPMA) JXA 8230 firmy Jeol. W oparciu o wykonaną charakterystykę odpadów i występujących w nim minerałów użytecznych opracowano metodę wzbogacania. Badania technologiczne nad odzyskiem srebra, cynku i ołowiu prowadzono przy zastosowaniu procesu flotacji. Dla odzysku ołowiu występującego w postaci siarczanu ołowiu prowadzono hydrometalurgiczną obróbkę szlamu przed procesem flotacji w celu przejście części siarczanu ołowiu w łatwiej flotowalny siarczek ołowiu.
PL
Nadmierna eksploatacja złóż naturalnych cynku oraz jego niszczące działanie na przebieg procesów metalurgicznych żelaza, a także fakt iż jest mikroelementem niezbędnym do życia i zachowania zdrowia ludzi, uzasadnia i skłania do stosowania nowoczesnych metod odzysku cynku z materiałów odpadowych. W prezentowanym artykule scharakteryzowano występowanie cynku w środowisku, produkcje cynku z surowców pierwotnych, główne zastosowanie w gospodarce, źródła zanieczyszczeń i wybrane metody recyklingu cynku z odpadów przemysłu stalowniczego.
EN
Excessive exploitation of natural deposits of zinc, its destroying effect on metallurgical processes of iron and the fact that zinc is the essential microelement necessary for human life and good health justify the use modern methods of zinc recycling from waste materials. This article characterizes the occurrence of zinc in environment, production of zinc from primary raw materials, main use in economy, sources of pollution and selected methods for of recycling of zinc from steelmaking waste.
12
Content available remote Treatment of sludge water with reverse osmosis
EN
Considering the increasingly stringent requirements on the quality of treated wastewater introduced into surface or ground water, it is reasonable to reduce the loads of biogenic compounds produced already at wastewater treatment plants in sludge treatment processes because sludge water produced in such treatment brings into the process cycle up to 20% more of nitrogen and phosphorus load. The paper presents the results of sludge water treatment in a reverse osmosis process. The concentration of biogenic compounds in sludge water was successfully reduced by 95%. The tests were made using a pilot installation and laboratory installation. The concentrate produced in the reverse osmosis was treated by precipitating nitrogen and phosphorus compounds in form of struvite (NH4)Mg(PO4)×6H2O that can be next used as a fertiliser.
PL
W spiekalniach krajowych mieszanka rudna jest oparta na rudach hematytowych, koncentratach magnetytowych oraz różnego rodzaju materiałach dodatkowych jak pyły, szlamy, walcowina, żużel konwertorowy i inne. Tak różnorodny skład mieszanki jest związany z coraz to większymi wymaganiami stawianymi procesom technologicznym związanymi z ochroną środowiska oraz coraz trudniejszym dostępem do bogatych rud żelaza. Wszystkie te materiały różnią się znacząco zarówno pod względem chemicznym, jak również ziarnowym. Dodatkowo dochodzą do tego różnice pomiędzy innymi właściwościami poszczególnych rud żelaza i materiałów żelazonośnych. Wszystko to może prowadzić do pogorszenia warunków spiekania mieszanki na ruszcie taśmy spiekalniczej. Ponadto stosowanie różnych surowców odpadowych prowadzi do niejednorodności mieszanki zarówno pod względem ziarnowym jak i chemicznym. W opracowaniu przedstawiono charakterystykę poszczególnych rud żelaza i materiałów stosowanych do procesu spiekania. Dokonano porównania ich właściwości zarówno pod względem składu chemicznego, jak również składu ziarnowego. W drugim przypadku wykorzystano do tego metodę przesiewania a także innowacyjną metodę służącą do określania zdolności materiału do samogrudkowania [1,2]. Zaobserwowano, że rudy żelaza pochodzące z Rosji i Ukrainy znacząco różnią się pod względem składu chemicznego od rud zamorskich. Ponadto, istnieją znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami rud i koncentratów rud żelaza, a także materiałami odpadowymi stosowanymi w procesie spiekania rud żelaza.
EN
In domestic sinter plants iron ore mix with hematite, magnetite concentrates and other additional different materials as dusts, sludges, scale, BOF slag etc. is prepared. Such various mixture ratio is connected with greater technological equirements for environment protection and more difficult access to rich iron ores. All these materials differ in chemical properties and grain composition. Additional occur differences between individual properties of iron ores and iron-bearing materials. All those can lead to deterioration of mix sintering conditions on the grid of sinter strand. Moreover using different waste materials leads to mix heterogeneity in respect of grain and chemical composition. In this paper separate characteristic of iron ores and iron-bearing materials used to sintering process are presented. Materials properties in respect of chemical and grain composition were compared. In the second case screening method and innovation method for defining materials ability to self-pelletizing were used (1,2). It was observed that iron ores from Russia and Ukraine differ in chemical composition with overseas one. Moreover differences exist between separate kinds of ores and iron ore concentrates and also iron-bearing waste materials used in iron ore sintering process.
14
Content available Integrated bilge water treatment system
EN
Oily bilge water is generated due to the leakage of water and oil from equipment and piping or maintenance works resulting from routine operation in the machinery space of ships. Such oil and water leakage is usually a mixture of both and is collected in the bilge well or on the tank top as oily water. Oily bilge water must be treated in accordance with the requirements of Annex 1 of the MARPOL 73/78 (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships) [1]. To promote the prevention of oil pollution from machinery spaces of ships, it is very important to minimise the amount of oily bilge water generated in machinery spaces. MEPC (Marine Environment Protection Committee) on session 54 recognised the concept of an Integrated Bilge Water Treatment System (IBTS). The paper presents some remarks and proposals to improve the rules that are sometimes inconsistent.
PL
Wody zęzowe są wynikiem przecieków wody i oleju z urządzeń i rurociągów znajdujących się w siłowni okrętowej podczas ich eksploatacji oraz prac remontowych. Przecieki te, gromadząc się w studzienkach zęzowych mieszają się tworząc mieszaniny oleiste. Mieszaniny takie muszą być obrabiane zgodnie z Aneksem I Konwencji MARPOL. W referacie przedstawiono uwagi autorów dotyczące nieco innego sposobu obróbki tych mieszanin. Przede wszystkich chodzi o rozdzielenie przecieków w taki sposób, aby ograniczyć ilość mieszaniny. Dążąc do wyjaśnienia bardzo zawiłych uregulowań Konwencji MARPOL, podano szereg definicji i objaśnień oraz zaproponowano zmiany w zintegrowanym systemie obróbki wód zęzowych (IBTS).
PL
Wyniki prowadzenia w hutach procesów technologicznych otrzymuje się, oprócz podstawowych produktów, jakimi są surówka przeróbcza i stal, produkty uboczne, m.in. żużle i pyły. Odpady te odzyskiwane zostają w ponad 98%, a ich największe ilości wykorzystywane są do procesów surowcowych w hutach oraz - częściowo - w przemyśle cementowym.
16
Content available remote The thermodynamic study of dust and sludge from iron and steel industry
EN
The objective of this work was to provide more insight into the processes affecting the reduction behavior of converter steel dust and sludge by the sintering. To produce sinter, the converter steel dust and sludge were mixed with iron ore, limestone and coke. The mixture is ignited on a sinter strand and as air passes through the bed, the hot flame front causes sintering of the particles to agglomerate. The actual sintering process takes place in a very short time in which temperatures from 1400 to 1450°C are attained. Due to the nature of this process, the result was an inhomogeneous product with low contents of Pb, Zn. The aim of the thermodynamic analysis was to evaluate from thermodynamic point of view the possibilities of Zn and Pb separation from recycled secondary raw material (converter dust and sludge). In this work, thermodynamic analysis of reactions is summarized.
PL
Przedmiotem pracy było uzyskanie lepszego wglądu w procesy wpływające na redukcję pyłu i szlamu konwertorowego przez ich spiekanie. Celem wyprodukowania spieku mieszano pył i szlam konwertorowy z rudą żelaza, kamieniem wapiennym i koksem. Mieszaninę zapalano na taśmie spiekalniczej, a gdy powietrze przechodzi przez spiekaną warstwę, front gorącego płomienia powoduje spiekanie cząstek warstwy na spiek. Proces skutecznego spiekania przebiega w bardzo krótkim czasie, w którym uzyskuje się temperatury od 1400 do 1450° C. Poprzez ten proces uzyskuje się niejednorodny produkt z małą zawartością Zn i Pb. Celem termodynamicznej analizy była ocena możliwości oddzielenia Zn i Pb od wprowadzonego do obiegu pyłu i szlamu konwertorowego. W niniejszej pracy podsumowano termodynamiczną analizę reakcji.
PL
Przedstawiono krótką charakterystykę odpadów pochodzących z procesu wielkopiecowego, a więc żużla, gazu, pyłu i szlamu oraz oceniono możliwość ich wykorzystania w gospodarce.
EN
This article presents short characteristics oft he waste from blast-furnace process, i.e. slug, gas, dust and sludge, and assessment of the possibility of using them in industry.
PL
W pracy przedstawiono problem wykorzystania szlamów żelazonośnych w spiekalni rud żelaza. Omówiono wynki badań spiekania mieszanek rud żelaza z 3, 9 i 15% udziałem szlamu oraz własności mechaniczne spieku. Otrzymane wyniki przedstawiono w postaci matematycznych zależności. Wykonano analizę strukturalną oraz rentgenograficzną otrzymanych spieków w celu określenia przyczyn zmian ich własności mechanicznych.
EN
In this work the utilization of iron - bearing sludge in sinter plant is presented. The iron ores mixes sintering tests results with a 3,9 and 15% share of the sludge as regards the sinter mechanical properties are described. The results in mathematical relationship are presented. The structural and X -ray crystallography analysis are carried out in order mechanical properties changes define.
19
Content available remote Recovery of copper and cobalt from low copper Cu-Co-Fe alloy
EN
Recovery of copper and cobalt from the electrolyte and the slime produced during anodic dissolution of Cu5Co25Fe70 alloy in ammonia-ammonium chloride solution was carried out. Anodic dissolution resulted in a separation of metals, with iron remaining mainly in the slime and cobalt deposited on the cathode or left in the slime, while most copper accumulated in the slime. A part of copper and cobalt still remained in the electrolyte. The chemical composition of the slime was determined. The slime was a mixture of CoOFe2O3 + Fe2O3H2O with some CuO addition. This slime was dissolved in a sulphuric acid. The removal of iron from the solution before the electrowinning was required, in spite of high losses of valuable metals during iron hydroxide precipitation. Regulation of pH enables the selective electrowinning of copper and cobalt from solutions. The cathodic deposits of high purity were obtained, however the cathodic efficiencies were not too high. The total recovery of copper and cobalt from the alloy was 66% and 56%, respectively. The residual amounts of copper and cobalt remained mainly in the iron precipitates.
PL
Przeprowadzono odzysk miedzi i kobaltu z elektrolitu i szlamu otrzymanych w procesie anodowego roztwarzania stopu Cu5Co25Fe70 w roztworze amoniakalno-chlorkowym. Anodowe roztwarzanie umożliwia rozdział metali: związki żelaza stanowią główny składnik szlamu, kobalt wydziela się na katodzie lub pozostaje w szlamie, miedź gromadzi się głównie w szlamie. Część kobaltu i miedzi pozostaje w elektrolicie. Określono skład chemiczny szlamu - stanowił on mieszaninę CoOFe2O3 + Fe2O3H2O i CuO. Szlam roztworzono w kwasie siarkowym. Odzysk miedzi i kobaltu z roztworu wymaga usunięcia jonów żelaza z roztworu za pomocą stężonego roztworu amoniaku, pomimo iż prowadzi to do znacznych strat cennych metali. Odpowiedni dobór pH roztworu umożliwia selektywny odzysk miedzi i kobaltu z roztworów. Uzyskano osady katodowe o wysokiej czystości przy stosunkowo niskich katodowych wydajnościach prądowych. Całkowity odzysk miedzi i kobaltu ze stopu wynosi, odpowiednio: 66% i 56%.
20
Content available remote Bezodpływowe metody oczyszczania zużytych kąpieli galwanicznych
PL
Do szczególnie uciążliwych odpadów należą ścieki galwaniczne, zarówno kwaśne i alkaiczne, jak i chromowe, cyjankowe, kadmowe. W pracy przedstawiono rozwiązania umożliwiające usuwanie odpadów w miejscu ich powstawania, eliminację mieszania ścieków, a także metody i środki do bezodpływowej utylizacji i degradacji odpadów. Przykładem może być szlam pofiltracyjny poddawany procesom prażenia i brykietowania oraz solanka podlegająca zagęszczaniu w urządzeniu wyparnym, krystalizacji i separacji produktów wtórnych, a następnie suszeniu odpadu definitywnego.
EN
Advanced technologies of manufacturing, despite their high technical and economic effectiveness, often cause a formation of waste products that are very difficult to neutralize, utilize and to degrade. Electrolytic wastes (acid as well as alkaline) and also chromic, cyanide and cadmium are particularly dangerous and difficult to utilize. This article describes solutions that make it possible to utilize wastes in the same place where they are produced and eliminate the process of mixing the wastes. It also describes the methods and ways of non-outlet utilization and degradation of wastes. The first example is after filtering silt subjected to roasting and briquetting. The second example can be brine exposed to concentration in an evaporator, crystallization and separation of secondary products and then drying of a final waste. It is very important for economy of a company to obtain large amount of demineralised water that is used during many processes. The methods and devices for purifying waste products are offered by State Committee For Scientific Research for Iraqi industry.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.