Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sytuacja ekonomiczno-finansowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono zmiany poziomu produkcji oraz handlu zagranicznego przetworami owocowymi i warzywnymi oraz poszczególnymi ich grupami w latach 2015-2019. Zaprezentowano także ocenę wpływu pandemii COVID-19 na rozwój produkcji i eksportu przetworów wytwarzanych z owoców i warzyw. Przedmiotem oceny była ponadto pozycja polskiego przemysłu owocowo-warzywnego na tle innych krajów Unii Europejskiej. Z analizy wynika, że w latach 2015-2019 utrzymywała się tendencja wzrostowa produkcji i obrotów handlu zagranicznego niemal wszystkimi przetworami. Saldo handlu zagranicznego, w tym w obrotach z UE, pozostało wysoko dodatnie. Wyniki finansowe przedsiębiorstw były stabilne i zapewniały bezpieczeństwo funkcjonowania. Polska pod względem wartości produkcji przetworów owocowo-warzywnych znalazła się na wysokiej, czwartej pozycji w Unii Europejskiej. Duża skala dostosowań firm przetwórczych do zmienionych zasad funkcjonowania w warunkach pandemii COVID-19, wsparcie rządu i pokonywanie trudności transportowych pozwalają sądzić, że skala ograniczenia produkcji, a głównie eksportu, nie będzie drastycznie znacząca.
EN
The article presents changes in production level and foreign trade in fruit and vegetable pre¬serves and their particular groups in 2015-2019. An assessment of the impact of COVID-19 pandemic on the development of production and export of processed fruit and vegetables was also presented. The subject of the assessment was also the position of the Polish fruit¬-vegetable industry compared to other European Union countries. The analysis shows that in 2015-2019, the upward trend in the production and foreign trade turnover of almost all preserves was being continued. The balance of foreign trade, including trade with the EU, remained highly positive. The financial results of enterprises were stable and ensured the security of their operations. Poland in terms of the value of production of processed fruits and vegetables was in the fourth place in the European Union. The large scale of adaptation of processing companies to the rules of operation changed in the conditions of the COVID-19 pandemic, government support and overcoming transport restrictions allow us to believe that the scale of the reduction in production, and mainly exports, will not be drastically significant.
PL
Ponad 10% podmiotów uplasowanych na Liście 2000 Polskich Przedsiębiorstw i Eksporterów stanowili producenci artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych. Ich udział w przychodach notowanych firm wyniósł 7,5% i był o 1,1 pkt% większy niż w poprzedniej edycji tej Listy. Wśród notowanych firm spożywczych byli reprezentanci wszystkich branż, często jej liderzy. Sytuacja ekonomiczno-finansowa większości firm spożywczych notowanych na Liście 2000 była dobra, gdyż ich wynik finansowy był dodatni, a stan finansowy bezpieczny, z wyjątkiem 16 przedsiębiorstw. Osiągana rentowność kapitału własnego była wysoka, przekraczała oprocentowanie lokat i obligacji skarbowych jako bezpiecznych źródeł inwestowania. W ok. 2/3 notowanych firm spożywczych przychody ze sprzedaży wzrosły, a spadek obrotów miał charakter powszechny tylko w branży mleczarskiej i cukrowniczej.
EN
The manufacturers of food, beverages and tobacco constituted more than 10% of the entities included on the List of 2000 Polish Enterprises and Exporters. Their share of the income of all listed companies amounted to 7.5% and was 1.1 percentage points higher than in the previous edition of the mentioned List. Among the listed food companies there were the representatives of all sectors (branches), often its leaders. The economic and financial situation of most food companies listed on the List of 2000 was good, since their financial result was positive, and the financial status safe, with the exception of 16 companies. The achieved return on equity was high; it exceeded the interest rates on deposits and treasury bonds as safe sources of investment. In approximately 2/3 of the listed food companies the revenue increased, and the decrease in turnover had a universal character only in the dairy and sugar sector.
PL
W XIV edycji rankingu Lista 2000 Polskich Przedsiębiorstw i Eksporterów uplasowali się reprezentanci wszystkich branż przemysłu spożywczego (z wyjątkiem producentów skrobi). Stanowili oni prawie 10% podmiotów z listy, ale ich udział w przychodach notowanych firm był mniejszy i wyniósł 6,4%. Było to odpowiednio o 1 i 0,85 pkt% mniej niż w roku poprzednim. Może to świadczyć o malejącej roli przemysłu spożywczego w naszej gospodarce. W wielu branżach byli to liderzy poszczególnych rodzajów przetwórstwa, których udział w obrotach branży był wysoki. Sytuacja ekonomiczno-finansowa większości firm spożywczych notowanych na Liście 2000 była dobra i bezpieczna, podobnie jak całego przemysłu spożywczego. Zdolności osiągania zysków nie miało piętnaście notowanych firm (ze 199 notowanych).
EN
The fourteenth edition of the ranking list of 2000 Polish Enterprises and Exporters included representatives of all sectors of the food industry (with the exception of starch producers). They accounted for almost 10% of the entities from the list, but their share in the revenues of the listed companies was lower and it amounted to 6.4%. It was, respectively, by 1.0 and 0.85 percentage points less than in the previous year. It may be an evidence of decreasing role of the food industry in our economy. In many industrial branches, they were the leaders of the various types of processing sectors, and their share in the turnover of the industry was high. Economic and financial situation of most of food companies listed on the List of 2000 was good and safe, similarly as of the whole food industry. Fifteen listed companies (from 199 ranked ones) did not have abilities to generate profits.
PL
Przemysł mleczarski jest znaczącym działem produkcji artykułów żywnościowych i napojów. Jego produkcja stanowi ok. 13% wartości produkcji sprzedanej całego przemysłu spożywczego, przy udziale w zatrudnieniu i eksporcie rolno-spożywczym wynoszącym po ok. 9%. Przetwórstwo mleka charakteryzuje się stosunkowo niezłą sytuacją ekonomiczną oraz stabilnym i bezpiecznym stanem finansowym, ale wskaźniki rentowności nie są wysokie. Ostatnio obniżyły się i są stale mniejsze niż w całym przemyśle spożywczym, ale rentowność kapitału jeszcze przekracza oprocentowanie lokat bankowych czy obligacji skarbowych.
EN
The dairy industry is a major production sector of food and beverages. Its production accounts for about 13% of the value of sold production of the whole food industry, with participation in employment and agri-food exports at the level of about 9%. Milk processing is a branch characterized by relatively good economic situation and a stable and secure financial state, but profitability indicators are not high. Recently, the mentioned indices have decreased and they are constantly lower than in the whole food industry, but the profitability still exceeds the return on capital of bank deposits or government bonds.
PL
Producenci żywności, napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz wyrobów tytoniowych stanowili ponad 11% podmiotów z Listy 2000 polskich przedsiębiorstw i eksporterów, a ich udział w przychodach notowanych firm wyniósł ok. 7,25%. Wystąpili na niej reprezentanci prawie wszystkich branż przemysłu spożywczego. Ich udział w obrotach poszczególnych sektorów często przekraczał 50%, z wyjątkiem branży piekarskiej, napojów bezalkoholowych, owocowo-warzywnej i rybnej. W tegorocznym rankingu zmniejszyła się zarówno liczba firm spożywczych (o 2,6%) notowanych na Liście 2000 polskich przedsiębiorstw, jak i suma ich przychodów ze sprzedaży (o 3,4%). Sytuacja ekonomiczno-finansowa większości firm spożywczych notowanych na Liście 2000 była dobra i bezpieczna, podobnie jak w całym przemyśle spożywczym.
EN
Producers of food, beverages and tobacco products accounted for more than 11% of all subjects in the List of 2000 Polish enterprises and exporters. Their share in the revenues of the listed companies amounted approximately to 7.25%. The list included representatives from almost all sectors of the food industry. Their participation in turnover of particular sectors often exceeded 50%, with the exception of the bakery, soft drinks, fish, fruit and vegetable industry. In this year’s ranking there was a decrease of the number of food companies (2.6%) listed on the List of 2000 Polish companies, as well as of the sum of their total sales revenues (by 3.4%). Economic and financial situation of most food companies listed on the List of 2000 was good and safe just as in the whole food industry.
PL
W pierwszej dekadzie XXI w. polski przemysł spożywczy rozwijał się bardzo dynamicznie. Dzięki temu wzrosło jego znaczenie w obrębie Wspólnoty Europejskiej. Polska stała się szóstym producentem żywności, z udziałem w UE wynoszącym 7,4%. Wraz z rozwojem, postępującą integracją i globalizacją pojawiają się nowe szanse, lecz także i zagrożenia. W artykule przedstawiono również mocne i słabe strony przemysłu spożywczego, które mogą być przydatne przy tworzeniu strategii jego rozwoju.
EN
During the first decade of 21st century, Polish food industry has developed very dynamically. Owing to this fact, its importance within the European Community has increased. Poland has become the sixth producer of food, with the participation of 7.4% of the EU market. However, together with the development, proceeding integration and globalization, the new opportunities but also threats have appeared. In the paper, the strengths and weaknesses of food industry which may be suitable in creating a strategy for its development have been indicated.
PL
Producenci żywności, napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz wyrobów tytoniowych stanowili ponad 10% przedsiębiorstw i grup kapitałowych z Listy 2000 polskich przedsiębiorstw. Udział tej grupy w obrotach wyniósł ok. 5%. Znaleźli się na niej reprezentanci wszystkich branż przemysłu spożywczego. Ich udział w obrotach poszczególnych sektorów często przekraczał 50%. W 2011 r. zwiększyła się w porównaniu do roku poprzedniego zarówno liczba firm spożywczych notowanych na Liście 2000 polskich przedsiębiorstw, jak i suma ich przychodów ze sprzedaży. Były one większe o ok. 15%, pomimo ogólnego spowolnienia gospodarczego notowanego w ostatnich latach. Sytuacja ekonomiczno-finansowa firm spożywczych notowanych na Liście 2000 była dobra, tak jak i całego przemysłu spożywczego.
EN
Producers of food, alcoholic and non-alcoholic beverages and tobacco products constituted over the 10% of enterprises and capital groups from the List of 2000 Polish enterprises. The share of this group in turnovers amounted to about 5%. It included representatives of all sectors of the food industry. Their participation in individual trades of sectors has exceeded the 50%. In 2011, both the quantity of companies of Polish food enterprises recorded on List 2000 and a sum of their sales revenues increased. They were higher about 15%, in spite of general economic slowing down during the recent years. The economic-financial situation of food companies being present on List 2000 was good, as well as of whole food industry.
PL
Rynek karmy dla zwierząt domowych w Polsce rozwijał się bardzo dynamicznie. W kolejnych latach będzie nadal należał do najdynamiczniej rozwijających się działów przemysłu spożywczego. Na rynku tych wyrobów rozwija się segment karm specjalistycznych, uwzględniających wiek, rasę, wielkość czy stan zdrowia zwierząt. Producenci wykorzystując takie nisze dążą do jeszcze większej specjalizacji i rozszerzenia asortymentu. Rynek karmy dla zwierząt w Polsce systematycznie rośnie, ale daleko nam do Francji i Niemiec, gdzie jest on 5-6 razy większy.
EN
The market of the domestic animal feed in Poland has been developing very dynamically. In the consecutive years, it will be still belong to the most dynamically developing sectors of the food industry. On the market of these products, a section of specialist feeds, which take into account age, race, size or a condition of the animal health, is developing. When using such niches, the producers are striving at even greater specialization and the extension of the assortment. The market of the domestic animal feed in Poland systematically grows, but we stay far after France and Germany, where it is five- six times bigger.
PL
Producenci żywności, napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz wyrobów tytoniowych stanowili ok. 10% przedsiębiorstw i grup kapitałowych z Listy 2000 polskich przedsiębiorstw. Udział tej grupy w obrotach wyniósł ok. 5%. Znaleźli się na niej reprezentanci wszystkich branż przemysłu spożywczego. Ich udział w obrotach poszczególnych sektorów często przekraczał 50%, a w niektórych gałęziach przemysłu spożywczego był bliski 100%. W 2010 r. zwiększyła się zarówno liczba firm spożywczych notowanych na Liście 2000 polskich przedsiębiorstw, jak i suma ich przychodów ze sprzedaży. Przychody były większe o ok. 16%, pomimo spowolnienia gospodarczego notowanego w ostatnich latach, w których PKB wzrastał w tempie poniżej 4% rocznie, a w latach wcześniejszych zwiększał się o 5-7% rocznie. Dobra była także sytuacja ekonomiczno-finansowa firm spożywczych notowanych na Liście 2000 oraz całego przemysłu spożywczego. Polskie przedsiębiorstwa spożywcze, mimo trudnej sytuacji gospodarczej, mają dobrą kondycję ekonomiczno-finansową, a ich aktywność inwestycyjna nie osłabła.
EN
Producers of the food, alcoholic beverages and soft drinks and tobacco products constituted about 10% of enterprises and capital groups from the List of 2000 Polish enterprises. The participation of this group in turnovers amounted to ca. 5%. The mentioned List includes the representatives of all sectors of the food industry. Their participation in trade of individual sectors has often exceeded 50%, and in some branches of the food industry it was close to 100%. In 2010, the number of Polish food enterprises, being found on List 2000 as well as the sum of their sales' revenues increased. They were by ca. 16% higher, in spite of the economic slowing down recorded in the recent years, where GDP increased at the annual rate below 4%; in the earlier years, it increased by about 5-7 % annually. Also, an economic-financial situation of food companies, being recorded on List 2000 as well as of the whole food industry was good. In spite of the difficult economic situation, Polish food enterprises have a good economic-financial condition, and their investment activity has not been weakened.
PL
Po integracji Polski z Unią Europejską notowano szybki rozwój przetwórstwa produktów zwierzęcych. Było to zjawisko powszechne we wszystkich branżach tego przetwórstwa. Poprawiły się wyniki finansowe poszczególnych branż, a ich stan finansowy był bezpieczny i stabilny. Zwiększyła się wielkość kapitału własnego, a ze środków własnych sfinansowano 19% majątku obrotowego przedsiębiorstw.
EN
After the integration with the EU a fast growth of the animal products processing has been noticed. It has been a phenomenon common in all the branches of the processing. The financial results of all particular branches have improved and their financial state has been secure and stable. The amount of own capital has grown, and the own assets have financed (cowred) 19% of working capital of the enterprises.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.