Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system CIELab
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Barwa należy do jednych z najważniejszych wyróżników jakościowych produktów spożywczych zawierających kakao. Wykonano badania pilotażowe, których celem było określenie parametrów barwy wybranych proszków kakaowych. Badania przeprowadzono w odtłuszczonych i nieodtłuszczonych proszkach kakaowych dostępnych na trójmiejskim rynku. Wyniki badań wykazały wpływ zawartości tłuszczu na parametry barwy mierzonej w systemie CIELab (L*a*b*), co może zostać wykorzystane w projektowaniu nowych wyrobów kakaowych, w tym napojów z dodatkiem kakao.
EN
The color is one of the most important quality parameters of food products containing cocoa. Conducted a pilot study whose purpose was to determine the color parameters of selected cocoa powders. The study was conducted in the defatted and non-defatted cocoa powders available in the TriCity market. The results showed the effect on the fat content of the measured color values in the CIELab system (L* a* b*), which may be used in designing new cocoa products, including beverages containing cocoa.
PL
Pigment cyrkonowo-prazeodymowy jest syntetycznym krzemianem cyrkonu, którego żółta barwa pochodzi od chromoforu prazeodymowego wbudowanego do sieci podczas jego syntezy w wysokotemperaturowym procesie. Przedstawiono wyniki wytwarzania dobrych jakościowo pigmentów metodą ceramiczną z drobnoziarnistego ZrO2 (d50 tylda 1,5 mikrometra) i gruboziarnistego SiO2 (d50 tylda 19,50 mikrometrów) w obecności mieszaniny mineralizatorów z małą zawartością fluorku sodu. Wykazano inhibitujące działanie chromoforu prazeodymowego względem syntezy krzemianu cyrkonu jako osnowy. Wyniki badań zależności parametrów barwy pigmentu od jakości surowców przedstawiono dla zestawu surowcowego o stałym składzie, wypalanego w temperaturze 1150 stopni Celsjusza. Do badań strukturalnych wykorzystano ilościową analizę rentgenowską. Barwę pigmentów określano pośrednio przez pomiar parametrów L*, a*, b* szkliw, które wykonano z udziałem 5-procentowego pigmentu na bazie fryty transparentnej o temperaturze wypalania 1100 stopni Celsjusza w cyklu szybkim.
EN
The zirconium praseodymium pigment is synthetic zirconium silicate, which yellow colour derives from the praseodymium chromophore built into its lattice in the course of its high-temperature synthesis. Study results have been presented to confirm that pigments of good quality are produced with the ceramic method from fine-grained ZrO2 (d50 sim 1.5 micrometres) and coarse-grained SiO2 (d50 sim 19.50 micrometres) in the presence of a mixture of mineralizers with a low content of sodium fluoride. The praseodymium chromophore displaying an inhibitory action in the synthesis of zirconium silicate as the matrix was demonstrated to have a significant effect on the pigment colour. The results of studies of the relation between the pigment colour parameters and the quality of materials referred to a set of materials of constant composition, fired at the temperature of 1150 degrees centigrade. For structural studies, quantitative X-ray analysis was applied. The colour of pigments was determined indirectly by measuring the L*, a*, and b* parameters of glazes with a 5 per cent content of the pigment produced on the basis of a transparent frit in a fast firing cycle at the temperature of 1100 degrees centigrade.
3
Content available remote Cyrkonowy pigment prazeodymowy do barwienia szkliw ceramicznych
PL
Pigment cyrkonowo-prazeodymowy jest syntetycznym produktem nieorganicznym, który charakteryzuje się zdolnością barwienia szkliw ceramicznych na specyficzny, żółto-zielony (cytrynowy) kolor. Struktura krystalograficzna krzemianu cyrkonu jako osnowa pigmentu, odpowiednio do jej trwałości, gwarantuje odporność na agresywne działanie składników szkliwa do temperatury 1250°C. Przeprowadzone badania wykazały znaczący wpływ fluorku sodu jako mineralizatora na ilościowy skład fazowy syntezowanego pigmentu. Nie znaleziono jednak proporcjonalnej zależności barwy od ilości krzemianu cyrkonu w strukturze pigmentu. Występuje natomiast korelacja barwy pigmentu i rozmiarów komórki elementarnej ZrSiO4, co z kolei jest konsekwencją wbudowania jonu prazeodymowego (chromoforu) do jego struktury. W artykule przedstawiono wyniki badań zależności parametrów barwy pigmentu prazeodymowego od jakości struktury krystalicznej kształtowanej w określonych warunkach termicznych ze ściśle określonego składu surowcowego. Do badań strukturalnych wykorzystano ilościową analizę rentgenowską. Parametry sieciowe zostały wyznaczone metodą Rietvelda. Barwę pigmentów określono za pomocą parametrów L*, a*, b* szkliw wykonanych z udziałem 5 % pigmentu na bazie fryty transparentnej o temperaturze wypalania 1100°C w cyklu szybkim. Interpretację wyników barwy przeprowadzono w systemie CIELab, który ma tę zaletę, że pozwala na liczbowe określenie barwy (lub różnicy barwy) za pomocą trzech liczb.
EN
Praseodymium-zircon pigment is a synthetic inorganic product, characterized by its ability to give a specific yellow–green (lemon) colour to ceramic glazes. The zirconium silicate crystallographic structure of the pigment guarantees, due to its stability, some resistance to any aggressive action of glaze ingredients up to the temperature of 1250°C. The tests revealed a signifycant effect of sodium fluoride as a mineralizer on the quantitative phase composition of the synthesized pigment. However, no proportional dependence of colour on the amount of zirconium silicate in the pigment structure was found. On the other hand, there is a correlation between the colour of the pigment and the size of the elementary ZrSiO4 cell, which is a consequence of embodiment of praseodymium ions (chromophore) into its structure. The test results concerning dependence of pigment colour parameters on the quality of the crystalline structure, which has been formed in defined thermal conditions and from the strictly defined raw material composition, were presented in the article. Quantitative X-ray analysis was used for the structural tests. Lattice parameters were determined by the Rietveld method. Colour of pigments was determined by means of the parameters L*, a*, b* of glazes that contained 5 % pigment and have been made on the basis of transparent frit with a firing temperature of 1100°C in a fast cycle. Interpretation of the colour measurement results was carried out in the CIELab system, having an advantage that enables the numerical expression of colour (or difference of colour) by means of three numbers.
4
Content available remote Mikrostruktura ceramicznego pigmentu cyrkonowo-żelazowego
PL
Do syntezy cyrkonowo-żelazowego pigmentu różowego powszechnie wykorzystywany jest jako surowiec chromoforowy siarczan VI żelaza II, który ma także cechy mineralizatora. Powoduje to, że proces okluzji hematytu przez mikrokryształy ZrSiO4 zachodzi łatwo i z dobrą wydajnością, a otrzymany pigment jest trwały termicznie i charakteryzuje się dużą intensywnością. Zagrożenie środowiska przez powstające w tym procesie gazy zawierające toksyczne tlenki: SO2 i NOx oraz panujące trendy do obniżania zużycia energii na procesy produkcyjne, wymogły konieczność optymalizacji procesu otrzymywania pigmentu cyrkonowo-żelazowego. Przy zachowaniu właściwych parametrów użytkowych pigmentu, tj. chromatyczności i intensywności barwy, zastosowano zmianę w jego składzie surowcowym siarczanowej formy chromoforu na tlenkową. Przedstawiono wyniki badań mikroskopowych pigmentów cyrkonowo-żelazowych otrzymanych w zmodyfikowanych warunkach.
EN
It is widely used (as a chromophore raw material) iron (II) sulfate (VI), to synthesis pink zircon - iron pigment. This iron sulfate has mineralizer characteristic too. And that's why the reaction of hematite occlusion by ZrSiO4 microcrystalline is readily and highly productive. Pigment produced by this method has thermal resistance for decomposition and highly colour intensity. The danger of damage to the environment by toxic gases (because of contain SO2 and NOx) arised during pigment production, and tendency to decrease of energy consumption for production, have lent urgency to optimization of synthesis zircon - iron pigment. It has been modificated set of components of pigment: sulfate form of chromophore has changed by oxide form. The change of this components hasn't resulted in functional parameters of pigment: chromaticity and colour intensity. There are presented results of microscopic experiments of zircon - iron pigments produced by modified method.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.