Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system hybrydowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Hybrid Renewable Energy Systems connected to the traditional power suppliers are an interesting technological solution in the field of energy engineering and the integration of renewable systems with other energy systems can significantly increase in energy reliability. In this paper, an analysis and optimization of the hybrid energy system, which uses photovoltaic modules and wind turbines components connected to the grid, is presented. The system components are optimized using two objectives criteria: economic and environmental. The optimization has been performed based on the experimental data acquired for the whole year. Results showed the optimal configuration for the hybrid system based on economical objective, that presents the best compromise between the number of components and total efficiency. This achieved the lowest cost of energy but with relatively high CO2 emissions, while environmental objective results with lower CO2 emissions and higher cost of energy and presents the best compromise between the number of components and system net present cost. It has been shown that a hybrid system can be optimized in such a way that CO2 emission is maximally reduced and – separately – in terms of reducing the cost. However, the study shows that these two criteria cannot be optimized at the same time. Reducing the system cost increase CO2 emission and enhancing ecological effect makes the system cost larger. However, depends on strategies, a balance between different optimization criteria can be found. Regardless of the strategy used economic criteria – which also indirect takes environmental aspects as a cost of penalties – should be considered as a major criterion of optimization while the other objectives including environmental objectives are less important.
PL
Energia elektryczna produkowana z dostępnej powszechnie energii odnawialnej ze względu na nieprzewidywalność wytwarzania ma często bardzo niską jakość. Rozwiązaniem tego problem mogą być układy hybrydowe, w których systemy bazujące na energii odnawialnej połączone zostają z tradycyjnymi systemami bazującymi na energii nieodnawialnej. Integracja takich układów może znacząco zwiększyć ich niezawodność energetyczną i poprawić jakość dostaw energii. W niniejszym artykule przedstawiono analizę oraz optymalizację hybrydowego systemu energetycznego wykorzystującego moduły fotowoltaiczne oraz turbiny wiatrowe i podłączonego do sieci elektroenergetycznej. Komponenty systemu podlegają optymalizacji przy wykorzystaniu dwóch kryteriów optymalizacyjnych: ekonomicznego i środowiskowego. Optymalizacja została przeprowadzona w oparciu o wyniki pomiarów eksperymentalnych dla całego roku. Uzyskane wyniki pozwoliły na określenie optymalnej konfiguracji systemu hybrydowego, który stanowi najlepszy kompromis między liczbą komponentów a całkowitą jego wydajnością. Wykazano, że system hybrydowy można zoptymalizować w taki sposób, aby emisja CO2 była minimalna lub w taki sposób, aby całkowity koszty systemu NPC był minimalny. Przeprowadzone analizy pokazują jednak, że tych dwóch kryteriów nie można jednocześnie zoptymalizować. Zmniejszenie emisji CO2, a tym samym zwiększenie efektu ekologicznego sprawia, że system kosztuje znacznie więcej. Niezależnie od zastosowanej strategii kryterium ekonomiczne, które pośrednio uwzględnia aspekty środowiskowe (w postaci kar lub opłat środowiskowych), powinno być traktowane jako główne kryterium optymalizacji, natomiast inne kryteria, w tym środowiskowe, należy traktować jako drugorzędne.
EN
The paper presents the results of physical and numerical tests of fluid flow through the filling of a rotary air heater (RAH). A laboratory-scale test bench was used to measure flow resistance across a fragment of a RAH. Seven types of RAH modules were tested-one steel and six ceramic (as catalyst carriers). The relationship between pressure drop and velocity (Renumber) of flow was used to deduce the flow characteristics for each of the RAH modules tested. Measurements carried out on the test bench were used to create a substitute mathematical model, which in the CFD code Ansys Fluent enables accurate mapping of pressure drop and velocity distribution full fit to the real flow conditions. Numerical calculations were used to validate measurements for an alternative model, to create guidelines for the substitute model of the porous zone and to optimize application checking the correctness of created guidelines for simplified calculations. Flow simulations were performed for various turbulence models. Results were compared to the test-bench measurements to determine the best adjustment for this specific type of reverse flow inside the air duct. This research is part of an ongoing research project: “Hybrid Technology of Flue Gas Denitrification System in Steam and Hot Water Boilers”. The aim of the project is to investigate the concept of using rotary air heater fillings as a carrier for catalytic coatings to reduce nitrogen oxides. In the further part of the research project, the replacement porous zone substitute models will make it possible to precisely calculate the entire RAH and will significantly reduce the calculation time as the basis for further project work.
PL
W pracy przedstawiono model hybrydowego układu zasilania typu solarno–wiatrowego z elektrochemicznym magazynem energii opracowany z zastosowaniem środowiska MATLAB & SIMULINK oraz MS Visual Studio. Przeprowadzono badania symulacyjne układu o łącznej mocy znamionowej 60 kW oraz odbiornika o znanej charakterystyce obciążenia. Dla danych pomiarowych irradiancji i prędkości wiatru z obszaru Polski południowo–wschodniej z roku 2011, przeprowadzono obliczenia ilości energii elektrycznej wytwarzanej przez badany układ. Sporządzono bilans energetyczny dla poszczególnych miesięcy. Dla dwóch konfiguracji układu: z magazynem elektrochemicznym i bez magazynu wyznaczono długość okresów braku zasilania odbiornika oraz wartość energii pobranej i oddanej do sieci energetycznej.
EN
The paper presents a model and simulation of hybrid solar-wind power supply system with energy storage, developed using the MATLAB & SIMULINK environment. Simulation tests were carried out for sources with a combined rated power of 60 kW and a receiver with known load characteristics. For the extortion given in the form of irradiance measurements and wind speed from the area of south-eastern Poland for 2011, calculations of the amount of electricity generated by the tested system were carried out. An energy analysis was prepared for individual months. For the system with and without the electrochemical storage, the length of the power failure period and the value of energy collected and delivered to the grid were also determined.
4
Content available Fault diagnosis in nonlinear hybrid systems
EN
The problem of fault diagnosis in hybrid systems is investigated. It is assumed that the hybrid systems under consideration consist of a finite automaton, a set of nonlinear difference equations and the so-called mode activator that coordinates the action of the other two parts. To solve the fault diagnosis problem, hybrid residual generators based on both diagnostic observers and parity relations are used. It is shown that the hybrid nature of the system imposes some restrictions on the possibility of creating such generators. Sufficient solvability conditions of the fault diagnosis problem are found. Examples illustrate details of the solution.
EN
This paper describes modelling, simulation and sizing of hybrid renewable system for pumping of soaking water from closed mine Bankov in Košice and different electrical power load time management strategies for using electricity. There will be analysed three different time management strategies of electrical load and how they affects to cost and sizing of hybrid renewable systems. Time management of load time in hybrid systems can affect sizing and cost in such system. Hybrid renewable systems are suitable in remote area where the connection to the grid is unprovable and building such connection to grid is very expensive and renewable sources are often only supplementary sources to diesel generators, but renewable sources as solar, wind has no costs on fuel and can cause reducing in costs of one kilowatt electric energy.
PL
W artykule opisano modelowanie, symulację i dostosowanie hybrydowego systemu odnawialnego dla pompowania wody z zamkniętej kopalni Bankov w Koszycach oraz różnych strategii zarządzania czasem obciążenia elektrycznego przy wykorzystaniu energii elektrycznej. Zostaną przeanalizowane trzy różne strategie zarządzania czasem w obwodzie elektrycznym i ich wpływ na koszty i rozmiary hybrydowych systemów odnawialnych. Zarządzanie czasem czasu ładowania w systemach hybrydowych może mieć wpływ na rozmiar i koszt w takim systemie. Hybrydowe systemy odnawialne mają zastosowanie w odległych obszarach, w których połączenie z siecią jest niedopuszczalne, a budowa takiego połączenia z siecią jest bardzo kosztowna. Odnawialne źródła są często tylko źródłami uzupełniającymi dla generatorów diesel’a, jednak odnawialne źródła takie jak energia słoneczna, energia wiatrowa nie mają kosztów paliwa i mogą powodować zmniejszenie kosztów jednej kilowatowej energii elektrycznej.
6
Content available remote Hybrid energy system for a classic ship power plant
EN
The article presents a brief overview of hybrid energy systems used on ships. The area of their application is outlined. The benefits of using such systems are also indicated. Then, the classic ship power plant is defined. The most important part of the article is a proposal how to modify a classic engine room by using a hybrid energy system. The idea is: to accumulate a part of electricity in areas where it is allowed to burn fuel with high sulfur content (cheaper). Then, use the accumulated energy in areas where it is allowed to burn only fuel with low sulfur content (more expensive). The implementation of such an idea requires the use of a battery pack on the ship. At the end of the article, the initial estimation of savings on fuel costs is made.
7
Content available remote Hybrydowe układy ogrzewania w budynku biurowym
PL
Wybór najlepszego rozwiązania ma na celu zbadanie ekonomiczności rozwiązań hybrydowych układów ogrzewania oraz wybór wg kryterium najniższego kosztu. Analizie poddano budynek biurowy o fasadzie szklanej. Przyjęto dwa układy hybrydowe. Pierwszy z nich zakłada pompę ciepła oraz węzeł cieplny w celu zapewnienia niezbędnego zapotrzebowania na ciepło. Drugi układ przewiduje zastosowanie pompy ciepła i węzła cieplnego do ogrzania budynku oraz kolektorów słonecznych do zapewnienia ciepłej wody użytkowej.
EN
Choosing the best solutions to examine the cost-effectiveness of hybrid heating systems and the choice one of the criterion of the lowest cost. Analyzed building is an office building structure with a glass facade. We adopted two hybrid systems. The first of these involves the heating pump and the substation to meet total demand for heat. The second system provides for the use of heat pumps and district heating to heat the building and solar panels to deliver hot water.
8
Content available remote Numerical study of a hybrid photovoltaic power supply system
EN
This paper aims to analyze a hybrid photovoltaic system for production of electrical energy associated with a storage system to be employed in an isolated site. Mathematical models were proposed describing the physical operation of each part of the studied system, according to the meteorological conditions or the estimated data. Then programs developed with Matlab software were carried out to simulate the influence of various parameters on each element of the conversion chain. The results obtained have shown a good and accurate simulation of the energy behavior of the complete system and can be used to give answers to many questions about this type of installation and to help manufacturers make the right decisions.
9
Content available remote Compressed Air Energy Storage systems
EN
Compressed Air Energy Storage (CAES) technology and electricity generation by this system are described in this paper. General performances and possible system efficiency definitions of those kinds of systems are indicated. Hybrid systems which consist of CAES and other Renewable Technologies - RT - (e.g. wind turbines) are presented. A possible location for CAES–RT in Poland is indicated. A dynamic mathematical model of CAES is presented; using this model the results for compressing and expanding operating modes are obtained.
EN
In the first part of this paper there has been the thermodynamic analysis presented, for the microcogeneration system with the Stirling engine, for the working gases most frequently used, among other gases: helium, nitrogen, and air. The methods of performance regulation for the Stirling engine were depicted, among which the increase of the gas pressure in the working chamber and rising of the temperature of the upper heat source can be rated. The results of the experimental tests have been shown: the influence of the growth of pressure and temperature for the working gases, in this experiment they were: helium, nitrogen, and air. In this paper the focus was also placed on the maximum power flow. The tests were performed at the laboratory test stand with the single–action Stirling engine, alpha type, that is located at the Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering, Warsaw University of Technology, at the Integrated Laboratory of the Mechatronic Systems of Vehicles and Construction Machinery. In the second part of this paper the authors presented the power flow in the hybrid system (Senkey diagram) on the internal combustion engine with the Stirling engine, which is employed as a microcogeneration device of the distributed generation. It enables transforming a high-temperature waste heat into mechanical work and transition of mechanical work into electric energy with the help of an electrical appliance, which in consequence makes it possible selling the generated electrical energy to the mains. While analysing the power flow in the hybrid cogeneration system the attention was paid to low-temperature heat which can be utilised through electrical thermogenerators, among other things. The suggested microgeneration assembly (the Stirling engine and electrical thermogenerators) could be applied to regain the energy from the waste heat produced by the combustion engine during combustion of scrap heap biogas. The influence of used microcogeneration systems on the increase in general efficiency of the combustion engine was also taken into consideration in this work. Moreover, there were the test results presented of combustion gases temperatures in the exhaust system of the combustion engine fuelled by scrap heap biogas, with the full-load condition of the combustion engine. The chosen limitations of the Stirling engine build were also discussed, in the situation where it would cooperate with the combustion engine, with waste gases used as a high-temperature heat source.
PL
Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania informacji konsumentom pozwala na stosowanie dodatkowych form oznakowania wartością odżywczą na froncie opakowania. W artykule omówiono warunki, jakie powinny być spełnione zanim umieści się na opakowaniu uproszczone formy oznakowania. Przedstawiono też przegląd form, schematów, logotypów i ikon stosowanych w różnych krajach europejskich oraz wskazówki interpretacyjne i informacje dotyczące ostatnich dyskusji odbywających się na forum wspólnotowym na temat brytyjskiego systemu hybrydowego.
EN
The new Regulation of the European Parliament and of the Council no 1169/2011 on the provision of Food Information to Consumers allows the application of additional nutrition labelling on the front of the food package. The article explains what conditions should be satisfied before a simplified front of pack scheme can be put on a food label. Additionally, an overview of front of pack labelling schemes existing on the EU market is presented. The article also contains interpretation suggestions and information regarding the recent European discussions on the British hybrid front of package nutrition labelling scheme.
EN
The aim of the paper is presentation of hybrid systems application in the support of decision processes including its practical application in such areas of business activity as marketing, production planning, retail banking. The considerations were directed at dynamically growing research area concerning hybrid cognitive architecture.
PL
Celem artykułu jest prezentacja zastosowań systemów hybrydowych we wspomaganiu procesów decyzyjnych w tym praktyczna egzemplifikacja ich wykorzystania w takich obszarach działalności biznesowej jak m.in. marketing, planowanie produkcji, bankowość detaliczna. Rozważania zostały ukierunkowane na dynamicznie rozwijający się aspekt badawczy dotyczący architektury hybrydowo poznawczej.
13
Content available Mode set focused hybrid estimation
EN
Estimating the state of a hybrid system means accounting for the mode of operation or failure and the current state of the continuously valued entities concurrently. Existing hybrid estimation schemes try to overcome the problem of an exponentially growing number of possible mode-sequence/continuous-state combinations by merging hypotheses and/or deducing likelihood measures to identify tractable sets of the most likely hypotheses. However, they still suffer from unnecessarily high computational costs as the number of possible modes increases. Hybrid diagnosis schemes, on the other hand, estimate the current mode of operation/failure only, thus leaving the continuous evolution of the system implicit. This paper proposes a novel scheme that uses a combination of both the approaches in order to define posterior transition probabilities between the specified modes of the hybrid system, hence focusing better on relevant hypotheses. In order to demonstrate the effectiveness of the proposed method, the algorithm is applied to a satellite attitude control system and compared with existing hybrid estimation/diagnosis schemes, such as the Interacting Multiple Model (IMM) algorithm, a purely parity based method (HyDiag), and an existing hybrid Mode Estimation (hME) algorithm.
PL
W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań dotyczące skuteczności usuwania zanieczyszczeń w przydomowej 4-stopniowej, hybrydowej, gruntowo-roślinnej oczyszczalni ścieków typu VF-HF-HF-VF. Badania wykonane w 2011 r. wykazały, że skuteczność usuwania zanieczyszczeń w układzie 4-stopniowym jest znacznie wyższa od uzyskiwanej w układach dwustopniowych typu HF-VF i VF-HF w latach 2007-2010. Uzyskane wyniki badań wskazują, że hybrydowe oczyszczalnie gruntowo-roślinne umożliwiają skuteczną ochronę środowiska przyrodniczego na nieskanalizowanych terenach wiejskich.
EN
This paper presents the preliminary results of contamination remоѵаl efficiency in a household 4-step hybrid constructed wetland wastewater treatment plant of HF-VF-HF-VF type. Studies carried out in 2011 showed that the efficiency of contaminant removal in the analyzed plant is much higher than that obtained previously in this object in 2007-2010 in two separate systems HF-VF and VF-HF. Our results indicate that the hybrid constructed wetland wastewater treatment plants enable effective protection of the natural environment on non-sewered rural areas.
PL
Reaktory membranowe z zanurzeniowym modułem kapilarnym są praktycznym rozwiązaniem w technologii uzdatniania wody. W pracy przedstawiono badania usuwania naturalnych związków organicznych (kwasy humusowe i fulwowe) w hybrydowym reaktorze membranowym, w którym realizowano proces wymiany jonowej MIEX®DOC oraz ultrafiltrację. Przepływowy reaktor membranowy z osadzonym w nim modułem ZeeWeed 1 (ZW1) pracował w podciśnieniu. W badaniach wykorzystano Ŝywicę MIEX® firmy Orica Watercare oraz ultrafiltracyjny (UF) moduł kapilarny zanurzeniowy, wykonany z polifluorku winylidenu (PVDF), firmy GE Power&Water. Badano wpływ żywicy MIEX na poprawę pracy modułu membranowego w jednym urządzeniu (reaktorze) w odniesieniu do skuteczności oczyszczania wody modelowej oraz zmniejszenia niekorzystnego zjawiska foulingu. Stwierdzono wysoką efektywność usuwania związków organicznych tj. obniżenie stężenia rozpuszczonego węgla organicznego, absorbancji UV254, barwy o ok. 90% oraz parametru SUVA (absorbancja specyficzna w nadfiolecie UV254/RWO) do wartości około 1 m3/gC·m. Wykazano, iż testowany reaktor z ultrafiltracyjną membraną zanurzeniową, do którego dodawano Żywicę MIEX®, nadaje się do praktycznego zastosowania w technologii uzdatniania wody, ze względu na efektywne oczyszczanie wód i poprawę pracy modułu membranowego. Kompaktowość zastosowanego urządzenia (reaktora) zachęca do modernizacji istniejących, zwłaszcza małych, stacji uzdatniania wód.
EN
Membrane reactors with submerged capillary modules are practical technology for water treatment. This paper presents a investigation on removal of natural organic compounds (humic and fulvic acids) in the hybrid membrane reactor, in which the ion exchange MIEX®DOC and ultrafiltration processes was performed. The flowing membrane reactor equipped with module ZeeWeed 1 (ZW1) was operated at vacuum. MIEX® resin by Orica Watercare and immersed ultrafiltration (UF) polyvinylidene fluoride (PVDF) capillary module by GE Power&Water were used.The impact of MIEX® resin on the module performance, while bothprocesses combined in one device (reactor), basing on the effectiveness of simulated water treatment as well as membrane fouling decrease was evaluated. It was highly effectivenes for removing organic compounds, i.e. reducing the concentration of dissolved organic carbon, UV254 absorbance, color by 90% and SUVA parameter (specific ultrafiolet absorbance UV254/DOC) by 1 m3/gC·m. It was shown that the investigated reactor with the submerged ultrafiltration membrane into which MIEX® resin was added could be practically used in water treatment technology as it assured effective water purification as well as membrane module operation improvement. Moreover, the compactness of the device enables the simple modernization of especially small water treatment plants.
PL
W artykule przedstawiono możliwości zastosowania sterowników PLC do sterowania pracą hybrydowych systemów zasilania. Zaprezentowano możliwości zwiększenia sprawności przemian energetycznych segmentu kolektorów płaskich oraz aspekty techniczne umożliwiające zdalny monitoring pracy systemu.
EN
In paper presented possibility of use PLC controller to control of work of hybrid power system. Presented possibilities increase of efficiency in solar segment and technical aspects possibilities monitoring of system work.
18
Content available remote Wybrane zagadnienia efektywności pomp ciepła w energetyce cieplnej
PL
W opracowaniu wybrane zagadnienia efektywności pomp ciepła w energetyce cieplnej zaprezentowano podział i wykorzystanie pomp ciepła. Przedstawiono ekonomiczną efektywność układów ogrzewania z pompą ciepła. Omówiono zastosowanie pomp ciepła do hybrydowego układu ogrzewania. W pracy uwzględniono występujące możliwości technologiczno-techniczne pompy ciepła. Scharakteryzowano dane techniczne wybranej pompy ciepła.
EN
The work concerns the selected aspects of heat pumps effectiveness in the thermal industry; it presents the classification and use of heat pumps. It shows the efficiency of heating systems with heat pumps and describes the use of heat pumps in hybrid heating systems. The work considers the existing technological and technical opportunities of the PC Stiebel Eltron heat pump. The work presents the technical parameters of the selected heat pump.
PL
W referacie w oparciu o dane pomiarowe analizowano jakość termiczną ciepłej wody podgrzewanej przez autonomiczny system odnawialnych źródeł energii. Kryterium oceny była zdolność do uzyskiwania temperatur pozwalających zapewnić komfort i bezpieczeństwo użytkowania.
EN
The paper presents thermal quality analysis of hot water that is produced by autonomus system of renewable energy sources. The main criteria for the analysis were abilities to obtain required temperatures, suitable for ensure users' comfort and safety.
PL
W pracy przedstawiono turbinę Savoniusa oraz wyniki prowadzonych na świecie badań. Dokonano zestawienia najbardziej optymalnych parametrów geometrycznych turbiny oraz przedstawiono sposób zwiększenia efektywności generacji energii bez ingerencji w konstrukcje turbiny, poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych kurtyn. Zaproponowano wykorzystanie elementów zabudowy w celu podniesienia efektywności turbiny oraz stworzenia systemu hybrydowego, dołączając panele fotowoltaiczne. Obliczono uzysk energii z całego systemu oraz przedstawiono schemat połączeń instalacji w systemie off-grid.
EN
The paper presents Savonius turbine and the results of worldwide research. Statement was made the most optimal geometric parameters and shows how increase a turbine efficiency of energy generation without interfering with the turbine structures, through the use of appropriately selected curtains. Proposed use of building elements to improve the efficiency of the turbine and to create a hybrid system, attaching photovoltaic panels. Calculated energy yield of the entire system and installation diagram is shown in off-grid system.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.