Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system ostrzegania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł porusza zagadnienia związane z organizacją i zadaniami systemu ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami na przykładzie miasta Gliwic. Omówiono również kwestie funkcjonowania Regionalnego Systemu Ostrzegania. Dodatkowo przedstawiono wyniki przeprowadzonej ankiety w celu zapoznania się z wiedzą wybranej grupy badawczej z terenu Kampusu Akademickiego Politechniki Śląskiej w Gliwicach na temat znajomości sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych.
EN
The article discusses issues related to the organization and tasks of the warning system against threats on the example of the city of Gliwice. The issues of the functioning of the Regional Warning System were also discussed. In addition, the results of the survey were presented in order to familiarize with the knowledge of a selected research group from the Academic Campus of the Silesian University of Technology in Gliwice (knowledge of alarm signals).
PL
W artykule porównane zostały krzywe DET (ang. Detection-Error Tradeoff) dla pojedynczego klasyfikatora SVM testowanego na zbiorze kolejowych sygnalizatorów świetlnych przy użyciu oprogramowania zaimplementowanego w środowisku MATLAB, oprogramowania zaimplementowanego w C++ przy użyciu biblioteki OpenCV oraz dla pojedynczego klasyfikatora testowanego na zbiorze obrazów INRIA zawierającym sylwetki ludzkie. Potrzeba porównania rezultatów dla sygnalizatorów świetlnych z rezultatami dla ludzi oraz porównania funkcji oferowanych przez środowisko MATLAB z funkcjami biblioteki OpenCV wynika z uzyskanych w poprzednich badaniach (R. Król, P. Bojarczak, Detekcja kolejowych sygnalizatorów świetlnych w obrazach przy użyciu deskryptorów HOG i sieci neuronowych SVM) wysokich, względem badań N. Dalal, wartości współczynnika FPPW (ang. False Positives Per Window). Badania przedstawione w niniejszym artykule dowodzą, że charakterystyczne cechy geometryczne sygnalizatorów świetlnych nie wpływają na jakość rezultatów uzyskanych przy metodzie badań zastosowanej w poprzedniej pracy.
EN
In this paper Detection-Error Tradeoff Curves were compared for the single SVM classifier which was tested on the set of images containing railway traffic lights using the software which Authors implemented in Matlab, software implemented by the Authors in OpenCV (C++) and for the single SVM classifier tested on the INRIA persons image set using software implemented by the Authors in Matlab. Research performed in this paper are important because in the last numerical experiments high values of FPPW coefficient (False Positives Per Window) were obtained. Results presented in this paper prove that characteristic features of the railway traffic lights geometry do not influence value of FPPW and HOG descriptors can be successfully used for this type of object.
PL
W lipcu 2006 r. Navneet Dalal opublikował rezultaty badań detektora wykorzystującego sieci neuronowe SVM oraz deskryptory obrazów HOG (ang. Histogram of Oriented Gradients), który użyty został do wykrywania sylwetek ludzkich w obrazach i video. W tym artykule podobne badania zostały przeprowadzone dla detektora kolejowych sygnalizatorów świetlnych. W środowisku Matlab zaimplementowany został system TSR (ang. Traffic Sign Recognition) oraz przeprowadzona została jego analiza dla różnych parametrów deskryptorów HOG. Pomimo, że system TSR ma takie same parametry jak system do detekcji sylwetek ludzkich, rezultaty badań tych systemów różnią się. Dobre rezultaty osiągnięto jedynie dla wybranej liczby poziomów kwantyzacji w deskryptorach HOG, podczas gdy w badaniach detektora ludzi uzyskiwano tym mniejsze wartości współczynnika strat (ang. miss rate), im większa była liczba poziomów kwantyzacji. Zwiększenie liczby obrazów w zbiorze uczącym klasyfikatora z 444 do 16000 poprawiło znacznie parametry detekcji. Niestety w badaniach systemu TSR uzyskano wysokie wartości współczynnika FPPW (ang. False Positives Per Window) w porównaniu do badań detektora sylwetek ludzkich. Może być to spowodowane brakiem normalizacji blokowej lub inną metodyką normalizacji w funkcji obliczającej deskryptor w programie Matlab. Wysokie wartości współczynnika FPPW mogą także świadczyć o tym, że rodzaj deskryptora lub metodyka detekcji są nieodpowiednie dla kolejowych sygnalizatorów świetlnych.
EN
In July 2006 Navneet Dalal published the research of the detector constructed with linear SVM neural networks and HOG (Histogram of Oriented Gradients) descriptors which was used for detection of people in images and videos. In this paper similar research was done for detection of railway traffic lights. TSR (Traffic Sign Recognition) system was implemented in Matlab and examined for various settings of HOG descriptors. Despite the TSR system for railway traffic lights detection has the same settings as people detection system, the results are different. Good results was obtained only for selected number of bins in HOG descriptor, while in people detection the miss rate coefficient decreases with increasing number of bins. Increasing number of pictures in learning set of SVM network from 444 to 16000 significantly improved effectiveness of the detector. Unfortunately, high value of FPPW (False Positives Per Window) coefficient was obtained in comparison to the people detection research. It can be caused by the lack of block normalization or different block normalization method in the Matlab function which computes HOG feature vector. High values of FPPW can also point that this kind of descriptor or methodology is improper for railway traffic lights detection.
PL
W pracy przedstawiono podstawowe założenia funkcjonalne w stosunku do systemu pokładowego, którego zadaniem będzie ostrzeganie kierowcy o możliwym zmniejszeniu przyczepności nawierzchni drogi. Proponowana architektura systemu oparta jest na mikrokomputerze klasy SBC połączonym z systemem OBD pojazdu, dedykowanym akcelerometrem oraz urządzeniem wyświetlającym ostrzeżenia. Dodatkowo projekt systemu zakłada wykorzystanie komunikacji I2V do pobierania informacji rejestrowanych przez drogowe stacje pogodowe.
EN
Paper presents basic functionality of proposed on-board warning system. The system assist driver by displaying alerts when road conditions become less safety. In presented architecture a single board computer is applied as the core of the system. The SBC is connected with the OBD, accelerometer and device for displaying alerts. In order to read necessary meteorological data from road weather station the authors propose to use the I2V communication protocol.
EN
This paper presented the concept of an additional warning system for unguarded level crossings D category, based on the use of public open data transmission standards. In order to assess the impact of this additional warning system on traffic safety, the safety analysis with the use of Markov model was performed. In order to assess the possibility of building such an additional warning system, the functional analysis of sample system configuration (based on typical elements) was performed. Using Windchill Quality Solution software, the functional analysis based on the FTA method was performed, and ready ratio and MTBF parameters of the system were calculated.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję systemu dodatkowego ostrzegania kierowców na niestrzeżonych przejazdach kolejowych kategorii D opartego o wykorzystanie publicznych otwartych systemów transmisji danych. Dla systemu takiego przeprowadzona została analiza bezpieczeństwa z wykorzystaniem procesów Markowa w celu oszacowania wpływu proponowanego dodatkowego systemu ostrzegania na bezpieczeństwo ruchu pojazdów. W celu oszacowania możliwości budowy takiego systemu dokonano analizy funkcjonalnej dla przykładowej konfiguracji systemu zbudowanej z ogólnodostępnych na rynku typowych elementów (modułów). Analiza funkcjonalna oparta została o metodę FTA a do wyliczenia współczynnika gotowości oraz parametrów MTBF systemu wykorzystano oprogramowanie Windchill Quality Solutions.
PL
Współczesne statki powietrzne wyposażone są w systemy pokładowe wymagające ciągłego monitorowania i podejmowania przez załogę działań mających na celu przeciwdziałanie ewentualnym nieprawidłowościom i zagrożeniom. Komunikaty opisujące stan nadzorowanych systemów przekazywane są załodze poprzez urządzenia tworzące pokładowy system ostrzegania FWS (Flight Warning System). W artykule przedstawiono charakterystykę następujących systemów: - alarmu wysokościowego (Altitude Alerting); - ostrzegania o przekroczeniu dopuszczalnej prędkości lotu (Overspeed Warning); - ostrzegania o przeciągnięciu (Stall Warning). Ostrzeżenia te stanowią pokładowy system ostrzegania o przekroczeniu dopuszczalnych parametrów aerometrycznych. Właściwa interpretacja parametrów aerodynamicznych oraz sygnałów ostrzegających o ich przekroczeniu ma istotny wpływ na bezpieczeństwo lotów.
EN
Modern aircraft are equipped with on-board systems which require continuous monitoring and taking action by the crew in order to prevent possible malfunctions and threats. Messages reporting the status of monitored systems are sent to the crew by the Flight Warning System FWS. This article presents the characteristics of the following systems: - Altitude Alerting System; - Overspeed Warning; - Stall Warning. These alerts and warnings belong together to the Aerodynamic Warning System. The correct interpretation of aerodynamic parameters and alerts of their deviations has the significant influence on the flight safety.
PL
W artykule przedstawiono logistyczny punkt widzenia sytuacji kryzysowych oraz funkcjonowania systemu logistycznego na potrzeby zarządzania kryzysowego w administracji samorządowej. Rola logistyki podczas zdarzenia kryzysowego odnosi się przede wszystkim do zapewnienia niezbędnych działań ratowniczych (w tym ewakuacji), zaopatrzeniowych oraz informacyjnych. Ze względu na czynnik presji czasowej podczas sytuacji kryzysowej uruchamiane są specjalne procedury oraz powoływane funkcje koordynatora zabezpieczenia logistycznego, co pozwala na szybkie i efektywne przeciwdziałanie zagrożeniom. Istotnym czynnikiem w zakresie logistyki jest również organizacja łączności oraz system ostrzegania, alarmowania i informowania ludności o zagrożeniach.
EN
In the article the logistic aspect of crisis situation and the functioning of logistic system of crisis management was presented. The role of the logistic during the crisis situation first of all is the providing the necessary rescue operations (also the evacuation), activities of supplies and information. In view of the time pressure during the crisis situation is reboot the special procedures and function of logistic coordinator, what allows to efficient countering threats. The significant factor of logistics is also the organisation of the system of communications, warning, alerting and information.
PL
W artykule autorzy na przykładzie systemu dodatkowego systemu ostrzegania kierowców na przejazdach kolejowych niestrzeżonych, przedstawili problem skutecznego przekazywania informacji do pojazdu (samochodu) w aspekcie skuteczności i zasięgu działania takiego systemu. W tym celu autorzy wykonali, przy wykorzystaniu symulatora NS-2 oraz na zaimplementowanych w środowisku Matlab/Simulink modelach symulacyjnych, badania symulacyjne dla różnych typów kanałów transmisji. Uzyskane wyniki symulacji potwierdziły możliwość skutecznego dostarczenia do pojazdu informacji zbliżającym się pociągu, dla zakładanego w systemie dodatkowego ostrzegania zasięgu oddziaływania 500m.
EN
In the paper the authors, on the example of the additional warning system at unguarded level crossings, presented the problem of efficient provide information to the vehicle (car) in terms of effectiveness and range of operation of such a system. For this purpose, the authors performed, using a simulator NS-2 and implemented Matlab/Simulink simulation models, simulation studies for different types of transmission channels. The results of simulation confirmed the possibility of effective delivery of the vehicle on the approaching train, the expected additional warning system impact range 500m.
PL
W artykule autorzy podjęli problem poprawy bezpieczeństwa na niestrzeżonych przejazdach kolejowych typu D. Rozwiązaniem problemu jest zastosowanie systemu dodatkowego ostrzegania wykorzystującego do przekazywania informacji do pojazdu sieci sensorowe oraz systemu publicznej transmisji danych. Przeprowadzone z wykorzystaniem procesów stochastycznych, analizy wpływu opóźnień w transmisji telegramów do pojazdów, wykazały, iż opóźnienia te nie mają wpływy na skuteczne dostarczenie informacji o zbliżających się pociągu do pojazdu.
EN
In this paper the authors have a problem improving safety at unguarded railway level crossings D-type. Solution to this problem is to use an additional warning system based on the transmission of information to the vehicle sensor networks and the system of public data. Carried out with the use of stochastic processes, analysis of the impact of delays in the transmission of telegrams to the vehicle, showed that these delays do not have influence on the effective delivery of information about the upcoming train to the vehicle.
EN
Next to the traditional anti-flood protection infrastructure like embankments, polders and storage reservoirs there are some innovative procedures and systems – like warning against flooding system in South-Eastern Poland (LSOP). Thanks to them local communities living in the areas threatened by flooding can avoid losses.
11
Content available remote Complete System Design Based on Wireless Sensor Network for Disaster Prevention
EN
This paper presents various results of research on disaster prevention system using Wireless Sensor Network (WSN). Although we use the snow load sensing as a case study, the proposed system can be further easily adopted to detect other emergencies. Ongoing research on snow measurement is also briefly explained. We introduce architecture of the entire system along with our new modular WSN platform. Test results and evaluation of our WSN solution are presented as well. We verified that network performance is suitable for the purpose of Disaster Prevention system. Finally, a new data visualization framework which fulfills application specific requirements is demonstrated.
PL
W artykule opisano system ostrzegania przed katastrofami wykorzystujący bezprzewodową sieć czujników. System testowano na przykładzie obciążenia śniegiem. Wykorzystano modularną platformę sieci bezprzewodowej. (Projekt systemu ostrzegania przed zagrożeniami bazujący na bezprzewodowej sieci czujników)
EN
Crisis and emergency management require fast response times and the most efficient use of resources. It is required to have an effective response to hazards, for example, calls for early alert, reliable and accurate position information about the location of event. Police and emergency services need reliable and accurate knowledge of the location of deployed forces in order to coordinate them efficiently. This issue is particularly critical when the 'traditional' infrastructures are not available because of the emergency conditions (i.e. floods, maritime emergencies, oil spills, earthquakes and humanitarian aid operations). In this paper a contribution to environmental disaster prevention and management is given by the analysis of parameters relative to the identification and georeferencing of different kind of natural and anthropic emergenciesthrough the study of the format of the Common Alerting Protocol (CAP) version 1.2, implemented by Oasis, that allows a consistent warning message to be disseminated simultaneously over many different warning message to be disseminated simultaneously over many of transmission of alter messages are also examined including the possibility to use EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay System) SIS (Signal In Space). The final objective is the extraction and real time visualization of the information on a mobile device (PDA, mobile phone).
PL
Artykuł dotyczy problematyki detekcji i namiaru źródeł sygnałów emitowanych przez radioelektroniczne źródła promieniowania energii elektromagnetycznej. Dane z monitoringu i analiz są informacjami o cechach odbieranego sygnału i jego źródłach, niezbędnymi do podjęcia decyzji o ocenie stanu elektromagnetycznego na ziemi, morzu i w powietrzu. Rozważane rozwiązanie jest przykładem bezzwłocznego systemu monoimpulsowego.
EN
Identification systems are designed for detecting as well as for identifying the signals emitted by radioelectronic sources of electromagnetic energy. Data from monitoring of electromagnetic environment, with the data from analysing and identifying electromagnetic emissions are necessary to take a decision concerning the situation on earth, at sea, as well as in the air. The solution presented in our paper, is the example of immediate working systems in a monopulse regime.
16
Content available remote Systemowe modele wczesnego ostrzegania
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono główne idee wczesnegi ostrzegania. W drugiej części opisano podstawowe pojęcia teorii sterowania i systemów w odniesieniu do problemów wczesnego ostrzegania. W trzeciej części przedstawiony zosta opracowany przez autora system symulacji badawczych, który może być wykorzystany do badania systemowych modeli wczesnego ostrzegania.
EN
The first part of this paper presents main ideas of early warning systems The second part describes a system approach to early recognition. The last part of this tea explains how to use dynamic simulation to research early warning system models.
17
Content available remote Development trends of air-pollution warning systems.
EN
General scheme of the structure of air pollution warning system is presented and discussed. Three main functions of the system are discerned: recognition of the situation (monitoring) - hazard assessment - response to hazard. The components of the system are developing in close relation to these basic functions and are oriented on the improvement of the methods used for fulfillment of the functions. On this background, short history is presented of air-pollution warning systems in Poland. They were developed mainly in the Cracow-Silesian Region during past 10 years, combining the automatic pollution measuring networks, pollution forecasts, and decision algorithms. The response to the hazard has the form of public information, and - in some cases - pollution abatement on the basis of consensus. The pollution warning systems are now confronted with new challenges, whose main components are: necessity of extension of monitoring and warning systems to much bigger areas than ealier; evolution of air pollution character - disappearing of some kinds of pollutants and advent of new ones; new problems connected to chemical disasters; growing role of forecasting and early warning. The tools which are being developed in order to cope with new problems are discussed in relation to 3 groups of tasks: (a) The assessment of concentration fields in bigger areas needs further development of pollution modelling and application of complementary systems, like models corrected by the data from point measurements or point forecasts; (b) The pollution forecasting can be extended to bigger areas with use of new-generation models; (c) The diagnosis and forecasting of dispersion, conditions may be very helpful in warning systems - there are some new approaches in this area, like application of composite indices of dispersion conditions, application of data from meteorological mezoscale models, application of artificial neuron networks, and nowcasting supported by operational sodar observations of the boundary layer structures. The Institute of Meteorology and Water Management has some amount of experience in these areas. The reference list comprises 24 entries.
PL
Przedstawiono i omówiono ogólny schemat systemu ostrzegania przed zanieczyszczeniem powietrza. Wyróżnione zostały trzy główne funkcje systemu: rozpoznanie sytuacji (monitoring) - ocena zagrożenia - reakcja na zagrożenie. Elementy systemu rozwijane są w ścisłej relacji do tych funkcji podstawowych i z nastawieniem na doskonalenie metod realizacji tych funkcji. Na tym tle przedstawiono zarys historii polskich systemów ostrzegania przed zanieczyszczeniem powietrza. Rozwój tych systemów nastąpił w ciągu ostatnich 10 lat głównie w rejonie Krakowsko-Śląskim. W systemach tych połączono sieci automatycznych pomiarów zanieczyszczeń, systemy prognozowania zanieczyszczeń i algorytmy decyzyjne dla realizacji funkcji ostrzegania. Reakcja na zagrożenie polega na informacji publicznej oraz - w niektórych przypadkach - na ograniczaniu emisji na podstawie ugody z przedsiębiorstwami emitującymi. Systemy ostrzegania stają obecnie wobec nowych wyzwań, wyrażających się w: potrzebie rozszerzania systemów monitoringu i ostrzegania na większe obszary; w zmianach charakteru zanieczyszczeń - zanikania pewnych rodzajów i pojawiania się nowych; w nowych problemach, związanych z katastrofami chemicznymi; w rosnącym znaczeniu prognozowania i wczesnego ostrzegania. Narzędzia, które są rozwijane dla sprostania powyższym nowym problemom, omówiono w odniesieniu do trzech grup zadań: (a) Oceny obszarowej pól zanieczyszczeń, co wymaga dalszego rozwoju modelowania imisji oraz zastosowania systemów komplementarnych, jak np. modele korygowane danymi z pomiarów lub prognoz punktowych; (b) Rozciągnięcie prognozowania zanieczyszczeń na większe obszary może być realizowane za pomocą modeli nowej generacji; (c) Diagnoza i prognoza warunków dyspersji może być pomocna w spełnianiu zadań systemów ostrzegawczych - są w tej dziedzinie nowe podejścia metodyczne, jak wprowadzenie kompleksowych wskaźników warunków dyspersji, wykorzystanie danych z meteorologicznych modeli mezoskalowych, zastosowanie sztucznych sieci neuronowych oraz prognoza sytuacji bieżącej na podstawie ciągłych obserwacji sodarowych struktur warstwy granicznej atmosfery. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ma doświadczenie w tych dziedzinach. Podano odniesienia do literatury, obejmującej 24 pozycje.
PL
W latach osiemdziesiątych w rozwiniętych krajach Europy i świata nastąpił szybki rozwój systemów obsługi meteorologicznej dróg, oparty na elektronicznej technice pomiarowej, komputerowej technice przetwarzania danych oraz nowoczesnych systemach łączności. Zadaniem tych systemów jest dostarczanie dokładnej informacji o aktualnej sytuacji pogodowej na drogach oraz prognoz pogody dla służb drogowych umożliwiających im podjęcie optymalnych działań w zakresie zimowego utrzymania dróg i zwalczania zagrożeń dla ruchu drogowego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.