Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  systemy IT
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In recent years heating in Poland has been transformed as a result of the priorities of the country's energy policy implemented within the European Union. The increase in energy security, the development of renewable energy sources and the fulfilment of legal and environmental requirements are very important. Exploitation of district heating systems should ensure reliable and safe heat supplies for industrial and municipal customers with high energy efficiency and reduction of environmental impact. The article discusses the conditions and directions of centralized heating systems development as well as technical and economic issues, which are important for the security of heat supply. The Author describes selected technological innovations used in the technical infrastructure for heat transfer and modern IT systems which are improving the management of heating systems. The article includes the results of simulation research with use of IT tools showing the impact of selected innovations on the improvement of network operation conditions. Directions of modernization of heating systems in the aspect of increasing energy efficiency and security of heat supply have also been indicted here.
2
Content available remote Improvement of the manufacturing and logistic process in the researched company
EN
Manufacturing and logistics process in conditions of the contemporary market must be multidimensional and multicriterial. Activities associated with production and logistics are closely related. Improvement of the manufacturing process and logistics areas in enterprises has a great importance and can bring a lot of benefits. Each optimization of the manufacturing and logistics proces should be analyzed, adapted to needs of the given enterprise and successively implemented. The article describes proposals to improve the manufacturing and Logistics process in researched enterprise, through identification of functional problems. In addition, indicates important possible benefits, resulting from the use of tools, systems and techniques to optimize production and logistics areas in the organization.
PL
W warunkach współczesnego rynku proces produkcji i logistyki musi mieć charakter wielowymiarowy i wielokryterialny. Działania związane z produkcją i logistyką są ze sobą ściśle powiązane. Doskonalenie procesu produkcji i obszarów logistyki w przedsiębiorstwach ma ogromne znaczenie i może przynieść wiele korzyści. Każda optymalizacja procesu produkcji i logistyki powinna być przeanalizowana, dostosowana do potrzeb danego przedsiębiorstwa i sukcesywnie wdrażana. Niniejszy artykuł przedstawia propozycje doskonalenia procesu produkcji i logistyki w badanym przedsiębiorstwie, poprzez identyfikację problemów funkcjonalnych. Ponadto wskazuje istotne możliwe do uzyskania korzyści, wynikające z zastosowania narzędzi, systemów i technik optymalizujących obszary produkcji i logistyki w organizacji.
PL
Łódzka Kolej Aglomeracyjna jest regionalnym przewoźnikiem zarządzanym w sposób nowoczesny i oparty na systemach IT i technologiach smart. Od początku działalności operacyjnej ze znacznym sukcesem odzyskuje rynek dla transportu publicznego, integrując i promując wygodne podróże „od drzwi – do drzwi”. Tym, co ją wyróżnia, jest wysoka jakość usług i dbałość o pasażera – nagrodzona najwyższymi nagrodami za politykę zwiększania dostępności realizuje politykę odpowiedzialności społecznej przewoźnika i tym samym ma ogromne znaczenie dla Województwa Łódzkiego nie tylko w aspekcie gospodarczym, ale także społecznym.
EN
The Łódź Agglomeration Railway is a regional train operating company managed in a modern way using IT systems and smart technologies. Despite the deep collapse on railway market of recent 20 years ŁKA successfully recovers the market for public transport by integrating and promoting convenient travels from door to door. What distinguishes it is the high quality of services and the care for the passenger – awarded with the highest prizes for the accessibility policy ŁKA follows the social responsibility path playing a significant role for Lodzkie Voivodship both from economic and social point of view.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie wpływu innowacyjnych rozwiązań IT na konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. Przedstawiono tu systemy optymalizujące operacje na poszczególnych etapach transportowego łańcucha dostaw.
EN
The following study is to underline the influence of innovative IT solutions on enterprises to be more competitive on marketplace. Systems that are presented optimize various operations on subsequent steps of the supply chain.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia przegląd obecnie stosowanych rozwiązań informatycznych w gospodarce odpadami komunalnymi w celu oceny ich funkcjonalności i opracowania założeń do budowy innowacyjnego, kompleksowego systemu IT wspierającego zwiększenie udziału odzysku i recyklingu odpadów. Autorzy wskazują na potrzebę porzucenia podmiotowego podejścia do projektowania systemów IT dedykowanych systemowi gospodarki odpadami na rzecz podejścia procesowego, który integrowałby wszystkich użytkowników w ramach efektywnej realizacji poszczególnych procesów.
EN
This article provides an overview of currently used Information Technology solutions in municipal waste management in order to evaluate their functionality and to develop guidelines for building innovative, comprehensive IT system to support an increase in the share of the recovery and recycling of waste. The authors point to the need to abandon a subjective approach to the design of IT systems dedicated to system of waste management in favor of a process’ approach that would integrate all users in effective implementation of respective processes.
PL
Artykuł przedstawia zmiany, które muszą zajść na rynku gazu ziemnego w celu dostosowania go do nowych regulacji prawnych. W niniejszym artykule zostały poruszone zagadnienia, potrzeby i problemy techniczne jakie mogą pojawić się przy wdrożeniach i budowie takiego modelu rynku i wskazane zostały obszary gdzie kluczowa jest rola systemów informatycznych w procesie obsługi działalności na rynkach gazu.
EN
The article presents the changes that need to occur on the gas market in order to adapt it to the new regulations . In this article we have discussed the issues, needs and technical problems that may arise in the implementation and construction of a model of the market and have been pointed out areas where the key is the role of information systems in the business process
Logistyka
|
2015
|
nr 4
6598--6604, CD2
EN
In the article there were presented some aspects of information management in the tourist industry. The tourist trade was characterised in terms of particular types of business organizations that function in the industry presented in these studies. There were also presented the main principles of information management which strongly influences a business activity of different tourist enterprises. Some selected aspects of the systems of information management were discussed in the paper, but the attention was especially paid to the particular IT systems that support the information management in the tourist trade. The article introduces, in addition, some systems of marketing information which are quite often applied by entrepreneurs running their business in the tourist industry and which facilitate the economic processes occurring in given organizations. Moreover, the focus of the article is also the brief exploitation analysis of information technologies applied by enterprises of the tourist trade.
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty zarządzania informacjami w branży turystycznej. Branża turystyczna została tu scharakteryzowana pod względem różnorodnych typów działalności gospodarczych funkcjonujących w badanej branży. Omówione zostały główne zagadnienia zarządzania informacjami, które silnie wpływają na działalność przedsiębiorstw turystycznych. Ponadto, w artykule zaprezentowano pewne aspekty systemów zarządzania informacjami w branży turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem systemów informatycznych, które wspierają zarządzanie informacjami w ww. branży. Artykuł traktuje także o systemach informacji marketingowej, które dosyć często wykorzystywane są przez przedsiębiorców prowadzących swoje działalności w branży turystycznej, oraz które ułatwiają procesy ekonomiczne występujące w danych przedsiębiorstwach. Celem artykułu jest również analiza wykorzystania technologii informatycznych stosowanych przez przedsiębiorstwa branży turystycznej.
Logistyka
|
2015
|
nr 6
1554--1561, CD
PL
Rozbudowane systemy informatyczne już od dłuższego czasu odgrywają coraz większą rolę w życiu gospodarczym. Objawia się to we wszystkich formach działalności przedsiębiorstw, w tym również w logistyce. Systemy IT są istotne nie tylko w aktywności logistycznej pojedynczych podmiotów gospodarczych, lecz usprawniają także funkcjonowanie w ramach zintegrowanych łańcuchów dostaw. W artykule podjęto rozważania dotyczące właściwego doboru systemu informatycznego dla operacji logistycznych. Zostaną w nim porównane wybrane systemy IT dedykowane logistyce: ich zakres funkcjonalności i cechy użytkowe, a także możliwość wykorzystania w konkretnych typach przedsiębiorstw. Podstawowym celem artykułu jest analiza przydatności poszczególnych systemów ERP w głównych obszarach działalności logistycznej: gospodarce magazynowej, transporcie, jak również w wybranych obszarach powiązanych z logistyką przedsiębiorstwa. Uszczegółowieniem rozważań jest próba wyboru rozwiązania najlepszego.
EN
Extensive IT systems have had an increasingly important role in economic life since long time. It is visible in all forms of business operations, including logistics. IT systems are important not only in the logistics activities of individual operators but also improve the functioning in the framework of integrated supply chains. In the article, the Author considers the proper selection of IT systems for logistics operations. The selected IT systems dedicated to the logistics have been compared: their of functions range and functional characteristics, as well as the ability to introduction in the specific types of businesses. The main aim of this article is to analyze the suitability of each of ERP systems in key areas of logistics activities: warehousing, transport, as well as in selected areas related to logistics companies. The considerations of the best solution choice is the consideration clarification.
EN
The present model of providing services has evolved as a result of the use of the IT tools and systems. It is a noticeable trend that the customer participation in the design process is an added value in design of IT systems or the services themselves. It is precisely the customer participation in designing of IT systems that is of crucial importance for meeting the expectations of the end-user. This article presents the ways in which advantage can be taken of the added value created due to the customer participation and how to use this participation in the designing process.
10
Content available remote Systemy IT we wspomaganiu procesu podejmowania decyzji i zarządzaniu ryzykiem
PL
Zarządzanie kryzysowe jest jednym z najbardziej złożonych rodzajów zarządzania. Wynika to z faktu, że "Kryzys, można traktować jako "punkt osobliwy? w przestrzeni cywilizacyjnej. Niewątpliwie jest to zjawisko soczewkujące niemal wszystkie problemy z powodu presji czasu, na ogół mającym miejsce na ograniczonej przestrzeni. Do tego należy dodać silną presję społeczną, zawsze występującą w takich okolicznościach. Dla-tego właśnie w czasie kryzysu, w "bardzo krótkim czasie?, ujawniają się, w sposób niezwykle jaskrawy, wady złych rozwiązań (…) Z sytuacjami kryzysowymi mamy do czynienia wówczas, gdy skutki zdarzenia są poważne lub bardzo poważne, a działania ratownicze wymagają koordynacji wielu służb" [9]. Powyższy cytat w sposób syntetyczny i rzeczowy definiuje pojęcie kryzysu. Zarządzanie kryzysowe jest to zatem proces z którym decydent chciałby stykać się jak najrzadziej. Jednakże, mimo że sytu-acje kryzysowe występują relatywnie rzadko, nie da się im zapobiec. Stąd należy odpowiednio wcześniej przygotować się na ich nadejście.
EN
Crisis management is one of the most complex types of management. This is a result of the fact that "The crisis can be regarded as 'odd point' civilization in space. Undoubtedly, this phenomenon is focusing almost all problems due to pressure of time, generally taking place in a limited space. You need to add to that a strong social pressure, always acting in such circumstances. That is why in times of crisis, in "very a very short time?, in an extremely bright way, the defect of bad solutions manifest themselves (...). We face the crisis situations when the effects of events are serious or very serious, and salvage operations demand the coordination of many departments." The above quote in a concise and factual way defines the notion of a crisis. Crisis management is therefore a process with which the decision maker would like to come up as rarely as possible. However, despite the fact that crises are relatively rare, it is impossible to prevent them. Therefore we should be prepared in advance on their arrival. Crisis management is a continuous process, which is divided into four phases: Prevention (Prophylaxis), Preparation (Readiness), Response and Reconstruction. In each of these phases decisions are taken which, in smaller or greater way influence the "vulnerability" of the protected system (usually in the management of public safety, such a system is reduced to the concept of local community). Safety management of society in the crisis situations requires effective and proficient decision making process from leaders and coordinators - people responsible for life and property. If taking into account that typical aspects of crisis situation are lack of information and lack of time a conclusion can be made that use of any tools which help in the decision making process is needed. Decision Support Systems (DSS) and Expert Systems (ES) may play an important role in the process of crisis management. In this article the role, tasks and some limitations of these kinds of systems as a part of crisis management process and safety system of society were described.
PL
Omówiono systemy IT wspomagające procesy biznesowe przedsiębiorstw.
EN
Authors discuss IT systems that aid business processes of enterprises.
EN
This paper presents two problems that are important nowadays: the problem of IT systems monitoring and the problem of repairing them. It shows the developed solution, aimed to automate the existing industrial repair process and to integrate it with the existing monitoring Solutions and mechanisms. Described solution is a part of a bigger whole, called the Repair Management Framework (RMF). This paper presents also briefly a case study related to the developed and implemented system, showing how it was used to solve the real problem regarding the functioning of database management systems.
PL
Artykuł ten dotyczy dwóch istotnych problemów: problemu monitorowania systemów IT oraz problemu ich naprawiania. Zaprezentowano w nim rozwiązanie umożliwiające automatyzację istniejących procesów naprawczych oraz ich integrację z przemysłowymi systemami i mechanizmami monitorującymi. Opisane rozwiązanie jest częścią większego projektu, nazwanego RMF (Repair Management Framework). W artykule tym zamieszczono również skrótowe studium przypadku dotyczące wytworzonego oraz zaimplementowanego systemu, pokazujące w jaki sposób został on użyty do rozwiązywania rzeczywistego problemu dotyczącego funkcjonowania systemów zarządzania bazami danych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.