Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 137

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system komputerowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
The paper presents implementation of computer system dedicated to flexible design of hot rolling technologies. The system allows to compose a production line, which includes rolling, cooling and coiling devices with all the parameters dedicated to control the manufacturing process. VirtRoll system is implemented in mixed client-server architecture including both strong server and strong client sides, where the first one is based on Model-View-Controller (MVC) Angular approach, and the latter one is based on PHP Restful API. Moreover, the server side is responsible for submission of computing jobs to High Performance Computing (HPC) infrastructure to obtain fast and reliable results. The most important advantage of the system is a flexible material models definition giving the possibility to introduce innovative materials models into the final design of the modern hot rolling processes.
PL
Artykuł przedstawia system komputerowy dedykowany do elastycznego projektowania technologii walcowania na gorąco. System umożliwia komponowanie linii produkcyjnych składających się z urządzeń do walcowania, chłodzenia oraz zwijania. System VirtRoll został zaimplementowany w architekturze mocnego klienta i mocnego serwera, gdzie pierwszy z nich zaimplementowany został zgodnie z rozwiązaniem Model-Widok-Kontroler (MVC) Angular, natomiast drugi w technologii Restful API umożliwiającej bezpośrednie wysłanie zapytania na serwer WWW. Ponadto, serwer odpowiada za zlecanie zadań obliczeniowych na infrastrukturę sprzętową obliczeń wysokiej wydajności (HPC) w celu osiągnięcia szybkich i wiarygodnych wyników. Najważniejszą korzyścią z opracowania systemu jest jednak możliwość elastycznego definiowania modeli materiałowych, co pozwala na wprowadzanie innowacyjnych materiałów do projektów technologii walcowania na gorąco.
PL
W artykule omówione zostały zagadnienia implikacji i rozwoju cyfrowych, komputerowych systemów telewizji użytkowej w sterowaniu ruchem kolejowym i monitoringu obiektów infrastruktury transportowej. Opisano rosnący wpływ rozwiązań technicznych na poprawę bezpieczeństwa ruchu i warunków eksploatacyjnych oraz przedstawiono perspektywy nowych zastosowań tych systemów.
EN
This article discusses the implications and development of digital broadcast television systems for rail traffic control and transport infrastructure monitoring as well as describes the increasing influence of technical solutions on the improvement of traffic safety and maintenance conditions. The prospects of new applications of the systems are also presented here.
EN
Introduction. Expert witness reports, prepared with the aim of quantifying fault rates among parties, play an important role in a court's final decision. However, conflicting fault rates assigned by different expert witness boards lead to iterative objections raised by the related parties. This unfavorable situation mainly originates due to the subjectivity of expert judgments and unavailability of objective information about the causes of accidents. As a solution to this shortcoming, an expert system based on a rule-based system was developed for the quantification of fault rates in construction fall accidents. The aim of developing DsSafe is decreasing the subjectivity inherent in expert witness reports. Methodology. Eighty-four inspection reports prepared by the official and authorized inspectors were examined and root causes of construction fall accidents in Turkey were identified. Using this information, an evaluation form was designed and submitted to the experts. Experts were asked to evaluate the importance level of the factors that govern fall accidents and determine the fault rates under different scenarios. Based on expert judgments, a rule-based expert system was developed. The accuracy and reliability of DsSafe were tested with real data as obtained from finalized court cases. Result. DsSafe gives satisfactory results.
EN
A new dynamic programming based parallel algorithm adapted to on-board heterogeneous computers for simulation based trajectory optimization is studied in the context of “high-performance sailing”. The algorithm uses a new discrete space of continuously differentiable functions called the multi-splines as its search space representation. A basic version of the algorithm is presented in detail (pseudo-code, time and space complexity, search space auto-adaptation properties). Possible extensions of the basic algorithm are also described. The presented experimental results show that contemporary heterogeneous on-board computers can be effectively used for solving simulation based trajectory optimization problems. These computers can be considered micro high performance computing (HPC) platforms—they offer high performance while remaining energy and cost efficient. The simulation based approach can potentially give highly accurate results since the mathematical model that the simulator is built upon may be as complex as required. The approach described is applicable to many trajectory optimization problems due to its black-box represented performance measure and use of OpenCL.
PL
W artykule przedstawiony został projekt oraz metody implementacji komponentu wizyjnego systemu komputerowego przeznaczonego do nadzoru pracy stanowiska do nagrzewania indukcyjnego.
EN
The article presents the project and ways to implement video component of a computer system designed to supervise position of induction heating charges.
PL
W artykule przedstawiono symulowany komputerowy system zarządzania mocą i energią elektryczną w mikrosieci budowanego ośrodka badawczo-szkoleniowego. Na początku krótko scharakteryzowano rozważaną mikrosieć niskiego napięcia prądu przemiennego, a następnie opisano elementy składowe opracowanego systemu informatycznego dla tej mikrosieci. Ponadto zaprezentowano wyniki przykładowych symulacji komputerowych uzyskanych w oparciu o wspomniany system oraz omówiono zagadnienie wyznaczania wskaźników niezawodnościowych. Całość zakończono podsumowaniem i przedstawieniem kierunków dalszych badań.
EN
The paper presents a simulated power and energy management computer system for a microgrid of the research and educational center under construction. First, the low voltage AC microgrid considered is shortly characterized. Then, the components of the computer system designed for the microgrid are described. Moreover, the results of computer simulations obtained with the use of the system mentioned are included, along with discussion of the problem of calculation the reliability indexes. The paper is completed with the summary and the presentation of further possible research directions.
EN
Traditional management methods and structures are failing to adequately accommodate a complex reality, which is characterized by discontinuous change, hypercompetition and the exponential explosion of information science. Therefore, it demands a fundamental rethink and the development of a management paradigm that can withstand the pressure of rapid change in a borderless, connected, and wired world relying more and more on virtual structures. Inevitable changes in business environment and the redefinition of management methods and styles address new challenges for computer science in offering new services and products tailored to virtual organisational structures. The paper explores more attentively the potential and advantages of the usage of advanced information and communication technologies for support of network-based virtual organisations. The paper presents a specialised computer system, i.e. Computer PINF Platform designed to support virtual organisations in the efficient exchange, diffusion, and transfer of knowledge and innovations. The main features and functions offered by the PINF Platform were selected based on in-depth analyses of its potential users and stakeholders, i.e. research institutions, academia, and SMEs. The genesis of performed scientific and application works, architecture, main functions, and practical areas of the application of the Computer PINF Platform are also revealed in the paper. The implemented computer PINF Platform is a complex, modular IT tool to support geographically distributed entities of virtual organisations that aims at efficient transfer of knowledge and innovation into science, industry, and the business sector.
PL
Tradycyjne metody i style zarządzania nie spełniają już wymogów adekwatności w stosunku do złożonej rzeczywistości, która charakteryzuje się nieustanną dynamiką oraz wszechobecnością technologii informatycznych. Zatem konieczne jest wprowadzanie nowych paradygmatów zarządzania, takich jak struktury wirtualne, które w bardziej efektywny sposób odpowiadają na zachodzące w otoczeniu gwałtowne zmiany ekonomiczne, technologiczne, społeczne i kulturowe. Nieuchronne zmiany w otoczeniu biznesowym, które wymuszają redefinicję metod i stylów zarządzania, mają także ogromny wpływ na pojawiające się nowe wyzwania stawiane informatyce oraz technologiom ICT w zakresie oferowania nowych usług i produktów dostosowanych do tzw. wirtualnych struktur organizacyjnych. W artykule przedstawiono potencjał wykorzystania technologii teleinformatycznych w zakresie wspomagania funkcjonowania organizacji wirtualnych (OV). Artykuł prezentuje specjalizowany system komputerowy w formule Platformy informatycznej PINF, która należy do instrumentarium systemów komputerowych dedykowanych do wspierania funkcjonowania wirtualnego klastra instytucjonalnego ukierunkowanego na dyfuzję innowacyjnych technologii oraz wyników prac badawczych. Analiza potrzeb informacyjnych z zakresu szeroko pojętej innowacyjności wśród przedstawicieli jednostek badawczych i przedsiębiorstw sektora MSP umożliwiła opracowanie założeń technicznych oraz struktury logicznej i fizycznej efektywnego narzędzia komputerowego w formule platformy informatycznej. W artykule zaprezentowano genezę architektury, funkcjonalności oraz praktyczne obszary wykorzystania opracowanej Platformy informatycznej. Opracowana multisycyplinarna platforma PINF stanowi kompleksowe, modułowe i elastyczne narzędzie wspomagające pracę interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz efektywny transfer wiedzy i innowacji do sektora nauki, przemysłu oraz biznesu.
PL
W artykule opisano komputerowy system wspierający projektowanie technologii walcowania blach ze stali wielofazowych. Do modelowania złożonych procesów metalurgicznych występujących w procesie walcowania zastosowano heterogeniczne architektury komputerowe. Zasadniczym celem pracy było uzyskanie integracji dziedzinowo zorientowanego systemu VirtRoll z platformą Scalarm działającą na bazie architektury usług sieciowych SOA (ang. Service Oriented Architecture) i umożliwiającą masowe zrównoleglenie oraz analizę parametryczną. Szczególny nacisk położono na aspekty bezpieczeństwa integracji oraz udostępniania zasobów. W artykule opisano następującą funkcjonalność systemu: przepływ informacji przy modelowaniu walcowania, dziedzinowo zorientowany system do interpretacji badań doświadczalnych, integracja tego systemu z platformą do analizy parametrów procesu. Ponadto, omówione zostały możliwości zastosowania opracowanego rozwiązania w praktyce jak i potencjalne korzyści ekonomiczne wynikające z tego zastosowania.
EN
The paper describes the computer system for the design of rolling technology for multiphase steel strips. Heterogeneous computational infrastructures were applied to study complex metallurgical processes occurring during rolling. The goal of the work was achieved by integration of a domain-oriented system (VirtRoll) with a platform for massive parameter studies (Scalarm) on the basis of Service Oriented Architecture (SOA). In particular, technological and security aspects of the integration and permissions delegation are discussed in the paper. The following aspects of the system are describe: a workflow of studying rolling processes with the parameter study approach, the domain-oriented system for conducting metallurgical experiments, its integration with the platform for parameter studies along with its enhancements, a sample use of the developed solution and its potential business benefits.
PL
Opisano główne funkcje prototypowego systemu komputerowego wspomagającego zarządzanie ofertami, przeznaczonego dla firm wytwarzających narzędzia specjalne. Aplikacja stanowi centralne repozytorium ofert oraz zgromadzonych wokół nich dokumentów i danych. Przedstawiono, w jaki sposób można zarządzać pracami przedsiębiorstw produkcyjnych w sposób procesowy, z zastosowaniem modułu typu workflow, na przykładzie działu narzędzi specjalnych.
EN
Described are the main functions of a prototype of the computer system designed to support the tender management procedure as dedicated for the companies producing special tools. The developed IT application provides for central repository for the tenders and collection of the relevant documents and data. Presented is the way how operation of the production companies can be managed in a process oriented manner using the workflow module of the IT system by example of performance of the special tools department.
10
Content available remote System ONS jako uzupełnienie systemów ERP
PL
Opisano główne funkcje prototypowego systemu komputerowego wspomagającego zarządzanie ofertami, przeznaczonego dla firm wytwarzających narzędzia specjalne. Opracowano centralny rejestr ofert, pozwalający na gromadzenie danych i dokumentów powiązanych z ofertą w postaci elektronicznej. Przedstawiono mechanizmy umożliwiające automatyzację przepływu prac z zastosowaniem szablonów workflow.
EN
Described are the main functions of the prototype computer system dedicated for the companies manufacturing special tools to aid the tenders management system. Central memory register of the tender quotations has been developed to collect all data and documents in electronic form which are associated with the tenders. The functions for automatic operation of the workflows using workflow templates have been developed.
11
Content available remote Komputerowo wspomagana optymalizacja parametrów skrawania w obróbce toczeniem
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie własnego oprogramowania do komputerowego wspomagania optymalizacji parametrów skrawania na przykładzie toczenia.
EN
Article presents an application of own software for computer aided optimization of cutting parameters on example of turning.
PL
Artykuł zawiera informacje dotyczące systemów komputerowych do wspomagania projektowania w zastosowaniach mechanicznych. Przedstawiono klasyfikację systemów CAx oraz przykładowe programy do podstawowego i zaawansowanego wspomagania projektowania. Uwzględniono główne metody modelowania przestrzennego: krawędziowe, powierzchniowe i bryłowe oraz hybrydowe. Opisano możliwość projektowania parametrycznego i asocjacyjnego z pokazaniem przykładu praktycznego modelu połączenia kołnierzowego. Zamieszczono także propozycję tematów do realizacji ze studentami kierunku mechanika i budowa maszyn, dotyczących podstawowego i zaawansowanego wykorzystania systemów AutoCAD i Inventor w projektowaniu technicznym. Zaprezentowano wady i zalety oraz ograniczenia systemów CAD, a także tendencje rozwojowe uwzględnione w nowych pakietach oprogramowania, takie jak modelowanie autogenerujące oparte na wiedzy w systemie CATIA.
EN
The article contains information about computer aided design systems to mechanical applications. The classification of CAx systems and sample programs for basic and advanced computer aided design were presented. Included basic methods of 3D modeling: edge, surface or solid bodies and hybrid. The possibility of parametric and associative designing are described. The practical example of model assembly flange are provided. Also contains a proposal of topics for students of mechanical engineering for basic and advanced use of AutoCAD and Inventor systems in technical design. The advantages, disadvantages and limitations of CAD systems were presented, as well as development trends included in the new software packages, for example generative modeling knowledge based in CATIA system.
PL
W artykule przedstawiono wytyczne dla systemu komputerowego wspomagania audytu BRD. Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego jest zagadnieniem istotnym z punktu widzenia jakości powstającej infrastruktury drogowej w zakresie BRD. Audyt ten powinien być prowadzony zgodnie z ustalonymi procedurami przez niezależnych audytorów dysponujących odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Możliwość wspomagania audytora, za pomocą oprogramowania posiadającego odpowiednie funkcjonalności, pozwoli na usystematyzowanie jego pracy i skupienie się na istotnych aspektach audytu. Oprogramowanie wspomagające audyt powinno pozwalać na prowadzenie audytu na każdym etapie projektowym, a także projektu zrealizowanego oraz umożliwiać generowanie raportu końcowego z audytu w zunifikowany sposób ułatwiający analizę takich raportów. Ponadto, oprogramowanie to powinno umożliwiać ocenę on-line przeprowadzonych analiz innym audytorom lub zainteresowanym danym projektem osobom np. projektantom lub zarządcom dróg.
EN
The article presents guidelines for computer-aided system supporting the road safety audit. RSA is an important issue from the point of view of the quality of road infrastructure in the field of road safety. This audit should be conducted according to procedures established by independent auditors having suitable expertise and experience. Possibility to support the auditor, using the software with appropriate functionality, allows the systematization of his work and focus on the essential aspects of the RSA. The software supported audit should allow to make audit at every design stage. Also it should allow to make audit for executed design and enable to create a final report in unified way making easier the analysis of such reports. Moreover the software should allow on-line assessment for executed analyzes for other auditors or others who are interested in the given project, for example designers and roads managers.
PL
Przedstawiono podstawowe idee związane z zasadami funkcjonowania opracowywanego przez autorów systemu komputerowego przekładu (tłumaczenia).
EN
The paper presents basic ideas connected with operation principles of computer translation system work out by authors.
15
Content available remote A computer system for a human semen quality assessment
EN
An automatic computer system to assist assessment of a human semen quality is described. The hardware of the system consists of PC with frame grabber and CCD camera connected to an optical microscope with bright field optic. The software of the system consists of four modules: (1) acquisition of real time sequences of semen, (2) assessment of mobility o sperm cells, (3) calculation of density, and (4) morphology examination of sperm cells. There are few commercial CASA (Computer Assisted Semen Analysis) systems that measure a quantity of semen. Some of them measure only one factor of semen whereas others recognize sperm cells based on user-defined parameters. The described system calculates all factors required for semen quality assessment and recognizes sperm cells by its shape, structure and size.
EN
The paper describes the hybrid computer system dedicated to identification of models of materials subjected to thermomechanical processing. The functionalities of the system consist of plastometric tests data processing and application of the inverse analysis. The latter functionality is realized unconventionally, instead of the finite element method the metamodel is implemented using artificial neural network. The metamodels, used for simulations of the plastometric tests, are imported to the proposed computer system as external plugins, what guarantees flexibility and possibility of further development. On the other hand, application of rich optimization libraries assures the best possible solution of the problem. Basic principles of the inverse analysis with metamodels and mentioned optimization procedures are described in the paper. Selected examples of identification of models for various metallic materials recapitulate the paper.
PL
Artykuł przedstawia system komputerowy dedykowany identyfikacji modeli materiałów poddanych obróbce cieplnomechanicznej. Funkcjonalność systemu obejmuje przetwarzanie danych pomiarowych oraz analizę odwrotną. W przeciwieństwie do rozwiązań konwencjonalnych opartych o metodę elementów skończonych, podstawę rozwiązania stanowi metamodel do symulacji prób doświadczalnych wykonywanych dla identyfikacji modeli materiałów. Metamodele zrealizowane z użyciem sztucznych sieci neuronowych są importowane do systemu jako tzw. wtyczki, co zapewnia elastyczność i mozliwość rozwoju rozwiązania. Ponadto, wykorzystanie bogatych bibliotek metod optymalizacji zapewnia uzyskanie najlepszego z możliwych rozwiązań. Podstawowe zagadnienia analizy odwrotnej z użyciem metamodeli oraz wspomnianych metod optymalizacji opisane zostały w niniejszym artykule. Przedstawiona została również architektura stworzonego systemu komputerowego oraz przykłady jego wykorzystania do identyfikacji parametrów modeli wybranych materiałów metalicznych.
17
Content available remote Systemy komputerowe wspomagające zarządzanie infrastrukturą kolejową
PL
Systemy komputerowe stosowane w budowie i utrzymaniu infrastruktury kolejowej można podzielić na 3 grupy. Pierwsza grupa obejmuje, np. systemy do projektowania linii kolejowych. Drugą grupę tworzą systemy zarządzania. Trzecia grupa obejmuje systemy wspierające eksploatację i modernizacji torów kolejowych. W referacie scharakteryzowano niektóre systemy z drugiej grupy stosowane w Polsce i omówiono szczegółowo dwa z kilku systemów grupy trzeciej.
EN
Computer systems used in the construction and maintenance of railway infrastructure can be divided into three groups. The first group includes, for example, systems to design railway lines. The second group forms management systems. The third group includes systems to support the operation and modernization of railway tracks. The paper characterizes some of the second group of systems used in Poland and discusses in more detail two of the several systems of the third group.
EN
The scope of the paper is the presentation of the concept of applying a computer system based on knowledge and design experience into machine design aiding. The Case Based Reasoning (CBR) method is implemented to assist the design process. A formalized description of the method and CBR system structure are given.
PL
Od kilku lat w Zakładzie Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej prowadzone są prace badawczo-konstrukcyjne nad opracowaniem i wdrożeniem do praktyki systemu pomiarowego do badań właściwości statycznych i dynamicznych urządzeń zasilania łuku spawalniczego. Pierwsze wersje tego systemu były omawiane fragmentarycznie w publikowanych wcześniej opracowaniach. Najnowsza jego wersja, będąca połączeniem wirtualnego przyrządu pomiarowego ze sterowanym obciążeniem rezystancyjnym, jest przedmiotem tego artykułu. Omówiono w nim najważniejsze założenia konstrukcyjne oraz praktyczną realizację unikatowego systemu pomiarowego.
EN
During last few years in Welding Engineering Division of Warsaw University of Technology some research and design activities concerned on construction and implementation to practice a computer system for measuring static and dynamic properties of power supplies for arc welding have been carried on. Previous version of such system have been already described in former publicatins. The newest one being a combination of virtual measuring device and controlled output resistance load module is described here. Basic design assumptions as well as the practical implementation of such innovative measuring system is described.
EN
The overall aim of the paper is to present a description of a developed CRM-based solution, its structure, functions, exemplar screen captures and the potential areas of application in a scientific and business activity directed at developing innovative solutions. The paper presents original computer system that operates within the computer platform PINF, containing a selection of organisational and technical methods that enable a precise integration of business models with computer resources. The development of the system concept was preceded by the analyses of readily available CRM-based (Customer Relationship Management) software. To make an effort to meet modern organisations needs, the presented computer system is intended for managing and organising information in the process of creation, realisation, and implementation of innovative solutions. The system contains modules that support small-to-medium enterprises (SME) as well as research organisations in taking decisions in project management, client service, product sale, and marketing strategies. The proposed system operates in the SaaS model (cloud computing) and offers computing resources that are delivered as a service over the Internet.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę zaimplementowanego rozwiązania informatycznego bazującego na modelu CRM. Zaprezentowano strukturę i funkcje systemu komputerowego, dostępne moduły, potencjalne obszary zastosowań w działalności biznesowej oraz naukowej. Przedstawiony system komputerowy, który funkcjonuje w ramach Platformy Informatycznej PINF zawiera zbiór organizacyjnych i technicznych metod umożliwiających precyzyjną integrację modeli biznesowych z zasobami informacyjnymi. Opracowanie koncepcji systemu zostało poprzedzone analizą dostępnych na rynku rozwiązań bazujących na modelu CRM. W celu wyjścia naprzeciw potrzebom współczesnych organizacji biznesowych, jak i naukowych, zaprezentowany system komputerowy jest dedykowany do wspomagania zarządzania wiedzą w procesie tworzenia, realizacji i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Moduły systemu zawierają usługi dedykowane przedsiębiorstwom sektora MSP oraz jednostkom naukowym w celu wspomagania podejmowania strategicznych decyzji w obszarze harmonogramowania pracy zespołów projektowych, usług serwisowych, sprzedaży produktów oraz strategii marketingowych. Zaproponowany system funkcjonuje w modelu Sass (cloud computing) and udostępnia swoje zasoby i usługi poprzez sieć Internet.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.