Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szkolenie kierowców
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Symulator jazdy czołgiem Leopard 2A4. Część 1. Kabina kierowcy
PL
W artykule omówiono dotychczasowe rozwizania wykorzystywane w procesie szkolenia załogi czołgu Leopard 2A4. Przedstawiono koncepcję budowy symulatora jazdy (wg projektu OBRUM sp. z o.o.) przeznaczonego do szkolenia kierowcy czołgu Leopard 2A4. Szerzej omówiono wybrane węzły konstrukcyjne kabiny symulatora i zastosowane technologie projektowania, z wymaganym utrzymaniem odwzorowania i zachowaniem wszystkich funkcjonalnoci obiektu rzeczywistego.
EN
The article discusses previous solutions used in the process of training Leopard 2A4 tank crews. A concept of the design of a driving simulator (formulated by OBRUM) for training a Leopard 2A4 tank driver is presented. A more in-depth discussion is provided regarding some selected structural units of the simulator cab and applied design technologies, where the required representation and all functionalities of the real object are maintained.
PL
W ostatnich dziesięcioleciach firmy usługowe zaczęły sięgać po instrumenty marketingowe, stosowane dotychczas wyłącznie w przemyśle doprowadzając do tego, że usługa stała się towarem. Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw świadczących usługi dla firm i klientów ostatecznych wraz z rosnącą konkurencją, aby przetrwać na rynku muszą zmierzać do poprawy jakości oferowanych usług i utrzymać je na najwyższym poziomie. W artykule przedstawiono analizę jakości usług ośrodka szkolenia kierowców.
EN
In recent decades, service companies have started to use marketing tools, so far used only in industry, leading to the fact that the service has become a commodity. The dynamic development of enterprises providing services to companies and final customers together with growing competition to survive on the market must aim to improve the quality of services offered and maintain them at the highest level. The article presents an analysis of the quality of driver training centre services.
PL
W artykule dokonano analizy danych statystycznych z 2014-2017 roku pozyskanych z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD) w Rzeszowie. Analizie poddano dane odnoszące się do systemu BRD (bezpieczeństwa ruchu drogowego). Przeanalizowano m. in.: liczbę szkoleń dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, liczbę szkoleń doskonalących oraz liczbę szkoleń z doskonalenia zawodowego egzaminatorów. Analiza wykazała dużą liczbę zorganizowanych szkoleń dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, a także sporą liczbę zorganizowanych warsztatów doskonalących kwalifikacje zawodowe egzaminatorów. Analiza i wnioski z niej płynące mogą być przydatne w innych ośrodkach, które chcą wprowadzić nowe kursy i szkolenia dotyczące systemu BRD, a tym samym przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
EN
The article analyzes statistical data from 2014-2017 obtained from the Voivodeship Training Centre for Drivers (WORD) in Rzeszow. Analyzed the data related to the road safety system. Analyzed among other things, the number of trainings for drivers violating road traffic regulations, the number of training courses and the number of training courses in professional development of examiners. The analysis showed a large number of organized trainings for drivers violating road traffic regulations, as well as a large number of organized workshops perfecting the professional qualifications of examiners. The analysis and conclusions flowing from it may be useful in other traing centre for drivers that want to introduce new courses and trainings on the road safety system, and thus contribute to improving road safety.
PL
W artykule omówiona została przykładowa ocena kondycji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa działającego w branży szkolenia kandydatów na kierowców. Autorzy posłużyli się danymi pochodzącymi z ksiąg rachunkowych firmy za lata 2013 – 2014. Wykorzystywanie tego rodzaju kalkulacji nie jest popularnie stosowaną metodą analityczną w ośrodkach szkolenia kierowców. Osią przewodnią artykułu jest teza, że zastosowanie specjalistycznych narzędzi analitycznych jest czynnikiem wpływającym na jakość procesu zarządzania specyficznym rodzajem niskobudżetowych przedsiębiorstw szkoleniowych, funkcjonujących na konkurencyjnym rynku.
EN
The article discussed the model assessment of the financial standing of the company operating in the field of training candidates for drivers. The authors used the data from the accounting records of the company for the years 2013 - 2014. Using this type of calculation is not a commonly used analytical method in the drivers training centers. The pivot of the article is the thesis saying that the use of specialist analytical tools is a factor influencing the management process quality of specific type of low-budget training enterprises, operating on the competitive market.
PL
Artykuł porusza kwestię szkolenia obecnych i przyszłych kierowców pojazdów drogowych. Jednym z głównych powodów do podjęcia tego typu rozważań są statystyki Wspólnoty Europejskiej dotyczącej ilości ofiar śmiertelnych względem na mieszkańców danego kraju. Jednym z podstawowych elementów takiego stanu rzeczy jest niewystarczająca edukacja obecnych kierowców. Z tego względu rozwiązania techniczne wykorzystujące urządzenia jakimi są zaawansowane symulatory drogowe mogą być zastosowane do celów szkoleniowych, badawczych oraz weryfikacyjnych. Kolejnym elementem składowym pracy jest opisanie skrótowe najważniejszych wad i zalet stosowanie z wcześniej wspomnianych urządzeń, które posiadają bardzo poważny zasób możliwości, które w przypadku tradycyjnego programu szkoleń są nie do osiągnięcia. Jednym z takich zaprezentowanych elementów może być obiektywna ocena kursanta poddanego odpowiednim wymuszeniem, wynikającego z realizacji scenariusza symulacji za pomocą odpowiedniego modelu identyfikacyjnego sposobu prowadzenia pojazdu.
EN
The article focuses on the question of training current and future drivers of road vehicles. One of the main reasons to take this type of discussion are the European Community statistics on the amount of fatalities relative to the population of the country. One of the basic elements of such a state is not enough education of current drivers. Therefore, presented technical solution based on advanced road simulators can be used for training, testing and verification. Another component of the study is to describe the shortcut key advantages and disadvantages of the use of the aforementioned devices, which have a very serious resource opportunities that relative to traditional training programs are beyond reach. One of these components may be presented objective assessment of the student with the appropriate identification model of how to conduct a suitable vehicle subjected to extortion, resulting from the scenario simulation.
EN
Tire damage, that occurs quite often during operation of special purpose vehicles (building, forest, military, agricultural heavyduty vehicles), affects a vehicle motion also during sudden braking. Motion of a four-axial vehicle has been analysed in order to evaluate the influence of tire damage (cracking, tearing) on its behaviour during sudden braking and based on that to evaluate the possibilities of driver’s reactions to motion disorders resulting from that emergency condition. Using the PC-Crash software, a vehicle model was designed allowing for simulation of special-purpose vehicle motion. The vehicle model includes a possibility of occurring of sudden tire damage when in motion. In such situation a model of cooperation of a tire and a surface is of crucial significance. A semi-empirical, non-linear TMeasy tire model was used. Its parameters were obtained on the basis of the results of the tests performed on 14.00R20 tires with run flat inserts. A vehicle model parameterization was based on the results of the vehicle measurements, however the validation was based on the results of experimental road tests of braking with damaged tires. Performed calculations and simulations indicated that when braking is started a process of vehicle deviation and related motion track modification is initialized. The motion track deviation increases as the initial braking speed is increased.
PL
Uszkodzenie opony, które dość często pojawia się podczas eksploatacji pojazdów specjalnych (budowlane, leśne, militarne, rolnicze), wpływa na ruch pojazdu, również podczas gwałtownego hamowania. Analizie poddano ruch czteroosiowego pojazdu w celu dokonania oceny wpływu uszkodzenia opon (pęknięcie, rozerwanie) na jego zachowanie się podczas gwałtownego hamowania, a na tej podstawie oceny możliwości reakcji kierowcy na zaburzenia ruchu wynikające z takiego stanu awaryjnego. Korzystając z programu PC-Crash opracowano model pojazdu umożliwiający symulację ruchu pojazdu specjalnego. Model pojazdu uwzględnia możliwość powstania nagłego uszkodzenia opony w czasie jazdy. W takiej sytuacji decydujące znaczenie ma model współpracy opon z nawierzchnią. Zastosowano nieliniowy semi-empiryczcny model opony TMeasy, którego parametry uzyskano na podstawie wyników badań opon 14.00R20 z wkładkami run flat. Parametryzacja modelu pojazdu została oparta na wynikach pomiarów pojazdu, natomiast walidacja na wynikach eksperymentalnych badań drogowych hamowania z uszkodzonym ogumieniem. Przeprowadzone obliczenia i symulacje pokazały, że po rozpoczęciu hamowania następuje proces odchylania pojazdu i związana z tym zmiana toru jazdy. Odchylenie toru jazdy rośnie wraz ze wzrostem prędkości początkowej hamowania.
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastosowań symulatorów jazdy samochodem, spełniających wymagania przepisów wykonawczych do Dyrektywy WE 2003/59. Opisano kwestie prawne związane z budową i zastosowaniami symulatorów jazdy samochodem oraz przykłady wybranych konstrukcji. Obecnie symulatory są szeroko stosowane w szkoleniu kierowców. Jest to dopuszczalne przez odpowiednie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (dyrektywa 2003/59/WE) oraz Ministerstwa Transportu (…). Szczególną uwagę zwrócono na produkty, które są tworzone w Polsce, jako wynik pracy polskich inżynierów lub wdrażania zagranicznych licencji.
EN
The paper presents possible applications of driving simulators that meet the requirements of the EC Directive 2003/59 regulations. It describes the legal issues related to the construction and applications driving simulator and examples of some of the structure. Currently simulators are widely used in driver training. This is allowed by the Regulation of the European Parliament and of the Council of Europe (Directive 2003/59/EC) and the Polish Ministry of Transport (...). Particular attention is paid to products that are created in Poland as the result of the work of Polish engineers or implementation of foreign licenses.
EN
Participants of transportation should train their employee in the following areas: - General Training - employees should know the general requirements contained in the regulations on the transport of dangerous goods. - Workplace training - employees should be trained in the regulations concerning the carriage of dangerous goods, closely corresponding to their responsibilities and duties. In cases where the carriage of dangerous goods involves a multimodal transport operation, workers should be familiar with the requirements for other modes of transport.
PL
Cel: Przedstawienie koncepcji i projektu trenażera stanowiska kierowcy zintegrowanego ze środowiskiem symulacji wirtualnej, przy pomocy którego można wspomagać proces szkolenia i doskonalenia kierowców-funkcjonariuszy KSRG Wprowadzenie: Artykuł przedstawia założenia merytoryczne oraz stan realizacji projektu naukowo-badawczego pt. „Opracowanie nowoczesnych stanowisk szkoleniowych zwiększających skuteczność działań ratowników KSRG”. Umowa numer 0001/ID3/2011/01 z dnia 2011-12-28 r., finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wnioski: Celem realizacji projektu jest zaprojektowanie trenażera stanowiska kierowcy zintegrowanego ze środowiskiem symulacji wirtualnej, przy pomocy którego można wspomagać proces szkolenia i doskonalenia kierowców-funkcjonariuszy KSRG. Zastosowane rozwiązania informatyczne pozwalają dowolnie konstruować scenariusze sytuacji typowych i wyjątkowych, uwzględniając różnorodność terenu działań, obiektów, warunków związanych z porą roku i dnia oraz zachowaniem się innych komputerowo sterowanych wirtualnych uczestników scenariusza. Symulator stanowi autonomiczne i mobilne stanowisko szkoleniowe z zastosowaniem oryginalnych elementów wyposażenia kabiny kierowcy z wykorzystaniem zaawansowanego środowiska symulacji wirtualnej. Znaczenie dla praktyki: Ze względu na różne warianty prowadzenia ćwiczeń wspomaganych komputerowo, zaprezentowano najistotniejsze elementy wpływające na bezpieczeństwo dojazdu na miejsce działań ratowniczo-gaśniczych. Przedstawiono przykładowe organizacje ćwiczeń ze wskazaniem roli poszczególnych elementów w oparciu o tworzone biblioteki scenariuszy oraz możliwości ingerencji instruktora w wykorzystywane scenariusze. Zaprezentowano najważniejsze właściwości symulatorów wirtualnych w kontekście ich wykorzystania do szkolenia. Na zakończenie przedstawione zostały przykłady praktycznych zastosowań systemu wizualizacji do tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem symulatora VBS2.
EN
Objective: Presentation of the preliminary results and assumptions of the scientific and research project entitled “Development of advanced training positions to increase the effectiveness of KSRG rescuers”. Introduction: The article describes factual assumptions as well as the status of the scientific and research project entitled “Development of advanced training positions to increase the effectiveness of KSRG rescuers” realised under the contract No. 0001/ID3/2011/ 01 dated 2011.12.28 and financed by the National Centre for Research and Development. Conclusions: This paper presents design and implementation of the elements of the fire truck simulator. The simulator was prepared using the original elements of vehicle cabin. Virtual Battlespace Simulator (VBS2) was used to prepare virtual scenarios. The article shows the idea and design of the driving simulator integrated with the virtual simulation environment. This environment can support the training process of KSRG driver-officers (National System for Rescue and Fire-fighting). The solutions allow to construct freely the scenarios of typical and emergency situations taking into account diversity of territories where the activities are carried, objects, conditions related to the time of the year and day as well as the behavior of other computer-controlled virtual scenario participants. Value for practice: The simulator is an independent and mobile station training which takes advantage of original elements of driver’s equipment as well as advanced virtual simulation environment. Due to variations in conducting computer-assisted exercises, the authors presented the key elements affecting the safety of travel to the place of fire and rescue operations. The publication shows exemplary patterns of exercise organization showing the roles of elements based on the scenario library and possible interference of an instructor in used scenarios. The article submits the most important properties of virtual simulators in the context of their application in training. At the end of this paper the authors showed examples of applications of visual systems to create software with VBS2 simulator
PL
W pracy przedstawiono aplikację EwaS będącą narzędziem do prowadzenia ewidencji szkoleń doskonalenia techniki jazdy. Istotnym elementem aplikacji jest moduł umożliwiający wykonanie analizy statystycznej w celu oceny efektywności przeprowadzonego szkolenia. Zaproponowano również wskaźnik liczbowy ilościowej efektywności szkolenia ef. Na podstawie analizy efektów 4 szkoleń przeprowadzonych zimą 2013 roku, w których uczestniczyły 54 osoby wykazano przydatność oraz praktyczność aplikacji.
EN
The paper presents an EwaS application as a tool to keep records of driving techniques training. An additional the application has a module that allows the execution of statistical analysis to evaluate the effectiveness of training. We proposed a numerical indicator of the effectiveness of training. Usefulness and practicality of application was presented based on the analysis of the effects of four training groups in the winter of 2013.
PL
Zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie publicznym to skomplikowane zadanie. Bezpieczeństwo komunikacyjne jest związane z ruchem drogowym. Coraz większe znaczenie zyskuje bezpieczeństwo osobiste pasażerów, kierujących pojazdami i kontrolerów. Do tego dochodzi bezpieczeństwo mienia: pojazdów, przystanków i pozostałej infrastruktury. Artykuł przedstawia działania prowadzone przez przewoźnika na tym polu. Podstawą jest utrzymywanie kompetentnej załogi, która poradzi sobie w skomplikowanych warunkach drogowych wielkiego miasta oraz w przypadku pojawiających się problemów ze strony pasażerów. Drugim znaczącym obszarem działań jest współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi w mieście za bezpieczeństwo - w artykule omówiono wspólne akcje przeprowadzane z policją i strażą miejską. Przedstawiono działania przeprowadzane w zakresie infrastruktury przystankowej, w Krakowie bowiem przewoźnik jest odpowiedzialny za jej funkcjonowanie i utrzymanie. Poza tym skrótowo przedstawiono wybrane statystyki dotyczące: ofiar wypadków, struktury przeprowadzanych kontroli i współpracy z innymi instytucjami.
EN
Protection of security in public transport is a complicated challenge. Transport safety is related to the road traffic. Personal passengers' as well as drivers and inspectors safety gains bigger importance. To this catalogue one should add property safety: vehicles, stops and other infrastructure elements. This article presents activities undertaken by the carrier in this scope. The basis is to employ competent staff who can manage in complicated road conditions occurring in a big city and in case of problems with passengers as well. The second important area of activities is cooperation with institutions responsible for the safety in the city. Actions executed together with the Police and the City Guard (municipal police unit) have been presented in the article. Since in Cracow it is the carrier which is responsible for maintaining of the public transport stops infrastructure, the activities related to this task have been discussed in the article as well. Besides, selected statistics concerning victims of accidents, structure of inspections and cooperation with other institutions have been presented in short.
EN
Driving simulators are increasingly used for training of the drivers almost all over the world. They are practical and effective educational tools to encourage safe driving techniques among the drivers. The paper includes the assumptions of EU Leonardo da Vinci project - Transfer of innovation (TOI) entitled - Training of Trainers for the obligatory periodic training (« TOT to FCO ») of truck drivers (transfer of EU directive 2003/59/EC as of September 10, 2009) which was created to improve the quality of driver training and to increase road safety. It was designed to help adapt existing innovative practices for use in new settings, through working with transnational partners (Poland, Spain, France, Belgium).
PL
Symulatory jazdy są coraz powszechniej wykorzystywane na całym świecie w procesie szkolenia kierowców. Są praktycznym i efektywnym narzędziem do wzmacniania bezpiecznych zachowań kierowców na drodze. Referat zawiera założenia projektu Leonardo da Vinci Transfer of Innovation – Trening dla Trenerów do obowiązkowego okresowego szkolenia kierowców. Celem realizacji projektu jest poprawa jakości szkolenia, a w konsekwencji podnoszenie bezpieczeństwa na drogach. W projekcie zastosowano nowoczesne metody szkolenia korzystając z doświadczeń różnych krajów biorących udział w projekcie (Polska, Hiszpania, Francja, Belgia).
13
PL
Referat przedstawia aktualny stan rozwoju konstrukcji i możliwości praktycznych zastosowań symulatorów jazdy samochodem. Jest to ujęcie jakościowe a nie ilościowe. Opisano uwarunkowania prawne związane ze stosowaniem symulatorów jazdy samochodem oraz przykłady wybranych konstrukcji. Szczególną uwagę zwrócono na produkty, które powstają w naszym kraju - są efektem prac polskich konstruktorów lub wdrażaniem licencji konstrukcji zagranicznych.
EN
The article presents the current state of development of structures and opportunities for practical applications of driving simulators. Describes the legal considerations associated with the driving simulator and examples of selected structures. In addition to testing the driver and its working environment, equipment and technical condition of the vehicle, current simulators are extensively used in the training of drivers. This is allowed by appropriate regulation of European Parliament and the Council of Europe (Directive 2003/59/EC). Particular attention is given to products that are created in our country - are the result of work of Polish engineers design or implementation of the foreign license.
14
Content available Symulatory jazdy samochodem w szkoleniu kierowców
PL
Artykuł omawia aktualny stan możliwości zastosowań symulatorów jazdy samochodem w szkoleniu kierowców. Jest to ujęcie jakościowe a nie ilościowe. Przedstawiono uwarunkowania prawne związane ze stosowaniem symulatorów jazdy samochodem oraz przykłady wybranych konstrukcji. Szczególną uwagę zwrócono na produkty, które powstają w naszym kraju – są efektem prac polskich konstruktorów lub wdrażaniem licencji konstrukcji zagranicznych. Tekst artykułu wzbogacono materiałem ilustracyjnym.
EN
The paper presents up to date state of driving simulators applications in drivers training. It is rather qualitative then quantitative description. Formal recommendations were presented for driving simulator applications as well as brief overview of selected concepts of its designs. Special attention was paid for Polish products. The presented material was illustrated by exemplary products.
15
Content available Blended learning w nauczaniu i szkoleniu kierowców
PL
W artykule przedstawiono wybrany wariant standardowego nauczania/szkolenia zawodowego kierowców/mechaników z wykorzystaniem tablicy szkolnej, plansz technicznych, schematów poglądowych i map drogowych – kształcenia wspomaganego nowoczesnymi środkami dydaktycznymi typu: podświetlane i sterowane tablice tematyczne i ze znakami drogowymi oraz filmy szkoleniowe na kasetach VHS, nośniki elektroniczne typu CD-DVD, prezentacje multimedialne. Zaprezentowany model edukacji i szkolenia kierowców, jak też innych grup szkoleniowych i specjalności funkcjonuje w praktyce i daje wymierne efekty, co przekłada się na wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego i docelowo skutkuje bardzo dobrym opanowaniem zawodu kierowcy.
EN
The so-called mixed Blended Learning method has been presented in this article. Apart from this, the authors described a chosen variation of standard professional driver/mechanic teaching/training with the usage of a school board, technical tables, overall schemes and road maps – education assisted with modern didactic measures: lightened and steered thematic tables, lightened and steered road sign tables, training films on VHS cassettes, electronic CD-DVD type carriers, multimedia presentations. The model of driver education and training presented, as well as other training groups and specializations education/training functions and gives certain effects, what allows a rise in road traffic safety, quick memorizing and fixing of knowledge of the trained/course-takers and also results in very good mastering of the driver profession.
PL
W pracy przedstawiono metodę i wyniki badań prędkości pojazdów w aspekcie wydatkowania ich energii kinetycznej podczas zawodowego szkolenia kierowców. Analizę oparto o obliczenia statystyczne odpowiednio dużej liczby obwiedni oscylogramu prędkości dobowego zapisu tachograficznego. Miejscem przeprowadzanych badań była miejska infrastruktura (powiatowa).
EN
The paper presents a method and the results of the investigation of the vehicles' speed in the aspect of spending its kinetic energy while professional training the drivers. The analysis was based on statistical calculations of suitably large number of the oscillogram of a tachographic recording. The municipal district infrastructure was the place where the investigations were carried out.
PL
Praca przedstawia charakterystykę populacji kierowców indywidualnych, którzy byli uczestnikami szkoleń z doskonalenia techniki jazdy w jednym z zarejestrowanych w Polsce ośrodków. W pracy przedstawiono aktualny stan polskiego prawa dotyczącego kwalifikacji osób posiadających prawo jazdy. Szkolenia doskonalące technikę jazdy samochodem osobowym, nie są w Polsce obowiązkowe. Bazując na doświadczeniach krajów realizujących taki obowiązek (np. Austria), można wnioskować, że jest to skuteczna metoda edukacji kierowców, podnosząca poziom świadomości zagrożeń. Istniejące w Polsce ośrodki dają kierowcom możliwość doskonalenia techniki jazdy ale nie obligują nikogo do korzystania z takiego szkolenia. Autorka porównuje strukturę grupy kierowców zgłaszających się na dobrowolne szkolenie z danymi statystycznymi opisującymi strukturę sprawców wypadków drogowych zaistniałych z przyczyn kierującego. Najliczniejszą grupę sprawców wypadków drogowych stanowią kierowcy w wieku 20-29 lat, a największy wskaźnik liczby wypadków na 10000 populacji generuje grupa kierowców w wieku 18-19 lat. Niestety świadomość kierowców rozwija się wraz z upływem lat, i najliczniejszą grupą osób doskonalących swoje umiejętności są kierowcy w wieku 30-39 lat.
EN
Introduced was the actual state of the Polish law regarding skills improvement of the drivers having a driving license. The author comparises the structure of a group of drivers increasing their car driving skills with statistics describing the structure of traffic accidents which took place in the Lower Silesian Voivodeship caused by drivers in 2008.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty prac zespołu powołanego przez Ministra Infrastruktury RP w celu opracowania wymagań minimalnych dla “symulatorów wysokiej klasy”, przeznaczonych do wykorzystania w procesie szkolenia i egzaminowania kierowców dla kwalifikacji wstępnej, w myśl zapisów Dyrektywy 2003/59 UE. Podstawą ich określenia był przegląd aktualnego stanu wiedzy z zakresu budowy symulatorów jazdy samochodem, w tym zwłaszcza tych, które są dedykowane szkoleniu kierowców. Brano także pod uwagę tendencję zmian tych konstrukcji, standaryzację rozwiązań i ich koszt. Dotyczyło to zwłaszcza: modelu ruchu i dynamiki pojazdu; układ wizualizacji; układ ruchu symulatora.
EN
This paper presents the results of the work team appointed by Poland’s Infrastructure Minister in order to develop minimum requirements for "top-of-the-range simulators” for use in the process of training and testing drivers for initial qualification in accordance with the provisions of EU Directive 2003/59. The basis for determination thereof was a review of the current state of knowledge of car driving simulators’ designs, in particular those that are dedicated to the training of drivers. Also a trend of changes in these structure designs, standardization of solutions, and their cost were taken into account. This was especially true for: a model of vehicle motion and dynamics, visualisation system, simulator’s motion system.
EN
The paper refers to some issues related to the driving simulator at the Motor Transport Institute - AUTOSIM product - AS 1300. Driving simulators are increasingly used for training of the drivers almost all over the world. They are practical and effective educational tools to encourage safe driving training techniques for all drivers. The paper also includes the assumptions of EU Leonardo da Vinci project - Transfer of innovation (TOI) entitled - Training of Trainers for the obligatory periodic training (" TOT to FCO ") of truck drivers for the carriage of goods (transfer of EU directive 2003/59/EC as of September 10, 2009) which was created to improve the quality of driver training and to increase road safety. It was designer to help adapt existing innovative practices for use in new settings, through working with transnational partners (Poland, Spain, France, Belgium).
PL
W referacie przedstawiono zagadnienia związane z symulatorem jazdy, będącym w posiadaniu Instytut Transportu Samochodowego - produkt firmy AUTOSIM - model AS 1300. Symulatory jazdy są coraz powszechniej wykorzystywane na całym świecie w procesie szkolenia kierowców. Są praktycznym i efektywnym narzędziem do wzmacniania bezpiecznych zachowań kierowców na drodze. Referat zawiera także założenia projektu Leonardo da Vinci Transfer of Innovation - Trening dla Trenerów do obowiązkowego okresowego szkolenia kierowców. Celem realizacji projektu jest poprawa jakości szkolenia, a w konsekwencji podnoszenie bezpieczeństwa na drogach. W projekcie zastosowano nowoczesne metody szkolenia korzystając z doświadczeń różnych krajów biorących udział w projekcie (Polska, Hiszpania, Francja, Belgia).
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze aspekty dotyczące bezpieczeństwa w transporcie materiałów niebezpiecznych wynikające z przepisów umowy ADR. Poruszono w nim między innymi kwestie związane z: obowiązkami podmiotów realizujących przewóz, ochroną towarów dużego ryzyka, szkoleniem kierowców, kontrolą administracyjną, wymaganymi dokumentami przewozowymi oraz z wymogiem zatrudnienia dorady do spraw bezpieczeństwa (DGSA). Wspomniano także o kilku ważniejszych zmianach, jakich dokonano w przepisach ADR 2009.
EN
This article presents the most important aspects concerning safety in road transport of dangerous goods based on the ADR Agreement. Issues referring to responsibilities of subjects providing transport, protection of highly hazardous goods, drivers' education, administration control, required shipping documents, as well as requirements involving employment of a safety advisor (DGSA - Dangerous Goods Safety Advisor) are discussed. In addition some of the most important changes in the regulation applying to ADR 2009 are also included in the article.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.