Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 83

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  systemy wizyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Komputerowe systemy wizyjne w zastosowaniach przemysłowych
PL
Zmierzamy do Przemysłu 4.0, w którym ludzi w różnych zadaniach zastępować będą systemy automatyki i autonomiczne roboty. Do komunikacji tych urządzeń pomiędzy sobą służyć będzie intensywnie się rozwijający Internet Rzeczy. Natomiast do zbierania informacji z otoczenia, a w szczególności od prowadzonego procesu technologicznego służyć muszą odpowiednie sensory. Zbudowano ich mnóstwo i wciąż powstają nowe, oparte na rejestracji różnych sygnałów i korzystające z różnych metod ich przetwarzania oraz analizy. Jednak najbardziej wygodne, a jednocześnie najszybciej się rozwijające są komputerowe systemy wizyjne, zastępujące w systemach automatyki i robotyki wzrok człowieka.
EN
The fire control system operator’s monitor unit displays the video feed from online video cameras and fire control system-generated on-screen data overlays. The design specified in this paper and developed by the authors is a hardware implementation of GUI on-screen data overlays from various data sources to minimise the fire control system’s CPU load. The monitor unit can acquire video feeds from two cameras, with one daylight (full colour) VIS camera and one IR (monochromatic) camera and the video output generated by the fire control system computer, and overlay or mix the two video sources on-screen. Each of the video camera feeds can be processed in real time with gamma and dynamic brightness range correction. The daylight VIS camera feed processing supports video pixel change detection to substitute for a motion detection system. The fire control system monitor can also analyse the video feeds and overlay the hazy areas of the VIS camera feed output with the corresponding areas of IR camera feed output. The fire control system monitor supports IR camera feed PIP (picture-in-picture) display overlaid on the VIS camera display, mixing of both camera feeds, and panoramic view output from both video feeds. On-screen text and a moving targeting crosshair can also be displayed. The fire control system monitor communicates with its master control system via a serial bus. The monitor can also work autonomously (not connected to a master control system); commands and status output functions are implemented with a bezel control keyboard with individually backlit keys. The functionalities were developed with relatively simple hardware and software solutions.
PL
Monitor operatora systemu kierowania ogniem wyświetla obraz pochodzący z aktualnie używanych kamer oraz nałożone na ten obraz informacje generowane przez system. Opisana w artykule konstrukcja, opracowana przez autorów niniejszego tekstu, realizuje sprzętowo funkcję nakładania informacji z różnych źródeł, minimalizując obciążenie jednostki centralnej systemu. Monitor umożliwia akwizycję sygnału z dwóch kamer, w założeniu dziennej oraz termalnej (obraz monochromatyczny), akwizycję obrazu generowanego przez komputer systemu kierowania ogniem oraz nakładanie lub mieszanie tych obrazów. Ponadto dla każdej z kamer realizowana jest korekta gamma i korekta zakresu jasności obrazu. Dla obrazu z kamery dziennej wykonywana jest procedura detekcji zmian obrazu, mogąca stanowić namiastkę wykrywania ruchu, oraz analiza umożliwiająca zastąpienie obrazem z kamery termalnej w obszarach uznanych za zamglone (fuzja). Możliwe jest także wyświetlanie obrazu z kamery termalnej w wybranym obszarze monitora („obraz w obrazie”) na tle obrazu z kamery dziennej, ew. mieszanie tych obrazów oraz tworzenie panoramy z obrazów z obu kamer. Dodatkowo realizowane jest wyświetlanie informacji tekstowych oraz ruchomego znaku celowniczego. Sterowanie pracą monitora przez system nadrzędny odbywa się za pośrednictwem magistrali szeregowej. Możliwa jest także praca autonomiczna, dzięki klawiaturze wokółekranowej wyposażonej w indywidualnie podświetlane przyciski, zapewniającej zarówno sterowanie, jak i sygnalizację stanu. Powyższe efekty uzyskano przy użyciu stosunkowo prostych rozwiązań sprzętowych i programowych.
PL
W artykule opisano działanie systemu korekcyjnego dla wielkoformatowych projekcji oraz środowisko w jakim system pracuje. Przedstawiono jak zbudowane jest środowisko testowe oraz w jaki sposób środowisko to jest symulowane, aby wykonywać testy programu bez dostępu do sprzętu. Omówiono zniekształcenia, z którymi system się spotyka oraz pokazuje w jaki sposób wykonywana jest ich korekta.
EN
The article describes the operation of the correction system for large-format projections and the environment in which the system works. It shows how the test environment is built and how the environment is simulated to perform program tests without access to hardware. Discussed are the distortions with which the system meets and shows how the correction is performed.
PL
W artykule dokonano przeglądu rozwiązań systemów wizyjnych na stanowiskach zrobotyzowanych. Zaprezentowano urządzenia wchodzące w skład takiego systemu. Dokonano klasyfikacji systemów wizyjnych ze względu na rodzaj rejestrowanego obrazu oraz ze względu na rozmieszczenie kamery lub kamer na stanowisku roboczym. Omówiono możliwości systemów wizyjnych w zależności od konfiguracji sprzętowej. Przedstawiono przebieg procesu wizyjnego rozpoczynając od akwizycji obrazu. Omówiono stosowane metody przetwarzania i analizy obrazu pochodzącego z kamer systemu wizyjnego. Pokazano także przykładowe aplikacje zrealizowane z wykorzystaniem systemów wizyjnych.
EN
The article presents an issue related to the use of vision systems at robotic stands. Devices included in such a system have been presented. The classification of vision systems was made due to the type of image being recorded and due to the location of the camera or cameras at the workstation. The capabilities of vision systems are discussed depending on the hardware configuration. The course of the video process was presented starting from image acquisition. The methods of image processing and analysis originating from video camera cameras are discussed. Also shown are examples of applications implemented using vision systems.
PL
Logistyka 1/2018 63 Logistyka w Go spodarce 4.0 Przetwarzanie obrazu jest jedną z kluczowych technologii w automatyzacji i cyfryzacji. Na targach LogiMAT 2018 w Stuttgarcie (od 13 do 15 marca br.) pokazane zostaną m.in. technologie, systemy i produkty dedykowane dla zastosowań w logistyce i intralogistyce z niemieckiej firmy FRAMOS GmbH, w tym nowa generacja systemów kognitywnych wykorzystujących technologię RealSense firmy Intel®, prezentującą różne zastosowania logistyczne.
PL
W artykule omówiona została strategia pomiaru dla inspekcji online powierzchniowych defektów w odlewach aluminiowych po obróbce skrawaniem. Autorzy przedstawiają rozwiązanie w postaci stanowiska wizyjnego do inspekcji powierzchniowej odlewów aluminiowych z wykorzystaniem w pełni automatycznego układu do rejestracji, detekcji i analizy wykrywanych defektów. Tego typu rozwiązanie pozwala na zwiększenie wydajności i jakości uzyskiwanych wyrobów zwłaszcza w przemyśle motoryzacyjnym, jak również prowadzi do zautomatyzowania kontroli nad przebiegiem technologii odlewania. Jest to jeden z podstawowych problemów prowadzonych badań w odniesieniu do ograniczeń i trudności w wykonaniu takich wyrobów, jak: bloki skrzyń biegów czy korpusy silników, w sposób znaczący wypływając na koszt ich wyrobu. Zaproponowane rozwiązanie wizyjne jest odpowiedzią na oczekiwania technologów w zakresie systemów kontroli jakości będących łatwymi w użyciu, tanimi i wszechstronnymi rozwiązaniem dla przemysłu. Połączenie części softwarowej oraz aparatury pomiarowej w zaproponowanym rozwiązaniu wizyjnym umożliwia analizę pozyskiwanych obrazów w ułamku sekundy. Jest to rozwiązanie które jest alternatywą dla rozwiązań wizualnych, czy innych metod, kosztownych i pracujących w trybie offline. Zaproponowana inteligentna technika pomiarowa wspierająca produkcję przemysłową opiera się na zaawansowanym, automatycznym układzie pomiarowym ze zintegrowanym oświetleniem i oprogramowaniem pozwalającym na wykrywanie i klasyfikowanie defektów odlewniczych.
EN
The objective of the paper is to demonstrate a measurement strategy for online inspection of surface defects in products, especially discontinuities which appear in castings after machining. The essence of the proposed online vision inspection system is to provide an automated method for obtaining and analyzing images of the inspected surfaces, to allow an unmistakable and consistent finding of defects and specifying their types. The proposed solution could improve productivity and quality in the manufacturing process especially for the automotive industry and significantly improve automatysation in die casting technology. This is one of the most fundamental problems of a research studies in process design for automotive parts such as: handles of transmission systems, cylinder pistons and cylinder front faces in engine bodies, that has significant influence for the manufacturing cost. Proposed by the author an online vision inspection systems are responded to users demands for systems that are easier to use, low-cost, and flexible. Using a combination of a vision hardware and software, the proposed vision system could analyze the images, usually in a fraction of a second. Since the human visual inspection is slow and expensive, a smart technology is an alternative solution for the online inspection. The developed smart technology uses advance vision system with specially designed lighting, an advanced image processing algorithm for defect detection and their classification.
EN
This paper presents a concept of a vision system which can simplify the way in which some basic functions of CNC machines can be controlled. The proposed system enables the operator to control a machine tool using gestures. The developed solution is based on Microsoft Kinect for a Windows v2 sensor with a time-offlight camera. A gesture recognition module was implemented in the VC 760 milling machine with an open control system (O.C.E.A.N.). To conduct tests of the proposed interface, a set of gestures used to control a CNC machine was developed. Furthermore, the concept, the structure of the system and the test results are discussed. In summary, the advantages and potential problems of the proposed control system and plans for future development are discussed.
PL
W artykule przedstawiona została koncepcja systemu wizyjnego umożliwiającego kontrolowanie i programowanie obrabiarki CNC za pomocą gestów. Opracowane rozwiązanie ułatwia obsługę obrabiarki CNC poprzez rozpoznawanie gestów wykonywanych przez operatora. Do realizacji sytemu wykorzystany został kontroler ruchu Microsoft Kinect for Windows v2. System rozpoznawania gestów zastosowano w otwartym systemie sterowania obrabiarki VC 760 (O.C.E.A.N.). W ramach badań opracowane zostały zestawy gestów pozwalających na sterowanie obrabiarką CNC. W artykule omówiono koncepcję i budowę systemu oraz wyniki przeprowadzonych testów. W podsumowaniu wskazano zalety oraz potencjalne problemy związane ze strukturą i zastosowaniem systemu, a także zarysowano plany jego dalszego rozwoju.
EN
Vision systems are commonly used in robotics. The most often, they are applied as sensory systems, but they can also be used for experimental determination of a manipulator end-effector’s pose. In this paper, application of an exemplary low-cost vision system for position measurement was tested. The considered vision system was composed of a pair of CMOS cameras. The applied experiment procedure consisted in recording of a set of pictures captured after consequent approaches of a robot end-effector (grasping a cube with markers on it) to the command pose repeatedly from the same direction. Processing of the pictures led to determination of position of the markers. Analysis of position measurement precision contained: determination of spatial distribution of consequently captured positions, assessment of quality of the captured pictures according to a set of 4 indicators, and comparison of measurement techniques employing the considered vision system and a professional measurement system (for this purpose the experiment was repeated with use of a laser tracker and a local estimate of the unidirectional positioning repeatability RP was determined). The reported investigation indicated that low-cost stereovision systems might be successfully applied for a robotic manipulator position measurement with accuracy of approximately 0.1 mm, which is often satisfactory in the engineering practice. Surprisingly, analysis of the achieved experimental results led to reasonable estimation of the RP value (approx. 0.02 mm according to the robot’s manufacturer).
PL
Systemy wizyjne są powszechnie stosowane w robotyce. Najczęściej pełnią rolę układów sensorycznych, chociaż mogą być też użyte do pomiaru pozycji chwytaka/narzędzia robota. W artykule przestawiono przykład zastosowania niskokosztowego systemu wizyjnego do pomiaru położenia chwytaka. Wykorzystany system wizyjny składał się z pary aparatów z matrycą CMOS. Przeprowadzony eksperyment polegał na rejestracji serii statycznych obrazów po dojściu chwytaka robota (przenoszącego sześcian wzorcowy z zestawem markerów) do pozycji zadanej, powtarzalnie z tego samego kierunku. Analiza precyzji wyznaczania pozycji sześcianu wzorcowego obejmowała: wyznaczenie rozkładu przestrzennego kolejnych pozycji sześcianu, oceny jakości zarejestrowanych obrazów za pomocą 4 kryteriów oraz porównania techniki pomiarowej wykorzystującej rozważany układ wizyjny i profesjonalny system pomiarowy (w tym celu powtórzono pomiar z wykorzystaniem trakera laserowego i lokalnie wyestymowano jednokierunkową powtarzalność pozycjonowania – RP). Analiza wyników przeprowadzonych badań pokazała, że niskokosztowy system stereowizyjny może być pomyślnie zastosowany do pomiaru położenia chwytaka robota z dokładnością około 0,1 mm. Taka dokładność jest często wystarczająca w warunkach przemysłowych. Dodatkowo, wyniki pomiaru pozwoliły dobrze oszacować powtarzalność pozycjonowania robota RP, która dla typu wykorzystanego robota wynosi 0,02 m.
9
Content available Stanowisko do pomiaru szerokości krawędzi narty
PL
Regeneracja sprzętu narciarskiego zapewnia nie tylko niezapomniane doznania na stoku, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Serwisowanie nart, poza smarowaniem, to w głównej mierze ostrzenie krawędzi na specjalistycznych szlifierkach. Poprawne wykonanie tej usługi polega na naostrzeniu krawędzi przy jednoczesnej minimalizacji ilości zebranego z narty materiału, co nie jest prostym zadaniem, gdyż typowa szerokość krawędzi narty jest rzędu 1,5 mm. W referacie zaprezentowane zostało specjalistyczne stanowisko zaprojektowane dla potrzeb serwisu nart (zarówno od strony sprzętowej jak i programowej). Zbudowany system pomiarowy umożliwia jednoczesny pomiar szerokości krawędzi narty w zakresie pomiarowym od 0,2 mm do 2 mm, zapewniając analizę szerokości krawędzi narty na ok. 80% jej długości.
EN
Regeneration of ski equipment provides not only an unforgettable experience on the slopes, but most of all safety. Servicing skis, besides lubrication, is mainly sharpening edges on special grinding machines. Proper execution of this service is sharpening of the edge while minimizing the amount of material collected from the ski, which is not a trivial task, since the typical width of the ski edge is of the order of 1.5 mm. The paper will present a special stand (both hardware and software) designed for service of skis. The built measurement system can measure the width of the ski edge in the measuring range from 0.1 mm to 2 mm, providing an analysis of the width of the ski edge at approx. 80% of its length. The paper presents the results of these tests confirm the correctness of operation and reasoning as planned.
PL
Artykuł jest przeglądem możliwości i rozwiązań, jakie oferują systemy wizyjnej kontroli jakości i sterowania. Zaprezentowano w nim przykłady implementacji przemysłowych, jak również rozwiązania potencjalne. Przedstawione przykłady zaczerpnięte są z projektów i wdrożeń, które obecnie funkcjonują w zakładach produkcyjnych w Europie i Polsce. Celem artykułu jest przekonanie czytelnika do wszechstronności i wartości płynącej z rozwiązań wizyjnych.
EN
The article is an overview of the potential and possibilities offered by the machine vision systems for quality inspection and control. The article also presents the examples of industrial implementation and also potential solutions. Examples described in the article are taken from the projects and implementations that are currently working in factories in Europe and Poland. The aim of this article is to convince the reader about the versatility and value that comes from vision solutions.
11
PL
Od wielu lat obserwujemy popularyzację rozwiązań związanych z komputerową analizą obrazu (ang. computer vision, CV) w rozmaitych gałęziach techniki. Smartfony i aparaty fotograficzne rozpoznają twarze na zdjęciach, a rozmaite koncerny pracują nad samochodami, które prowadzi się bez udziału człowieka. Tymczasem od wielu lat dostępne są coraz doskonalsze systemy wizyjne dla przemysłu, które pozwalają na optymalizację zadań na liniach produkcyjnych.
12
Content available remote Aspekty inteligentnych systemów transportowych w miastach
PL
W artykule scharakteryzowano istotę i obszary logistyki miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem realizowanych procesów transportowych. Uwagę zwrócono na zapewnienie w miastach bezpieczeństwa ruchu drogowego z wykorzystaniem Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS). Dokonano charakterystyki ITS i trendów ich rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem aglomeracji miejskich. Omówiono przykładowe obszary zastosowania i zadania ITS, w tym m.in.: rozwiązania realizowane w ramach Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską w Szczecinie, rozwiązania dotyczące systemów wizyjnych i GPS. W podsumowaniu przedstawiono kierunki dalszych badań.
EN
The article describes the essence and areas of urban logistics, with particular emphasis on realized transport processes. Attention is paid to ensure urban road safety with the use of Intelligent Transport Systems (ITS). There have been characteristics of ITS and trends of their development, with particular emphasis on urban areas. Discussed examples of application areas and tasks of the ITS, including : solutions implemented within the framework of the Central Management System Communication the City of Szczecin, solutions for machine vision systems and GPS. The summary shows the directions of further research.
PL
Czasopisma branżowe szeroko opisują zalety kamer przemysłowych, w tym także kamer termowizyjnych, jako narzędzi diagnostycznych służących do bardziej efektywnego utrzymania ruchu. Szybko rosnąca jakość kamer i malejące ceny powinny skłaniać także do ich stosowania jako składnika procesu produkcji, którego zadaniem jest bieżące monitorowanie jakości produkcji i reagowanie w sytuacjach, gdy jakość ta ulega pogorszeniu, czyli sterowanie ze sprzężeniem zwrotnym.
14
Content available remote Robot z wizją. Zrobotyzowana linia odbioru i załadunku drzwi samochodowych
PL
W branży motoryzacyjnej najważniejsze jest bezpieczeństwo, na które składają się nie tylko montowane w samochodach w olbrzymiej liczbie systemy ochronne, ale także jakość wykonania poszczególnych elementów. Głównym komponentem jest karoseria, która stanowi „skórę" pojazdu i w razie wypadku jako pierwsza jest narażona na uderzenie. Prawidłowe wykonanie karoserii ma fundamentalne znaczenie, a jednocześnie branża motoryzacyjna wymaga, by proces jej powstawania był maksymalnie wydajny.
15
Content available remote Optymalizacja parametrów transmisji obrazu na potrzeby systemu monitorowania PZR
PL
W artykule przedstawiona została metodyka optymalizacji parametrów rejestracji obrazu na potrzeby monitorowania pracy przeciwlotniczego zestawu rakietowego w oparciu o wykorzystanie zasobów sieciowych systemu. We wstępie zostały umieszczone podstawowe wymagania postawione systemowi, w kolejnych częściach umieszczony został opis parametrów obrazu, ich dobór oraz ich wpływ na obciążenie sieci systemu.
EN
The article presents the image acquisition parameters optimization for monitoring anti-aircraft missile system work based on the use of network resources. In the introduction, the basic requirements have been placed, in the following sections image parameter description of their choice and their impact on the network load of the system was placed.
PL
Przeanalizowano wpływ wyboru stopnia powiększenia obiektywu telecentrycznego multisensorowej maszyny współrzędnościowej na dokładność wyznaczania średnicy otworów. Do badań użyto specjalnie wykonanej próbki z otworami o różnych średnicach. Wyniki badań wykazały, że stopień powiększenia układu optycznego wpływa na dokładność wyznaczenia średnicy otworów.
EN
The paper presents an impact analysis of selection magnification level of telocentric lens used in multisensor measuring machine at the accuracy of determining holes diameter. A specially designed and manufactured specimen with different holes was used to research. Research results indicate that magnification level of lens impact at accuracy of hole diameters measurement.
EN
This paper presents an application of a vision-based measurement method in the experimental mechanics of biological materials. The displacement and strain fields of a human Achilles tendon specimen under a tensile test were computed using the digital image correlation method. Different software applications, both commercial and open source, were compared. The performance of algorithms was tested based on a referential measurement earned out by commercial software with the affine model of deformation implemented. The root mean square error of the difference between strain obtained using the reference measurement and each of the analyzed programs was computed. Additionally, an example of a full-field computation of displacement and strain field was presented.
PL
Artykuł przedstawia zastosowanie pomiarów wizyjnych w mechanice eksperymentalnej badającej właściwości materiałów biologicznych. Pole przemieszczeń i odkształceń ludzkiego ścięgna Achillesa uzyskane podczas statycznej próby rozciągania zostało wyznaczone za pomocą algorytmu cyfrowej korelacji obrazów. Porównano kilka wybranych programów komputerowych, zarówno komercyjnych, jak i darmowych, realizujących pomiar za pomocą metody korelacji Skuteczność algorytmów była testowana na podstawie wyników referencyjnych, otrzymanych z komercyjnego programu, w którym została zaimplementowana korelacja oparta na deformowalnym modelu afinicznym. Wyznaczono błędy średniokwadratowe różnicy pomiędzy danymi referencyjnymi a danymi otrzymanymi z każdego z testowanych programów. Dodatkowo pokazano przykład uzyskanego pola przemieszczeń i odkształceń na całej powierzchni testowanej próbki.
PL
W artykule przedstawiono proces kształtowania systemu wizyjnego dla bezzałogowej platformy lądowej ekstremalnej mobilności w konfiguracji transportowej. Proces ten zakłada opracowanie wymagań, przeprowadzenie badań identyfikacyjnych liczbę i rozmieszczenie komponentów układu akwizycji obrazu, następnie opracowanie ideowej struktury systemu wizyjnego, prace modyfikacyjne na modelu wirtualnym a następnie wybór podzespołów wykonawczych. Kompleksowe podejście do zagadnienia kształtowania systemów wizyjnych gwarantuje opracowanie rozwiązania, które pozwoli zapewnić bezpieczeństwo platformie oraz obiektom znajdującym się w jej otoczeniu podczas wykonywania zadań roboczych.
EN
The following paper presents the process of developing a vision system for extremely mobility unmanned land platforms in a transport configuration. Presented process involves the development of requirements, identification tests for number and distribution of the image acquisition system components, then the development of the ideological structure of considered vision system, afterward modification work on a virtual model and selecting real world component. A comprehensive approach to shaping these types of vision systems ensures the development of solutions that will provide safety for the platform and the objects located in its surroundings while performing work tasks.
PL
Wiele przedsiębiorstw przemysłowych posiada obecnie systemy telewizji przemysłowej wykorzystywane przede wszystkim do celów ochrony, monitorowania. Uzupełnienie funkcjonujących systemów o specjalistyczne urządzenia z oprogramowaniem pozwalającym na rozpoznawanie i analizę obrazów, umożliwia pozyskanie wielu danych, które mogą być wykorzystane w procesie zarządzania i przygotowywania prognoz dla przedsiębiorstwa. Przedmiotem artykułu jest przedstawienie w jaki sposób można automatycznie analizować informacje z systemów telewizji przemysłowej i uzyskiwać w wyniku tych analiz dane przydatne w procesach zarządzania i prognozowania w przedsiębiorstwie.
EN
Many industrial plants, factories have Close Circuit Television systems used for security and monitoring purposes. Extension of existing systems with specialized devices with software for recognition and image analysis, allows to acquire multiple data that can be used in the management and preparation of forecasts for the company. The article describes how automatically analyze information from CCTV systems and obtain as a result of these analyzes data useful for business management and forecasting.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
3141--3147, CD 1
PL
Estymacja położenia pojazdu na drodze jest możliwa z wykorzystaniem śledzenia oznakowania poziomego. W artykule zaproponowano wykorzystanie algorytmu Viterbiego do śledzenia linii ciągłej oraz linii przerywanej. Algorytm ten realizuje zadanie śledzenie przed detekcją, dzięki czemu przetwarzane są dane surowe bez binaryzacji, co poprawia jakość estymacji. Przeprowadzono badania numeryczne Monte Carlo w celu wyznaczenia własności algorytmu dla różnych parametrów w oparciu o generator obrazów syntetycznych. W celu poprawy jakości pracy dla linii przerywanej zaproponowano wykorzystanie dodatkowej filtracji medianowej z ruchomym oknem.
EN
The estimation of position of road vehicle is possible using road surface marking. The Viterbi algorithm was proposed for continuous and dashed lines tracking in this paper. This is track-before-detect algorithm that processes raw data without binarization what improves the estimation quality. The numerical experiments using Monte Carlo approach were applied for different variable parameters of algorithm using synthetically generated images. The improvement of estimation for the dashed line was obtained using an additional median filtering with moving window.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.