Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system RASFF
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
System wczesnego ostrzegania RASFF został ustanowiony w Unii Europejskiej w celu powiadamiania o bezpośrednim lub pośrednim niebezpieczeństwie dla zdrowia konsumenta. Dzięki niemu kraje członkowskie Unii Europejskiej mają możliwość szybkiej wymiany informacji o zagrożeniach pojawiających się w żywności, a także o działaniach podejmowanych w celu zwalczania takich zagrożeń. Do systemu RASFF zgłaszane są m.in. środki spożywcze niespełniające wymagań przepisów w zakresie substancji dodatkowych do żywności. W niniejszym artykule przedstawiono analizę powiadomień w systemie RASFF z tego obszaru, odnotowanych w latach 2012-2018.
EN
A rapid alert system RASFF for the notification of a direct or indirect risk to human health deriving from food or feedhas been established in the EU. Where a member of the network has every information relating to hazards that appear in food, this information shall be immediately notified to the Commission and to other members of the RASFF system. This information facilitates rapid, appropriate risk management action by the Member States. Among others, the notifications on foodstuffs not complying with legal requirements on food additives are forwarded to the RASFF system. Analysis of these notifications in years 2012 -2018 are presented in this article.
PL
Celem pracy jest próba analizy i oceny systemu znakowania żywności w Polsce oraz narzędzi służących prewencji i walce z zafałszowaniami. Podstawą do dyskusji był krytyczny przegląd literatury przedmiotu i przepisów prawa, analiza danych pochodzących z unijnych systemów wymiany informacji na temat żywności niebezpiecznej, oszustw żywnościowych i innych niezgodności (systemu RASFF i systemu AAC & EU FFN) oraz decyzji dotyczących zafałszowań wydanych przez IJHAR-S. System bezpieczeństwa żywności UE ewoluuje w kierunku coraz większej ochrony zdrowia i interesów ekonomicznych konsumentów. Służyć ma temu integracja działań państwowych instytucji nadzoru nad żywnością oraz rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie wymiany informacji na temat niezgodności z prawem żywnościowym. Najwięcej informacji przekazanych w systemie AAC & EU FFN w 2016 r. dotyczyło niezgodności w obszarze znakowania, w tym zwłaszcza wykazu składników. Analiza decyzji administracyjnych IJHAR-S z lat 2013–2017 wykazała, że problem zafałszowań jest największy w przypadku produktów mięsnych, mącznych i zbożowych. Przekazywanie rzetelnych i wyczerpujących informacji na temat żywności odbywa się głównie za pomocą kodu uzupełniającego opakowań jednostkowych. Zakres tych informacji wpływa na podejmowanie przez konsumentów świadomych wyborów. Opakowania do żywności mają ogromną wartość komunikacyjną, ich zadaniem jest kreowanie pozytywnych emocji i doświadczeń u konsumenta oraz zachęcenie go za każdym razem do kupna towaru.
EN
The aim of the paper is to make an attempt to analyse and discuss food labelling system in Poland and instruments designed to prevent and combat fraudulent adulteration of food. The basis for the discussion was critical literature and food law review, the data drawn from the EU information exchange systems for unsafe food, food fraud and other non-compliances (the RASFF system and the AAC & EU FFN system), and administrative decisions of IJHAR-S regarding adulteration of food. The EU food safety system is evolving to achieve a high level of health and economic interests protection for consumers. Integration of official food control institutions’ activities and development of international cooperation concerning rapid exchange of information about non-compliances with food law serve this purpose. The most food fraud cases exchanged in the AAC & EU FFN system in 2016 concerned mislabelling and composition. Analysis of the administrative decisions of IJHAR-S made between 2013 and 2017 demonstrated that meat products and bakery and cereal products are most often adulterated foods in Poland. Providing consumers with reliable and comprehensive food information is perpetrated mainly through expletive code of individual packaging which influences informed food choices. Communication value of food packaging is huge. The role of individual packaging is also to create positive emotions and experiences, and enhance consumers’ willingness to buy the product again and again.
PL
Artykuł przedstawia wyniki analizy problemu fałszowania żywności w Polsce. W pracy sporządzono zestawienie przepisów prawa żywnościowego oraz przewodnika PAS 96:2014 w celu przedstawienia istoty pojęcia zafałszowanego środka spożywczego. Podstawą do dyskusji nad problemem fałszowania żywności w Polsce były badania własne autorki polegające na analizie danych upublicznianych na stronie internetowej IJHAR-S, objętych modułem wyszukiwania oraz raportu Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt RASFF, sporządzonego na podstawie zgłoszeń poszczególnych krajów o pojawieniu się produktu zagrażającego bezpieczeństwu żywności. Przeprowadzone badania pozwoliły na gruntowną analizę problemu fałszowania żywności w Polsce, z uwzględnieniem przyczyn (głównie o charakterze ekonomicznym), skali problemu fałszowania żywności w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, obszarów i kategorii produktów, w których najczęściej dochodzi do zafałszowań oraz działań podejmowanych na rzecz ochrony konsumenta przed zafałszowywaniem żywności.
EN
The article presents the outcome of the analysis of the problem of food fraud in Poland. In order to present the essence of the concept of a fraudulent food product, a specification of food law regulations and PAS Guide 96:2014 has been drawn up. The basis for the discussion of the problem of food fraud in Poland has been the author’s own research consisting of the analysis of the data publicized on the IJHAR-S webpage, included in the search module, and the report of the RASFF System made on the basis of notifications sent by individual countries of appearances of products endangering food safety. The research carried out has allowed a thorough analysis of the problem of food fraud in Poland together with the reasons (mainly economic), the scale of the problem of food fraud in Poland compared with other EU countries, the range and categories of products which are most often falsified and the measures undertaken to protect consumers from falsified foods.
4
PL
Celem artykułu było zbadanie zależności między wybranymi kategoriami produktów i kategoriami zagrożeń w systemie RASFF w zakresie powiadomień alarmowych oraz określenie siły tej zależności. Próba wyniosła 2575 z 8175 powiadomień alarmowych z lat 1980–2013, co stanowiło 31,50% populacji. Wartość statystyki obliczonej x² obl. wskazała na istnienie tej zależności, a wartości współczynników zbieżności korelacyjnej Czuprowa, Cramera i skorygowanego Pearsona (blisko lub powyżej 0,5) świadczą, iż jest ona umiarkowana lub silna. Można więc stwierdzić, iż w badanej próbie kategorie zagrożeń są charakterystyczne dla kategorii produktów, co pozwala na podejmowanie działań w celu ograniczania liczby powiadomień alarmowych i podniesienia bezpieczeństwa żywności dla konsumenta.
EN
The purpose of the article was to examine the relationship between chosen products categories and the hazards categories in the RASFF system within alert notifications and to determine the strength of this relationship. The sample was 2575 from 8175 alert notifications from the years 1980 to 2013, representing 31,5% of the population. The value of the calculated statistics x² obl. pointed to the existence of this relationship, and the Tschuprow’s, Cramer’s and Pearson’s corrected contingency coefficients (near or above 0.5) indicate that it is moderate or strong. It can be concluded that in the examined sample hazards categories are characteristic for the products categories, which allows to take action to reduce the number of alert notifications and improve food safety for the consumer.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
3903--3908, CD 1
PL
System RASFF (The Rapid Alert System for Food and Feed, czyli System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Środkach Żywienia Zwierząt) jest narzędziem do szybkiej wymiany informacji na temat zagrożeń w żywności pomiędzy państwami Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii. Celem artykułu było zbadanie wpływu wybranych zmiennych niezależnych na ilość powiadomień alarmowych w systemie RASFF w krajach zachodniej UE, wschodniej UE i krajach UE. W początkowo przyjętych modelach regresji wielorakiej zastosowano osiem zmiennych niezależnych: czas, przeciętna populacja całkowita, wartość całkowitej produkcji żywności w rolnictwie, ilość urzędowych kontroli żywności na rynku, ilość auditów żywności, wartość importu żywności, napojów i tytoniu, ilość odrzuceń na granicy UE oraz ilość krajów zgłaszających powiadomienia alarmowe w systemie RASFF. Następnie ograniczono ilość zmiennych do trzech – czas, ilość urzędowych kontroli żywności na rynku oraz ilość odrzuceń na granicy UE, aby uzyskać istotność statystyczną każdej z tych zmiennych. Wartość skorygowanego współczynnika determinacji 2 R w przypadku każdej grupy krajów (zachodniej UE, wschodniej UE i krajów UE) przekroczyła 0,9. Prognoza wskazała na 30%-owy wzrost w roku 2015 ilości powiadomień alarmowych w systemie RASFF w krajach zachodniej UE i krajach UE i 15%-owy wzrost w krajach wschodniej UE. Dalsze badania w tym zakresie powinny być prowadzone oddzielnie dla każdego kraju UE oraz w ramach poszczególnych kategorii produktów i kategorii zagrożeń w systemie RASFF.
EN
The RASFF (The Rapid Alert System for Food and Feed) is a tool for rapid exchange of information on hazards in food among the countries of the European Union, Norway, Iceland, Liechtenstein and Switzerland. The purpose of the article was to investigate the influence of selected variables on the number of alert notifications in the RASFF in the Western EU, Eastern EU and EU countries. In the multiple regression models which was initially adopted, eight independent variables were used: time, the average total population, the value of total agricultural production of food, the number of official controls on food on the market, the number of food audits, the value of imports of food, beverages and tobacco, the number of the border rejections of the EU and the number of countries reporting the alert notifications in the RASFF. Then limited number of variables to three – time, the number of official controls on food on the market and the number of border rejections of the EU to obtain the statistical significance of each of these variables. The value of the adjusted determination coefficient 2 R for each group of countries (Western EU, Eastern EU and EU) exceeded 0.9. The prediction indicated the 30% increase of number of alert notifications in the Western EU and EU countries and 15% increase in the Eastern EU countries. The further research in this area should be carried out separately for each EU country and within each product category and hazard category in the RASFF.
EN
Background: The RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) is used to quickly mutual information of member countries of the European Economic Area (EEA) on risks in food. A similar trend line course of alert notifications in the RASFF in time to food from the non-EEA countries and the EEA countries, as well as a very high value of the Pearson's r correlation coefficient (0.96) indicated an interdependence of alert notifications from these two groups of countries. Therefore, the goal of the article was to examine the strength of correlation within particular products categories and hazards categories. Methods: Data for the study came from the RASFF database from the years 1979-2013 covering 8175 alert notifications, including the 2540 notifications to food from the non-EEA countries and 5635 notifications to food from the EEA countries. Within each products category and hazards category examined whether there was a correlation (i.e. the value of calculated statistics t exceeded the value of critical statistics t0.05;n-2), and then calculated the Pearson's r correlation coefficient. Results: The value of Pearson's correlation coefficient indicated the occurrence of a very high correlation in the products category "Herbs and spices" (0.98), and the high correlation in the following categories: "Bivalve molluscs and products thereof" (0.70), "Dietetic foods, food supplements fortified foods" (0.86), "Fish and fish products" (0.79), "Food contact materials" (0.89), "Fruits and vegetables" (0.88) and "Meat and meat products (other than poultry)" (0.72). However, in the case of hazards categories the very high correlation occurred in the category of "Food additives and flavourings" (0.93) and "Radiation" (0.94) and the high correlation in the case of "Composition" (0.89), "Foreign bodies" (0.88), "Heavy metals" (0.80), "Mycotoxins" (0.81) and "Pathogenic micro-organisms" (0.72). Conclusions: The results showed the need to pay particular attention by the border control authorities to food which is imported: seafood, herbs and spices, and fruits and presented in this food: heavy metals, pathogenic micro-organisms and mycotoxins. It would also shorten the supply chain and / or limit the import of certain raw materials and products, directing the attention of consumers to food produced first of all in the EEA.
PL
Wstęp: System RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), czyli System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach służy do szybkiego wzajemnego informowania się krajów członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) o zagrożeniach w żywności. Podobny przebieg linii trendu powiadomień alarmowych w systemie RASFF w czasie wobec żywności z krajów spoza EOG i z krajów EOG, a także bardzo wysoka wartość współczynnika korelacji Pearsona r (0,96) wskazały na współzależność powiadomień alarmowych z tych dwóch grup krajów. W związku z tym celem artykułu było zbadanie siły korelacji w ramach poszczególnych kategorii produktów i kategorii zagrożeń. Metody: Dane do badań pochodziły z bazy danych systemu RASFF z lat 1979-2013, obejmując 8175 powiadomień alarmowych, w tym 2540 powiadomień wobec żywności z krajów spoza EOG i 5635 powiadomień wobec żywności z krajów EOG. W ramach każdej kategorii produktów i kategorii zagrożeń badano, czy istniała korelacja (tzn. wartość statystyki obliczonej t przewyższyła wartość statystyki krytycznej t0,05;n-2), a następnie obliczano wartość współczynnika korelacji Pearsona r. Wyniki: Wartość współczynnika korelacji Pearsona r wskazała na występowanie bardzo wysokiej korelacji w kategorii produktów "Zioła i przyprawy korzenne" (0,98), a wysokiej korelacji w następujących kategoriach: "Małże i produkty pochodne" (0,70), "Żywność dietetyczna, suplementy diety, żywność wzbogacona" (0,86), "Ryby i produkty rybne" (0,79), "Materiały do kontaktu żywnością" (0,89), "Owoce i warzywa" (0,88) oraz "Mięso i produkty mięsne (z wyjątkiem drobiu)" (0,72). Natomiast w przypadku kategorii zagrożeń korelacja bardzo wysoka wystąpiła w kategorii "Dodatki do żywności i środki aromatyzujące" (0,93) oraz "Promieniowanie" (0,94), a korelacja wysoka w przypadku "Składu" (0,89), "Ciał obcych" (0,88), "Metali ciężkich" (0,80), "Mykotoksyn" (0,81) oraz "Mikroorganizmów patogennych" (0,72). Wnioski: Wyniki badań wskazały na konieczność zwrócenia szczególnej uwagi przez organy kontroli granicznej EOG na m.in. importowaną żywność pochodzenia morskiego, zioła i przyprawy i owoce oraz obecne w nich metale ciężkie, mikroorganizmy patogenne i mykotoksyny. Należałoby także skrócić łańcuch dostaw i/lub ograniczyć import niektórych surowców i produktów, kierując uwagę konsumentów na żywność produkowaną przede wszystkim na terenie EOG.
PL
W artykule omówiono podstawowe zasady dotyczące działania Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt – RASFF. Przedstawiono rodzaje zagrożeń oraz powiadomień dotyczących materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, jakie w ostatnich latach były przedmiotem notyfikacji do systemu RASFF.
EN
The article discusses the basic principles for the operation of the Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF. It presents the types of threats and alerts on materials and products intended to come into contact with food which in the recent years Has been subjected to notification to the RASFF system.
PL
W artykule przedstawiono prawne instrumenty śledzenia przemieszania się żywności w ramach łańcucha dostaw, w tym obowiązek rejestracji zwierząt, wymogi związane z transportem zwierząt i żywności, obowiązki w zakresie zgłoszenia sprzedaży bezpośredniej oraz zatwierdzenia i rejestracji podmiotów działających na rynku spożywczym, system RASFF
EN
Legal instruments were presented for tracking the mixing of food in the supply chain, including the obligation to register animals, requirements associated with transportation of animals, responsibility for direct sales reports and the approval and registration of operators on the food market within, the RASFF system.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.