Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system mikroprocesorowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł opisuje przykładowe zastosowanie modułu łącza Ethernet/IP typu IIM7010A do współpracy z Dydaktycznym Systemem Mikroprocesorowym DSM-51, w sposób umożliwiający wykorzystanie tego modułu podczas zajęć laboratoryjnych.
EN
The article presents the example solution of cooperation between the IIM7010A Ethernet/IP module and Microprocessor Educational System DSM-51 designed to exploit this module during laboratory classes.
2
Content available Automatyzacja pomiaru długości sieci rybackich
PL
Niniejszy artykuł przedstawia zrealizowany projekt badawczy, w ramach którego zaprojektowano i wdrożono system do pomiaru długości sieci rybackich. W artykule przedstawiono założenia projektowe, różne możliwe rozwiązania oraz zrealizowane urządzenie. Wykazano również przydatność mikrokomputerów jednoukładowych w tego typu rozwiązaniach.
EN
This paper describes the author’s project of automatic measurement of the fishing net length. At the beginning, different possible constructions were considered. Typical, mechanical constructions did not provide visible results of measuring (Figs.1 and 2) and were difficult to be automated. To design a measuring system, some assumptions were taken. The results must be well visible in different lighting conditions, the maximum error must be no more than 10cm and the maximum length of the rope equals 100 m. In Fig.3 the whole device is shown. It contains a DC motor and a 100 m rope. It is usually mounted to the back side of a ship. In order to enable counting up and down the rope length, two reflective optical sensors of type CNY70 (Fig.5) were applied. They were mounted in two holes made in plastic cased together with an electronic circuit. All appliances were closed in a plastic water proof casing. The measuring system was designed using the microprocessor type AT89C2051. This is the MCS-51 product with 2K Bytes of reprogrammable Flash Memory, 5 V power supply, two 16 bit counters and 15 programmable I/O lines. The maximum error is less than 50mm, which is less than the value assumed.
PL
W artykule poruszono zagadnienie możliwości utraty stateczności przez pracującą koparkę jednonaczyniową. Zwrócono uwagę na rozwój systemów monitorujących stateczność maszyn w czasie wykonywania prac ziemnych. Zauważono, że systemy tego typu do prawidłowej pracy często potrzebują informacji o położeniach środków ciężkości głównych członów koparki. Informacji takich nie można znaleźć w katalogach większości firm. Dlatego autor przedstawił w tekście opracowaną przez siebie metodę identyfikacji wspomnianych parametrów. Zaproponowana metoda jest metodą eksperymentalno-analityczną. Zakłada ona konieczność pomiaru reakcji pod podporami, na których ustawia się badaną maszynę. Reakcje są mierzone przy różnych pozycjach manipulatora koparki. Na podstawie zmierzonych reakcji oraz informacji o orientacji członów w czasie pomiarów, można korzystając z zaprezentowanych zależności, wyliczyć pożądane współrzędne położenia środków ciężkości.
EN
The article presents the problem of possible loss of stability of a working single bucket excavator. Development of systems monitoring machine stability during earth-moving was analyzed. It was noticed, that this type of systems often require information about the centers of gravity of the main links in excavator’s kinematic chain. This information cannot be found in most producers’ catalogues. Therefore the author presented a method of identification of mentioned parameters developed by him. Proposed method is an experimental-analytic method. It assumes the necessity of measurement of reaction forces under supports on which the machine is placed. Reactions are measured at different positions of excavator’s manipulator. Based on measured reactions and information about excavator links during measurement, using presented relationships, coordinates of sought centers of gravity can be calculated.
EN
In the paper the results of preliminary experiments concerning bioelectrical impedance measurements using integrated impedance scanner AD5933 (Analog Devices) are described. Results of performed simulations are also presented. Design of a control circuit based on ARM microprocessor is described. Possible applications of the bioelectrical impedance spectroscopy method in measurements of selected characteristics of the human organism are discussed as well as plans for future development of dedicated, specialized equipment.
PL
W pracy przedstawiono wyniki wstępnych eksperymentów dotyczących pomiarów impedancji bioelektrycznej przy użyciu zintegrowanego skanera AD5933. Zaprezentowano wyniki przeprowadzonych symulacji oraz konstrukcję układu sterowania w oparciu o mikroprocesor. Omówiono możliwe zastosowania tej metody spektroskopii impedancji bioelektrycznej w pomiarach wybranych cech ludzkiego organizmu, a także możliwości przyszłego rozwoju dedykowanego urządzenia specjalistycznego.
PL
Technologia montażu części ciśnieniowej kotła energetycznego wymaga instalacji dużych konstrukcji mechanicznych [1-3, 5], za pomocą hydraulicznych siłowników linowych (rys. 1). Kluczowym problemem w tym procesie jest kontrola poziomu montowanych elementów z dużą dokładnością na poziomie pojedynczych milimetrów. W tym celu zaprojektowany, przetestowany i wykonany został innowacyjny, mikroprocesorowy, przemysłowy system kontroli poziomu wykorzystujący laserowy pomiar odległości (LIS – Level Indication System).
EN
The assembly technology of a power boiler pressure part requires installation of the so-called buckstays [1-3, 5]. The buckstays constitute a steel construction whose job is to stiffen screens of a combustion chamber. The buckstays are suspended on all four internal walls of the boiler support construction (Fig. 1) by means of strand jacks. In the corners of the boiler supporting construction the auxiliary equipment (e.g. burners) is installed and assembled with the buckstays subsystem. However, in spite of the fact that the procedure of suspending buckstays seems theoretically to be very simple, it is very inconvenient for the operating stuff. Thus, a key issue from the perspective of the boiler pressure part assembly process is to control the level of engineering structures during suspending processes with an accuracy of a single millimeter. Not uniform suspending of buckstays could lead to damage of the piping systems installed in the power boiler chamber. For this reason, there was designed, tested and implemented an innovative, microprocessor-based level control system using high precision laser distance measurement. This prototype solution supporting the assembly of power boiler subsystems is presented in this paper.
6
Content available remote Electromagnetic disturbances elimination methods in microprocessor systems
EN
The paper deals with noise suppression methods in microprocessor systems. Two methods are presented: hardware (LC decoupling) and software (microcontroller digital clock sources management). Advantages and disadvantages of each method are presented. The tests are conducted on a real, battery operated mobile device with an AVR microcontroller onboard. Efficient noise suppression for proposed methods is proven.
PL
Artykuł dotyczy metod tłumienia szumów w systemach mikroprocesorowych. Przedstawione zostały dwie metody: sprzętowa (odsprzęganie za pomocą elementów LC) oraz programowa (zarządzanie pracą wewnętrznych źródeł sygnałów zegarowych). Zostaną przedstawione zarówno zalety jak i wady poszczególnych rozwiązań. Przeprowadzone badania zostały oparte na rzeczywistym, zasilanym bateryjnie urządzeniu wyposażonym w mikrokontroler z rodziny AVR. Wykazano skuteczną ochronę przeciwzakłóceniową proponowanych metod.
PL
Zapotrzebowanie na detekcję gazów oraz zapachów wymaga konstruowania tanich urządzeń o coraz lepszej selektywności i czułości pomiarów. W pracy opisano taki układ pomiarowy, w którym zwiększenie selektywności oraz czułości uzyskano przez pomiar zjawisk fluktuacyjnych w rezystancyjnym czujniku gazów. Opisano sposób pomiaru, wybrany układ pomiarowy oraz projekt i realizację systemu mikroprocesorowego sterującego układem. W zakończeniu przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów.
EN
There is a huge demand on developing new methods of aroma and gases detection in medicine, military or food industry with high sensitivity and selectivity. For this reason, the new method was developed to recognize odors by analysis power spectrum density of resistance fluctuations within Taguchi gas sensor. Gas mixture concentration around the gas sensor influence resistance of gas sensor. In this paper, we focus on measurement and amplification of very low level noise signal. The microcontroller system which communicates with a personal computer by USB interface was described as well.
PL
W artykule przedstawiono system mikroprocesorowy przeznaczony do pomiarów prądów fazowych z wykorzystaniem cewek Rogowskiego. Zaprezentowano konfiguracje systemu od przetworników pomiarowych poprzez układ kondycjonowania sygnałów do układu sterującego wykorzystującego mikrokontroler STM32F103RBT6 z rdzeniem Cortex-M3. Szczególną uwagę zwrócono na metodę realizacji wielokanałowej ciągłej akwizycji sygnałów. W dalszej części artykułu opisano procedury obróbki sygnału pomiarowego uwzględniając specyfikę zastosowanych przetworników pomiarowych.
EN
In this paper there is presented microprocessor system design to phase current measurement with use Rogowski coils. Author presented system configuration from measurement converters, signal conditional module until control module based on STM32F103RBT6 microcontroller with Cortex-M3 core. Particular marked multichannel, continuous signals acquisition method. In the next section of this article author described measurement signal processing procedures with consider measurement converters specification.
PL
W artykule przedstawiono prototypowy projekt panelu operatorskiego do sterownika programowalnego PLC Simatic S7-200, komunikującego się ze sterownikiem z wykorzystaniem trybu swobodnie programowalnego Freeport. Projekt zawiera także moduł komunikacyjny umożliwiający bezprzewodowe przesyłanie danych pomiędzy sterownikiem, a panelem operatorskim. Panel realizuje podstawowe funkcje, które implementowane są w firmowych rozwiązaniach paneli operatorskich z wyświetlaczami LCD, takie jak: prezentacja komunikatów informacyjnych oraz alarmowych, podgląd oraz edycja stanu zmiennych czy możliwość modyfikacji stanu wyjść oraz innych zmiennych procesowych. W pracy wykazano, że możliwe jest zbudowanie urządzenia, które funkcjonalnie odpowiada firmowym rozwiązaniom, bez potrzeby użycia zamkniętych i niedostępnych bez opłat licencyjnych protokołów komunikacyjnych.
EN
The paper presents a prototype design of an operating panel for the Simatic S7-200 Programmable Logic Controller (PLC). The panel communicates with the PLC using a communication port running in the Freeport mode. In addition, the device contains also a module featuring wireless data exchange with the PLC. The panel can handle all the basie funetions implemented in commercially available products based on LCD-s, i. e. displaying messages and alarms, variable monitoring and modifying, modifying states of outputs and other process variables. The work is a proof, that it is possible to build a device with equivalent funetionality as commercial solutions, without using vendor-specific communication protocols protected by copyright.
10
Content available Interfejs użytkownika w systemach wbudowanych
PL
W pracy tej przedstawiono koncepcję budowy interfejsu użytkownika, charakteryzującego się niewielkimi wymaganiami dotyczącymi zasobów sprzętowych jak i obliczeniowych. Interfejs ten może znaleźć zastosowanie w dowolnych systemach mikroprocesorowych, a w szczególności w mikroprocesorowych systemach pomiarowych [4]. Prezentowane rozwiązanie wykorzystuje wyświetlacz zintegrowanego z panelem dotykowym będący zarówno urządzeniem wejściowym, jak i wyjściowym. Jego zastosowanie dostarcza wielu korzyści, przykładowo zwalnia projektanta z konieczności określania z góry wszystkich potrzebnych przycisków, przełączników i suwaków. Wyświetlacz z panelem dotykowym jako urządzenie wejściowe i wyjściowe interfejsu użytkownika pozwala m.in.: rozdzielić niektóre funkcje interfejsu na system mikroprocesorowy i wyświetlacz, odciążając mikroprocesor oraz algorytmy obliczeniowe.
EN
The paper presents the conception of a graphic structure of the user interface (GUI), which is characterized by small requirements concerning equipment resources and a touch panel. In the presented solution a module of a display that is integrated with the a touch panel EA eDIP240-7 (Fig. 1) is used. The block diagram of the module was presented in Figure 2. The processor LCD deals with drawing objects on the matrix. It also obeys the display's commands, which may come from inside memory EEPROM or from input buffer that receives the contents of the data field sent, corrected data frame. The module of a display may be configured by equipment in order to communicate in the standard RS232 (Fig. 3), I2C or SPI. The communication with a display takes place through the established data protocol. The protocol is independent of the chosen method of transmission, so it is the same for RS232, I2C and SPI. The general form of the data frame is presented in Figure 4. The communication with the module of a display on a level of the protocol happens in five ways compared in Table 1, depending on the purpose, and the direction of the information flow. The system realizes two-way communication, shown in Figure 5, by using the module of a display as an input and output device. The application of the display which is integrated with a touch panel brings a lot of benefits, for instance a designer does not have to specify all the necessary buttons, switches and slide controls in advance. Moreover, the structure of the user interface, that is so-called map, can be defined freely (Fig. 6). Static elements, i.e. the appearance definitions of the particular page menu and images- bitmaps are put in the display's memory. However, developed macros and the presentations of dynamic results are placed in the program of the cooperating system (Fig. 8). Thanks to such dispersal, the amount of data sent between the system and the display is minimized. This interface can be used in every micro processing system, and especially in a measuring micro processing system.
PL
Przedstawiono różne rozwiązania układów realizujących podgląd stanu mikroprocesora, dostęp do pamięci, zakładanie pułapek i sterowanie trybem pracy. Szczegółowo opisano dedykowane konsole obserwacyjno-sterujace. Konsole zostały zoptymalizowane poprzez instalacje mikrokontrolerów jednoukładowych.
EN
In the article various resolutions which realize viewing microprocessor state, access to memory, setting up traps and operating mode control are disscussed. Dedicated consoles for observations and control purpose are described in details. The consoles were optimize through microprocessor installations.
PL
W artykule przedstawiono projekt sterownika inteligentnego domu, w którym zastosowano kilka popularnych na rynku interfejsów. Wobec tendencji wśród projektantów do stosowania możliwie dużej liczby układów z jednym interfejsem, pokazano alternatywne podejście do problemu projektowania układów cyfrowych. Wykazano, że użycie wielu interfejsów, zamiast jednego, może znacznie uprościć konstrukcję urządzenia i prowadzić do obniżenia kosztów jego budowy.
EN
This paper presents intelligent house project uses several various market using interfaces. Against tendency of use only one interface in design, this paper shows alternative approach to the digital circuits design problem. It was proven below that using several interfaces, instead of one, can simplify project and cut build costs, in some particular cases.
PL
W ostatnich dwóch dekadach następował burzliwy rozwój napędów z silnikami indukcyjnymi prądu przemiennego. Dostępność tranzystorów mocy (np. IGBT) oraz rozwój techniki mikroprocesorowej sprawiły, że silniki indukcyjne klatkowe, zasilane z przekształtników MSI, zdominowały napędy o regulowanej prędkości. Wysoka sprawność i niezawodność przekształtników mocy oraz coraz doskonalsze metody sterowania pozwalają uzyskiwać wysoko sprawne napędy o bardzo korzystnych właściwościach ruchowych. Wydaje się, że dalszy postęp w dziedzinie napędów regulowanych będzie związany z nowymi konstrukcjami silników.
PL
Wielozadaniowy system monitorowania sygnałów fizjologicznych i środowiskowych jest przeznaczony do cyfrowej rejestracji oraz wstępnego przetwarzania sygnałów fizjologicznych i środowiskowych - sygnału czynności elektrycznej serca, temperatury wewnętrznej i zewnętrznej, a także wysokości na podstawie pomiaru ciśnienia atmosferycznego. Dedykowanym środowiskiem wykorzystywania systemu jest przede wszystkim lotnictwo. Dane zarejestrowane podczas lotu mają służyć ocenie poziomu obciążenia pilota i określać stopień jego odporności na stres związany z wykonywaniem zadania. Badania te mogą być pomocne przy ocenie możliwości psychofizycznych do wykonywania zadań lotniczych. System przeznaczony jest przede wszystkim do wykorzystania w samolotach wyposażonych w pokładowe rejestratory fizycznych parametrów lotu. Synchronizacja danych medycznych i parametrów lotu może odbywać się na podstawie czasu astronomicznego oraz wspólnie rejestrowanych, wybranych sygnałów.
EN
The multitask physiological and environmental signal monitoring system is intended for digital recording and pre-processing of physiological and environmental signals - electric heart activity, internal and external temperature, as well as altitude based on atmospheric pressure measurement. Aviation is a dedicated environment for system application. Data recorded during the flight may be used for the assessment of pilot load and specify his degree of resistance to job related stress. Such tests may be used for assessment of psychological and physical abilities during air tasks. The system is mainly intended for use in planes equipped with on-board recorders of flight physical parameters. Synchronization of medical data and flight parameters may be realized based on astronomical time and commonly recorded, selected signals. The signal recording system may be also used in sports, medicine and other field, where stress has a significant role.
15
Content available remote System mikroprocesorowy z komunikacją bezprzewodową w standardzie Bluetooth
PL
W artykule opisano mikroprocesorowy system komunikacyjny oparty na standardzie bezprzewodowej transmisji danych Bluetooth. System ten zaprojektowano do celów dydaktycznych laboratorium Instytutu Informatyki Elektroniki Uniwersytetu Zielonogórskiego. W artykule zawarto opis zaprojektowanego i zbudowanego systemu oraz przedstawiono możliwości opracowanej przykładowej aplikacji.
EN
This paper presents microprocessor communication system, based on wireless data transport Bluetooth. This system is designed for training purposes for Institute of Informatics and Electronic in University of Zielona Góra. The article describes design and ready made system and also presents possibilities of exemplary application.
EN
An implementation of sinusoidal current control of a 60 kW Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) is presented. The drive system consists of brushless AC motor driven by PWM converter. This system is designed for mining locomotive drive. The basic principles of PMSM motor field-oriented control and Digital Signal Controller implementation are presented. As the main control system, TMS 320F2812 microcontroller is used. Some features and advantages of applied microprocessor also presented. Examples of laboratory tests have been included in the paper in order to illustrate the operation of the designed drive system.
17
Content available remote Mikroprocesorowy system pomiaru wilgotności mas formierskich
PL
Zaprezentowano nową metodę pomiaru wilgotności mas formierskich. Opisano budowę stanowiska pomiarowego i zasadę wykonywania pomiarów. Przedstawiono budowę i zasadę działania systemu mikroprocesorowego sterującego procesem pomiaru.
PL
Omówiono podstawowe środki wspomagające uruchamianie urządzeń mikroprocesorowych zwracając uwagę na ich wady i zalety. Przedstawiono sposób uruchamiania bez konieczności korzystania z drogich urządzeń specjalnie przeznaczonych do wspomagania uruchamiania.
EN
Means for debugging embedded systems have been discussed. A method of debugging without expensive specialized eqiupment has been presented.
PL
W pracy przedstawiono zagadnienia związane z przerwaniami w systemach mikroprocesorowych. Ponieważ we współczesnych komputerach systemy przerwań opierają się na budowie programowalnego kontrolera przerwań 8259A (lub kaskadowego połączenia kilku takich kontrolerów), dlatego w opracowaniu omówiono: budowę, działanie i programowanie kontrolera 8259A. Badania, jakie przeprowadzono na testowanym kontrolerze 8259A, miały udowodnić, że inne tryby pracy niż standardowy tryb pełnego zagnieżdżania (stosowany w większości komputerów klasy PC) w pewnych sytuacjach mogą okazać się bardziej efektywne.
EN
This paper deals with various aspects of interrupts in microprocessor systems. The main focus of this paper is construction, operation and programming of the Programmable Interrupt Controller 8259A (or a cascaded systems of several such controllers) which is the main device responsible for systems of interrupts in the present personal computers. The research, carried out on the 8259A controller, proved that the modes of operations other than the standard fully nested mode, which is used in most present personal computers, may be more efficient in some situations.
PL
Praca zawiera szczegółowy opis konstrukcji w pełni funkcjonalnego urządzenia, umożliwiającego wyznaczenie wartości wielu parametrów trakcyjnych. Dzięki temu kierowca ma dostęp do wielu informacji, istotnych z punktu widzenia użytkowania samochodu.
EN
The paper includes a detailed description of the design of a fully functional device that enables the determination of many traction parameters. Thanks to them the driver has access to many pieces of information that are important from the point of view of his car's performance.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.