Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 69

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szkoła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Artykuł prezentuje możliwość poprawy parametrów energetycznych budynków zabytkowych z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technicznych. W pracy wykorzystano wchodzące coraz intensywniej projektowanie w technologii BIM. Model analizowanego budynku powstał na bazie inwentaryzacji dokonanej w sposób 2D parę lat wcześniej przez studentów Politechniki Poznańskiej, w ramach studenckich praktyk.
EN
The work discusses the issue of designing in the BIM technology, which is applied more and more intensely. The model of the analyzed building was based on the inventory conducted in 2D method several years earlier by students of the Poznań University of Technology as part of student internships.
PL
Praca stanowi studium przypadku posadowienia obiektu użyteczności publicznej (zespołu szkół) w bezpośrednim kontakcie z wysoką skarpą, zbudowaną z opok kredowych i ich zwietrzelin w udokumentowanym stanie równowagi chwiejnej, niezgodnie z wymaganiami PN-EN-1997-1. Opinię geotechniczną na potrzeby odbudowy budynku zespołu szkół wykonano w październiku 2012 r. Dokumentację geologiczno-inżynierską wykonano w czerwcu 2013 r. Aneks do dokumentacji prac geologicznych wykonano w marcu 2014 r. Projekt budowlany wykonano w lipcu 2013 r. Projekt budowlano-wykonawczy wykonano w grudniu 2013 r. Pozwolenie na budowę uzyskano w październiku 2013 r. Pozwolenie na projekt zamienny uzyskano w lutym 2017 r.
EN
The article is a case study of the foundation of a public facility (school complex) in direct contact with a high escarpment made of chalky rocks and their waste mantles, in a documented state of unstable equilibrium, contrary to the requirements of PN-EN-1997-1. Geotechnical opinion for the needs of reconstruction of the school complex building was completed in October 2012. The geological engineering documentation was prepared in June 2013. Annex to the documentation of geological works was created in March 2014. The construction design was completed in July 2013. The construction and executive design was prepared in December 2013. The building permit was obtained in October 2013. The permit for the replacement project was obtained in February 2017.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z projektowaniem zrównoważonych kompleksów szkolnych w trosce o promocję zdrowia zarówno dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Przybliżono wyniki badań nad terapeutycznym wpływem kontaktu z naturą. Następnie omówiono trzy kompleksy edukacyjne jako przykłady dobrych praktyk – dwa z Francji i jeden z Polski. Wybrano obiekty, gdzie zastosowano nowatorskie rozwiązania w zakresie zagospodarowania terenu szkoły i zrównoważonych technologii budowlanych. Pierwszy obiekt to Le Groupe Scolaire des Sciences et de la Biodiversité Robert Doisneau z Francji, gdzie ogrody szkolne ulokowano na dachu i tarasach. Drugi to szkoła w Les Mureaux, gdzie stworzono pawilonowy kompleks szkolny, który stał się kulturalnym centrum dzielnicy. Trzeci to przykład gdańskiego kompleksu szkolnego o konstrukcji drewnianej.
EN
This paper presents selected issues concerning sustainable schools design to promote health. The results of research on the therapeutic impact of contact with nature are discussed. Next, three educational facilities are presented as examples of good practices – two from France and one from Poland. Those schools were selected because of innovative architectural design and sustainable construction technologies. The first case is Groupe Scolaire des Sciences et de la Biodiversité Robert Doisneau in France, where the school gardens are located on the roof and terraces. The second case is the Pôle Molière school in Les Mureaux, which became the cultural center of the district. The third case is a wooden school in Gdańsk.
PL
Celem prezentowanego artykułu jest określenie transformacji współczesnej szkoły na Ukrainie i w Polsce w kontekście zmian cywilizacyjnych. Wskazano czynniki, które mogą przyczynić się do jej powstania, rozwoju, a także zasugerowano zmianę podstawowych aspektów polskiej i ukraińskiej edukacji w celu sprostania wymaganiom współczesnego świata. Współczesne przemiany edukacyjne winny opierać się na strategii, opartej na procesie uczenia się na przestrzeni całego życia. Artykuł ma także na celu ukazanie znaczenia systemu edukacyjnego jako zjawiskа społecznego, podkreśla się znaczenie projektowo-technologicznej kultury nauczyciela w kontekście wprowadzania reform edukacyjnych.
EN
The aim of the presented article is to determine the transformation of the modern school in Ukraine and Poland in the context of civilization changes. Factors that may contribute to its creation, development, and suggested changes in the basic aspects of Polish and Ukrainian education in order to meet the requirements of the modern world were indicated. Contemporary educational changes should be based on a strategy based on the learning process throughout life. The article also aims to show the importance of the educational system as a social phenomenon, emphasizing the importance of the teacher's project-technological culture in the context of introducing educational reforms.
PL
Geostanowiska są miejscami odwiedzanymi przez różne grupy turystów. Są wśród nich także uczniowie biorący udział w wycieczkach klasowych i szkolnych. Oni bowiem, łącząc turystykę edukacyjną z krajoznawstwem, mają możliwość poznać m.in. dziedzictwo geologiczne odwiedzanego regionu. Szkolny lub klasowy wyjazd pełni też ważną funkcję wychowawczą dzieci i młodzieży oraz uwrażliwia je na piękno otaczającego świata. Wycieczka jest zatem, dobrą okazją dla uczniów do zdobycia nowych oraz utrwalenia już posiadanych wiadomości i umiejętności poza szkolną ławą. Taka edukacja – z dala od szkoły – jest zwykle dla młodych ludzi bardzo interesująca, a przez to efektowna i efektywna. Autorzy pracy podejmują próbę omówienia geoturystyki jako formy edukacji i wychowania uczniów. Szkolny lub klasowy wyjazd nauczycieli z podopiecznymi jest też ważny z pedagogicznego punktu widzenia i pozwala na kształtowanie szeroko rozumianych postaw prospołecznych u młodych ludzi. W niniejszym artykule autorzy chcą zwrócić uwagę na te zagadnienia w nawiązaniu do geoturystyki. Wśród postawionych sobie celów jest też poznanie aktywności nauczycieli w organizowaniu wyjazdów turystycznych do różnorodnych miejsc związanych z geologią. By zrealizować obrany cel, autorzy artykułu zdecydowali się na badania ankietowe, ograniczając dwustronicowy kwestionariusz do 16 pytań. Spośród pedagogów sondażem tym objęto wyłącznie nauczycieli geografii, którzy są najbardziej związani z edukacją geologiczną. Często też podejmują się wyjazdów z młodzieżą lub służą pomocą swoim kolegom, który uczą innych przedmiotów, ale także angażują się w turystykę szkolną. Poznanie zainteresowań nauczycieli geografii wyjazdami turystycznymi do geostanowisk, organizacji i celów wyjazdów szkolnych i klasowych oraz form geoedukacji w terenie może mieć charakter aplikacyjny. Jest to szczególnie ważne dla nauczycieli geografii oraz innych osób zajmujących się geoedukacją i organizacją wycieczek młodzieży do geostanowisk. Dydaktyczny i wychowawczy charakter takich szkolnych wyjazdów może również przyczyniać się do zwiększenia różnorodności ofert geoturystycznych i geoproduktów w miejscach związanych z edukacją geologiczną.
EN
Geosites are places visited by various tourist groups, as well as students, who take part in class or school trips. Combining educational tourism with touring, visitors have the opportunity to learn about the geological heritage of the visited region. School or class trips play an important role in bringing up children and young people and expose them to the beauty of the surrounding world. A trip for students is therefore a good opportunity to acquire new and consolidate already existing knowledge and skills, outside of the classroom. Such education, away from school, is very interesting for young people, captivating their attention, and, as such, attractive and effective. It can also be successfully used in geotourism. The authors of the work attempt to discuss geotourism as a form of education and upbringing of students. The school or class trip is important from a pedagogical point of view and makes it possible to shape broadly understood pro-social attitudes among young people. In this work, the authors want to draw attention to these issues in reference to geotourism. Learning about the activity of teachers in organizing tourist trips to various places related to geology is one of the goals set out in the paper. In order to achieve the objective, the authors of the article decided to conduct surveys, limiting a two-page questionnaire to 16 questions. Among the educators, the survey covered only geography teachers, who are mainly educated in geology in the schools. They often lead trips with young people or help their colleagues who teach other subjects, and likewise engage in school tourism. The understanding of the interests of the geography teachers in geosite trips, organization and objectives of the school trips and forms of geo-education in the field may be applied in future projects. This is especially important for geography teachers and others involved in geo-education and organization of geosite trips. The educational character of such school trips may also contribute to the development of a range of geotouristic offers and geoproducts in places associated with geological education.
PL
Edukacja ekologiczna może i powinna trwać cały rok. Niewątpliwie jednak niektóre jej formy są bardziej atrakcyjne w okresie wiosennym, letnim i wczesnojesiennym. Ekologiczne pikniki, warsztaty czy gry miejskie zorganizowane w plenerze zyskują nowy wymiar, a ekoedukacja odbywa się wówczas niemalże całkowicie naturalnie. Jednym z najpopularniejszych pomysłów na ekoedukację w plenerze są różnego rodzaju wydarzenia, w całości lub częściowo poświęcone ekologii. Z reguły pretekstem do takiego eventu są dni gminy i lokalne festiwale czy też trwająca kampania edukacji ekologicznej. Działania te są często urozmaicane warsztatami czy spektaklami teatralnymi, które bardziej angażują uczestników, dzięki czemu lepiej przyswajają oni ekologiczną naukę. – Od dłuższego już czasu niezmiennie największą popularnością cieszą się warsztaty wykorzystania odpadów, czyli tworzenia recyklingowej biżuterii, dekoracji czy zwierzątek – mówi Małgorzata Masłowska-Bandosz, kierownik Działu Edukacji Ekologicznej w firmie Abrys, która wraz z zespołem zrealizowała kilkadziesiąt takich projektów – Coraz częściej jednak przeprowadzamy warsztaty „Kilowaty zabawy” na temat energii odnawialnej, a także warsztaty „Chemia z przyrodą”, które pomagają zrozumieć, jak chemia wpływa na nasze otoczenie.
PL
Szkoły i przedszkola są obiektami trudnymi z projektowaniu w kontekście instalacji wentylacyjnych. Ich prawidłowa wentylacja stanowi jeden z filarów odpowiednich warunków pracy, nauki i rozwoju. Jednocześnie zapewnienie dobrej jakości powietrza w tych placówkach to wyzwanie - brak jednoznacznych wymogów prawnych dotyczących tego typu obiektów łączy się z ograniczeniami bydżetowymi i niską świadomością osób decyzyjnych.
8
Content available remote Ekologiczna szkoła przyszłości
PL
W wyniku nowelizacji przepisów prawa związanych z efektywnością energetyczną obiektów budowlanych zdecydowana większość budynków musi zostać zmodernizowana w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną. Szczególne zadanie stoi przed zarządcami i właścicielami budynków użyteczności publicznej, gdyż współczynniki EP dla tej grupy obiektów ustalono jako najniższe. Celem badań było określenie efektywnego sposobu na obniżenie zapotrzebowania na energię pierwotną obiektu, a następnie prezentacja termomodernizacji, której efektem jest obiekt spełniający aktualne wytyczne określone w Warunkach Technicznych dla budynków nowo wznoszonych po 2017 roku. Wartości EU, EP, EK zostały oszacowane na podstawie dokumentacji technicznej poszczególnych urządzeń oraz dostępnej literatury.
EN
As a result of the amendment to the legislation related to energy efficiency of buildings, the vast majority of buildings must be retrofitted to reduce energy demand. Special task stands before the managers and owners of public buildings, since the EP indicator for this group of objects is determined as the lowest. The aim of the research was to determine the effective way to reduce the primary energy demand of the facility and then to present the thermal renovation.The result of this project is an object that meets the current guidelines set out in the Technical Conditions for New Buildings after 2017. The UE, FE, PE values are estimated on the basis of the technical documentation of each device and available literature.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie modelowego postępowania w zakresie rozpoznania i oceny wartości kulturowych modernistycznych budynków szkolnych z okresu 20-lecia międzywojennego. Główną częścią pracy jest studium problemowe przykładowej szkoły z tego okresu, którego architektura została poddana ocenie wartościującej. Pozwoliło to na określenie, w jaki sposób zdefiniowane wartości kulturowe i ich nośniki występujące w zabytku przekładają się na wnioski do opracowania koncepcji dopuszczalnych przekształceń w wybranym zespole zabudowy. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak analiza wartościująca obiekt zabytkowy wpływa na końcowe uczytelnienie zidentyfikowanych wartości przy projektowaniu współczesnych form architektury w historycznym kontekście. Prezentowany proces badawczy powinien stanowić standard postępowania z podobnymi przykładami architektury doby modernizmu.
EN
The aim of the article is to present a procedure model in the field of recognition and assessment of cultural values of modernist school buildings from the interwar period. The main part of the work is a case study of an exemplary school from this period, whose architecture has been evaluated. This allowed us to determine how the defined cultural values and their carriers appearing in the monument translate into conclusions for the development of permissible transformations in a selected complex of buildings. The article is an attempt to answer the question how the analysis evaluating a monument influences the final presentation of the identified values in contemporary forms of architecture in a historical context. The presented research process should be a standard of conduct with similar examples of architecture of modernism.
PL
Autorzy zaprezentowali autorski sposób implementacji elementów teorii zarządzania projektami na grunt problematyki ewakuacji z placówek oświatowych. Bazowali na metodyce opracowanej przez Project Management Institute (PMIR), uzupełniając ją o wybrane treści metodyki Prince2R. W części pierwszej nakreślono zasadnicze aspekty ewakuacji I stopnia z placówek oświatowych, uwypuklając jej cechy charakterystyczne. Następnie zaprezentowano właściwy proces w świetle projektu, wspominając o takich kluczowych aspektach wykonawczych, jak grupy procesów zarządzania oraz obszary wiedzy. Artykuł wzbogacono o wskazówki, które można potraktować jako strukturę poznania w badaniach nad określaniem szczegółowych zasad i wytycznych dotyczących zarządzania projektem ewakuacji I stopnia w placówce oświatowej w odniesieniu do poszczególnych obszarów wiedzy z zakresu zarządzania projektami.
EN
Evacuation is an one of the basic manners for protecting occupants of educational objects. At the highest level of generality, it consists in moving people, animals and/or property from danger zone to safer place. Ist stage evacuation of educational object is a temporary activeness of its object personnel as well as public and private entities responsible for relevant safety, that consists in urgent moving the occupants in the face of unexpected direct danger to life to more safe place. Consequently, it meets requirement for project definition. Implementation of project management methodologies into the research realm requires a simplification due to adapting them to circumstances of urgent activeness in direct danger to life. Thus, management processes’ structure is obtained and the processes can be procedurally described with meeting requirements of both real and exercise conditions.
PL
W drugiej części artykułu autorzy kontynuują prezentację sposobu implementacji elementów teorii zarządzania projektami na grunt problematyki ewakuacji z placówek oświatowych. W tym kontekście pogłębiono stopień eksploracji metodyki opracowanej przez Project Management Institute. W tej części odniesiono się do kwestii zarządzania zakresem ewakuacji I stopnia placówki oświatowej. Zwrócono przy tym uwagę na najbardziej istotne, zdaniem autorów, aspekty korespondujące z charakterem analizowanych działań operacyjnych. Artykuł wzbogacono o informacje szczegółowe stanowiące wytyczne dotyczące zarządzania zakresem w rozpatrywanym kontekście.
EN
Scope management related to Ist stage evacuation of educational objects ascribes into the conception of project management. The scope is understood as a whole spectrum of activities that should be carry out facing threats for protection of people and crucial resources localized in abovementioned objects. Specification of Ist stage evacuation in analyzed context fundamentally determines manners concerning project management theory and practice implementation. Consequently, such scope management issues need to be taken into consideration as requirements collection, scope definition, Work Breakdown Structure creation, scope validation and scope control. Furthermore, it is crucial to analyze stakeholders’ expectations. Thus, requirements of management representatives, teachers, support personnel, kids/students, parents and public services state a background for scope definition and further scope management activities. Summarizing, implementation of management approach allows to order issues related to the scope. Many analytical tools object logic of use create foundations for holistic dealing with describing aspects, with direct influence for safety of all users in educational objects.
PL
Jednym z pięciu dalekosiężnych celów Unii Europejskiej jest zmiana klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii. Pierwszym etapem działań obejmujących realizację tego zadania jest ograniczenie zapotrzebowania na energię do minimum przez budynki do 2020 r., a w przypadku budynków użyteczności publicznej do 2019 r. Celem niniejszego artykułu jest poszukiwanie optymalnego sposobu doprowadzenia charakterystyki energetycznej istniejącej szkoły do poziomu umożliwiającego realizację założeń polityki energetycznej Unii Europejskiej. Wykonano analizę stanu istniejącego budynku szkoły oraz przedstawiono propozycję wariantów jego głębokiej termomodernizacji w celu dostosowania poszczególnych parametrów charakterystyki energetycznej do aktualnych wytycznych określonych w Warunkach Technicznych. Jedną z możliwych dróg poprawy efektywności energetycznej szkoły jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jako środka poprawiającego charakterystykę energetyczną w zakresie energii pierwotnej Ep, drugą - optymalizacja wydawania środków finansowych na cele remontowe.
EN
Climate change and sustainable energy use is one of the five long-term objectives of the European Union. The first stage of the activities involving the implementation of this task is to reduce energy consumption of buildings to a minimum by 2020 and, in the case of public buildings by 2019. The purpose of this article is a search for the optimal way of bringing the energy performance of an existing school to a level that enables implementation of the objectives of the European Union energy policy. An analysis of the current condition of the existing school building has been carried out and options of its deep thermal upgrading has been proposed to adjust each parameter the energy performance to current guidelines specified in the technical conditions. One of the possible ways to improve the energy efficiency of the school is the use of renewable energy sources as a means of improving energy characteristics in terms of primary energy PE, the other one - optimization of renovation spending.
PL
W 2017 roku rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej wprowadzono nową podstawę programową oraz ramowe plany pracy dla przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły branżowej I stopnia. Dokumenty te stanowią podstawę do realizacji wychowania komunikacyjnego w tych typach placówek oświatowych. Artykuł składa się z dwóch części: pierwsza zawiera analizę podstawowych pojęć związanych z edukacją i bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz opinie nauczycieli na temat dotychczasowej realizacji tych zadań, druga przedstawia analizę zapisów w podstawie programowej przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły branżowej I stopnia dotyczących pośrednio i bezpośrednio wychowania komunikacyjnego oraz rozkład godzin lekcyjnych w ramowych planach nauczania dla publicznych szkół.
EN
In 2017, a new curriculum and framework work plans for kindergartens, primary schools and first level trade schools were introduced by the regulations of the Ministry of Education. These documents for the basis for the implementation of traffic safety education in these types of educational institutions. The article consists of two parts: the first contains an analysis of the basic concepts related to education and road traffic safety and the opinions of teachers on the current performance of these tasks, the second presents an analysis of the provisions in the curriculum of the kindergartens, primary schools and the first level trade schools concerning directly or indirectly the traffic safety education and the teaching hours arrangement in the state schools curricula.
EN
One of the five far-reaching goals of the European Union is climate change and sustainable energy use. The first step in the implementation of this task is to reduce energy demand in buildings to a minimum by 2021, and in the case of public buildings by 2019. This article analyses the possibility of improving energy efficiency in public buildings, the relationship between particular indicators of the demand for usable energy (UE), final energy (FE) and primary energy (PE) in buildings and the impact of these indicators on the assessment of energy efficiency in public buildings, based on 5 variants of extensive thermal renovation of a school building. The analysis of the abovementioned variants confirms that the thermal renovation of merely the outer envelope of the building is insufficient and requires the use of additional energy sources, for example RES. Moreover, each indicator of energy demand in the building plays a key role in assessing the energy efficiency of the building. For this reason it is important to analyze each of them individually, as well as the dependencies between them.
PL
Jednym z pięciu dalekosiężnych celów Unii Europejskiej jest zmiana klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii. Pierwszym etapem działań obejmujących realizację tego zadania jest ograniczenie zapotrzebowania na energię do minimum przez budynki do 2021, a w przypadku budynków użyteczności publicznej do 2019 r. Prezentowany artykuł na przykładzie 5-ciu wariantów głębokiej termomodernizacji budynku szkoły, poddaje analizie możliwość podnoszenia efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej, zależność między poszczególnymi wskaźnikami zapotrzebowania na energię użytkową (EU), końcową (EK) i pierwotną (EP) w budynkach oraz wpływ tych wskaźników na ocenę efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. Analiza przedstawionych wariantów potwierdza, iż wyłączna termomodernizacja osłony budynku jest niewystarczająca i wymaga zastosowania dodatkowych źródeł energii np. zastosowanie OZE. Ponadto, każdy wskaźnik zapotrzebowania na energię w budynku pełni kluczową rolę w ocenie efektywności energetycznej obiektu, dlatego istotnym jest analiza każdego z nich indywidualnie, jak i zależności między nimi.
PL
Przedsięwzięcia termomodernizacyjne zazwyczaj poddawane są ocenie efektywności na etapie podejmowania decyzji o przystąpieniu do nich. W niniejszym artykule poddano ocenie zrealizowane już termomodernizacje wybranych budynków szkół. Ocenę dokonano z perspektywy czasu, w którym inwestycje były przygotowywane oraz z perspektywy bieżącej - końca roku 2015. Efektywność energetyczną określono poprzez porównanie wartości osiągniętych z wartościami wymaganymi przez przepisy techniczno-budowlane. Do oceny ekonomicznej wykorzystano metody statyczne (prosty czas zwrotu) i dynamiczne (koszt całkowity). Przeanalizowano dwa scenariusze - rzeczywisty, zgodny ze stanem faktycznym, w którym budynki poddane zostały termomodernizacji oraz hipotetyczny, zakładający, że termomodernizacji zaniechano. W obu przypadkach dokonano oceny z uwzględnieniem rzeczywistych warunków makroekonomicznych.
EN
A thermal upgrade project is normally a subject to an evaluation of the effectivenes in the implement decision-making phase. This article analyzes and assesses the already undertaken thermal modernization of certain school buildings. The estimate has been made bearing in mind the period of time when the investment has been prepared, and taking into consideration the context of the current perspectives (2015). The energy efficiency has been set relating the values obtained to values required by building codes. Stable methods (Simple Pay Back Period) as well as dynamic ones (the total cost) have been used to assess whether the project can be economically viable. Two scenarios have been considered, a real - life scenario with thermo-modernization of a construction object and a hypothetical scenario stipulating the building stock without the thermal upgrading. In both cases the assessment has been carried out with regard to actual macro-economic conditions.
PL
Przedsięwzięcia termomodernizacyjne zazwyczaj poddawane są ocenie efektywności na etapie podejmowania decyzji o przystąpieniu do nich. W niniejszym artykule poddano ocenie zrealizowane już termomodernizacje wybranych budynków szkół. Ocenę dokonano z perspektywy czasu, w którym inwestycje były przygotowywane oraz z perspektywy bieżącej - końca roku 2015. Efektywność energetyczną określono przez porównanie wartości osiągniętych z wartościami wymaganymi przez przepisy techniczno-budowlane. Do oceny ekonomicznej wykorzystano metody statyczne (prosty czas zwrotu) i dynamiczne (koszt całkowity). Przeanalizowano dwa scenariusze - rzeczywisty, zgodny ze stanem faktycznym, w którym budynki poddane zostały termomodernizacji oraz hipotetyczny, zakładający, że termomodernizacji zaniechano. W obu przypadkach dokonano oceny z uwzględnieniem rzeczywistych warunków makroekonomicznych.
EN
A thermal upgrade project is normally a subject to an evaluation of the effectivenes in the implement decision-making phase. This article analyzes and assesses the already undertaken thermal modernization of certain school buildings. The estimate has been made bearing in mind the period of time when the investment has been prepared, and taking into consideration the context of the current perspectives (2015). The energy efficiency has been set relating the values obtained to values required by building codes. Stable methods (Simple Pay Back Period) as well as dynamic ones (the total cost) have been used to assess whether the project can be economically viable. Two scenarios have been considered, a real - life scenario with thermo-modernization of a construction object and a hypothetical scenario stipulating the building stock without the thermal upgrading. In both cases the assessment has been carried out with regard to actual macro-economic conditions.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań, których celem było zdiagnozowanie stopnia ochrony i przygotowania typowej placówki żywienia zbiorowego oferującej swoje usługi dzieciom i młodzieży pod kątem możliwości ataku terrorystycznego ukierunkowanego na żywność. Oceny dokonano za pomocą arkusza opracowanego przez FDA (Food and Drug Administration) w Stanach Zjednoczonych, stosowanego w podobnych przypadkach. Badania wykazały, że placówka żywienia zbiorowego nie jest w pełni przygotowana do zagrożenia, jakie niesie ze sobą terroryzm żywnościowy. Słabe strony badanej organizacji to: niska świadomość pracowników w tym temacie, brak procedur określających sposób postępowania podczas celowych zagrożeń pożarowych oraz sytuacji nagłych i awaryjnych.
EN
The purpose of this article is to present the results of the researchwhose role is to diagnose the degree of protection and preparation of a typical facility caterers offering their services to children and young people, in terms of the possibility of food terrorist attack. Ratings were made by using a sheet developed by the FDA-Food and Drug Administration in the United States, used in similar cases. The results of the research show that the studied organization is poorly prepared in case od food terrorism. The correction is required mostly in such areas like emergency situations and reactions, the presence of third parties in the facility, raising the awareness of staff, improving training projects, as well as the formalization of staff behavior.
PL
W artykule przedstawiono analizę zmienności parametrów jakości powietrza realizowanych w dwóch cyklach pomiarowych (marzec 2013 i listopad 2014 r.) w wybranym budynku edukacyjnym z lat 70-tych. Pomiary w każdym cyklu badań przeprowadzono w dwóch salach dydaktycznych o powierzchni 50,3 m2. (S.09 do nauczania początkowego i S.26 dla uczniów gimnazjum). Do analizy wyników badań wykorzystywano głównie pomiary wykonywane przed lekcjami, bezpośrednio po ich zakończeniu oraz na zewnątrz budynku. Badania obejmowały ocenę fizycznej jakości powietrza (tygodniowy, ciągły pomiar zmienności temperatury wewnętrznej i zewnętrznej, wilgotności względnej oraz stężenia CO2) oraz mikrobiologicznej (ogólna liczebność bakterii mezofilnych i psychrofilnych, gronkowców, promieniowców, Pseudomonas fluorescens oraz grzybów mikroskopowych hodowanych na dwóch pożywkach). Badania mikrobiologiczne prowadzono przed lekcjami i bezpośrednio po ich zakończeniu. Dodatkowo w tych samych terminach (przed i po lekcjach) pobrano próbki powietrza w celu określenia koncentracji i rozkładu cząstek pyłu w salach w 1 dm3. Uzyskane wyniki badań wskazują, że stężenie ditlenku węgla wahało się w salach od 414 do 3133 ppm, a w środowisku zewnętrznym od 300 do 713 ppm. Temperatura ulegała znacznym wahaniom. Wewnątrz pomieszczeń notowano od 10,0 do 27,1°C, a w tle badań od -1,5 do 23,0 °C. Na podstawie wartości średnich można jednak stwierdzić, że problemem jest zbytnie przegrzanie sal lekcyjnych. Wilgotność względna wykazywała dużą zmienność (od 22,6 do 91,6%). Wyniki pomiarów mikrobiologicznych porównano z polskimi wytycznymi (PN), które klasyfikują stopień czystości powietrza w funkcji liczby mikroorganizmów w 1 m3 powietrza. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, że fizyczna jakość powietrza jest niezadawalająca. Okresowe przekroczenie stężenia ditlenku węgla ponad poziom zalecany powoduje, że sale zaliczono do IV kategorii. Wahania temperatury i zbyt wysoka wartość średnia wyklucza zaliczenie pomieszczeń do I kategorii. Duże wahania wilgotności są także niekorzystne dla osób przebywających w salach. Pomiary stężenia pyłu wykazały, że sale sklasyfikowano do najgorszej klasy. Stwierdzono w badanych pomieszczeniach okresowe przekroczenie parametrów fizycznych i mikrobiologicznych powietrza.
EN
The article presents an analysis of the variability of air parameters quality realized in the two cycles measured (03.2013 and 11.2014). The measurements were made during 1.5 years in selected educational building from the 70s. Measurements in each cycle research were carried out in two classrooms, before lessons and directly after they are finished and outside the building. The research included an assessment of the physical air quality (the air temperature, relative humidity, CO2 concentration) and microbiological contamination (the general count of mesophilic bacteria, the general count of psychrophilic bacteria, the count of staphylococcus (Staphylococcus) mannitol positive (type α) and mannitol negative (type β), the count of Pseudomonas fluorescens bacteria, actinobacteria (Actinobacteria), as well as the general count of microscopic fungi). Additionally, air samples were taken to determine the concentration of dust in the classroom before lessons and immediately after their end. The quality of the physical air correlated with the abundance and activity of students in classrooms. The measurement results of microbiological contaminations were compared with the Polish requirements (PN), in order to classify the degree of air pollution as a function of microorganisms in 1 m3 of air. On the basis of the measurements it was found that the analysed school physical air quality is unsatisfactory. Periodically, the acceptable levels of selected groups of microorganisms were exceeded. The measurement of dust concentrations showed that pupils’ activity inside the classrooms leads to secondary dust particles entrain.
PL
„Szare na zielone” to wrocławski program zmieniający mało atrakcyjne tereny przy szkołach i przedszkolach w uporządkowane, funkcjonalne ogrody, a przede wszystkim bardziej „zielone” miejsca aktywności dla dzieci i młodzieży. Projekt jest realizowany przez Departament Oświaty Urzędu Miejskiego we Wrocławiu od czerwca 2009 r.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.