Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 79

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system energetyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule dokonano ogólnego omówienia najważniejszych zagadnień związanych wdrażaniem do systemu energetycznego technologii magazynowania energii elektrycznej, w tym przeglądu dostępnych i nowych koncepcji rozwiązań technologicznych. Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikowi złożoności problematyki magazynowania energii elektrycznej we współczesnych systemach energetycznych, a także trendów rozwojowych, które w przyszłości mogą stanowić rzeczywiste rozwiązania infrastruktury technicznej rynku energii.
EN
In this paper the most important issues related to the implementation of electric energy storage technologies into the energy system are discussed in general, including a review of available and new concepts of technological solutions. The aim of this work is to familiarize the reader with the complexity of the issue of electricity storage in modern energy systems, as well as development trends that may in the future constitute real solutions for technical infrastructure of the energy market.
PL
W Polskim systemie energetycznym stosowanych jest obecnie kilka układów pracy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia. Poprzez określenie układu sieciowego jako konfiguracji sieci elektroenergetycznej należy rozumieć sposób połączenia punktu neutralnego transformatora z ziemią.
PL
W artykule autor przedstawił wpływ awarii w systemach elektroenergetycznych na funkcjonowanie różnego rodzaju środków transportu. Brak zasilania w energię elektryczną, szczególnie w długim okresie czasu oraz na znacznym obszarze, powoduje powstanie chaosu komunikacyjnego, który może mieć bezpośredni wpływ na zagrożenie życia pasażerów. Autor zaproponował rozwiązania, które przynajmniej w pewnym stopniu, pozwolą ograniczyć chaos komunikacyjny powstający w przypadku awarii krajowego systemu elektroenergetycznego.
EN
In the article, the author presents the impact of failures in power systems on the functioning of various types of transport. An interruption in the power supply, especially over a long period of time and over a large area, creates communication chaos that can have a direct impact on the life threat to passengers. The author proposes solutions that limit the communication chaos arising in the event of a failure of the national power system.
PL
W artykule scharakteryzowano system energetyczny Namibii - kraju o znacznych zasobach surowców mineralnych, zwłaszcza diamentów. Krótko przybliżono położenie oraz ukształtowanie terenu kraju, a także sposób wydobywania diamentów. Omówiono wytwarzanie, dystrybucję oraz przesył energii elektrycznej Namibii, a całość bogato zilustrowano.
EN
The paper describes the power system of Namibia - a country with considerable resources of mineral resources, especially diamonds. The location and terrain of Namibia and the method of mining diamonds is also shortly presented. Moreover the paper describes the generation, distribution and transmission of electricity in Namibia and the whole is grandly illustrated.
PL
Popularność instalacji fotowoltaicznych, napędzana przez rosnącą dostępność tych rozwiązań i wspierające je programy rządowe, przyczynia się także do dużego zainteresowania rozwiązaniami ogrzewczymi korzystającymi z energii elektrycznej. Inwestorów przekonuje możliwość optymalizacji kosztów oraz „czystość” prądu pochodzącego z energii słonecznej, a nie ze spalania węgla. Dobra passa dotyczy m.in. elektrycznego ogrzewania podłogowego.
EN
The substantiation of the necessity of increasing the completeness and reliability of processes modeling in electric power systems is given in this article. The synthesis of universal three-phase mathematical model of a power transformer (autotransformer), reproducing a significant spectrum of normal and abnormal processes in a transformer, taking into account the magnetization curve, is presented. The description of software and hardware simulation tools providing a methodically accurate solution of synthesized universal model in real time is described. The obtained simulation results confirm the adequacy of developed tools and the possibility of using in analysis and research of processes in electric power systems.
PL
Przedstawiono model matematyczny t– autotransformator, procesy zachodzące w transformatorze z uwzględnieniem krzywej magnesowania. Zaproponowano opragramowanie I bazę sprzętową do syntezy w czasie rzeczywistym.
EN
This paper presents a performance evaluation of two simplified versions of the well-known basic weighted least squares algorithm for power system state estimation. Different simulations are tested on IEEE 14, 30 and 118 bus systems: a comparative study was carried out in order to identify the advantages and disadvantages of each method. The results bring out the interest of WLS2 Algorithm which reduces by half the computation time compared to the basic algorithm with the same reliability and precision.
PL
W artykule zaprezentowano badanie właściwości dwóch uproszczonych wersji algorytmu najmnijeszych kwadratów stosowanego do oceny systemu energetycznego. Przeprowadzono symulacje systemu IEEE z 134, 30 I 118 szynami. W algorytmie WLS2 udaje się zredukować o połowę czas obliczeń.
PL
W artykule przedstawiono aspekty energetyczne współczesnego środowiska zabudowanego, które można traktować jako złożony system energetyczny. Kluczowym zagadnieniem dla polskiej gospodarki staje się poprawa efektywności energetycznej wznoszonych i modernizowanych budynków. Traktując budynki oraz obszary zurbanizowane jako układy termodynamicznie otwarte jako narzędzie w optymalizacji zużycia energii pierwotnej, można wykorzystać równanie bilansu energii. Jest ono podstawą do oceny zużycia energii użytkowej, końcowej i pierwotnej w środowisku zabudowanym.
EN
The paper presents energy features of modern built environment, which can be regarded as complex energy system. The improvement of energy efficiency of new and retrofitting buildings is very important for polish economy. Treating buildings and urban areas as thermodynamically open systems the energy balance equation can be used as energy optimization tool. Energy balance equation allows for the calculation of usable, final and primary energy consumption in built environment.
PL
W artykule scharakteryzowano system energetyczny najlepiej rozwiniętego państwa Ameryki południowej – Chile. Krótko przybliżono gospodarkę oraz położenie kraju. Omówiono wytwarzanie, dystrybucję oraz przesył energii elektrycznej Chile, a całość bogato zilustrowano licznymi przykładami.
EN
The paper describes the Power system of Chile, which is the most developer country In the South America. The Chile’s Economy and county location is also shortly presented. Moreover the paper describes the generation, distribution and transmission of electricity in Chile and many examples are illustrated themselves.
EN
The paper proposes a new solution of actual scientific and applied problem of optimization of the renewable energy sources in the local electrical systems, which is to determine the optimum installed capacity of RES and the choice of optimal schemes connection and also the automation of optimal control of their work in the electrical system. The application of these developments will allow reducing the power losses on electrical energy transmission and improving its quality.
PL
Artykuł proponuje nowe rozwiązanie aktualnego naukowego i praktycznego problemu optymalizacji odnawialnych źródeł energii (OZE) w lokalnych systemach energetycznych, który determinuje optymalnie zainstalowaną ilość OZE i wybór optymalnego schematu połączeń, a także automatyczne optymalne sterowanie ich pracą w systemie energetycznym. Zastosowanie tego rozwiązania pozwoli zredukować straty mocy przesyłu energii elektrycznej i podwyższy jej jakość.
PL
Surowce energetyczne są podstawą dla wytwarzania energii w formie ciepła i prądu na Ziemi. Obecne rozwiązania dotyczące konstrukcji bezpiecznych i ekonomicznych reaktorów jądrowych, jak również proces wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii, ponadto przyszłościowe rozwiązania otrzymywania czystej energii z wodoru, ogniw paliwowych i innych źródeł mają decydujący wpływ na zmianę tego tradycyjnego podejścia. Niemniej jednak, kopalne surowce energetyczne (ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel) nie mają obecnie substytutów, które sprostałyby wymaganemu zapotrzebowaniu na energię. W artykule omówiono problemy i wyzwania związane z wykorzystaniem kopalnych paliw w energetyce polskiej. Przybliżono stan zasobów (bilansowych i przemysłowych) pierwotnych nośników energii: węgla kamiennego, węgla brunatnego, ropy naftowej, gazu ziemnego i metanu pokładów węgla. Zwrócono szczególną uwagę, że bardzo duże zasoby węgla kamiennego i brunatnego mogą i powinny być wykorzystywane w gospodarce kraju. Przeszkodą dla długoterminowego wykorzystania tych nośników w energetyce jest polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej, która zdecydowanie zmierza do znaczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dokonano również omówienia stanu obecnego krajowej energetyki konwencjonalnej, jak również zarysu jej przyszłości. Zwrócono uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej będzie wymagało znacznego wysiłku inwestycyjnego zarówno w sektorze wytwórczym, jak i sieciowym. Artykuł zwieńcza omówienie problemów i wyzwań związanych z funkcjonowaniem krajowego sektora energii. Należy podkreślić, że nadszedł czas na podjęcie przez rząd strategicznych decyzji, dotyczących kształtowania przyszłej struktury paliwowej systemu wytwarzania energii. Polska musi w dalszym ciągu zmierzać w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, a rozwój zaawansowanych technologii ograniczających emisję i podniesienie efektywności energetycznej to właściwy kierunek działań.
EN
Energy resources are the basis for generating energy in the form of heat and electricity on Earth. Current solutions for the construction of safe and economical nuclear reactors, as well as the use of renewable energy, and future-oriented solutions for clean energy from hydrogen, fuel cells and other sources have a decisive impact on changing this traditional approach. Nevertheless, fossil fuels (petroleum, natural gas and coal) do not currently have substitutes to meet the required energy needs. The paper discusses the problems and challenges related to the use of fossil fuels in the Polish power sector. The amount of documented resources (balance and industrial) of primary energy carriers: hard coal, lignite, crude oil, natural gas and coal seam methane has been discussed. Particular attention has been paid to the fact that very large amounts of hard coal and lignite can and should be used in the economy of the country. The European Union’s energy and climate policy, which is strongly dedicated to a significant reduction of greenhouse gas emissions, is an obstacle to the long-term use of these energy carriers in the power industry. The current state of the conventional power industry as well as the outlook of its future have also been discussed. It has been pointed out that ensuring the security of the electricity supply will require significant investment efforts in both the manufacturing sector and the electricity grid. This article concludes with an overview of the problems and challenges related to the functioning of the national energy sector. It should be emphasized that it is time for the government to make strategic decisions regarding the future shape of the fuel structure of the power generation system. Poland must continue to move towards a low-carbon economy and the development of advanced technologies that reduce emissions and improve energy efficiency is the right direction for growth.
12
Content available remote Method of modeling gas turbine performance
EN
The basis of a combined cycle gas turbine mass and energy balance, carried at the concept stage, preliminary design or during analysis, is the calculation of the gas turbine design point. This article presents a gas turbine unit mathematical modelling process intended for implementation of the model in a computer program. The aim of the development was a relatively simple, practical from engineer’s point of view, and universal gas turbine model with a classic, open system design: compressor – combustion chamber – turbine. Attempts have been made to maintain the accuracy of modelling and to keep the ability for extension of the model so to be able to simulate the operation of the turbine at off-design conditions, in particular at part load. Stationary operation of the unit at nominal load is assumed. Thermodynamic system modelling methods, on the level of its global structure, have been submitted. Problems related to the aforementioned issues are discussed and ways to resolve them proposed. The developed model has been implemented in a dynamic link library written in C++ language with usage of C/C++ Minpack numerical library [Keating 2007, Razak 2007].
PL
Zwiększający się w światowym bilansie produkcji energii elektrycznej udział energii wytwarzanej z gazu ziemnego warunkuje tempo przyrostu ilości elektrowni i elektrociepłowni gazowo parowych. Pomimo wysokich cen gazu ziemnego, bloki gazowo parowe są atrakcyjne dla inwestorów z uwagi na: najwyższą sprawność wśród stosowanych na szeroką skalę instalacji energetycznych zasilanych paliwami kopalnymi, dopracowaną technologię skutkującą wysoką niezawodnością, wysoką elastyczność eksploatacyjną, słabe oddziaływanie na środowisko (niskie emisje dzięki wysokiej sprawności i opalaniu gazem ziemnym). Podstawą obliczeń układu kombinowanego na etapie koncepcjonowania/projektowania wstępnego lub podczas jego analizowania są obliczenia turbozespołu gazowego pracującego w punkcie konstrukcyjnym. W artykule przedstawiono krok po kroku proces modelowania matematycznego zespołu turbiny gazowej pod kątem implementacji modelu w programie obliczeniowym. Założono stacjonarną pracę układu przy pełnym obciążeniu. Przewidywanym zastosowaniem modelu jest przede wszystkim symulacja turbiny gazowej skojarzonej z parowym kotłem odzyskowym, tym samym działającej w kombibloku. Omówiono problemy związane z poruszanym zagadnieniem oraz zaproponowano sposoby ich rozwiązania.
PL
Zmiana bądź zmienność klimatu jest jednym z czynników kształtujących przebieg zapotrzebowania na energię. Temperatura jest tutaj postrzegana jako czynnik o największym wpływie oraz znaczeniu w prognozowaniu popytu na energię. Przeprowadzona analiza wskazuje, że przebieg zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce powoli się zmienia a wpływ dni cieplejszych zaczyna być coraz wyraźniej dostrzegalny.
EN
Climate change/variability is one of the factors that affects the pattern of electrical energy consumption. Where the temperature is perceived as dominant and of crucial role in demand forecasting. Conducted analysis shows that energy demand pattern in Poland is slowly changing, and the impact of warmer days becomes more distinguishable.
PL
W poprzednim wydaniu Polskiego Instalatora (PI 6/2016) przedstawiłem ogólne informacje o unikatowej inwestycji w Centrum Jana Pawła II w Krakowie, w której zastosowano pompy ciepła i układ kogeneracyjny wraz z opcją trójgeneracji. Warto bliżej przyjrzeć się pracy pomp ciepła, które stanowią źródło ciepła i chłodu na potrzeby tego obiektu oraz są sercem jego systemu energetycznego.
15
EN
The paper deals with a theoretical analysis of using thermal energy storage filled with Phase Change Material (PCM) to optimise adsorption chiller application. The lumped model equations were developed to analyse heat transfer dynamics inside cooling installation. Model equations result from energy balances of the chiller, PCM thermal storage and heat load. Influence of heat transfer fluid flowrate control, heat capacity of the system components as well as heat losses to the ambient were taken into account. This study shows the great potential of PCM storage unit to optimize cooling systems.
PL
Główne obszary wydobycia gazu ziemnego w Polsce występują w czterech regionach: na Niżu Polskim, w zapadlisku przedkarpackim, w Karpatach i w strefie bałtyckiej. Około 75% zasobów gazu znajduje się w utworach miocenu i czerwonego spągowca, a pozostałe w osadach kambru, dewonu, karbonu, cechsztynu, jury i kredy. Zapadlisko przedkarpackie, będące rowem przedgórskim powstałym u czoła nasuwających się ku północy Karpat, jest najmłodszą jednostką alpejską na obszarze Polski. Biorąc pod uwagę cechy strukturalne, sedymentologiczne i stratygraficzne, zapadlisko można podzielić na część wewnętrzną i zewnętrzną oraz zachodnią i wschodnią. Jest ono wypełnione osadami molasowymi miocenu. Tworzy je zespół nawzajem przeławicających się piaskowców, mułowców i iłowców. Osady mioceńskie mają na terenie Polski miąższość do 3500 m i cechują się dużym zróżnicowaniem litologicznym. Sekwencje profilu, gdzie dominują piaskowce i zapiaszczone mułowce, tworzą oddzielne horyzonty gazonośne. Ich liczba w poszczególnych profilach odkrytych złóż gazowych waha się od kilku do 24 na polu gazowym Przemyśl. W 2014 roku stan wydobywlanych zasobów gazu ziemnego w Polsce wynosił 129,75 mld m3 (zasoby bilansowe i pozabilansowe) i w porównaniu z rokiem poprzednim był mniejszy o 4,55 mld m3. Ubytek zasobów powstał głównie w wyniku wydobycia. Biorąc pod uwagę poszczególne regiony geologiczne Polski zasobne w gaz ziemny, przeprowadzono analizę wielkości zasobów wydobywalnych, przemysłowych i ich wydobycia na przestrzeni lat 2007–2014 w wybranych złożach przedgórza Karpat.
EN
The main areas of natural gas production at present in Poland, are in four regions, the Polish Lowlands, in the Carpathian Foredeep, the Carpathians and in the Baltic area. Natural gas deposits have also been documented in the foothills of the Carpathians; small gas resources can also be found in small deposits in the Carpathians and in the Polish economic zone of the Baltic Sea. Approximately 75% of the gas resources are located in the Miocene and Rotliegend, and the remaining are in the sediments of the Cambrian, Devonian, Carboniferous, Zechstein, Jurassic and Cretaceous. The Carpathian Foredeep, which is a foreland trench created at the head of an area which gives rise to the north Carapathians, is the youngest alpine unit on Polish territory. Taking into account the structural features, sedimentological and stratigraphic depression can be divided into inner and outer parts and western and eastern. It is filled with Malasse Miocene sediments. They consist of a team of mutually penetrating sandstones, siltstones and claystones. Miocene sediments in Poland have a thickness of up to 3500 m and is characterized by great lithological diversity. Sequences profile dominated by sandstones and gritty mudstones form separate gas-bearing horizons. Their number in the individual profiles of discovered gas deposits, varies from a few to 24 in the Przemysl gas field. In 2014, the state of recoverable natural gas reserves amounted to 129.75 billion m3 (balance sheet and off-balance sheet resources) and compared with the previous year’s resources decreased by 4.55 billion m3. Depletion arose mainly as a result of exploration. Taking into account the various Polish geological regions that are rich in natural gas, an analysis of the size of recoverable resources, industrial and their exploration in the period 2007 and 2014 from selected deposits of the Carpathian foothills was carried out.
17
Content available remote Microgrid solutions for insular power systems in the outback of Australia
EN
In countries, such as Australia, with often vast distances between settlements and the mains Power grid, insular power systems are the only solution. The most common of them is diesel generation that is relatively inexpensive, however it can have long term financial and environmental implications such as a large production of green house gases (GHGs). In the paper on an example of a remote water pump station, we compare microgrids of diesel generation only, combination of it with solar generation and an addition to the latter of a battery storage. It is demonstrated that addition of renewable energy to diesel generation can be a viable alternative for insular power systems, resulting in drastic reduction of diesel fuel consumption, emission of GHGs and reduction of total operating and maintenance costs.
PL
W krajach takich jak Australia, często ogromne odległości między osiedlami i siecią elektroenergetyczną, wyspowe systemy zasilania są jedynym rozwiązaniem. Najczęstszym z nich jest generator Diesla, który jest stosunkowo tani, jednak może mieć długoterminowe skutki finansowe i środowiskowe, takie jak duża produkcja zielonych gazów (GHG). W artykule porównano, na przykładzie stacji zdalnej pompy wodnej mikrosieci generację silników wysokoprężnych, połączonych z instalacją solarną oraz systemem baterii do przechowywania energii. Wykazano, że oddanie energii odnawialnej do układu napędowego może być realną alternatywą dla wyspiarskich systemów energetycznych, w wyniku drastycznego zmniejszenia zużycia oleju napędowego, emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenia całkowitych kosztów eksploatacji i utrzymania.
PL
Proces zaopatrzenia odbiorców w energię jest realizowany zarówno dzięki połączonym podsystemom: elektroenergetycznym, paliwowym oraz ciepłowniczym (chłodniczym) z uwzględnieniem zasobów kopalnych, jak i odnawialnych źródeł energii. Zbiór tego typu podsystemów zawierający funkcje przekształcania, magazynowania oraz przesyłu i dystrybucji energii nazywany jest wielonośnikowym systemem energetycznym. W artykule omówiono obecnie rozwijane procesy przekształcania (sprzężenia) energii, takie jak: wytwarzanie wodoru w procesach elektrochemicznych oraz chemiczną i biologiczną metanizację. Przedstawiono również koncepcję koncentratorów energetycznych, będących podstawowymi elementami wielonośnikowego systemu energetycznego. Uwzględniając koherentne i kompleksowe podejście do zarządzania tego typu systemów, scharakteryzowano pokrótce procesy planowania rozwoju oraz harmonogramowania i sterowania ich pracą. Artykuł zakończono podsumowaniem oraz przedstawieniem wniosków.
EN
The process of supplying energy to the consumers is pursued owing to connected electricity, fuel and heating/cooling subsystems (including fossil resources), and renewable energy sources. A compilation of these kinds of subsystems including the energy converting, storage, transmission and distribution functions is called a multicarrier energy system. The paper describes the currently developed processes of converting (coupling) energy, such as: hydrogen production in electrochemical processes, and chemical and biological methanisation. The concept of energy hubs, constituting the basic elements of the multicarrier energy systems was also presented. Taking into consideration the coherent and complex approach to the management of these types of systems, the processes of development planning as well as scheduling and controlling of their operation were briefly characterised. The paper ends with a summary and presentation of conclusions.
19
Content available remote The Effect of System Characteristics on Very-Short-Term Load Forecasting
EN
The rise of the Smart Grid and Microgrid concepts require load demand control at short lead times, at a resolution of minutes, leading to the need for Very Short Term Load Forecasting (VSTLF). This study builds upon previous research of load forecast and investigates the relationship between system characteristics and the achievable of VSTLF accuracy. The results presented here are based on study and simulated forecasting of three years’ worth of real load data obtained from the New York Independent System Operator (NYISO).
PL
Koncepcje Sieci Inteligentnych oraz MicroSieci wymagają sterowania z krótkim czasem wyprzedzania, rzędu minut, co prowadzi do zapotrzebowania na Bardzo Krótko Terminowe Przewidywanie Obciążenia (ang.: Very Short Term Load Forecasting - VSTLF). Przedstawione badnia są kontynuacją poprzednich nad przewidywaniem obciążenia i dotyczą związku między cechami systemu i osiągalną dokładnością VSTLF. Przedstawione wyniki są oparte na badaniu oraz na modelowaniu trzyletniego przewidywania obciążenia rzeczywistego, na podstawie danych otrzymanych od New York Independent System Operator (NYISO).
20
Content available remote Path Analysis Model for Effective Load shedding
EN
In the present scenario, power system networks are operating very close to their limits. In order to prevent cascaded failures and eventually blackout, load shedding is used as a tool. There are many methodologies which discusses the effective ways for load shedding. In this work a new perspective is presented – path analysis. Path analysis is a technique under structured equation modelling which explains about dependent variable and independent variables. Here the output results are modelled and presented in path analysis, through which the significant variable which is crucial in determining the output can be identified. Correlation between crucial parameters which are having influence in output are also analysed.
PL
W zaprezentowanym scenariuszu system energetyczny pracuje blisko swoich granicznych możliwości. W celu zapobieżenia kaskadowej awarii lub blackoutu przewidziano możliwość odcinania obciążeń. Jako metodę zaproponowano algorytm analizy ścieżki (path analysis). Analizowano korelację między strategicznymi parametrami.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.