Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system elektroniczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
Realizacja wyładowania elektrostatycznego przeprowadzana jest na dwa sposoby wg. normy PN-EN 61000-4-2 [1]. Wyładowanie może odbywać poprzez kontakt końcówki generatora ESD z powierzchniami przewodzącymi badanego urządzenia (złącza wejściowe i wyjściowe, zasilające, teletransmisyjne, itd. oraz metalową obudowę). Drugim rodzajem jest wyładowanie powietrzne stosowane wtedy, gdy nie ma możliwości podania wyładowań poprzez kontakt do szczelin i otworów, a także powierzchni izolujących, wykorzystując zaokrągloną końcówkę rozładowczą.
EN
The implementation of electrostatic discharge is carried out in two ways according to PN-EN 61000-4-2 standards: discharge by contact of the ESD generator tip with conducting surfaces of the tested device (connectors, metal casing), air discharge used when there is no possibility of giving discharges through contact with gaps and openings, as well as insulating surfaces, using a rounded discharge end.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z oddziaływaniem silnych zakłóceń elektromagnetycznych na urządzenia i systemy elektroniczne. Metody klasyfikacji urządzeń i systemów elektronicznych w aspekcie oddziaływania silnych impulsów elektromagnetycznych z zakresu wysokich częstotliwości (w.cz.) zależą od parametrów technicznych sygnałów zakłócających. Wytwarzane silne impulsy elektromagnetyczne z tego zakresu częstotliwości mogą być generowane w sposób celowy np. do obezwładnienia urządzeń i systemów elektronicznych wykorzystywanych na rozległych obszarach transportowych. Obecnie projektanci i użytkownicy urządzeń i systemów elektronicznych nie uwzględniają w procesie eksploatacji możliwości skumulowanego oddziaływania silnych impulsów elektromagnetycznych. Brak jest w obowiązujących normach i ustawach wymagań określających np. odporność i podatność na działanie fal elektromagnetycznych z zakresu w.cz. Autor proponuje uwzględnienie wybranych rozwiązań technicznych i wskaźników bezpieczeństwa w procesie eksploatacji. Przedstawione w artykule wyniki badań i obliczenia dowodzą, iż istnieje możliwość obrony przed zagrożeniem w chwili wystąpienia silnych impulsów elektromagnetycznych już na etapie projektowania urządzeń i systemów. Takie podejście zaprezentowano w niniejszym artykule.
EN
The article presents the basic issues related to the influence of electromagnetic interference on electronic devices used in transport telematics systems. Classification methods for electronic devices and systems in the aspect of interference of strong high frequency (HF) electromagnetic pulses depend on technical parameters of the interfering signals. Generated, strong electromagnetic pulses in this frequency range may be generated purposefully - as intended signals, e.g. to disable electronic devices and systems used in vast transportation areas. Currently, designers and users of electronic devices and systems do not include the possibility of accumulated interference of strong electromagnetic pulses during operation. Current standard and acts do not provide any requirements determining e.g. resistance and susceptibility to high frequency electromagnetic waves. The author recommends including the selected technical solutions and safety indices in operation. Results and calculations presented in the paper prove that it is possible to defend against the threat upon occurrence of strong electromagnetic pulses, already during the design stage of devices and systems.
PL
Eksploatacja systemów elektronicznych na rozległym obszarze kolejowym narażona jest na oddziaływanie zakłóceń elektromagnetycznych. Zaburzenia elektromagnetyczne generowane są przez źródła zakłóceń zamierzone lub niezamierzone, stacjonarne lub ruchome. Poziom generowanych zaburzeń elektromagnetycznych wpływa na bezpieczeństwo eksploatacji systemów np. systemów sterowania ruchem kolejowym, systemów elektronicznych. Generowane zakłócenia mogą być przyczyną wystąpienia stanu alarmu w systemie elektronicznym. Niniejszy artykuł przedstawia ocenę bezpieczeństwa eksploatacji systemów elektronicznych, na które oddziaływają zakłócenia elektromagnetyczne.
EN
Utilization of electronic systems on a vast railway area is exposed to the impact of electronic disturbances. Electromagnetic disturbances are generated by deliberate or in deliberate sources, stationary or mobile. The level of generated electromagnetic disturbances has impact on the process of security of utilization of systems e.g. systems of railway travel control, security electronic transport systems. Generated disturbances can be the cense of alarm in security electronic systems. This paper presents the evaluation of security of utilization of security electronic systems, on which electromagnetic disturbances have impact.
EN
The article is presented microprocessor system for tracking and processing of post-mortal parameters of an object-potentials and temperature characteristic parameters of the environment, to increase efficiency is to encrypted wireless communication. It is known that the importance of development and implementation of effective methods and technologies in forensics to improve the quality of technological operations and accuracy of the results and conclusions. Proceeding from the premise that the determination of age of death proof may be noted that results from the development of an electronic system to diagnose the condition of the site will be of interest from medical, judicial and social terms.
PL
Medycyna sądowa jest nauką stosowaną, mającą za zadanie pomagać prawnikom. Opracowanie i wdrożenie skutecznych metod i technologii jest bardzo ważne dla poprawy jakości działalności technologicznych i dokładności wyników i wniosków w medycynie sądowej. Dlatego elektroniczny system, za pomocą którego można dokładnie i obiektywnie ustalić czas w jakim doszło do zgonu, będzie bardzo pomocnym i wiarygodnym sprzętem w medycynie sądowej. W niniejszym opracowaniu jest przedstawiony mikroprocesorowy system monitorowania i przetwarzania postmortalnych parametrów obiektu (potencjały i temperatury) oraz charakterystyczne parametry środowiska, za pomocą których można ustalić dokładny czas zgonu. Dla usprawnienia wydajności systemu zastosowano szyfrowana, komunikację bezprzewodową.
EN
In forensics there is a continuous development of new methods for analyzing the condition of the objects in order to improve the quality of the manipulations and operations as well as the accuracy of the conclusions made. Changing of the electrical resistance of tissues is an significant parameter that helps in pro per judgment of post-mortem changes of studied objects, based on the ability of tissue to be at the same time a conductor and a dielectric. Electrical and dielectric permittivity of an area is a complex function - on one hand are the parameters of influential currents and voltages together with their frequencies, and on the other hand is the physiological state of studied objects. The purpose of this article is to present an electronic system for testing the electrical resistance of tissue in running post-mortem changes, aiming to increase efficiency in the collection of objective evidences - that are applied to the medical expertise in forensics.
PL
W medycynie sądowej stale się rozwijają nowe metody analizy stanu obiektów bilogicznych w celu poprawy jakości wykonywanych zabiegów oraz zwiększenia dokładności wyników i wniosków. Zmiany rezystancji elektrycznej tkanek są zasadniczym wskaźnikiem, za pomocą którego można ocenić zmiany w badanych obiektach biologicznych po zgonie. Tkanki biologiczne mają jednocześnie właściwości elektryczne i dielektryczne. Przenikalność elektryczna tkanek jest złożoną funkcją przyłożonych napięć, płynących prądów i stanu fizjologicznego badanych obiektów. W artykule przedstawiono system elektroniczny do badania pośmiertnych zmian rezystancji elektrycznej tkanek biologicznych w celu przedstawienia obiektywnych dowodów jako załączniki do ekspertyzy w medycynie sądowej.
6
Content available Propozycja systemu poboru opłat drogowych
PL
Autor omówił sposób ujęcia problematyki poboru opłat drogowych w polityce transportowej kraju, wskazał kryteria wdrażania opłat, przedstawił fazy wdrażania modelu docelowego poboru opłat drogowych oraz scharakteryzował efekty wdrażania tych opłat. Z rozważań wynika, że w Polsce należy wdrażać elektroniczny pobór opłat na sieci drogowej.
EN
The author described the way of formulation of road toll collection in transport policy of the country, he indicated criteria of toll implementation, he presented phases of implementation of target model of road toll collection and he characterized effects of the toll implementation. The considerations indicate that electronic system of road toll collection should be implemented in Poland.
EN
The preliminary treatment of oilseeds for vegetable oil extraction is accomplished into large metal devices called toasters. The processes are characterized by significant inertia and high energy consumption. The ecological purity of the product observed is also an important factor which determines the selection of mea I pretreatment technology and significantly influences to subsequent extraction of vegetable oils. To ensure the high quality of the product and system effectiveness is necessary to provide electronic control of the processes in order to maintain the basic parameters in the range and increase the effectiveness of the system by reducing the time of processing.
PL
Do wyciągania olejów roślinnych obróbka wstępna nasion oleistych jest wykonywana w dużych metalowych urządzeniach. Procesy w tych urządzeniach charakteryzują się dużą inercyjnością oraz dużym zużyciem energii. Czystość ekologiczna uzyskanego produktu jest też bardzo istotna i zależy od obróbki wstępnej. Zapewnienie wysokiej jakości produktu końcowego oraz wysokiej efektywności procesu można osiągnąć za pomocą systemu elektronicznego do sterowania procesów. Opisane sterowanie elektroniczne utrzymuje w określonych granicach podstawowe parametry procesu w cieplnowilgotnościowej obróbce roślin oleistych oraz zwiększa efektywność procesu przez skrócenie czasu i zużycie energii.
8
Content available remote Chłodzenie powierzchni elementów elektronicznych rozpyloną cieczą
PL
Wzrost mocy systemów elektronicznych spowodował konieczność stosowania technologii umożliwiających odbiór dużych strumieni ciepła. Utrzymanie na niskim poziomie temperatury pracy elektronicznych elementów zwiększa ich niezawodność i wydajność. Proces chłodzenia rozpyloną cieczą charakteryzuje się dużą wydajnością i równomiernością odbioru ciepła, małym zapotrzebowaniem rozpylanego płynu oraz maią prędkością kropel uderzających w chłodzoną powierzchnię, dlatego też technologia ta wzbudza znaczne zainteresowanie w chłodzeniu elektroniki. Artykuł jest wprowadzeniem w zagadnienia dotyczące procesu chłodzenia rozpyloną cieczą elementów elektronicznych.
EN
An increasing of a power of electronic systems require use of high-heat flux removal technologies. Maintaining lower operating temperatures leads to increase reliabilitj' of components and can result in higher performance. Spray cooling is characterized by high heat transfer, uniformity of heat removal, small fluid inventory and low droplet impact velocity, so it is a technology of increasing interest for electronic cooling. This paper is an introduction to spray cooling process for electronics.
PL
W pracach badawczych PIMR, dotyczących poprawy jakości i bezpieczeństwa transportu drogowego, zwłaszcza w rolniczym i leśnym sektorze, odnotowano w 2004 r. duży postęp. W miejsce elektrycznych hamulców pracujących z bezwładnościowym układem hamulcowym z USA zainstalowano w badawczym zestawie drogowym PIMR nowoczesny elektroniczny układ hamulcowy Sens a Brake z Nowej Zelandii, który steruje pracą hydraulicznych hamulców naczepy. Układ SAB został adaptowany dla potrzeb polskiego i europejskiego transportu i wstępnie przebadany w laboratoryjnych i drogowych próbach w PIMR. W 2005 r. będą prowadzone dalsze prace badawczo-rozwojowe w celu uzyskania jego homologacji w dwóch kategoriach nowych zestawów drogowych: lekkiego i średniego zestawu samochodu skrzyniowego, łączonego z samochodową naczepą oraz tej samej naczepy łączonej z ciągnikiem rolniczym.
EN
In 2004 year was noticed big progress in PIMR's research works on quality and safety improvement of road transport, especially in agricultural and forestry sectors. In Lublin 3 truck and GN2000 gooseneck trailer mounted was, made in New Zealand, modern electronic system of hydraulic brakes that replaced previous electric brakes working with inertia type controller. New Sens a Brake unit version was specially adapted for Polish and European transportation and several units were preliminary tested in lab and road tests at PIMR. In 2005 year R&D works will be continued and target issue is to achieve homologation of Sens A Brake unit mounted in two categories of new road units: light & medium size truck-gooseneck trailer unit as well as the same gooseneck trailer connected with agricultural (farm) tractor.
PL
Powszechność stosowania układów elektronicznych wynika z tempa rozwoju cywilizacji społeczeństwa. Od prawidłowej pracy układu zasilającego zależy okres użytkowania urządzeń elektronicznych. Nieprawidłowe funkcjonowanie układu prostowniczego może spowodować uszkodzenia całych podzespołów. W artykule zaproponowano diagnozowanie układu prostowniczego na bazie pomiarów bezpośrednich z zastosowaniem Sztucznych Sieci Neuronowych LVQ. Proponowana metoda jest łatwa w realizacji i charakteryzuje się prostotą wykonania. Pozwala na bezinwazyjne oddziaływanie na układ prostowniczy i na natychmiastowe otrzymanie rezultatów. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych.
PL
Dynamiczny rozwój elektronicznych systemów sterowania i kontroli nie ominął rolnictwa. Wdrażanie tych systemów przyczyniło się do dalszego, technicznego rozwoju ciągników i maszyn rolniczych. Przedstawiono przykłady praktycznego stosowania systemów elektronicznych w maszynach uprawowych, wdrażanych przez znaczących zagranicznych producentów maszyn rolniczych. Omówiono również prototyp maszyny rolniczej uwzględniającej zróżnicowane warunki glebowe na obszarze pola. Jest to pierwsza maszyna uprawowa wykorzystująca Globalny System Pozycjonowania (GPS).
EN
Dynamic development of electronic control systems did not omit the agriculture. Implementation of these systems made a contribution to further technical advancement of agricultural tractors and machines. In the article presented are some examples of practical application of electronic systems in the tilling machines being implemented by the significant foreign producers. Besides, discussed is also the prototype of the agricultural machine which takes into account diversified soil conditions within the field area. This is the first tilling machine using the Global Positioning System (GPS).
13
Content available remote Elektroniczny System Obsługi Klientów w obiektach basenowych
14
PL
Przedstawiono prace prowadzone w Instytucie Lotnictwa nad zagadnieniem konstrukcji elektronicznych układów sterowania napędami lotniczymi począwszy od końca lat 80-tych. Prace te obejmowały: elektroniczny system sterowania EUP-10SM dla produkowanego w dużych seriach silnika PZL-10S samolotu AN-28, oraz hamowniany układ sterawania HUS dla silnika K-15 i D-18. HUS jest obecnie z powodzeniem stosowany do prób silników rodziny „Kaszub” w hamowni naziemnej, a po małej adaptacji wykorzystywany też był do sterowania silnikiem wysokoprężnym S 359. Przedstawiono sposoby podniesienia niezawodności układów sterowania napędami lotniczymi. Podano wynikającą z doświadczeń technikę realizacji układowej.
EN
The paper describes the research and design work on electronic control systems for aircraft powerplant, that have been performed at the Aviation Institute since the end of 80's. This work enclosed the EUP-10SM custom-made digital control system for the PZ-10S turboprop engine installed on AN-28 aircraft manufactured in lot production, and the HUS test bench digital control system for the K-15 and D-18 turbojet engines. The HUS is now successfully used for testing the "Kaszub" series engines and, moreover, only a small change in circuitry enable it for controlling the S359 Diesel engine in The Engine Ground Test Bench. Methods to improve reliability such a control system and practical approach based on experience are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.