Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 369

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system transportowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
EN
Transport companies can be regarded as a technical, organizational, economic and legal transport system. Maintaining the quality and continuity of the implementation of transport requisitions requires a high level of readiness of vehicles and staff (especially drivers). Managing and controlling the tasks being implemented is supported by mathematical models enabling to assess and determine the strategy regarding the actions undertaken. The support for managing processes relies mainly on the analysis of sequences of the subsequent activities (states). In many cases, this sequence of activities is modelled using stochastic processes that satisfy Markov property. Their classic application is only possible if the conditional probability distributions of future states are determined solely by the current operational state. The identification of such a stochastic process relies mainly on determining the probability matrix of interstate transitions. Unfortunately, in many cases the analyzed series of activities do not satisfy Markov property. In addition, the occurrence of the next state is affected by the length of time the system remains in the specified operating state. The article presents the method of constructing the matrix of probabilities of transitions between operational states. The values of this matrix depend on the time the object remains in the given state. The aim of the article was to present an alternative method of estimating the parameters of this matrix in a situation where the studied series does not satisfy Markov property. The logistic regression was used for this purpose.
PL
Przedsiębiorstwa transportowe mogą być traktowane jako wyodrębniony pod względem technicznym, organizacyjnym, ekonomicznym i prawnym system transportowy. Zachowanie jakości i ciągłości realizacji zleceń przewozowych wymaga wysokiego poziomu gotowości pojazdów oraz personelu (szczególnie kierowców). Kontrolowanie i sterowanie realizowanymi zadaniami wspierane jest modelami matematycznymi, umożliwiającymi ocenę i określenie strategii dotyczącej podejmowanych działań. Wsparcie procesów zarządzania polega głównie na analizie sekwencji kolejnych, realizowanych czynności (stanów). W wielu przypadkach taki ciąg czynności jest modelowany za pomocą procesów stochastycznych, spełniających własność Markowa. Ich klasyczne zastosowanie możliwe jest tylko w przypadku, gdy warunkowe rozkłady prawdopodobieństwa przyszłych stanów są określone wyłącznie przez bieżący stan eksploatacyjny. Identyfikacja takiego procesu stochastycznego polega głównie na wyznaczeniu macierzy prawdopodobieństw przejść międzystanowych. Niestety w wielu przypadkach analizowane ciągi czynności nie spełniają własności Markowa. Dodatkowo, na wystąpienie kolejnego stanu wpływa długość interwału czasowego pozostania systemu w określonym stanie eksploatacyjnym. W artykule przedstawiono metodę konstrukcji macierzy prawdopodobieństw przejść pomiędzy stanami eksploatacyjnymi. Wartości tej macierzy zależą od czasu przebywania obiektu w danym stanie. Celem artykułu było zaprezentowanie alternatywnej metody estymacji parametrów tej macierzy w sytuacji, gdy badany szereg nie spełnia własności Markowa. Wykorzystano w tym celu regresję logistyczną.
PL
Firma Voith opracowała nową metodę monitorowania i optymalizacji przenośników taśmowych, opartą na precyzyjnym cyfrowym odwzorowaniu zachowania przenośnika w różnych stanach pracy. Dzięki modelowi cyfrowemu oraz ciągłej synchronizacji między obliczeniami i pomiarami system osiąga wysoką przejrzystość oceny stanu technicznego przenośnika taśmowego. Oprócz dokładnych informacji o wydajności przenośnika system generuje wczesne ostrzeżenia o wszelkich zmianach stanu pracy przenośnika. Wygenerowane dane umożliwiają analizę czasu, miejsca i pierwotnej przyczyny zmian. Na ich podstawie pozwala ilościowo określać stan techniczny głównych elementów systemu pod kątem efektywności energetycznej i możliwego do osiągnięcia czasu zdatności. Pozwala to na znaczne ograniczenie kosztów eksploatacyjnych poprzez skrócenie przestojów diagnostycznych. W dłuższej perspektywie podejście to może przyspieszyć proces udoskonalania głównych elementów systemu transportowego. Metoda może być interesująca dla operatorów systemów przenośnikowych, kierowników utrzymania ruchu oraz dostawców części zamiennych i wyposażenia przenośników taśmowych.
PL
W artykule autorzy przedstawiają znaczenie prawidłowo funkcjonującego systemu transportowego dla rozwoju gospodarczego regionu, w tym aglomeracji miejskich. W dobie coraz to bardziej rozbudowanych, a zarazem złożonych łańcuchów dostaw, istotną rolę odgrywa nowoczesna infrastruktura logistyczna, prawidłowo rozmieszczona i funkcjonująca w układzie sieciowym. Ważnym czynnikiem wyboru lokalizacji na etapie planowania tego typu obiektów jest określenie ich wielkości i przyszłych funkcji. W artykule przedstawiono funkcjonujące w naszym kraju centra logistyczne oraz klasyfikację tego typu obiektów.
EN
In the article, the authors discuss the importance of wellfunctioning system transport for the economic development of the region as well as urban agglomerations. In the era of more and more complex supply chains and its growing development an important role is played by modern logistics infrastructure correctly collocated and working in a network system. While planning development of logistics infrastructure it is important to determine its size and future functions. The article describes logistics centers in our country and their classification.
4
Content available remote Terminale intermodalne, aspekty wyboru rozwiązań projektowych
PL
Autorzy artykułu przedstawiają tendencje zmian w zakresie przewozów intermodalnych w Polsce i znaczenia rozwoju infrastruktury liniowej i punktowej dla utrzymania korzystnych trendów wzrostu przewozu tego segmentu ładunków. Ważnym elementem systemu transportu infrastruktury punktowej są terminale intermodalne. Odpowiedni wybór lokalizacji pod przyszłą infrastrukturę transportową ma istotny wpływ na przebieg procesu inwestycyjnego oraz ekonomiczne powodzenie projektu. Ważnym etapem jest etap planowania inwestycji i opracowania koncepcji dostosowując obiekt to przewidywanych protokół ładunków z uwzględnieniem czynników czasu.
EN
The authors present trends of changes in intermodal transport in Poland and the importance of the development of linear and point infrastructure to maintain favorable trends in the growth of this segment of cargo transport. An important element of the point infrastructure transport system are intermodal terminals. Appropriate selection of locations for future transport infrastructure has a significant impact on the course of the investment process and the economic success of the project. An important stage is the stage of investment planning and development of the concept, adjusting the object to the anticipated cargo protocol taking into account time factors.
5
Content available remote Reliability assessment of the transport system, Addis Ababa case study
EN
The subject of the article is the method of assessing the reliability of the transport system on the example of Addis Ababa in Ethiopia. The transport system and its technical condition, transport infrastructure, organization of the transport system, environment (users, environmental and climatic conditions), and legal provisions, have a significant impact on the reliability of the transport system. The most common means of transport in Addis Ababa is a car (including: taxis and minibuses). An important problem in public transport is the long waiting time for the vehicles, resulting from random events accompanying transportation processes in a defined infrastructure with limited resources. The article presents also the concept of a transport system availability model for developing countries on the example of Addis Ababa in Ethiopia.
PL
Przedmiotem artykułu jest metoda oceny niezawodności systemu transportowego na przykładzie Addis Abeby. Na niezawodność systemu transportowego istotny wpływ mają środki transportowe i ich stan techniczny, infrastruktura transportowa, organizacja systemu transportowego, otoczenie (użytkownicy, warunki środowiskowe i klimatyczne), przepisy prawa. Najczęstszym środkiem transportu jest samochód (w tym: taksówki i minibusy). Istotnym problemem w komunikacji miejskiej jest długi czas oczekiwania na środek komunikacji zbiorowej, będący skutkiem losowych zdarzeń towarzyszących procesom transportowym w określonej infrastrukturze przy ograniczonych zasobach. W artykule przedstawiono również koncepcję modelu gotowości systemu transportowego dla krajów rozwijających na przykładzie Addis Abeby w Etiopii.
PL
Logistyka miejska to narzędzie do skutecznego rozwiązywania różnych problemów, z zakresu funkcjonowania aglomeracji miejskie. Nasilające się mankamenty przewozowe, organizacyjne i społeczne potwierdzają potrzebę jej ciągłego rozwoju. Powstające w tym zakresie nowe pomysły powinny opierać się na nowatorskich technologiach, które odpowiednio usprawnią zarządzanie systemem logistyki miasta, przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego rozwoju transportu. Celem artykułu jest analiza logistyki miejskiej, jako elementu usprawniającego zarządzanie systemem logistycznym miasta. Problem badawczy został sformułowany w postaci pytania: Jakie rozwiązania (koncepcje działań), mogą usprawnić działanie systemu logistycznego miasta? W celu wyjaśnienia tego problemu badawczego, podjęto się analizy dostępnej literatury przedmiotu.
EN
City logistics is a tool to effectively solve various problems related to the functioning of urban agglomerations. Increasing transport, organizational and social problems confirm the need for continuous development of city logistics. New ideas arising in this respect should be based on innovative technologies that will properly improve the management of the city logistics system, while ensuring sustainable development of transport. The aim of the article is to analyze city logistics as an element improving the management of city logistics system. The research problem was formulated in the form of a question: What solutions (concepts of actions) can improve the operation of the city logistics system? In order to explain this research problem, the analysis of available publications was undertaken.
7
Content available remote Analiza i ocena systemu transportowego na przykładzie krajów azjatyckich
PL
Stabilnym fundamentem wzrostu gospodarczego każdego kraju jest odpowiednio rozwinięty system transportowy, który gwarantuje rozwój społeczny oraz przemysłowy. Transport odpowiada poza przemieszczanie osób oraz towarów nie tylko w danym kraju, ale także przyczynia się do znaczącej integracji państw na arenie międzynarodowej, co bezpośrednio wpływa na rozwój turystyki oraz stałe podnoszenia jakości życia. Niezwykle istotna przy tym okazuje się ewolucja systemów transportowych, na którą ogromny wpływ wywiera rosnący konsumpcjonizm, postępujące zjawisko globalizacji, a także modernizacja infrastruktury transportowej. Stały rozwój transportu pozwala, aby dana gospodarka kraju stała się gospodarką konkurencyjną, zwiększa poziom bezpieczeństwa osób oraz towarów, a także gwarantuje ogromną liczbę miejsc pracy. Głównym celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie analizy systemu transportowego Japonii i Chin wraz z uwzględnieniem kierunków rozwoju polityki transportowej w danych krajach. Analiza została przeprowadzona w oparciu o krytyczną analizę literatury przedmiotu oraz analizę danych statystycznych dotyczących infrastruktury transportowej. Autorka niniejszego artykułu dokonała także oceny systemów transportowych we wskazanych krajach biorąc pod uwagę obecne zaawansowanie działań podmiotów odpowiedzialnych za politykę transportową. Artykuł ma służyć weryfikacji następującej tez: efektywne zarządzanie systemem transportowym jest wynikiem sprawnie realizowanej polityki transportowej w aspekcie ekonomicznym, społecznym, środowiskowym oraz przestrzennym.
EN
A well-developed transport system that guarantees social and industrial development is a stable foundation for the economic growth of every country. Transport is responsible for carrying people and goods not only in a given country, but it also contributes to the significant integration of countries on the international arena, which directly affects the development of tourism and the constant improvement of the quality of life. The evolution of transport systems is extremely important. It is strongly influenced by growing consumerism, the progressing phenomenon of globalization, as well as the modernization of transport infrastructure. The constant development of transport allows a given country economy to become a competitive economy, increases the level of security of people and goods, and also guarantees a huge number of jobs. The main purpose of this article is to analyze the transport system of Japan and China, including the directions of transport policy development in the countries concerned. The analysis was carried out on the basis of critical analysis of the source literature and the analysis of statistical data on transport infrastructure. The author of this article also assessed the transport systems in the countries indicated, taking into account the current advancement of the activities of the entities responsible for transport policy. The article is intended to verify the following thesis: effective management of the transport system is the result of an efficient transport policy in the economic, social, environmental and spatial aspect.
8
Content available remote Rozwój transportu autobusowego na Malcie
PL
Celem artykułu jest zapoznanie czytelnika z historią powstania i rozwoju transportu autobusowego na Malcie, w tym z początkami komunikacji autobusowej, sięgającej pierwszych lat XX w. Przedstawiono w nim także reformy lat 70. XX w. oraz zmiany, jakie nastąpiły w ostatnich latach. Transport autobusowy objęto systemem kontraktowanych usług publicznych z określeniem minimalnych wymagań jakościowych, co doprowadziło do optymalizacji i unowocześnienia parku autobusowego, poprawy jakości usług oraz wzrostu liczby pasażerów.
EN
The aim of the article is the presentation the history of the creation and development of bus transport in Malta, including the beginning of bus transport in the first years of the twentieth century. It also presents the reforms from the 1970s and changes that have occurred in recent years. Bus transport was covered the system of contracted public services with specification of minimum quality requirements, which led to the optimization and modernization of the bus park, improvement of the quality of services and increase in the number of passengers.
EN
The current state of mobility in our cities is still showing worse and worse transport, security and environmental conditions. The most common problem of traffic services in cities is the inability to arrange the conditions for the transport of persons and the transport of goods and services. Inappropriate conditions are evident mainly in traffic congestion, which cause significant time losses for all users of the means of transport (mass transport of persons is not exemption). The daily practice proves that one of the crucial conditions not only for the satisfaction of the inhabitants, but also for the city’s own functionality is the high-quality, fast, safe and dynamic transport and also parking on its territory. Increasing and widespread traffic collapse in cities is caused by two factors. The first is an enormous increase in car traffic which significantly limiting other types of transport. The second is an inappropriate localization of various activities and facilities. Unregulated urban development is caused by disregarding the landuse plan and cities have unregulated construction. This results in inadequate traffic requirements in specific areas, which significantly exceed the capacities of transport communications. In our papers are described mentioned problems and, as a deterrent example, we introduce the city of Žilina.
10
Content available Demand model in the agglomeration using SIM cards
EN
The road network development programme, as well as planning and design of transport systems of cities and agglomerations require complex analyses and traffic forecasts. It particularly applies to higher-class roads (motorways and expressways), which in urban areas, support different types of traffic. Usually there is a conflict between the needs of long-distance traffic, in the interest of which higher-class roads run through undeveloped areas, and the needs of bringing such road closer to potential destinations, cities [1]. By recognising the importance of this problem it is necessary to develop the research and methodology of traffic analysis, especially trip models. The current experience shows that agglomeration models are usually simplified in comparison to large city models, what results from misunderstanding of the significance of these movements for the entire model functioning, or the lack of input data. The article presents the INMOP 3 research project results, within the framework of which it was attempted to increase the accuracy of traffic generation in agglomeration model owing to the use of BigData – the mobile operator’s data on SIM card movements in the Warsaw agglomeration.
PL
Program rozwojowy sieci drogowej jak i planowanie i projektowanie układów komunikacyjnych miast i aglomeracji wymaga wykonywania złożonych analiz i prognoz ruchu. Dotyczy to zwłaszcza dróg wyższych klas, także autostrad i dróg ekspresowych, które w obszarach zurbanizowanych obsługują ruch docelowy i tranzytowy. Istnieje konflikt między potrzebami ruchu na duże odległości w interesie którego leży, aby autostrada przebiegała przez tereny niezabudowane i potrzebami zbliżenia autostrady do potencjalnych celów podróży, których największymi koncentracjami są miasta [1]. Dostrzegając wagę problemu niezbędne jest rozwijanie metodyki badania i analizowania ruchu, a zwłaszcza budowy modeli podroży. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że zwłaszcza w modelach dla aglomeracji stosowane są uproszczone odwzorowania przemieszczeń w strefie aglomeracyjnej (poza głównym miastem) co wynika z niezrozumienia znaczenia tych przemieszczeń dla funkcjonowania całości modelu, bądź wynika z braku danych wejściowych (z badań) pozwalających na zbudowanie wiarygodnych modeli. Artykuł przedstawia wyniki projektu badawczego INMOP 3 w ramach którego podjęto próbę zwiększenia dokładności modelu aglomeracyjnego w części dotyczącej modelu generacji ruchu, dzięki wykorzystaniu BigData – danych operatora telefonii komórkowej o przemieszczeniach kart SIM na obszarze aglomeracji warszawskiej.
11
Content available Autonomous vehicles: basic issues
EN
The work was dedicated to the subject of innovative autonomous vehicles on the transport market. The paper presents basic information about autonomous cars: a nomenclature characteristic of autonomous vehicles, along with the terms “automatic”, “autonomous”, “self-drive” and “driverless”. The article also presents various types of autonomous cars based on the most popular classifications in the world. The purpose of the work is to present basic issues related to autonomous vehicles.
PL
Podobnie jak na polskiej granicy wschodniej, na granicy słowacko-węgiersko-ukraińskiej również funkcjonują stacje przeładunkowe wyposażone w sieć kolejową o rozstawie 1 435 mm i 1 520 mm. Ze względu na mniejszą długość wspomnianej granicy, podobnych przejść jest nie tylko mniej, ale także wszystkie pełnią rolę przejść zasadniczych, odpowiednio po 2 przejścia słowacko-ukraińskie i węgiersko-ukraińskie, a ich głównym przeznaczeniem jest przeładunek towarów nieprzetworzonych importowanych z kierunku wschodniego. Na terytorium Słowacji zbudowano linię szerokotorową do transportu rudy żelaza do huty pod Koszycami. Po jednym przejściu na każdej granicy jest wykorzystywane w ruchu pasażerskim, który wydatnie zmniejszył się po 1989 r.
EN
Similarly to the Polish eastern border, there are also transshipment stations equipped with a railway network with a 1435 mm and 1 520 mm gauge on the Slovak-Hungarian-Ukrainian borders. Due to the smaller length of these borders, the number of stations is only 1–2 on Slovak-Ukrainian and Hungarian-Ukrainian borders. These stations play a role in the transshipment of unprocessed goods imported from the East and somewhat marginal in passenger traffic (mainly local trains than long-distance). A broad-gauge line was built to transport iron ore to the steelworks near Koszyce in the 60s. Despite the passenger traffic significantly decreased after 1989, one rail border point is used in passenger traffic.
PL
bezpieczeństwa państwa. Przemysł motoryzacyjny w Polsce ma znaczący udział w generowaniu PKB. Jest to około 10-12% (w różnych przedziałach czasowych). Od 1950 r. przemysł motoryzacyjny znacząco stymulował polską gospodarkę, dawał miejsca pracy, był zaczątkiem postępu naukowo-technicznego, wnosił znaczący wkład w eksport, promował lokalne inwestycje i tworzył warunki do współpracy z innymi branżami i nauką. W następnej dekadzie XXI wieku udział ten może nawet wzrosnąć. Aby tak się stało, należy opracować nową politykę sektorową dla motoryzacji w Polsce. Potencjał i rozwój przemysłu motoryzacyjnego ma również istotny wpływ na obronność. Bezpieczeństwo Polski zależy bowiem od wydajności systemu transportowego, którego kluczowym elementem jest przemysł motoryzacyjny. Branża motoryzacyjna powiązana z nowoczesną siecią drogową i systemami transportu publicznego umożliwia rozwój polskiej gospodarki i zwiększa jej powiązanie z gospodarką światową. Artykuł wskazuje, że przemysł motoryzacyjny jest niezwykle ważnym czynnikiem w zarządzaniu bezpieczeństwem i obronością państwa polskiego.
EN
The article characterizes the impact of development of the automotive industry for the security system of the Polish state. The automotive industry in Poland was and still constitutes a significant share in generating GDP. This is about 10-12% (in different time periods). From 1950, it significantly stimulated the Polish economic situation, gave jobs, was a leaven of scientific and technical progress, made a significant contribution to exports, promoted local investments and created conditions for cooperation with other industries and science. It can be expected that in the next decade this share will remain unchanged or will increase. For this to happen, we need to develop a new sectoral policy for motorization in Poland. The potential and development of the automotive industry also has a significant impact on the defense of every country, including Poland. The safety of the country and its citizens depends on the efficiency of the transport system, which the key element is automotive industry. The Polish automotive industry associated with the modern road network and public transport systems enable the development of the Polish economy and increase its links with the global economy. The article presents that the automotive industry is an extremely important factor in managing the security and defense of the Polish state.
14
Content available remote Decision Problems in Developing Proecological Transport System
EN
Transport systems are of key importance for functioning of the economy and development of society. Due to the constant increase in transport volumes, the impact of transport on the natural environment and human health has also become critical. The pro-ecological aspects are therefore indispensable design factors that reflected in the construction of vehicles and transport infrastructure as well as in the planning, organization and legal regulation of transport. The environmental pollution resulting from mobile sources of harmful compounds of exhaust gases such as trucks and passenger cars with combustion engines of all kinds, as well as means of railway transport and other modes of transport are of particular importance. The pollution resulting from internal combustion engines use translates into the emission of harmful exhaust components, in particular carbon monoxide CO, hydrocarbons HC, nitrogen oxide NO, nitrogen dioxide, NO2, particulates of various sizes PMx and carbon dioxide CO2. Additionally, the noise and vibration, soil and water pollution, and environmental fragmentation must be considered. Reducing these negative factors while increasing the volume of passenger and freight transport requires development of new types of vehicles and methods of organization, which are the subject of this paper. The paper discusses pro-ecological shaping of rail and road transport systems for passenger and freight transport in the scale of country. The basic factors influencing the development of transport system, their impact on the environment and way of modelling are discussed. The original model EMITRANSYS developed in the PTV VISUM environment was presented. The model is used for modeling of operation and development of large-scale transport systems with regard to emission of harmful exhaust compounds and noise. The features of the tool and application possibilities are discussed. Next, the components of the model are presented: model of transport network (road and rail) along with the characteristics of network sections and nodal points enabling changing the type of transport (commodality) and regions, the demand model for freight transport and demand model for passenger transport. The demand model for freight transport was based on the NST classification of loads, and the demand model for passenger transport was based on the divisions of travel motivation typical for transport feasibility studies. The railway and road transport network operate in parallel and are loaded with the same traffic flows. The decision about choosing the type of transport and the route in the network (distribution of the traffic flow) is simulated in PTV VISUM according to the given criterion. In this case, the criterion is the emission volume and simultaneous implementation of the set transport tasks. Then, the rolling stock in passenger and freight road transport and rail transport, the types of engines, fuel used and EURO emission standards were discussed. On this basis, a formal mathematical model that minimizes the emission of harmful exhaust compounds as a function of the distribution of traffic flow to the network is discussed. The results of the General Movement Measurement (2015), approximated for 2020, were used to calibrate the model. The article ends with an analysis of the case for the transport network of Poland and conclusions.
PL
Systemy transportowe mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania gospodarki oraz rozwoju społeczeństwa. Ze względu na stały wzrost skali przewozów, krytyczny stał się także sposób oddziaływania transportu na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka. Aspekty proekologiczne są więc niezbędnymi czynnikami projektowymi, które mają swoje odzwierciedlenie w konstrukcji pojazdów i infrastruktury transportowej, a także w mechanizmach planowania, organizacji i regulacji prawnej przewozów. Szczególnie istotne jest zanieczyszczenie środowiska wynikające z wykorzystania mobilnych źródeł emisji szkodliwych związków spalin takich jak samochody ciężarowe i pasażerskie z silnikami spalinowymi wszystkich rodzajów, a także środki transportu kolejowego oraz innych gałęzi transportu. Zanieczyszczenie wynikające z wykorzystania silników spalinowych przekłada się na emisję szkodliwych składników spalin, a w szczególności tlenku węgla CO, węglowodorów HC, tlenku azotu NO, dwutlenku azotu, NO2, cząstek stałych o różnych rozmiarach PMx i dwutlenku węgla CO2. Do tego dochodzi hałas i wibracje, zanieczyszczenie gleby i wód oraz fragmentacja środowiska. Zmniejszanie tych negatywnych czynników przy jednoczesnym wzroście wielkości przewozów pasażerskich oraz towarowych wymaga opracowania nowych rodzajów środków transportu i metod organizacji transportu, które są przedmiotem tego artykułu. W artykule podjęto tematykę proekologicznego kształtowania systemów transportowych kolejowo-drogowych realizujących przewozy pasażerskie oraz przewozy towarowe w skali kraju. Przedstawiono podstawowe czynniki wpływające na rozwój systemu transportowego i jego wpływu na środowisko, omówiono ich wpływ oraz sposoby modelowania. Przedstawiono autorski model EMITRANSYS zbudowany w środowisku PTV VISUM, służący do modelowania działania i rozwoju systemów transportowych w dużej skali z uwzględnieniem emisji szkodliwych związków spalin oraz hałasu. Omówiono cechy narzędzia i możliwość jego wykorzystania. Następnie przedstawiono składowe modelu: model sieci transportowej (drogowej i kolejowej) wraz z charakterystyką odcinków sieci i punktów węzłowych umożliwiających zmianę rodzaju transportu (komodalność) oraz rejonów, model popytu na przewozy towarowe oraz model popytu na przewozy pasażerskie. Model popytu na przewozy towarowe został przygotowany w oparciu o klasyfikację NST ładunków, zaś model popytu na przewozy pasażerskie został oparty oparto o typowe dla studiów wykonalności w transporcie podziały motywacji podróży. Sieć transportowa kolejowa i drogowa działają równolegle i obciążane są tymi samymi potokami ruchu. Decyzja o wyborze rodzaju transportu oraz drogi w sieci (rozłożenie potoku ruchu) jest symulowana w PTV VISUM zgodnie z zadanym kryterium. W tym przypadku kryterium wielkości emisji przy jednoczesnej realizacji zadanych zadań przewozowych. Następnie omówiono tabor realizujący przewozy w transporcie drogowym pasażerskim i towarowym oraz w transporcie kolejowym wraz z rodzajami silników, stosowanego paliwa i norm emisji EURO. Na tej podstawie omówiono formalny model matematyczny minimalizujący emisję szkodliwych związków spalin w funkcji rozłożenia potoku ruchu na sieć. Do kalibracji modelu wykorzystano wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu (2015), aproksymowane na rok 2020. Artykuł kończy się analizą przypadku dla sieci transportowej Polski oraz wnioskami.
15
EN
The implementation of a multi-faceted undertaking related to the preparation, construction and commissioning of the Central Polish Airport (CPK) requires effi cient transport. Th e selected location – 30 km from Warsaw, near Grodzisk Mazowiecki, where there already is a large concentration of transport routes and high speed railway lines are planned for construction – will facilitate the completion of this project. The article presents the transport environment of the CPK, the signifi cant conditions and the capabilities in terms of transporting passengers to and from the airport by rail, including the division into metropolitan area and regional traffi c and considering long-distance traffic, as well. One of the key requirements for the success of the project will be integrating the airport with the regional, national and international railway networks.
PL
Realizacja wielopłaszczyznowego przedsięwzięcia związanego z przygotowaniem, budową i uruchomieniem Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) wymaga zapewnienia efektywnego transportu. Wybrana lokalizacja w odległości 30 km od Warszawy w okolicy Grodziska Mazowieckiego, gdzie już istnieje duża koncentracja ciągów transportowych, a w przyszłości jest planowana budowa linii dużych prędkości, ułatwia to zadanie. W artykule przedstawiono otoczenie transportowe CPK, istotne uwarunkowania oraz możliwości obsługi pasażerskiej lotniska transportem kolejowym z uwzględnieniem podziału na ruch aglomeracyjny i regionalny oraz dalekobieżny. Jako jeden z kluczowych elementów powodzenia tego przedsięwzięcia wskazano konieczność integracji z siecią kolejową, zarówno regionalną, jak i krajową oraz międzynarodową.
PL
Rosnąca rola transportu kolejowego stanowi przyczynek do badań na temat regionalnych przewozów kolejowych w ramach poszczególnych województw. W kontekście przemieszczeń osobowych niezwykle istotna staje się faktyczna dostępność transportowa oparta na układzie połączeń osobowych. Obszarem badań jest województwo opolskie. Autor na podstawie powiązań międzywęzłowych: liczby połączeń bezpośrednich, liczby połączeń z przesiadkami, liczby przesiadek oraz czasu podróży, dokonał analizy sieci połączeń regionalnych. Za węzły uznane zostały stacje z co najmniej trzema czynnymi kierunkami osobowymi oraz lokalne centra aktywności – stolice gmin. Łączna liczba węzłów wyniosła 51. Analiza wykazała polaryzację oferty przewozowej (średnio z każdego węzła odjeżdża 10 par połączeń) oraz groźbę defragmentacji sieci na układy lokalne (Kluczbork oraz Opole). Za główny ciąg komunikacyjny została uznana trasa Brzeg–Opole– Strzelce Opolskie, która powinna stanowić szkielet regionalnego systemu transportowego. Do pozytywnych aspektów funkcjonowania autor zaliczył niską liczbę przesiadek niezbędnych do podróży międzywęzłowych. Większość przemieszczeń między węzłami jest możliwa z jedną przesiadką. W aspekcie powiązań sieciowych (połączeniami bezpośrednimi) średnia ranga węzła wynosiła 7 (czyli z tyloma węzłami w sieci miał średnio każdy węzeł powiązanie bezpośrednie). Sieć wykazuje dużą liczbę węzłów o niskim stopniu powiązań. Dodatkowo autor obliczył wskaźniki pośrednictwa oraz bliskości, które podkreśliły rolę najważniejszych węzłów: Opola, Kluczborka, Nysy. W układach sieciowych istotną rolę pełnią linie lokalne, które pozwalają na powiązanie dwóch sieci (np. Opole–Kluczbork). Do czynników rozwojowych transportu można zaliczyć oparcie powiązań na głównym korytarzu transportowym oraz systemie kolejowych linii dowozowych.
EN
The growing role of rail transport is a contribution to research on regional rail transport within individual voivodships. In the context of personal transfers, the actual transport accessibility based on the real connections system becomes extremely important. The research area is the Opolskie Voivodeship. The author on the basis of inter-connection links: the number of direct connections, the number of connections with transfers, the number of transfers and travel time, has analyzed the regional connections network. Nodes are stations with at least three active personal directions and local activity centers - municipal capitals. The total number of nodes was 51. The analysis showed a significant polarization of the transport offer (on average, 10 pairs of connections depart from each node) and the threat of defragmenting the network to local systems (Kluczbork and Opole). The Brzeg–Opole–Strzelce Opolskie route has been recognized as the main route of communication, which should be the skeleton of the regional transport system. The positive aspects of the functioning of the transport system, author included: low number of transfers necessary for inter-node travel. Most displacements between nodes are possible with one change. In the aspect of network connections (direct connections), the average rank of the node was 7 (that is, with every node in the network, on average, each node had a direct connection). The network has a large number of nodes with low connections. In addition, the author calculated the betweenesses and closeness indicators, which emphasized the role of the most important nodes: Opole, Kluczbork, and Nysa. Local networks play an important role in network systems, which allow linking two networks (eg. Opole–Kluczbork). The possibility of transport development includes the support of links to the main transport corridor and the system of railway feeder lines.
EN
Background: The RFID (Radio Frequency IDentification) stands for a modern technique of wireless identification of objects, which at the present stage of development is frequently used in automated processes in various sectors of economic activity. Today, as technology more and more often surprises us with various solutions, one must constantly follow and invest in new technologies to stay afloat on the market and not fall behind. RFID technology is increasingly applied and implemented in businesses. Unfortunately, there are not many publications on the factors which influence the choice and implementation of new solutions in businesses. The purpose of this article is to identify factors which affect decisions in the process of implementing an RFID system. Methods: A literature review was performed concerning the implementation of RFID systems in businesses and factors which cause companies to introduce the new identification system. Questionnaire-based surveys were administered in 203 businesses operating on national and international market. Questions were asked about the motivation behind implementing new technologies. Statistical tests (chi square Pearson and analysis of variance (ANOVA)) as well as factor analysis were used in the study. It was also verified if business size, area of operations, introducing innovation, ownership of an identification system, participation of foreign capital and being part of a cluster had any effect on the assessment of factors which influence the purchase of an RFID system. Results: The findings suggest that for most entrepreneurs the key factor is streamlining the sales, storage and transport processes. In certain cases, such as micro-enterprises, the cost of system implementation is seen as the most significant factor. Socio-economic characteristics also affect the evaluation of the factors. Conclusion: The analysis provides manufacturers of RFID technologies with information on the expectations of the consumers and what motivates them in their decision to purchase an RFID system. The more capabilities offered by the system, the more it is desirable; the cost of purchase and implementation of the new technology is also quite salient.
PL
Wstęp: Technologia RFID jest coraz częściej stosowana i wdrażana w przedsiębiorstwach. Celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań decyzyjnych w procesie wdrażania w przedsiębiorstwach systemu RFID (Radio Frequency IDentification). Metody: Dokonano przeglądu literatury na temat implementacji systemów RFID w przedsiębiorstwach oraz czynników, jakie powodują, że firmy decydują się na wprowadzenie nowego systemu identyfikacji. Przy pomocy ankiety przeprowadzono badania w 203 przedsiębiorstwach działających na rynku krajowym i międzynarodowym pytając, jakie powody skłaniają firmy do wprowadzania nowych technologii. Do badań wykorzystano testy statystyczne (chi kwadrat Pearsona oraz analizę wariancji ANOVA) i analizę czynnikową. Sprawdzono także czy wielkość przedsiębiorstwa, zasięg działania, wprowadzanie innowacji, posiadanie jakiegokolwiek systemu identyfikacji, rodzaj działalności, udział kapitału zagranicznego oraz udział w klastrze mają wpływ na ocenę czynników decydujących o zakupie systemu RFID. Wyniki: Badania wskazują, że dla większości przedsiębiorców najważniejszym czynnikiem jest usprawnianie procesów sprzedaży, magazynowania i transportu. W niektórych przypadkach jak w mikroprzedsiębiorstwach najwyżej ocenianym czynnikiem jest koszt wdrożenia systemu. Cechy socjoekonomiczne mają także wpływ na ocenę wskazanych czynników. Wnioski: Analiza wskazuje producentom technologii RFID jakie oczekiwania posiadają odbiorcy i co nimi kieruje w przypadku decyzji o zakupie systemu RFID. Im więcej możliwości posiada system tym jest bardziej pożądany, niemałe znaczenie mają także koszty zakupu i wdrożenia nowej technologii. W artykule zaprezentowano także wpływ wybranych cech (wielkości przedsiębiorstwa, zakresu działalności itp.) na ocenę wybranych czynników. Wyniki stanowią wkład w identyfikację otoczenia przedsiębiorstwa, które powoduje o decyzjach wprowadzania nowych technologii RFID.
PL
Poznań jako jedna z najsilniejszych jednostek miejskich w kraju ma znaczną strefę oddziaływania (obszar funkcjonalny). Naturalną konsekwencją takiego modelu rozwoju są poważne problemy komunikacyjne spowodowane dynamicznym rozwojem strefy podmiejskiej. Za ich rozwiązanie przyjmuje się oparcie układu komunikacji publicznej na węźle kolejowym i stworzenie na jego podstawie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Jednak dla sprawnego funkcjonowania takiego systemu zachodzi potrzeba integracji z innymi systemami transportowymi za sprawą węzłów przesiadkowych. Celem artykułu jest ukazanie potencjału na stworzenie policentrycznego systemu multimodalnych węzłów przesiadkowych, opartych na istniejących kolejowych dworcach miejskich (dworcach dzielnicowych). W badaniach skupiono się na perspektywie pasażera, a główną metodę badawczą stanowi wywiad pogłębiony. Pozwoliło to uzyskać opinię oraz zidentyfikować potrzeby pasażerów korzystających z badanych obiektów. W trakcie badań skoncentrowano się także na analizie zachowań komunikacyjnych pasażerów oraz analizie sposobu funkcjonowania samych dworców miejskich. Dodatkowo pozyskano informację o przybliżonym celu podróży pasażerów, co pozwoliło wyznaczyć hipotetyczne zasięgi oddziaływania poszczególnych dworców miejskich. Wyniki badań pozwoliły na opracowanie szeregu rekomendacji mających na celu optymalizację funkcjonowania wybranych kolejowych dworców miejskich zarówno w aspekcie technicznym, jak i organizacyjno-zarządczym. Mogą one stanowić podstawę do opracowania koncepcji zrównoważonego transportu publicznego o zasięgu metropolitalnym.
EN
Poznań, being one of the strongest urban centers in the country, has a significant zone of impact (functional area). A natural consequence of this development model are significant communication issues caused by dynamic development of the suburban area. The solution of those issues is assumed to be basing the public communication system on a railway junction and, on its basis, creating the Poznań Metropolitan Railway. However, to ensure efficient functioning of such a system the need arises to integrate it with other systems of transport using transfer nodes. The aim of this article is to illustrate the potential of creating a polycentric system of multi-modal transfer nodes, based on existing city railway stations (district stations). The study focuses on the perspective of the passenger and the primary research method is the in-depth interview. This enabled to learn the opinion and identify the needs of passengers who use the facilities which are the subject of this study. The study also concentrated on analyzing thee communication behaviors of passengers and analyzing thee functioning of city stations themselves. Additionally, information was also acquired regarding the approximate destination of the passengers’ travel, which further allowed to specify the hypothetical impact range of individual city stations. Results of the study allowed to develop a range of recommendations intended to optimize the functioning of selected city railway stations, from a technical, as well as organization and management perspective. They have the potential to become a basis for developing a concept of sustainable public transport with a metropolitan reach.
PL
W artykule przedstawiono przykład wykorzystania jednej z metod wielokryterialnego wspomagania decyzji do oceny potencjalnych rozwiązań (wariantów) systemu transportowego w związku z występowaniem ograniczeń przepustowości układu drogowego w rejonie ulic Cienista i Gajowa w Gnieźnie. Autorzy przedstawili główne etapy realizacji prac związanych z analizą sytuacji decyzyjnej, budową wariantów, identyfikacją interesariuszy. Z wykorzystaniem eksperckiego modelu preferencji oraz metody Electre III wykonano ranking finalny.
EN
The paper presents an example of using one of the methods of multi-criteria decision support to evaluate several potential solutions (variants) of the transport system in connection with the capacity limitations of the road system in the area of Cienista and Gajowa streets in Gniezno. The authors presented the main stages of their work involving the analysis of the decision-making situation, the construction of variants and the identification of stakeholders. The final ranking was prepared using the expert preference model and the Electre III method.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.