Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 382

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
1
Content available Wybrane problemy działań prewencyjnych Policji
PL
W artykule przedstawiono w sposób syntetyczny kwestie jednego z wymagających obszarów aktywności polskiej Policji, jakim są działania prewencyjne. Omówiono je przez pryzmat istoty i zakresu tychże działań, realizacji zadań służbowych przez dzielnicowych oraz innych funkcjonariuszy Policji pełniących służbę patrolowo-interwencyjną. W pracy wykorzystano powszechnie dostępne dane statystyczne dokumentujące opinie Polaków na temat Policji oraz dynamiki zmian dotyczących opinii Polaków na temat formacji. Odzwierciedlają one dane statystyczne z lat 2012–2017. Przedstawione rozważania odnoszą się do zagadnień bezpieczeństwa publicznego, które przedstawiono w oparciu o postanowienia przepisów prawa oraz stosowane w Policji rozwiązania organizacyjne.
EN
The article provides a synthetic presentation of issues in a demanding area of Polish Police activity, and namely preventive measures. These activities were discussed taking into account: the essence and scope of these activities, the implementation of official tasks by the district and other police officers performing patrol and intervention service. The study uses commonly available statistical data documenting Poles ‘opinions about the Police and the dynamics of changes regarding Poles’ opinions about the Police. These data reflect statistical data from 2012–2017. The presented considerations relate to issues of public security, which were presented on the basis of legal provisions and organizational solutions applied in the Police.
2
Content available State security in the systemic aspect
EN
These considerations have been devoted to fundamental issues directly related to the functioning of the modern state, i.e. security and the inseparable threat concept, as well as the state’s potential in this respect comprised by the security system. Due to the editorial framework, only a general signaling of the problem was possible, although it allowed the intentional signaling of its most important aspects. The complexity of the problems related to the functioning of the modern state in an extremely complicated international security environment still does not allow the possibility to precisely define the conceptual framework of the term state security. It seems that this quality is unlikely to change in the foreseeable future given the increasing complexity of social relations over time, not only in the area of a single country, but also in a global context at an international level. This will undoubtedly affect the increasingly high level of complexity in the formation of the state security system. Among others for these reasons constant analyses are required by the issue of state security and the resources, procedures and instruments assigned to it, in the form of a state security system.
PL
Niniejsze rozważania poświęcone zostały fundamentalnym kwestiom bezpośrednio wiążącym się z funkcjonowaniem wspołczesnego państwa, a więc bezpieczeństwu i nierozłącznemu z nim pojęciu zagrożenia, a także potencjałowi państwa w tym zakresie ujętym w ramach systemu bezpieczeństwa. Z racji ram edytorskich możliwe było jedynie ogolne zasygnalizowanie problemu, choć pozwoliło ono na zamierzone zasygnalizowanie w wyraźny sposób jego najistotniejszych aspektow. Zawiłość problematyki funkcjonowania współczesnego państwa w niezwykle skomplikowanym międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa wciąż nie daje możliwości precyzyjnego określenia ram pojęciowych terminu bezpieczeństwo państwa. Wydaje się, że właściwość ta raczej nie ulegnie zmianie w dającej się przewidzieć przyszłości, zważywszy na rosnącą w czasie złożoność relacji społecznych nie tylko w obszarze pojedynczego państwa, ale także w kontekście globalnym na płaszczyźnie międzynarodowej. Bez wątpienia wpływać to będzie na coraz wyższy poziom złożoności konstrukcji systemu bezpieczeństwa państwa. Chociażby z tych powodow problematyka bezpieczeństwa państwa przypisanych mu zasobow, procedur i instrumentow ich realizacji w postaci systemu bezpieczeństwa państwa, wymaga ciągłych analiz.
3
Content available Selected problems of Police preventive actions
EN
The article provides a synthetic presentation of issues in a demanding area of Polish Police activity, and namely preventive measures. These activities were discussed taking into account: the essence and scope of these activities, the implementation of official tasks by the district and other police officers performing patrol and intervention service. The study uses commonly available statistical data documenting Poles ‘opinions about the Police and the dynamics of changes regarding Poles’ opinions about the Police. These data reflect statistical data from 2012–2017. The presented considerations relate to issues of public security, which were presented on the basis of legal provisions and organizational solutions applied in the Police
PL
W artykule przedstawiono w sposób syntetyczny kwestie jednego z wymagających obszarów aktywności polskiej Policji, jakim są działania prewencyjne. Omówiono je przez pryzmat istoty i zakresu tychże działań, realizacji zadań służbowych przez dzielnicowych oraz innych funkcjonariuszy Policji pełniących służbę patrolowo-interwencyjną. W pracy wykorzystano powszechnie dostępne dane statystyczne dokumentujące opinie Polaków na temat Policji oraz dynamiki zmian dotyczących opinii Polaków na temat formacji. Odzwierciedlają one dane statystyczne z lat 2012–2017. Przedstawione rozważania odnoszą się do zagadnień bezpieczeństwa publicznego, które przedstawiono w oparciu o postanowienia przepisów prawa oraz stosowane w Policji rozwiązania organizacyjne.
4
Content available Bezpieczeństwo państwa w ujęciu systemowym
PL
Niniejsze rozważania poświęcone zostały fundamentalnym kwestiom bezpośrednio wiążącym się z funkcjonowaniem wspołczesnego państwa, a więc bezpieczeństwu i nierozłącznemu z nim pojęciu zagrożenia, a także potencjałowi państwa w tym zakresie ujętym w ramach systemu bezpieczeństwa. Z racji ram edytorskich możliwe było jedynie ogolne zasygnalizowanie problemu, choć pozwoliło ono na zamierzone zasygnalizowanie w wyraźny sposób jego najistotniejszych aspektow. Zawiłość problematyki funkcjonowania współczesnego państwa w niezwykle skomplikowanym międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa wciąż nie daje możliwości precyzyjnego określenia ram pojęciowych terminu bezpieczeństwo państwa. Wydaje się, że właściwość ta raczej nie ulegnie zmianie w dającej się przewidzieć przyszłości, zważywszy na rosnącą w czasie złożoność relacji społecznych nie tylko w obszarze pojedynczego państwa, ale także w kontekście globalnym na płaszczyźnie międzynarodowej. Bez wątpienia wpływać to będzie na coraz wyższy poziom złożoności konstrukcji systemu bezpieczeństwa państwa. Chociażby z tych powodow problematyka bezpieczeństwa państwa przypisanych mu zasobow, procedur i instrumentow ich realizacji w postaci systemu bezpieczeństwa państwa, wymaga ciągłych analiz.
EN
These considerations have been devoted to fundamental issues directly related to the functioning of the modern state, i.e. security and the inseparable threat concept, as well as the state’s potential in this respect comprised by the security system. Due to the editorial framework, only a general signaling of the problem was possible, although it allowed the intentional signaling of its most important aspects. The complexity of the problems related to the functioning of the modern state in an extremely complicated international security environment still does not allow the possibility to precisely define the conceptual framework of the term state security. It seems that this quality is unlikely to change in the foreseeable future given the increasing complexity of social relations over time, not only in the area of a single country, but also in a global context at an international level. This will undoubtedly affect the increasingly high level of complexity in the formation of the state security system. Among others for these reasons constant analyses are required by the issue of state security and the resources, procedures and instruments assigned to it, in the form of a state security system.
PL
Wymagania tego cennego miejsca zachęciły nas do potraktowania planowanej hali jako części istniejącego krajobrazu ze wszystkimi jego charakterystycznymi cechami. Widok z alei Focha – poprzez halę w kierunku wzgórza Salwator i kościoła Świętego Zbawiciela – zasugerowały nam formę fasady północnej budynku. Panoramiczne widoki pobliskiego wzgórza wraz z Kopcem Kościuszki są dostrzegalne z wnętrza budynku przez elewację zachodnią. Hol wejściowy, podniesiony o metr ponad poziom chodnika przyległej alei Focha, wychodzi na Błonia, ponad ruch przejeżdżających samochodów. Hala stanowi część tego krajobrazu, wyłaniając się z warstwowego terenu. Łączy poziomy chodnika wzdłuż alei Focha i ścieżki na grobli rzeki Rudawy z parterem i tarasem dachowym. To właśnie na tych wielu powierzchniach – poziomej i pochyłej, zewnętrznej i wewnętrznej –zrealizowaliśmy dane wytyczne funkcjonalne.
EN
The requirements of the precious site encouraged us to treat the planned hall as part of the existing landscape with all its distinctive features. The view from Focha Avenue – across the hall and towards Salwator Hill and the Church of the Holy Saviour – suggested to us the form of the northern facade of the building. The panoramic views of the nearby hill with Kościuszko Mound are visible from the building’s interior through the west elevation. The entrance lobby, lifted a meter higher than the pavement level of the adjacent Focha Avenue, looks out towards the Błonia meadow, above the passing car traffic. The hall forms part of this landscape, emerging right out the layered terrain. It connects the levels of the pavement along Focha Avenue and the path atop the Rudawa river dike with the ground floor and the rooftop terrace. It is on those multiple surfaces – horizontal and inclined, external and internal – where we realized the given functional brief.
EN
Problems concerning structures dynamics are being one of most important subjects in recent investigations associated with railways constructions. The need of modelling of such structures and their behaviour prediction leads to necessity of seeking new approaches, mainly due to highly increasing speeds of vehicles and traffic intensity. Comparative studies carried out on experimental data, measurements and theoretical research show that models based on multi-layered approach supported by semi-analytical approximations of solutions can give new insight into undertaken analyses. More detailed consideration of roads components and their physical properties, along with application of effective estimations allowing to avoid numerical instabilities linked with extremal dynamic variations, can be important tools in obtaining new solutions both, theoretical and engineering. This paper briefly presents a number of multilayer railway track models, with special emphasis on nonlinear track properties. Existing analytical and semi-analytical solution methods are presented with main advantages of new approaches. The theoretical double-beam system with two nonlinear layers is solved and computational examples are presented along with possibility of their transition to other multilayer structures analysis.
PL
Problemy dynamiki konstrukcji stanowią jeden z najbardziej istotnych działów współczesnych badań związanych z konstrukcjami kolejowymi. Potrzeba modelowania takich konstrukcji oraz przewidywania ich dynamicznych oddziaływań prowadzi do konieczności poszukiwania nowych rozwiązań, głównie z powodu rosnących prędkości pojazdów i intensywności ruchu. Studia porównawcze prowadzone zarówno w ramach prac eksperymentalnych, pomiarowych, jak i teoretycznych rozważań pokazują, że modele wielowarstwowe w połączeniu z metodami semianalitycznymi mogą dać nowe spojrzenie na wyniki dotychczasowych analiz. Dokładniejsza analiza elementów drogi oraz ich fizycznych właściwości, razem z zastosowaniem efektywnych estymacji i aproksymacji pozwalających uniknąć numerycznych niestabilności spowodowanych ekstremalnymi dynamicznymi zmianami układów, mogą być ważnymi narzędziami służącymi otrzymaniu nowych rozwiązań, zarówno teoretycznych jak i inżynierskich. Artykuł ten prezentuje w skrócony sposób wybrane modele wielowarstwowe drogi kolejowej, ze szczególnym uwzględnieniem jej nieliniowych właściwości. Zostały omówione istniejące rozwiązania analityczne i semi-analityczne, ze wróceniem uwagi na korzyści płynące z ich zastosowania. Teoretyczny model belki podwójnej został rozwiązany. Pokazano przykłady obliczeniowe wraz z omówieniem możliwości ich adaptacji do analizy innych struktur wielowarstwowych. Dotychczas opublikowane prace zawierają interesujące wyniki semi-analityczne związane z założeniem nieliniowej sztywności elementów konstrukcji typu belka-podłoże. Modele jednowarstwowy i dwuwarstwowy zostały szczegółowo przeanalizowane przy założeniu nieliniowej sztywności podłoża, przy użyciu semi-analitycznej metody opartej na aproksymacjach falkowych połączonych z dekompozycją Adomiana. Modele te zostały również poddane walidacji poprzez porównanie wyników z pomiarami wykonanymi na rzeczywistym torze kolejowym, pokazujące wysoką zgodność rezultatów w zakresie drgań pionowych drogi kolejowej dla różnych zbiorów parametrów i prędkości pojazdów.
EN
The study is focused on state defence management, in particular its political, strategic and legal-comparative aspects. The issue of managing the defence of the State has been presented from a systemic perspective as a separate system, being a part of a higher system and at the same time containing subordinate elements. Appropriate government documents of a conceptual nature and provisions in the common law on defence management were chosen as the subject for political-strategic and legislative legal analysis. The result of the analysis is a presentation of the key gaps and flaws in the legal solutions that may affect the functioning of the State defence management system in wartime1, in particular those related to the decision-making process of system components. In addition, an attempt was made to assess the implementation of security concepts adopted in Poland over the years, mainly in the field of managing national security and defence.
PL
Niniejszy artykuł jest próbą wskazania relacji normatywnych między członami władzy wykonawczej, którą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują prezydent i Rada Ministrów. Relacje porządkujące SKBN, w skład którego wchodzi m.in. wzmiankowana dwuczłonowa egzekutywa, muszą być tak określone, żeby system funkcjonował optymalnie. Ponieważ jednym z zadań realizowanych przez SKBN, zapewniający ciągłość podejmowania decyzji i działań dla utrzymania bezpieczeństwa narodowego, jest realizowanie czynności związanych z kierowaniem obroną państwa, w niniejszym opracowaniu wskazano relacje normatywne zachodzące między prezydentem, a Radą Ministrów, w tych stanach funkcjonowania państwa, w których współpraca między tymi organami uwypukla się najwyraźniej. W związku z tym, że wyraźnie, konstytucyjnie określoną kompetencją Prezydenta dotyczącą bezpośrednio bezpieczeństwa państwa jest także wprowadzanie stanu wojennego i wyjątkowego, to na tych dwóch stanach skupiono się w niniejszym opracowaniu. W opracowaniu wskazano także na możliwość – w sytuacji braku transparentnie określonych relacji – pojawiania się sporów kompetencyjnych i zawiłości (negatywnie wpływających na optymalne funkcjonowanie SKBN, związanych ze sprawowaniem władzy wykonawczej przez dwa „niezależne” organy konstytucyjne).
EN
This article is an attempt to identify the normative relations between the decision-making members of executive power, which is base in the Republic of Poland on the Polish President and the Council of Ministers. Relations ordering national security management system (NSMS), which includes the mentioned two-man executive must be so defined that the system functioned optimally. One of the tasks performed by NSMS, to ensure continuity of decisions and actions for the maintenance of national security, is to pursue activities related to management of state defense. Therefore, in this article was noted, normative relations between the president and the Council of Ministers, in the state of functioning of the state, during which (depending on circumstances) president cooperates with the other member of the dualistic executive (martial law). Constitutionally defined competence of the president regarding the direct security of the state is also introducing a state of emergency. These two states devoted predominant part of the article, a "starting point" for discussion was the "guardian of sovereignty." It should be clear that the two above-mentioned states of emergency relating directly to the cooperation of president with other authorities. In this study it was also an attempt to present the possibility - in the absence of transparently specific relationship - the appearance of conflicts of competence and complexities (negatively affecting the optimal functioning of NSMS, related to the exercise of executive power by the two "independent" constitutional bodies).
PL
Wspólnota lokalna jest nie tylko tworem prawno-administracyjnym, służącym realizacji misji, celów oraz funkcji państwa i narodu, ale również grupą społeczną o określonych potrzebach, w tym potrzebie bezpieczeństwa. Istnieje szereg uwarunkowań determinujących funkcjonowanie gminy w systemie bezpieczeństwa narodowego oraz gminnego systemu bezpieczeństwa będącego, jak należy przypuszczać, elementem tego pierwszego. Istnieje również szereg uwarunkowań prawnych i organizacyjnych determinujących funkcjonowanie gminnego systemu bezpieczeństwa, jak również jego działanie w systemie bezpieczeństwa narodowego. Niniejszy artykuł jest wynikiem badań efektywności podsystemu kierowania bezpieczeństwem na poziomie gminy oraz wynikiem badań korelacji jaka zachodzi między poziomem bezpieczeństwem na poziomie gminy a poziomem bezpieczeństwa narodowego.
EN
A local community is not only an entity of legal-administrative nature serving to realize a mission, purposes and functions of the state and nation but also it is a social group of specific needs, including the one for security. There is a plethora of conditions determining the functioning of community within the national security system as well as within municipal security, with the latter being, as should be expected, the element of the former. There are also many legal and organizational dependencies which determine the functioning of municipal security system as well as its workings within the national security system. The present paper is a result of the research on the efficacy of the sub-system for managing security operations at the level of community and of the investigations over the correlation between the level of security at the level of community and the level of the State’s security”.
PL
Każda konstrukcja powinna być tak zaprojektowana i wykonana, aby zapewniała trwałość przez cały zamierzony okres użytkowania. Wymóg uznaje się za spełniony, jeśli konstrukcja przez zamierzony okres użytkowania spełnia swoje role w zakresie nośności, użytkowalności i stabilności bez znacznego zmniejszenia swojej roli i bez nadmiernych, nieoczekiwanych kosztów. Wiąże się to z koniecznością przewidywania odpowiedzi obiektu budowlanego w danych warunkach obciążenia w całym okresie jej użytkowania, co jest także zgodne z planowanym podejściem BIM. W tym celu coraz częściej wykorzystuje się analizy numeryczne przy użyciu metod elementów skończonych MES. Jednak numeryczny model obliczeniowy MES może być zbudowany w różny sposób. W pracy przedstawiono wpływ geometrii modelu, doboru wielkości siatki dyskretyzującej oraz doboru odpowiedniego modelu (3D) lub (2D) na odpowiedź modelu obliczeniowego układu nawierzchnia-podłoże gruntowe. Przez pojęcie modelowania przestrzennego (3D) rozumie się modelowanie rzeczywistych zagadnień inżynierskich w pełnej przestrzeni (3D) oraz jako modelowanie uproszczone z wykorzystaniem osiowej symetrii (OS).
EN
Each structure should in turn be designed and built to show sufficient durability for the intended period of use. This requirement is met if, throughout its intended lifetime, the structure fulfils its roles regarding load-bearing capacity, serviceability limits and stability without a significant decrease in its role and without excessive, unexpected costs. This is associated with the need to predict the response of an engineering structure to given loads throughout its life. This is consistent with the approach BIM. Thus it becomes increasingly common to employ numerical analyses using the finite elements method (FEM). However, a numerical calculation model FEM may be constructed in different ways. This paper presents the impact of the model’s geometry, the choice of a discretization mesh and the choice of 3D or 2D model on the response of a road pavement-subsoil system calculation model. 3-dimensional modelling was carried out in this paper as full modelling of actual engineering problems in 3-dimensional space, and in the form of simplified modelling using axial symmetry.
EN
The invariant properties of the stability, reachability, and transfer matrices of positive linear electrical circuits with integer and fractional orders are investigated. It is shown that the stability, reachability and transfer matrix of positive linear systems are invariant under their integer and fractional orders.
EN
The paper presents design, structure and architecture of the Universal Autonomous Control and Management System (UACAMS) for multipurpose unmanned surface vessel. The system was designed, installed and implemented on the multipurpose platform - unmanned surface vessel named HydroDron. The platform is designed to execute hydrographic survey missions with multi-variant configuration of the survey system (payload? ) including multi-beam echo sounder, sonar, LiDAR, automotive radar, photographic and spectral camera systems. The UACAMS designed to provide flexibility that enables to operate on the different kind of surface platform and different type of functional payload. The full system configuration provides all four level of autonomy starting from remotely controlled to full autonomous mission. Each level can be implemented and run depending on user specific requirements. The paper explains the differences between autonomous and automatic mission and shows how the autonomy is implemented into the presented system. The full hardware structural design as well as the software architecture are described. In order to confirm initial assumptions the applied system was tested during four- week sea trials and tuned for a selected vessel to confirm assumptions. In the project, also the original shore control station was designed, produced and tested for the vessel, including specific user controls and radio communication system. Conclusions sum up all crucial points of the design and system implementation process.
PL
Celem artykułu jest analiza bezpieczeństwa logistyki efektorów przeciwlotniczych zestawów rakietowych w ujęciu modelowym w kontekście uwarunkowań programu modernizacji technicznej SZ RP. W artykule przedstawiono model zapewnienia bezpieczeństwa logistyki efektorów przeciwlotniczych zestawów rakietowych w ujęciu teoretycznym, praktycznym i projektowym. Odniesiono się do warunków bezpieczeństwa logistyki przeciwlotniczych pocisków rakietowych w aspekcie technicznym i logistycznym.
EN
The aim of the article is to analyze the logistics of antiaircraft effectors of rocket sets in a model approach in the context of the conditions of the technical modernization program Polish Armed Forces. The article presents a model for ensuring the logistics safety of antiaircraft effectors in rocket sets in theoretical, practical and design terms. Reference has been made to the security conditions of logistics of anti-aircraft missiles in technical and logistic aspect.
EN
In this paper, we consider systems of impulsive nonlinear neutral delay partial differential equations with distributed deviating arguments and sufficient conditions for the oscillation of the system under the Dirichlet boundary condition. The main results are illustrated by one example.
EN
The stability of positive linear continuous-time and discrete-time systems is analyzed by the use of the decomposition of the state matrices into symmetrical and antisymmetrical parts. It is shown that: 1) The state Metzler matrix of positive continuous-time linear system is Hurwitz if and only if its symmetrical part is Hurwitz; 2) The state matrix of positive linear discrete-time system is Schur if and only if its symmetrical part is Hurwitz. These results are extended to inverse matrices of the state matrices of the positive linear systems.
EN
The positivity of fractional descriptor linear continuous-time systems is investigated. The solution to the state equation of the systems is derived. Necessary and sufficient conditions for the positivity of fractional descriptor linear continuous-time systems are established. The considerations are illustrated by numerical examples.
PL
W artykule przedstawiono badania dwukamerowego systemu wspomagania kierowcy podczas manewrów sprzęgania samochodu z naczepą typu gęsia szyja NGS-9,6 oraz podczas manewrów cofania całym zestawem. Dwukamerowy system wspomagania kierowcy SWK-2 wykorzystywany jest podczas sprzęgania zestawu pojazdów i pozwala na jednoosobowe wykonanie tego manewru przez kierowcę. Zamocowanie bezprzewodowej kamery pod rampą naczepy umożliwia kierowcy pełną kontrolę podczas cofania całym zestawem. Wpływa także na poprawę bezpieczeństwa pracy kierowcy oraz zwiększa bezpieczeństwo podczas wykonywania manewru cofania.
EN
The paper presents the research of the two-cameras driver assistance system (SWK-2) during maneuvers of coupling the car with gooseneck type NGS-9.6 and during reversing maneuvers with the whole unit. The SWK-2 driver assistance system is used when coupling a set of vehicles and allows the driver to perform this as one-man operation. Fixing the wireless camera under the trailer's ramp allows the driver full control when reversing the whole unit. It also affects the improvement of the driver's safety and increases safety during the reversing maneuver.
EN
The main problem of paper was formulated as follows: What should be the structure of the Fleet Monitoring System and Personnel Management, taking into account national and international legal regulations and existing threats? The following specific problems resulted from the mentioned problem: What advantages and disadvantages have identified vehicle monitoring systems in the world and in Europe? What should be the functional, communication and physical structure of the Fleet Monitoring System and Personnel Management? What should cover the requirements of devices included in the system? Main hypothesis: The Fleet Monitoring System for Vehicles and Personnel Management should ensure proper, undisturbed organization of transport, monitoring of means of transport and threats, which depends mainly on the professional competences of employees, and secondly on the technical condition of infrastructure and road fleet. While submitting the main hypothesis to the process, detailed hypotheses were formulated: Professional competences of employees (KZP) are a key element of the smooth functioning of the system. The technical condition of the infrastructure (STI) has a significant impact on the smooth functioning of the system. Requirements for devices should include standards, standards and modern solutions in the field of ITS (Intelligent Transport Systems).
19
Content available The safety management system of rail transport
EN
The article presents the essence of security management in railway transport and to identify the priorities of Poland’s transportation system. The main problem of paper was formulated as follows: How is the Safety Management System of Rail Transport functioning, taking into account national and international legal regulations and existing threats? In the solving of mentioned problem, the following research methods were applied: analogy, definition, analysis, synthesis, induction, deduction, modeling and diagnostic survey with expert research sample. The research was carried out with emploees of company PKP PLK S.A. A systemic approach underlies the Safety Management System (SMS) functioning now in Poland. To guarantee the proper conduct of transport, each railway transportation enterprise and each administrator of infrastructure is required to create a system based on effective risk management. Adequately prepared SMS procedures should assure the implementation of risk control means and the monitoring of the effectiveness of the applied solutions in order to warrant the due level of safety. Presently, digital transformation is of major importance to the development of railway transport. New management systems will be based on technologies utilizing the Internet, automatization, robotization, and new tools, such as big data.
EN
The article presents a possibility of reduction of C02 emission to the air through fluent traffic control within an urbanized area. Application of intelligent traffic control, except for reduction of pollution to the environment may also increase fluency of traffic within road junctions and partially solve the issue of economics and organisation of city transport. The presented method may be applied to a cause and effect analysis of bottlenecks occurring within a city. We will also present an analysis for future development research in which it will be possible to propose other methods of supporting city traffic control i.e. fuzzy sets or neural networks, hybrid methods and heuristics. Each, even the small est improvement of vehicles passage in time perspective will ensure great benefits both to the environment and for our organization.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.