Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 38

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system dystrybucji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Background: In the current business environment, competition is no longer between the organisations but it is among the supply chains of the organisations. India's public distribution system is one of the biggest systems for food supply and distribution carried out through fair price shop (FPS). There is a wide gap concerning the empirical study on the fair price shops (FPS) and this is the rationale of the study. The paper aims to determine the relationship between different supply chain management practices and operational performance of the fair price shops in India. The authors propose the theoretical framework and empirically test the model. The study aims to expand the knowledge structure of supply chain management field. Methods: The paper opted for an exploratory cum descriptive study. The authors randomly selected 200 Fair price shops from a list available on the government website and identified the key persons from each shop as the respondent to get our questionnaire filled. The data were collected using structured questionnaire. Total 200 questionnaires were given to MBA students to collect the data from those fair price shops dealers who qualify the screening questions and situated in Bhopal Madhya Pradesh (India) in the month of March - April' 2017. Finally, 87 useful questionnaires were obtained, with a response rate of 43.5%, Authors employed the PLS-structural equation modelling (SEM) to test the theoretical model and hypothesis. Results: The study provides that three dimensions of SCM practices have a significant and positive relationship with the operational performance. The paper provides empirical insights about how change is brought about operational performance of the fair price shops. It suggests that supply chain management practices positively & significantly associated with the performance of fair price shops. Conclusion: This paper emphasizes the importance of supply chain management practices on the day to day operations of the fair price shops and provides an insight that these practices if employed properly they will give an added advantage. The study fulfils an identified need to study how supply chain management practices can impact the performance of fair price shops and the study directly measures the impact of supply chain management practices on operational performance of the fair price shops in India. The biggest limitation of this study is the size of the sample. Thus the research results may not be generalized. Therefore, researchers are encouraged to test the proposed framework at a broader level.
PL
Wstęp: W obecnie istniejącym środowisku biznesowym, należy mówić raczej o rywalizacji nie między poszczególnymi organizacjami a sieciami organizacji. Indyjski publiczny system dystrybucji jest jednym z największych systemów dostaw i dystrybucji żywności realizowany poprzez sieć sklepów tzw. fair price (FPS). Pomimo tego faktu stosunkowo mało jest badań naukowych dotyczących tego typu sieci. Celem pracy jest określenie zależności pomiędzy różnymi metodami zarządzania łańcuchem dostaw i działaniami operacyjnymi tego typu sklepów w Indiach. Autorzy zaproponowali model teoretyczny oraz test empiryczny. Celem pracy jest poszerzenie wiedzy strukturalnej na temat zarządzania łańcuchem dostaw. Metody: Została wybrana próba losowa 200 sklepów typu fair price z listy dostępnej na stronie rządowej. Następnie zidentyfikowano osobę kluczową z każdego sklepu, jako ankietera uczestniczącego w badaniu. Dane zostały zebrane poprzez specjalnie stworzony kwestionariusz. Wywiady zostały przeprowadzone przez studentów MBA z wybranymi uprzednio osobami. Były one zbierane w Bhopal Madhya Pradesh w okresie marzec-kwiecień 2017. W rezultacie otrzymano 87 kompletnych kwestionariuszy (współczynnik udziału 43,5%). Model SEM strukturalnego równania PLS został użyty do testowania modelu teoretycznego i hipotez. Wyniki: Badania wykazały, że trzy wymiary metod zarządzania łańcuchem dostaw mają istotną i pozytywną zależność z działalnością operacyjną. Pokazały empirycznie jak zmiany wpływają na działalność operacyjną sklepów fair price. Wskazują, ze metody zarządzania łańcuchem dostaw pozytywnie i istotnie związane są z działalnością sklepów typu fair price. Wnioski: Praca wskazuje na istotny wpływ metod zarządzania łańcuchem dostaw na bieżąca działalność sklepów typu fair price oraz dowodzi pozytywny wpływ tych praktyk prawidłowo wdrożonych na uzyskanie wartości dodanej. Przeprowadzone badania uzupełniają lukę w badaniach nad wpływem metod zarządzania łańcuchem dostaw na działalność sklepów typu fair price w Indiach. Największym ograniczeniem tego badania była próba, na podstawie której uzyskano wyniki. W związku z tym nie jest możliwe uogólnienie tych wyników. Badania tego typu należałoby kontynuować w szerszym zakresie.
EN
The paper presents different solutions applicable in power converter systems for connecting power grids with energy storage systems such as superconducting magnetic energy storage (SMES), supercapacitor energy storage (SES) or chemical batteries. Those systems are characterized by bidirectional current flow between energy storage and power grid. Two-level converters (AC-DC and DC-AC converters) dedicated for low power energy storage compatible with 3×400 V-type power grids are proposed. High power systems are connected with 3×6 kV-type power grids via transformers that adjust voltage to the particular energy storage or directly, based on multilevel power converters (AC-DC and DC-AC) or dual active bridge (DAB) systems. Solutions ensuring power grid compatibility with several energy storage systems of the same electrical parameters as well as of different voltage-current characteristics are also proposed. Selected simulation results illustrating operation of two system topologies of 200 kW power for two-level converter and neutral point clamped (NPC) three-level converter are presented.
PL
Zróżnicowanie miejsc podaży i popytu na określone dobra oraz specyfika nabywców i cechy dóbr, wpływają na występowanie systemów dystrybucji różnych klas. Zróżnicowanie systemów dystrybucji kształtuje również specyfikę systemów przewozowych, które są integralną jego częścią. W artykule przedstawiono specyfikę systemów dystrybucji oraz zasady ich kształtowania, ponadto przedstawiono formalizację zapisu elementów systemu a w konsekwencji model systemy dystrybucji. Uwzględniając różną specyfikę systemów dystrybucji, w artykule przedstawiono również charakterystyki systemów przewozowych oraz zapis formalny modelu systemu przewozowego.
EN
Differentiation of supply and demand for certain goods and the specificity of buyers and characteristics of goods, affect the occurrence of distribution systems of different classes. Differentiation of distribution systems shapes the specificity of transport systems, which are an integral part of distribution systems. The article presents the specifics of distribution systems and principles of their formation, moreover, the article shows the formalization of the system elements and consequently the model of the distribution systems. Taking into account the specificity of different distribution systems, the article presents the characteristics of the transport system and a formalization of the transport system model.
4
EN
The article show relationship of marketing and logistic in the present economy. Writer to assume that factor of surroundings have or can have influence to company activity. The aim of article is describe distribution in the means of marketing context and their relationship with logistic and name ken of distribution in system of logistic. The theoretic goal is identify and research extending literature definition of distribution which present their location in marketing and logistic concept of company activity. This concept establish to present factor realities.
PL
Artykuł przedstawia istotę związku marketingu i logistyki we współczesnych realiach gospodarki rynkowej, w dobie zmian zachodzących w otoczeniu rynkowym i stawianych wyzwań. Autorka przyjmuje, że czynniki otoczenia mają lub mogą mieć wpływ na działalność przedsiębiorstwa, w tym budowę marketingowej strategii dystrybucji i tworzą dla niego zarówno określone możliwości rynkowe, jak i zagrożenia jego funkcjonowania. Celem artykułu jest przedstawienie dystrybucji w kontekście instrumentów marketingowych i ich związku z logistyką oraz określenie ram dystrybucji i jej zakresu w ramach systemu logistycznego. Celem teoretycznym jest zidentyfikowanie istniejących w literaturze definicji dystrybucji, które prezentują jej miejsce w marketingowo-logistycznej koncepcji działalności przedsiębiorstwa, nawiązujące do dzisiejszych realiów gospodarki, a zatem do nowych wyzwań stawianych dystrybucji.
PL
W artykule przedstawiono wybrane aspekty wielokryterialnej oceny doboru środków transportowych w systemach dystrybucji pojazdów. Przedstawiono jak zbudowany jest system dystrybucji pojazdów oraz przytoczono niektóre publikacje, zajmujące się problemem dystrybucji. Analiza procesu w systemie dystrybucji to nie tylko analiza samego procesu dystrybucji, kosztów jej realizacji lub optymalizacji procesu ale przede wszystkim możliwości dostarczenia oczekiwanych pojazdów do użytkowników i sama wielokryterialna ocena środków transportowych.
EN
This paper is about some aspects multi-criteria evaluation of the selection of vehicles in distribution systems of vehicles. There is presented system, how it is built vehicle distribution and presented some publications dealing with the problem of distribution. Analysis of the process in the distribution system is not only the analysis of the distribution process, the costs of its implementation or optimization process but most of all opportunities to deliver the expected vehicles to the users and the same multi-criteria evaluation of the vehicles.
PL
W artykule przedstawiono wybrane narzędzia wielokryterialnego wspomagania decyzji w systemach dystrybucji pojazdów. Przedstawiono kilka najczęściej wykorzystywanych narzędzi oraz zastosowania w konkretnych problemach decyzyjnych przez badaczy. Następnie autorzy przedstawili alternatywne rozwiązanie w postaci aplikacji – bazy danych oraz aplikacji internetowej.
EN
This paper is about some aspects multi-criteria decision making in distribution of vehicles. There are presented the most commonly used tools and applications to specific problems of decision making. Then, the authors presented an alternative solution in their form of application – database and web application.
PL
W artykule przedstawiono założenia organizacyjne kompletacji jednostopniowej i dwustopniowej mającej wpływ na wydajność. Autor w artykule przedstawił opracowane modele kompletacji, które są częściami składowymi aplikacji KMA stosowanej w ILiM. Zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań symulacyjnych procesu kompletacji jedno i dwustopniowej dla zmiennych parametrów kompletacji: liczby dokumentów oraz pozycji na dokumentach.
EN
The article presents the organizational assumptions single – and two – stage completion affecting performance. The author presented a paper developed models of completion, which are part of the KMA applications used in ILiM. The results of simulation studies the process of picking one and two – step for picking variables: the number of documents and position papers.
EN
In the article the main principles of transmissions in the Industrial Ethernet are described with the special attention to the real time transmission implementations. The requirements for transmissions in automation and control systems and the possibility of their realization using synthesized TCP/IP and Ethernet protocols are discussed. Additionally some practical aspects of ultra-precise clock signal distribution are presented.
PL
W artykule przedstawiono główne zasady transmisji w przemysłowych sieciach Ethernet, ze szczególnym uwzględnieniem transmisji realizowanych w czasie rzeczywistym. Omówiono wymagania stawiane procesowi transmisji w systemach automatyki i układach kontrolnosterujących oraz dokonano analizy możliwości ich realizacji przy wykorzystaniu stosu protokołów TCP/IP oraz sieci Ethernet. Ponadto przedstawiono w zarysie metody dystrybucji ultra-precyzyjnego sygnału zegarowego.
9
Content available remote Analysis of measured data at the point of complaints to power quality
EN
Electricity is one of the most important energy that uses both in the home and in industry. For good and seamless use of electricity are important its quality. Deteriorating power quality is increasingly becoming an important problem for the industry and service companies. The poor quality of electricity to distribution companies must also contend with complaints to power quality. A significant increase in the production of energy from renewable sources such as wind energy, leads to the need to explore new ways of energy systems and their potential effects on the quality of electrical energy. It must be known reliability and responsiveness to changes in the network. Power quality and respect for the parameters given standard ČSN EN 50160th Renewable electricity has to design, connect and operate the power system in place, which will have negative feedback effects on the distribution network and to be reliable.
PL
Pogarszająca się jakość energii staje się coraz bardziej istotnym problemem dla przemysłu i usług. Spółki dystrybucyjne muszą również zmagać się z roszczeniem do jakości zasilania. Znaczący wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych, takich jak energia wiatru, prowadzi do konieczności poszukiwania nowych sposobów systemów energetycznych i ich potencjalnych wpływów na jakość energii elektrycznej.
PL
Ograniczanie strat wody to proces obejmujący różnorodne działania, wśród których można wyróżnić zwiększenie dokładności pomiaru dostawy i sprzedaży wody, poprawę bieżącej kontroli pracy systemu dystrybucji wody w mieście, aktywną kontrolę przecieków oraz poprawę stanu technicznego przewodów i uzbrojenia sieci wodociągowej. Każde z nich systematycznie realizowane, przynosi oczekiwane efekty.
EN
Drinking Water Distribution Systems (DWDSs) play a key role in sustainable development of modern society. They are classified as critical infrastructure systems. This imposes a large set of highly demanding requirements on the DWDS operation and requires dedicated algorithms for on-line monitoring and control to tackle related problems. Requirements on DWDS availability restrict the usability of the real plant in the design phase. Thus, a proper model is crucial. Within this paper a DWDS multi-species quality model for simulation and design is derived. The model is composed of multiple highly inter-connected modules which are introduced to represent chemical and biological species and (above all) their interactions. The chemical part includes the processes of chloramine decay with additional bromine catalysis and reaction with nitrogen compounds. The biological part consists of both heterotrophic and chemo-autotrophic bacteria species. The heterotrophic bacteria are assumed to consume assimilable organic carbon. Autotrophs are ammonia oxidizing bacteria and nitrite oxidizing bacteria species which are responsible for nitrification processes. Moreover, Disinfection By-Products (DBPs) are also considered. Two numerical examples illustrate the derived model’s behaviour in normal and disturbance operational states.
PL
W opracowaniu przybliżono zagadnienia dotyczące zagranicznej dystrybucji oraz jej wpływ na powodzenie prowadzonej działalności marketingowej na rynkach zagranicznych przez przedsiębiorstwa. Wyjaśniono istotę pojęcia dystrybucji oraz kanałów dystrybucyjnych. W dalszej części wskazano na możliwości wyboru systemu dystrybucji za granicą i omówiono projektowanie zagranicznych kanałów dystrybucji. W końcowej części opracowania przedstawiono rodzaje wykorzystywanych kanałów dystrybucji przez przedsiębiorstwa prowadzące zagraniczną działalność marketingową. Opracowanie kończą wnioski.
EN
In the elaboration one brought near issues concerning of the foreign distribution and her influence on the success of led marketing activity on abroad markets through enterprises. One explained the creature of the concept of distributions and sales channels. In the further part one evidenced possibilities of the choice of the system of distribution abroad and one discussed the designing of foreign distribution channels. In the final part of the elaboration one presented kinds of used distribution channels through enterprises leading the foreign marketing activity. The elaboration finish conclusions.
PL
W artykule zaprezentowano heurystyczne podejście do optymalizacji rozwiązań projektowych elementów punktowych w systemach dystrybucji, ze względu na ich lokalizację, konkurencyjność oraz koszty własne elementu punktowego. Kryterium lokalizacji sprawdzane jest ze względu na największy potencjalny popyt na usługi logistyczne ze strony bloków funkcjonalnych KSL. Kryterium konkurencyjności sprawdzane jest ze względu na relacje oferowanych przez E cen usług w stosunku do kosztów logistycznych realizowanych przez bloki funkcjonalne KSL. Kryterium kosztów własnych sprawdzane jest ze względu na koszt przejścia jednostki ładunkowej przez elementy punktowe, który zależny jest od rozwiązań przestrzennych, technologicznych i organizacyjnych elementu punktowego.
EN
The paper presents a heuristic approach to optimization designing alternatives of point elements (E) of distributional systems according to their localization, competitiveness, and own costs of these elements. Criterion of localization is revised according to potential significant demand for logistics services from functional areas of KSL. Criterion of competitiveness is revised according to relation between services prices offered by E and logistics costs in functional areas of KSL. Criterion of own costs is revised according to the unit-cost of transforming material through E, which depends on spatial, technological and organizational solutions of point-wise element E.
14
PL
Wejście Polski do społeczeństwa informacyjnego stwarza nowe możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w tym handlu w Internecie. Stwarza to nowe wyzwania dla systemu dystrybucji w Polsce, zarówno w segmencie B2C jak i B2B. Alternatywne kanały dystrybucji hurcie w Polsce są możliwe dzięki platformom: handlowym i logistycznym, a także giełdom wirtualnym, których korzyści następnie przedstawiono. Następnie omówiono alternatywne kanały dystrybucji w handlu detalicznym i dwa proponowane modele: dostawy ze sklepu klientowi oczekującemu na dostawę oraz z centrum dystrybucji pod nieobecność klienta. W końcowej części artykułu zestawiono korzyści i słabości sprzedaży internetowej dla klientów i firm dystrybucyjnych.
EN
E'commerce creates a new challenge for distribution in Poland. In the first part of the paper alternative channels of distribution for B2B are presented. In second part alternative channels of distribution for B2C are presented as well, to determine their strength and weaknesses.
PL
W artykule omówiono najważniejsze wyzwania w obszarze logistyki świeżych owoców warzyw. Wskazane zostały czynniki decydujące o obecnym kształcie systemu dystrybucji owoców warzyw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem upadku struktur spółdzielczych oraz zwiększającą się rolą supermarketów w handlu detalicznym żywnością. Zaprezentowano grupy producenckie i pełnione przez nie funkcje logistyczne jako skuteczny sposób niwelowania problemów związanych z logistyką na szczeblu producentów.
EN
Paper discusses crucial challenges for fruit and vegetable logistics in Poland. Main drivers for the present structure of fruit and vegetable supply chain were identified, including collapse of horticultural cooperatives in ’90 ties and supermarket growth. Producers groups were discussed from the logistic function perspective. Horizontal integration of fruit and vegetables growers was considered to be an effective way to overcome logistics’ problems on the production level.
EN
The heterogeneity and diversity of the problems occurring in distribution systems makes it more difficult to identify the key issues that determine the effectiveness of the entire business. The authors of this paper propose a tool - Distribution System Virus Analysis - for the identification of key problems in a distribution system of a cosmetics company in the context of its more general situation.
EN
Construction and demolition waste (CDW) presents a quarter of total originated waste amount in the EU. It follows that the treatment and another reusing of CDW is a current subject within waste management not only in Slovakia, but also in other states of EU. The significant role belongs to a location of waste origin and location of waste treatment place at recycling of construction waste. The basic systems of CDW recycling and their environmental impact at surroundings area of recycling place are analyzed in the submitted paper. There is proposed a suitable way of CDW treatment and interest area estimate method of existed recycling plants following this analysis, location of sources, markets and economic parameters of recycling costs. The expression of attribute is based on the knowledge of distribution logistic, which is able to describe whole distribution system of CDW recycling, elements and their interaction, which are necessary for calculation of interest area. This expression of interest area provide an effective utilization of existed power, estimate of requires on increasing power, eventually modernization of recycling plants and building of recycling centre in uncovered areas.
PL
Odpady budowlane i pochodzące z rozbiórki (CDW)stanowią jedną czwartą wszystkich odpadów w UE. Zatem utylizacja i ponowne zastosowanie takich odpadów jest aktualnym tematem w ramach zarządzania odpadami nie tylko na Słowacji, ale także w innych państwach UE. Istotną rolę w utylizacji odpadów budowlanych odgrywa lokalizacja źródła pochodzenia odpadów i lokalizacja miejsca utylizacji. Artykuł analizuje podstawowe systemy utylizacji odpadów budowlanych i pochodzących z rozbiórki oraz ich środowiskowy wpływ na obszar otaczający miejsce utylizacji. Proponuje się właściwy sposób uzdatniania odpadów budowlanych i pochodzących z rozbiórki oraz metodę szacowania obszaru zainteresowania istniejących zakładów utylizacji w oparciu o tę analizę, lokalizacje źródeł, rynki oraz parametry ekonomiczne kosztów utylizacji. Określenie atrybutu opiera się na znajomości logistyki dystrybucji, która pozwala opisać cały system utylizacji odpadów budowlanych i pochodzących z rozbiórki, a także elementy konieczne do oszacowania obszaru zainteresowania wraz z ich wzajemnym oddziaływaniem.
18
Content available remote Zadania optymalizacyjne wyznaczania terminowych dostaw w systemach dystrybucji
PL
W artykule przedstawiono propozycje zadań optymalizacyjnych uwzględniających terminy dostaw towarów w wieloszczeblowym systemie dystrybucji. Omówiono wybrane aspekty terminowości dostaw w hierarchicznym systemie dystrybucji. Odwzorowano strukturę sieci systemu dystrybucji oraz określono charakterystyki elementów struktury. Zaproponowano sformułowania trzech różnych zadań optymalizacyjnych przy kryterium czasu oraz ograniczeniach adekwatnych do rozważanej sytuacji decyzyjnej.
EN
Paper presents approach for the optimization tasks that include commodity delivery dates in multilevel distribution system. Selected aspects of the terminable deliveries in hierarchical distribution system were presented. The distribution net structure was mapped and characteristics of the structure elements were specified. Three different optimization tasks with the criterion of time and constraints adequate to considered situation were proposed.
PL
W referacie przedstawiono problem dystrybucji dóbr z wykorzystaniem wielokryterialnej metody wspomagania decyzji. Analiza problemu realizowana była dwuetapowo, w pierwszym etapie sformułowano zadanie optymalizacyjne obsługi transportowej, a następnie przeprowadzono ocenę uzyskanych rozwiązań wykorzystując metodę wielokryterialną. Do rozwiązania problemu wykorzystano programy komputerowe OPTYMALIZACJA TRAS ODWOZU oraz EKSPERT.
EN
The paper discuses problem of goods distribution with multicriteria method as a decision supporting tool. The problem analysis was realized in two stages. In the first stage optimization task for transportation services was formulated and in second stage gathered solutions were evaluated with multicriteria method. In order to solve the problem author uses computer programs: TRANSPORT ROUTE OPTIMISATION and EKSPERT.
20
Content available remote Analiza rozwoju systemu dystrybucji paliw płynnych w Polsce
EN
Analysis describes the transportation system of petroleum products, namely diesel oil and ethyl gasoline, from oil refineries to bulk consumers. In order to analyse the subject, available macroeconomic data as well as information from biggest fuel producers in Poland was taken under consideration. Petroleum products transportation system in Poland is based on fuel pipelines supplemented by railway transport. The bulk consumers are fuel bases that provide storage and reloading services. Spatial analysis of fuel distribution network in Poland shows that number, size and localization of fuel bases does not meet present and future requirements of fuel markets in the country. Therefore after performing a verification of existing network, localization of new bases was indicated and new distribution network was described. In order to supply new bases with petroleum products, new sections of pipelines were also planned. The final part of analysis includes general and detailed conclusions considering the development of fuel distribution system in Poland
PL
Analiza obejmuje system przesyłu produktów naftowych, tj. oleju napędowego i etylin z miejsc produkcji do odbiorców hurtowych. Analizę przeprowadzono z uwzględnieniem dostępnych i prognozowanych danych makroekonomicznych i informacji uzyskanych od największych producentów paliw w Polsce. Charakterystyka systemu pokazuje, że opiera się on na wykorzystaniu sieci rurociągów produktowych uzupełnionej transportem kolejowym. Odbiorcami hurtowymi są bazy paliw pełniące funkcje przeładunkowo-składowe. Analiza przestrzenna sieci baz paliw dokonana z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego wykazuje, że ilość, wielkość oraz położenie baz nie odpowiada obecnym i przyszłym potrzebom rynku paliw płynnych w Polsce. Stąd dokonano weryfikacji istniejącej sieci baz paliw płynnych oraz dokonano wskazań lokalizacyjnych dla nowobudowanych baz. W efekcie analizy powstała nowa sieć baz - centrów dystrybucji. Zaplanowano również budowę nowych odcinków rurociągów dystrybucyjnych zaopatrujących wskazane wcześniej bazy. Analiza kończy się sformułowaniem ogólnych i szczegółowych wniosków odnoszących się do rozwoju systemu dystrybucji paliw płynnych w Polsce
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.